Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr Katarzyna Nagel

 1. Organizacja rynku pracy w Polsce. Working Paper nr. 4, 1994 r. Wydawnictwo AE, Katowice 1994.

 2. Kształtowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach gospodarki rynkowej. (w:) red. E. Okoń-Horodyńska. Przedsiębiorstwo w Społecznej Gospodarce Rynkowej Materiały z konferencji naukowej, Katowice 1994.

 3. Polityka rynku pracy a problemy bezrobocia młodzieży i absolwentów. (w:) red. E. Okoń Horodyńska “Rola państwa w Społecznej Gospodarce rynkowej” – materiały konferencyjne. Katowice 1994.

 4. Wpływ systemu kształcenia na pozycję bezrobotnych na rynku pracy – niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne. (w:) red. J. Siemianowicz “Podstawowe problemy restrukturyzacji makroregionu południowego”, Katowice 1996.

 5. Przyczyny bezrobocia młodzieży w gospodarce polskiej. (w:) red. E. Okoń-Horodyńska “Socjalne aspekty Społecznej Gospodarki Rynkowej.” Materiały konferencyjne, Katowice 1996.

 6. Bezrobocie na regionalnym rynku pracy. (w:) red. J Siemianowic "Podstawowe problemy restrukturyzacji produkcji w Makroregionie Południowym." Katowice 1998.

 7. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków Funduszu Pracy w warunkach reformy administracyjnej. (w:) red. Znaniecka K, Leśniewski L. Efekty wdrażania reformy administracji publicznej w aspekcie systemu finansów publicznych. Materiały konferencyjne, Katowice 2000.

 8. Rozmiary, dynamika i struktura imigracji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. (w:) red. Znaniecka K, Leśniewski L. Efekty wdrażania reformy administracji publicznej w aspekcie systemu finansów publicznych. Materiały konferencyjne, Katowice 2000.

 9. Przyszłość młodzieży w społeczeństwie wiedzy – wybrane problemy. (w:) red. S. Swadżba Systemy gospodarcze i ich ewolucja – dokąd zmierza Unia Europejska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.

 10. Tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce. (w:) red. S. Swadźba Systemy ekonomiczne i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkowstwa w UE. Katowice 2002.

 11. Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. (w:) red. U Zagóra-Jonszta Studia Ekonomiczne ZN AE w Katowicach, Katowice 2002 , s. 87-96.

 12. Przyczyny, rozmiary i struktura emigracji Polaków w latach dziewięćdziesiątych w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej (w:) red. U. Zagóra-Jonszta Studia Ekonomiczne ZN AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 125-134.

 13. Zmiany na rynku pracy w warunkach rozwoju społeczeństwa wiedzy (w:) red. U. Zagóra-Jonszta Studia Ekonomiczne ZN AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 53-67.

 14. I.M.Smandek, K.Nagel : Polityka społeczna na rzecz zatrudnienia w aspekcie założeń strategii lizbońskiej (w: ) red. A Rączaszek, W. Koczur Polityka Społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007, s.287-300.

 15. I.M. Smandek (50%), K. Nagel (50%): Główne kierunki rozdysponowania środków Funduszu Pracy jako podstawowego instrumentu finansowania polityki rynku pracy w latach 1991 – 2006 (W:) U. Zagóra–Jonszta (red. nauk.) Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Zeszyty Naukowe AE Katowice nr. 48, Wydawnictwo AE Katowice 2008, s. 197-215.

 16. I.M. Smandek (50%), K. Nagel (50%):  Źródła dochodów Fundusz Pracy jako jednego z funduszy celowych w latach 1990 – 2006 (W:) U. Zagóra–Jonszta (red. nauk.) Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Zeszyty Naukowe AE Katowice nr 48, Wydawnictwo AE Katowice 2008, s. 179-196.

 17. Wpływ funduszy strukturalnych na rynek pracy. (W:) U. Zagóra–Jonszta (red. nauk.) Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii – przeszłość i teraźniejszość Zeszyty Naukowe AE Katowice nr 59, Wydawnictwo AE Katowice 2008, s. 107-125.

 18. I.M. Smandek, K. Nagel:   Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s.186

 19. System kształcenia w zawodach ekonomicznych a potrzeby rynku pracy w ujęciu regionalnym. (W:) Zawód ekonomisty szanse i bariery na współczesnym rynku pracy w świetle Procesu Bolońskiego. Wydawnictwo WSBiF w Katowicach, Katowice 2010, s. 8-34.

 20. Zawód ekonomisty szanse i bariery na współczesnym rynku pracy w świetle Procesu Bolońskiego na podstawie badań ankietowych. (W:) Zawód ekonomisty szanse i bariery na współczesnym rynku pracy w świetle Procesu Bolońskiego. Wydawnictwo WSBiF w Katowicach, Katowice 2010, s. 56-75.

 21. Formy konkurencji niedoskonałej: Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna. [W:] Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń dla studentów pierwszego stopnia. Pod redakcją Grażyny Musiał. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2011, s. 91-108.

 22. Rynek pracy i płace. [W:] Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń dla studentów pierwszego stopnia. Pod redakcją Grażyny Musiał. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2011, s. 198-207.

 23. I.M. Smandek, K. Nagel:  Bezrobocie i sposoby jego ograniczania  w Polsce w  okresie międzywojennym. (w:) Zagóra-Jonszta U. red. nauk  Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii.  Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego „Studia Ekonomiczne”, Katowice 2011, s.27-54.

 24. Modele polityki rynku pracy w krajach europejskich. [w:] Kotlorz D.: (red.) Współczesny rynek pracy wybrane problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 397-416.

 25. Ekonomia społeczna i proponowany obszar badań  empirycznych. [W:] Musiał G. [red.] Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2011, s. 39-72.

 26. System kształcenia w zawodach ekonomicznych a potrzeby rynku pracy w województwie ślaskim. (w:) J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2012, s. 119.128.

 27. Koniunktura a rynek pracy [W:] Podręcznik dydaktyczny pod redakcją Grażyny Musiał: Wybrane problemy koniunktury, wzrostu gospodarczego oraz konkurencji w teorii i praktyce.Podręcznik dydaktyczny Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s.71-99.

 28. Przeobrażenia polityki rynku pracy na przykładzie wybranych krajów. [W:] U. Zagóra-Jonszta (red.):, Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Studia Ekonomiczne nr 84, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 155-166.

 29. Ewolucja pasywnej polityki rynku pracy na przykładzie krajów środkowoeuropejskich. (w:) Kotlorz D. (red): Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s.109-118.