Publikacje pracowników Katedry Ekonomii – dr Magdalena Tusińska

 1. „Rola korzyści skali we współczesnej gospodarce światowej – wybrane zagadnienia”. [w:] Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii. Studia Ekonomiczne nr 43, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2006, s. 55-69. (Magdalena Makselon).

 2. "Śladami teoretyków i empirystów współczesnego handlu międzynarodowego" [w:] Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, red. A.P. Balcerzak, D. Górecka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 81-91.

 3. "Człowiek-konsument a zjawiska we współczesnej gospodarce" [w:] Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i  makroekonomicznym. Studia Ekonomiczne nr 48, red. U. Zagóra-Jonszta, s. 61-74.

 4. "Bułgaria i Rumunia a wybrane kraje Europy Środkowej wobec procesu integracji. Analiza porównawcza” [w:] Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, t. 2, red. T. Sporek, AE Katowice 2008, s. 47-57 (współautor: mgr Sławomir Czech).

 5. "Bilans płatniczy" [w:] Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba, AE Katowice 2008, s. 70-81.

 6. "Idea wolnego handlu a polityka wymiany z zagranicą krajów Unii Europejskiej" [w:] Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej, Studia Ekonomiczne nr 54, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2008, s. 263-276.

 7. "Kreacja handlu w teorii i praktyce unii walutowej" [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku europejskiego jednolitego obszaru walutowego. red. S.Swadźba. AE Katowice 2008, s. 191-204.

 8. "Gospodarki przechodzące transformację systemową a handel wewnątrzgałęziowy - elementy analizy porównawczej Polski, Czech i  Węgier" [w:] Ekonomia i Finanse - współczesne problemy badawcze, III Forum AE Katowice, CBiE, Katowice 2008, s. 401-414.

 9. "Intra-Industry Trade and Economic Development - the Selected Aspects" [w:] Business Cycles. Selected Issues, red. J. Pietrucha, AE Katowice 2009, s. 77-86.

 10. "System gospodarczy i jego istota" [w:] Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Swadźba, AE Katowice 2009, s. 29-44 (współautor: Anna Kaczmarska).

 11. "Wpływ lokalizacji geograficznej na wysokość barier w obrotach międzynarodowych"  [w:] Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość. „Studia Ekonomiczne” nr 59, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2010, s. 73-91.

 12. "Konkurencyjność gospodarki w świetle koncepcji rozwoju typu catching-up" [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 979-990.

 13. "Zmiany międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski w zakresie wymiany towarów w kontekście procesu integracji z Unią Europejską" [w:] Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, red. D. Kotlorz, AE Katowice 2010, s. 325-338.

 14. "Rozwój kapitalizmu po II wojnie światowej" [w:] Systemy gospodarcze. Analiza Porównawcza. Red. S. Swadźba, AE Katowice, Katowice 2010, s. 46-64.

 15. "Zdolność konkurencyjna gospodarki jako kategoria związana z rozwojem społeczno-ekonomicznym" [w:] Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 68, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2011, s. 127-139.

 16. "Mikroekonomiczne podstawy makrokonkurencyjności" [w:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 103-118.

 17. Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej” [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak. Zeszyt nr 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 151-161.

 18. "Kapitalizm na peryferiach. Przypadek krajów afrykańskich” [w:] Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, red. S. Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2011, s. 191-211.

 19. „Polska w obliczu wyzwań Strategii Europa 2020” [w:] Ekonomia, t. 2., red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 329-338.

 20. „Dylematy pojmowania i pomiaru rozwoju społeczno-ekonomicznego”. [W:] Współczesna gospodarka – wyzwania i oczekiwania, red. B. Kos. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 160-176.

 21. „Rozwój społeczno-ekonomiczny krajów peryferyjnych Unii Europejskiej”, [W:] Procesy integracji i dezintegracji we współczesnej gospodarce. Ekonomia i Prawo, Toruń 2012, s. 47-63.

 22. „Czy wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej jest inteligentny?” [W:] Ekonomia, red. J. Sokołowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 568-578.

 23. Nierówności dochodowe a wzrost i rozwój gospodarczy [w:] Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-116.

 24. Pietrucha J., Czech-Rogosz J., Tusińska M.: Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

 25. Ostoj I., Pietrucha J., Tusińska M.: Makroekonomia. Studia przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013.

 26. Nierówności społeczne a konkurencyjność gospodarki [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. „Studia Ekonomiczne”, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

 27. Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej (monografia). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

 28. Nierówności dochodowe i ubóstwo w krajach Unii Europejskiej” [w:], red. S. Swadźba.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 96-114.

 29. Sprzeczności w integracji europejskiej jako bariery wzrostu gospodarczego ugrupowania. „Przegląd Zachodniopomorski” Zeszyt 3 Vol. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 95-104.

 30. The bumpy road to a competitive economy – economic governance in the European Union [w:] „Journal of International Studies” Vol. 7, No. 3/2014, s. 32-43.

 31. Działania na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego [w:] Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska. Difin, Warszawa 2014, s. 134-160.

 32. „Ekonomiczna refleksja nad polskim euroentuzjazmem w dziesiątą rocznicę akcesji” [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia 2015 (1), 218, Katowice 2015, s. 99-112.

 33. The fundamentals of innovativeness – a comparative analysis of European Union countries [w:] „Journal of Economics and Management” Vol. 20(2)2015, University of Economics in Katowice, s. 23-37.

 34. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski: Ekonomia menedżerska – problemy decyzyjne w studiach przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 (podręcznik).

 35. Nierówności dochodowe w krajach Azji Południowo-Wschodniej” [w:], red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, w druku

 36. The fight against poverty in the European Union – expectations versus reality reality, Journal of International Studies, Vol. 8, No 2, 2015, pp. 31-46 (współautorstwo Renata Pęciak).