Publikacje pracowników Katedry Ekonomii – dr Julia Włodarczyk

 1. Informacja i jej znaczenie dla konsumenta – wybrane aspekty. [w:] Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Studia Ekonomiczne nr 38, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2006, s.241-261.

 2. Wahania cen w liniowych i nieliniowych modelach pajęczyny. [w:] Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii. Studia Ekonomiczne nr 43, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2006, s. 71-93.

 3. Analiza porównawcza tendencji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście konwergencji gospodarczej. [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, AE Katowice 2006, s. 269-282.

 4. Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce. [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska i A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 99-116.

 5. Selected economic applications of entropy. [w:] Scientific Bulletin of Chełm. Section of Mathematics and Computer Science, No. 1/2007, Chełm 2007, s. 229-235.

 6. Racjonalność gospodarowania a druga zasada termodynamiki. [w:] Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Studia Ekonomiczne nr 48, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2008, s. 75-92.

 7. Interdyscyplinarne podstawy wykorzystania kategorii entropii w ekonomii, [w:] Ekonomia i finanse – współczesne problemy badawcze, red. nauk. J. Harasim, T. Kraśnicka, Wyd. CBiE, Katowice 2008, s. 430-445.

 8. Ekonomia jako nauka o energii społecznej w polskiej myśli ekonomicznej przełomu XIX i XX wieku. [w:] Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu
  historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej. Studia Ekonomiczne nr 54, red. U. Zagóra-Jonszta, Wyd. AE, Katowice 2008, s. 39-57.

 9. Miary entropii i ich zastosowanie w analizie procesów konwergencji na przykładzie krajów Unii Europejskiej. [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego, red. S. Swadźba, Wyd. AE, Katowice 2008, s. 139-150.

 10. Korporacje transnarodowe - katalizatory procesu globalizacji. [w:] Instytucjonalizacja procesu globalizacji, red. nauk. I.M. Smandek, Wyd. AE, Katowice 2009, s. 75-94.

 11. Nierówności społeczne w ujęciu termodynamicznym, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne. Zeszyt 14, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 339-349. 

 12. Pieniądz jako środek komunikacji, [w:] Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość. Studia Ekonomiczne nr 59, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2010, s. 45-58.

 13. The Environment and Economic Growth According to the Environmental Kuznets’ Curve, „Argumenta Oeconomica”, No. 1 (24) 2010, s. 149-164.

 14. Efektywność przepływów pieniężnych w perspektywie systemowej, [w:] Ekonomia , finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, red. nauk. H. Buk, C.M. Olszak, E. Ziemba, M. Rówińska, Wyd. CBiE, Katowice 2010, s. 543-560

 15. Market Concentration in Thermodynamic Approach, in: T. Bernat (ed.): Market Concentration and Economy. University of Szczecin, Szczecin 2010, s. 47-59.

 16. Nieodwracalność inflacji w świetle koncepcji termodynamicznych i informacyjnych. [w:] Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. Studia Ekonomiczne nr 68, red. U. Zagóra-Jonszta, UE Katowice  2011, s. 141-157.

 17. Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Zeszyt 19, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 67-77.

 18. Comparative Analysis of the Course of Business Cycles and Thermodynamic Cycles, "Equilibrium", Vol. 6, No. 1, 2011, s. 127-139.

 19. Przemiany struktur gospodarczych w ujęciu systemowym. [w:] Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych. Studia Ekonomiczne nr 81, red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, UE Katowice 2011, s. 13-21.

 20. Strukturalno-informacyjne aspekty braku neutralności pieniądza. [w:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Studia Ekonomiczne nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, UE Katowice 2012, s. 197-208.

 21. Cui bono? Some Reflections on Money as a Public/Private Good in the After-Crisis Period, "International Journal of Economics and Finance Studies", Vol. 4, No. 1, 2012, p. 111-121. 

 22. Parallel Currencies and the Future of the Eurozone, w: K. Opolski, J. Górski (red.): Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? WNE UW, Warszawa 2012, s. 195-200.

 23. Współczesna ekonomia heterodoksyjna – wybrane zagadnienia, [w:] S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko: Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy. Difin, Warszawa 2012, s. 138-147.

 24. Ekonomia ewolucyjna – zarys problematyki, [w:] S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko: Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy. Difin, Warszawa 2012, s. 148-164.

 25. Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa, [w:] Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. Studia Ekonomiczne nr 130, red. U. Zagóra-Jonszta, UE Katowice 2013, s. 76-87.

 26. Bankowość islamska i bankowość konwencjonalna - próba porównania, [w:]Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne. Studia Ekonomiczne nr 145, red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, UE Katowice 2013, s. 113-122.

 27. Nierówności dochodowe, pogoń za rentą i dyscyplina fiskalna -konceptualizacja powiązań, [w:] Zeszyty Naukowe nr 27, red. K. Wilczyńska,Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 2013, s. 179-189.

 28. O kontrowersjach wokół funkcjonalnej teorii pieniądza, [w:] Kategoriei teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. Studia Ekonomiczne nr 176,red. U. Zagóra-Jonszta, UE Katowice 2014, s. 133-142.

 29. Nonneutrality of Money in a Social Perspective, “Economics &Sociology”, Vol. 7, No. 2, 2014, s. 199-208.

 30. Introduction to International Economics (podręcznik dydaktyczny),Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice2014, ss. 130.

 31. Główne ośrodki rozwoju ekonomii w USA w pierwszej połowie XX w., "Studia Ekonomiczne" nr 211, red. U. Zagóra-Jonszta, UE Katowice 2015, s. 7-20.

 32. Money as a network good, “Journal of Economics and Management”, Vol. 20, No. 2, 2015, p. 53-63.

 33. European Monetary Integration and Aggregate Relative Deprivation: The Dull Side of the Shiny Euro, “Economics & Politics”, Vol. 27, No. 2, 2015, p. 185-203 (współautor: Oded Stark).

 34. Ekonomia menedżerska – problemy decyzyjne w studiach przypadków (podręcznik dydaktyczny), UE Katowice 2015, ss. 164 (współautorzy: I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, A. Grabowski).

 35. O źródłach inflacji (monografia), UE Katowice 2015, ss. 120.

 36. Ilość i jakość pieniądza - perspektywa cybernetyczna, "Studia Ekonomiczne" nr 236, UE Katowice 2015, s. 61-72.

 37. Aggregate relative deprivation and macroeconomic imbalances in the euro area - a first look, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Uniwersytet Szczeciński, nr 44/3, 2016, s. 273-284. doi: 10.18276/sip.2016.44/3-22.

 38. Dispersion of Inflation Expectations in the European Union During theGlobal Financial Crisis, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 11, No. 4, 2016, p. 737-749. doi: 10.12775/EQUIL.2016.033 (współautor: Jan Acedański).                                                                                                                          

 39. Innovations and income inequalities - a comparative study, "Journal of International Studies", Vol. 10, No. 4, 2017, s. 166-178. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/1

 40. Struktura zadłużenia gospodarstw domowych w modelu międzypokoleniowym z rynkiem nieruchomości dla Polski, "Studia Ekonomiczne" nr 331, UEKatowice 2017, Nr 331 s. 7-21 (współautor Jan Acedański).