Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

Monografie

 1. Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro, Wyd. UE Katowice, 2013, wspólnie z J. Czech-Rogosz, M. Tusińską
 2. Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej. Teoria i pomiar, AE Katowice, 2008
 3. Strefa euro. Porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna, AE, Katowice 2003

Podręczniki dydaktyczne

 1. Makroekonomia. Studia przypadków, Wyd. UE Katowice, Katowice 2014 wspólnie z: I. Ostoj, M. Tusińską
 2. Cele i metody realizacji polityki pieniężnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997 

Redakcja monografii

 1. Mechanizmy integracji walutowej (wspólnie z M. Tusińska), Wydawnictwo UE Katowice, Katowice, 2015
 2. Zarządzanie gospodarcze w strefie euro (wspólnie z J. Żabińską), Difin, Warszawa 2014
 3.  Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011 (wspólnie z J. Czech-Rogosz, R. Żelaznym)
 4. Business Cycles. Selected Issues, AE Katowice 2009
 5. Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck Warszawa 2009 (wspólnie z J. Czech-Rogosz, R. Żelaznym)

 

Recenzowane artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Import and FDI as channels of international TFP spillovers. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 2018, pp. 55-72 (wspólnie z: R. Żelaznym, M. Kozłowską, O. Sojką)
 2. Country-specific determinants of world university rankings, Scientometrics, 2018, Volume 114, Issue 3, pp 1129–113
 3. Druga faza kryzysu w strefie euro i jej determinanty w: Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje. Redakcja naukowa: Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 122–140
 4. Financial Depth and Post-2008 Change of GDP, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2017, Volume 12, Issue 3 (wspólnie z J. Acedańskim)
 5. Interdependence of innovations and institutions: consequences for GDP growth, Ekonomista 5/2017 (wspólnie z R. Żelaznym)
 6. Financial depth and total factor productivity change. Is there any link? Economic and Social Development. 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Proceedings / eds. Vojko Potocan, Pavle Kalinic, Ante Vuletic, Zagreb 2017
 7. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB, Studia i Prace WNEIZ US, nr 47/1 2017, s. 229-240 (wspólnie z R. Żelaznym)
 8. Measuring innovation and institution: the creative economy index, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2017, Volume 12, Issue 1 (wspólnie z R. Żelaznym)
 9. Metaanaliza środowiska instytucjonalnego krajów Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne 2016, Nr 286 s. 120-133 (wspólnie z J. Pasionek)
 10. Konwergencja nominalna a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro, Studia Ekonomiczne. Ekonomia, nr 1, 2015, s. 38 – 54
 11. Exchange rate regime and external adjustment in CEE countries,  Journal of Economics and Management, nr 2, 2015, s. 38 – 52
 12. Różnice w wysokości stóp procentowych a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 40, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 856, 2015, s. 235 – 250
 13. Praktyczny profil studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse – pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania (wspólnie z G. Głodem) w: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, Katowice, 2015
 14. Rola finansów publicznych w genezie kryzysu s Strefie euro, Studia Ekonomiczne, Współczesne finanse nr 3, 2015
 15. Czy traktatowe kryteria konwergencji nominalnej są wystarczające do oceny zdolności do pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej? w: Mechanizmy integracji walutowej (red.) J. Pietrucha, M. Tusińska, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice, 2015
 16. Zmiany zasad zarządzania gospodarczego w strefie euro jako konsekwencja kryzysu w krajach peryferyjnych, Studia Ekonomiczne nr 176, 2014, s. 143-158
 17. Saldo obrotów bieżących a mechanizm kursu walutowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2008 – 2012, Studia Ekonomiczne nr 186, 2014, s. 262-272
 18. Rozwój i struktura systemu finansowego w państwach Unii Europejskiej w: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, Wyd. UE Katowice, Katowice 2014, s. 140 – 153
 19. Kryzys w strefie euro jako tło zmian w zarządzaniu gospodarczym w: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro (red. J. Pietrucha, J. Żabińska), Difin, Warszawa 2014
 20. Głębokość finansowa a wahania PKB, Przegląd Zachodniopomorski, 3/2014, s. 55-68
 21. System finansowy a wzrost i rozwój gospodarki, w: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Swadźba, Wyd. UE Katowice, Katowice, 2013, s. 133 – 145
 22. Reguły a komitet w polityce budżetowej krajów należących do unii walutowej  w: Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 181-196.
 23. Mikrofinanse, w: Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?, red. Stanisław Swadźba, Katowice, 2012, s. 97 – 116
 24. Rola niestabilnego boomu kredytowego w narastaniu nierównowagi zewnętrznej w strefie euro w: (red.) K. Opolski, J. Górski, Raport z badań na temat Unii Gospodarczo-Walutowej, NBP, Warszawa 2011
 25. Specyfika systemowa krajów południa Europy, w: Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, Katowice 2011, s. 81 - 100
 26. Boom poakcesyjny jako determinanta kryzysu w strefie euro, Studia Ekonomiczne 90/2011, s. 135 – 145
 27. Inne współczesne systemy hybrydowe, w: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój, Katowice 2010 s. 182 – 192
 28. Związki między niezależnością i przejrzystością polityki pieniężnej a systemem politycznym w: Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, (red.) M. Noga, M. Stawicka, CeDeWu Warszawa, 2009, s. 67 – 76
 29. Typologia systemów gospodarczych, w: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, Katowice 2009, s. 77 - 88
 30. Financial crises – lessons for regulatory policy w: Business Cycles. Selected Issues, (ed.) J. Pietrucha, Katowice 2009, s 35 - 42
 31. Ramy instytucjonalne EBC – analiza skupień metodą Warda w: Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 127 - 138
 32. Kontrowersje wokół zakresu koordynacji polityk budżetowych w unii walutowej, w: Polityka unijnej integracji. Wybrane relacje wewnętrzne i zewnętrzne, praca zbiorowa pod redakcją M. Dudka, Zielona Góra 2008, s. 285 - 296
 33. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej? w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, praca zbiorowa pod redakcją M. Nogi, M. Stawickiej, CeDeWu Warszawa 2008, s. 141 - 149
 34. Inflacja i stopy procentowe, w: Sprawność systemów gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, Katowice, 2008, s. 47 – 58
 35. Determinanty niezależności banku centralnego w krajach transformacji w: Problemy gospodarki światowej, praca zbiorowa pod redakcją M. Nogi, M. Stawickiej, Wrocław 2008, s. 444 – 454
 36. Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja, (red.) S. Swadźba, Katowice, 2008, s. 151 – 164
 37. Behawioralne założenia nowego instytucjonalizmu, Studia Ekonomiczne AE w Katowicach, 2008, nr 54  s.75-92
 38. Słowo wstępne w: Euro – wspólna waluta europejska: zestawienie bibliograficzne, Biblioteka Śląska, Katowice 2008
 39. System emerytalny i rentowy w: Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, Katowice 2007, s. 77 - 93
 40. Awersja inflacyjna a niezależność banku centralnego w krajach transformacji systemowej, w: Polityka gospodarcza państwa, praca zbiorowa pod redakcją D. Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 114 - 134
 41. Determinanty przejrzystości polityki pieniężnej w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, praca zbiorowa pod redakcją J. Sokołowskiego, Z. Przybyły, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007, s. 284 – 291
 42. System finansowy w: Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice 2006, s. 93 – 104
 43. Jakość rządów a patologie porządku pieniężnego w krajach transformacji systemowej w: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, praca zbiorowa pod redakcją D. Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 24 - 32
 44. Status banków centralnych w krajach transformacji systemowej w: Ekonomia. Kierunki Badań, praca zbiorowa pod redakcją Z. Kędzior, G. Musiał, H. Brandenburga, AE, Katowice 2006 s. 199 – 213
 45. Odpowiedzialność banków centralnych w krajach Europy Środkowej w: Studia z bankowości centralnej, praca zbiorowa pod redakcją W. Przybylskiej – Kapuścińskiej, AE, Poznań 2005, s. 81 - 104
 46. Instytucjonalny wymiar polityki pieniężnej, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, praca zbiorowa pod redakcją B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 151 – 168
 47. Jakość rządów a instytucje polityki pieniężnej w: Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją S. Penksy-Kania, G. Szczodrowskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2005, s. 34 - 41
 48. Pieniądz elektroniczny i jego konsekwencje dla polityki pieniężnej, Studia Ekonomiczne, 2005, nr 34, s. 157 – 174
 49. Wskaźniki struktury i regulacji systemu finansowego, w: Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice 2005, s. 83 – 90
 50. Instytucje nieformalne porządku pieniężnego w: Religia a gospodarka t.1, praca zbiorowa pod redakcją S. Partyckiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2005, s. 177 – 181
 51. Accountability of Central Banks: the Case of NBP w: Unification of European Economies: Opportunities and Threats, praca zbiorowa pod redakcją M. Kruszki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s. 281 - 287
 52. Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Śląska, Katowice 2004
 53. Polityka budżetowa w strefie euro w: Stosunki Gospodarcze Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją M. Dudka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 173 - 185
 54. Armenia, w: Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice 2004, s. 171 - 183 (wspólnie z D. Mitręgą, udział własny ok. 50%)
 55. Azerbejdżan, w: Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice 2004, 185 - 196 (wspólnie z D. Mitręgą, udział własny ok. 50%)
 56. Gruzja, w: Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice 2004, s. 157 - 169 (wspólnie z D. Mitręgą, udział własny ok. 50%)
 57. Mechanizmy kursowe w krajach transformacji systemowej, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja: kraje posocjalistyczne, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice, 2004, s. 397 - 405
 58. Możliwości przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie, Studia Ekonomiczne, 2003, nr 30, s. 155 - 170
 59. Nowy instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii, Studia Ekonomiczne, 2003, nr 26, s. 147 – 156
 60. Bułgaria w: Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice 2003, s. 85 – 99
 61. Polska w strefie euro, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Śląska, Katowice 2003
 62. Transparency and Accountability of European Central Bank and National Bank of Poland, Future of the Banking VII Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies, Karvina 2002, s. 142 – 150
 63. Autonomia NBP a ordoliberalna wizja instytucji porządku pieniężnego, Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją J. Partyckiego, UMCS Lublin, 2002, s. 298 – 303
 64. Porządek pieniężny w: System gospodarczy Unii Europejskiej a poza europejskie modele gospodarcze, praca zbiorowa pod redakcją S Swadźby, AE, Katowice, 2002, s. 147 - 169
 65. Czy nowa gospodarka wymaga nowego porządku pieniężnego?, Systemy gospodarcze i ich ewolucja, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice, 2001, s. 263 – 276
 66. Liberalizacja systemu gospodarczego (Australia, Nowa Zelandia) w: System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, AE, Katowice, 2001, s. 47 – 59
 67. Ordoliberalna wizja instytucji porządku pieniężnego, Studia Ekonomiczne, 2001, nr 18, s. 195 – 206
 68. Funkcjonowanie konkurencyjnego porządku pieniężnego w: T. Bernat (red.), Konkurencja. Mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 2001
 69. Europejski model bankowości centralnej w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja – dokąd zmierza Unia Europejska?, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice, 2000, s. 307 – 315
 70. Transformacja systemu finansowego. System pieniężny w: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, Katowice, 2000, s. 123 – 134
 71. Wpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na politykę pieniężną Niemieckiego Banku Federalnego, Studia Ekonomiczne, 2000, nr 9, s. 25 – 39
 72. Polska wobec monetarnych i instytucjonalnych kryteriów Europejskiej Unii Walutowej, Studia Ekonomiczne, 2000, nr 11, s. 107 - 128
 73. The Impact of EMU on Monetary Policy of NBP, Future of the Banking 4, Karvina 1999, s. 357 – 364
 74. Reguły polityki pieniężnej Narodowego Banku polskiego w okresie dostosowawczym do Unii Gospodarczej i Walutowej w: Polska droga do Unii Europejskiej. Doświadczenia i wyzwania praca zbiorowa pod redakcją S. Miklaszewskiego, PTE, Kraków, 1999, s. 287 - 303
 75. Uwagi na temat roli państwa w systemie finansowym, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, Katowice 1999, s. 157 – 160
 76. Uwarunkowania przystąpienia Polski do unii gospodarczej i walutowej w: T. Sporek (red.) Integracja ekonomiczna Polski z krajami Unii Europejskiej, WSZMiJO, Katowice 1999, s. 199 - 205
 77. Wpływ integracji europejskiej na ujednolicenie systemów finansowych krajów Unii Europejskiej, w: Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, Katowice, 1999, s. 77 – 98
 78. Konstruowany ład rynkowy, w: Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, AE, Katowice, 1998, s. 25-46
 79. Konwergencja stóp inflacji w Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa, 1998, nr 7-8, 80 – 89
 80. Instytucjonalne dylematy przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, Studia Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, nr 4, s. 61 – 76
 81. Instytucje kontroli inflacji w Europejskiej Unii Walutowej, Zeszyty Naukowe WSZMiJO 1998, nr 1, s. 87 – 105
 82. Nowe tendencje w polityce pieniężnej Niemieckiego Banku Federalnego, Studia Ekonomiczne, 1998, nr 3, s. 65 - 87
 83. Cele pośrednie polityki pieniężnej w programach badawczych makroekonomii, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, 1997, nr 140, s. 33 – 56
 84. Kontrola podaży pieniądza w Szwajcarii, Bank i Kredyt, 1996, nr 4, s. 34 – 38
 85. Nowe tendencje w polityce pieniężnej Banku Francji, Gospodarka Narodowa, 1996, nr 5, s. 46 – 48
 86. Polityka pieniężna w ramach socjalnej gospodarki rynkowej w: J. Pietrucha, J. Pietrucha (red.) Socjalna gospodarka rynkowa i jej wpływ na politykę zatrudnienia i politykę pieniężną, s. 115 – 196
 87. Polityka wobec sektora bankowego w nowych krajach związkowych RFN, Bank, 1995, nr 4, s. 35 - 37
 88. Bezpośrednie cele inflacyjne, Bank, 1996, nr 12, s. 21 – 23
 89. Pakt społeczny jako instrument polityki zatrudnienia i polityki dochodowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Zarządzanie, 1995, nr 1313, s. 43 – 52
 90. Kontrola inflacji z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, w: Społeczna gospodarka rynkowa: polityka-etyka-gospodarka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1995, s. 145 - 161
 91. Agregaty pieniężne jako wskaźniki przyszłej inflacji, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (red.) J. Bendkowski, Politechnika Śląska, Gliwice 1995, s. 103 – 113
 92. Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, Bank i Kredyt 1994, nr 12, s. 16 – 21
 93. Polityka pieniężna Niemieckiego Banku Federalnego w latach 1982-1992. Czynniki utrudniające realizacje celu stabilizacji wartości pieniądza, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, 1994, nr 133, s. 91 – 107

Pozostałe publikacje

 1. Polityka wobec sektora bankowego w nowych krajach związkowych RFN, Bank, 1995, nr 4, s. 35 - 37

 2. Bezpośrednie cele inflacyjne, Bank, 1996, nr 12, s. 21 – 23

 3. Czynniki grożące wybuchem kryzysu walutowego w Polsce, w: Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych praca zbiorowa pod redakcją I. Pyki, WSZiJO, Katowice 2000, s. 75-84

 4. Konkurencyjny porządek pieniężny według propozycji F.A. Hayeka, maszynopis powielony, UE Katowice 2001

 5. Polska w strefie euro, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Śląska, Katowice 2003

 6. Unia Gospodarcza i Walutowa a unia polityczna, maszynopis powielony, UE Katowice 2004

 7. Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Śląska, Katowice 2004

 8. Słowo wstępne w: Euro – wspólna waluta europejska: zestawienie bibliograficzne, Biblioteka Śląska, Katowice 2008