Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr Renata Pęciak

 1. Megatrends and their implications in the globalised world, Horyzonty Polityki, 2016, Vol.7, Nr 21, s. 167-184, ISSN 2082-5897, e-ISSN 2353-950X

 2. Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer. Współczesne Problemy Ekonomiczne, Nr 13, Szczecin 2016, s. 123-131. ISSN:2081-9579, eISSN: 2353-2815

 3. Idea wolności w poglądach merkantylistów i w porządku fizjokratycznym [w:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 43-71, ISBN 978-83-7875-321-6.

 4. Liberalizm klasyczny – geneza i założenia. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 2016, Vol.  47, No 2,  ISSN 2080-0339 (print), ISSN 2392-1269 (online), s. 109-123.

 5. Global governance in the context of global challenges. The Macrotherme Review. A multidisciplinary journal of global macro trends. Vol. 1, Issue 1,  Spring 2017, p. 117-128, ISSN 2379-9765 print, ISSN 1848-4735 online.

 6. Financialisation phenomenon from the perspective of the Regulation School. Central European Review of Economics&Finance, Vol. 13, Nr 3 (2016), pp. 83-94. ISSN 2082-8500.

 7. Idea własności w systemie fizjokratycznym, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Nr 260/2016, Katowice 2016

 8. Geneza podejścia regulacyjnego we francuskiej teorii regulacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr  401, Ekonomia, J. Sokołowski, G. Węgrzyn, M. Rękas (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 373-382. ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-533-9.

 9. Własność w ujęciu merkantylistów i fizjokratów [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015, ss. 35-54. ISBN 978-83-7926-293-9.

 10. The fight against poverty in the European Union – expectations versus reality, Journal of International Studies, Vol. 8, No 2, 2015. pp. 114-129. Współautor: M. Tusińska. ISSN: 2306-3483 (Online), 2071-8330 (Print).

 11. Institutions in the context of sustainable development. The Macrotheme Review vol.4, issue 5, Summer 2015, s. 29-41, ISSN 1848-4375. Współautor:D. Bochańczyk-Kupka

 12. Interpretacja fordyzmu i postfordyzmu w teorii regulacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 810, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 35. Problemy współczesnej ekonomii. Tom II, Szczecin 2014, s. 169-182. ISSN 2080-4881.

 13. Hierarchia form instytucjonalnych i jej implikacje w interpretacji francuskiej szkoły regulacji. „Przegląd Zachodniopomorski” 2014/3 vol. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 129-137.

 14. Competitiveness of economy in the Institutional Dimension. W: Economic Policy in the European Member Countries. Silesian University in Opava. School of Business Administration in Kavina, Karvina 2014, s. 106-115. Współautor: D. Bochańczyk-Kupka.

 15. Koordynacja polityki gospodarczej [W:] Zarządzanie gospodarcze w strefie euro. Red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014, s. 161-188.

 16. Wartość w ujęciu merkantylistów i fizjokratów [W:] Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 35-59.

 17. Problemy kapitalizmu we francuskiej teorii regulacji [W:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. „Studia Ekonomiczne”. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 176/2014, red. U. Zagóra-Jonszta, s. 30-41.

 18. Theory of regulation as a subject of economic analysis - Економiчнi науки. Вiсник Чернiвецького Торговельно-Eкономiчного Iнституту, Випуск IV (52), Чернивци 2013, s. 21-29.

 19. Kryzysy w gospodarce w interpretacji Jeana-Baptiste’y Saya [W:]Ekonomia. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr  305, Ekonomia, pr. zb. pod red. M. Rękas, J. Sokołowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 573-583.

 20. Myśl społeczno-ekonomiczna poza  głównym nurtem w II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty i R. Pęciak. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, rozdz. II, s. 31-50.

 21. Regulacje i kryzysy w świetle francuskiej szkoły regulacji". Ekonomia. Teoria, historia, praktyka.  Red. J. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch. Wydawnictwo UE w Poznaniu. Poznań 2013, s. 20-35.

 22. Korupcja jako przejaw crony capitalismu na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich. [W:] Współczesne problemy ekonomiczne. „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Red. G. Wolska, Katowice nr 139/2013, s. 187-197.

 23. Wolność i własność prywatna jako niezbędne składniki porządku ekonomicznego w teorii Jeana-Baptiste’y Saya. [W:] Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice nr 130/2013, s. 112-121.

 24. Działania Jeana-Baptiste’y Saya na rzecz instytucjonalizacji nauki ekonomii [W:] Ekonomia. Prace naukowe nr 245 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Wędrzyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 386-395.

 25. Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do II wojny światowej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 rozdz. III. Równowaga w gospodarce w ujęciu polskich marginalistów, s.69-104.

 26. Jean Baptiste Say - działacz polityczny, przemysłowiec i ekonomista [W:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 11-23.

 27. Marginalizm zachodni. Monografia naukowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, opracowanie rozdziału IV - Subiektywizacja teorii ekonomii, s. 82-105.

 28. Good governance – istota i znaczenie koncepcji [W:] Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 68, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2011, s. 113-126.

 29. Prawo rynków Jeana-Baptiste’y Saya oraz polemika wokół autorstwa prawa. [W] Ekonomia, tom 2, Prace naukowe nr 168 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego  i G. Węgrzyn, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 58-70.

 30. Niektóre wskaźniki pomiaru jakości instytucji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Nr 139, Ekonomia. Mikroekonomia i Ekonomia Instytucjonalna Nr 10, Wrocław, 2010, s. 25-36.

 31. Crony capitalism - mit czy rzeczywistość w krajach Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej" [W:] "Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej", red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 206-229.

 32. Instytucjonalne niedomagania systemów latynoamerykańskich, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo AE, Katowice, nr 59 /2010, s. 213-235.

 33. Asymetria informacji i pokusa nadużycia jako przyczyny zawodności rynku. [W:] Polityka ekonomiczna Red. nauk. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2010, s. 558-571.

 34. Rosja jako emerging market – ocena potencjału gospodarki rosyjskiej na tle wybranych posocjalistycznych gospodarek wschodzących. [W:] Rosja – ambicje i możliwości w XXI wieku. Red. nauk. K. A. Kłosiński. Wydawnictwo KUL. Lublin 2010, s. 45-67.

 35. Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku. R Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach 2010, rozdz. IV. Polska myśl nacjonalistyczna, s. 96-130. 

 36. Jakość governance: z doświadczeń gospodarek azjatyckich. [W:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T.1. Red. J. Sokołowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2009, s.779-786.

 37. Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej. Praca zbiorowa pod redakcją U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo AE w Katowicach. Katowice 2009, cz. I.: rozdz. IV, cz. II.: rozdz. VI.3, rozdz. VII.3, rozdz. VIII.2.

 38. Badania wzrostu w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej, „Studia Ekonomiczne” nr 54/2008, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 93-108.

 39. Implikacje teorii keynesowskiej dla francuskiej szkoły regulacji. [W:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo AE w Katowicach. Katowice 2008, s.223-232.

 40. Instytucje formalne i nieformalne oraz ideologia w ujęciu instytucjonalnym Douglassa Cecila Northa. [W:] „Studia Ekonomiczne” nr 48/2008, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 47-59.

 41. Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne XVIII i XIX wieku. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty. 2007; rozdz. II, s. 35-55.

 42. Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo AE w Katowicach. Katowice 2006, rozdz. V cz. I, s. 69-80, rozdz. III cz. II, s. 123-140.

 43. Mechanizm bezpośredniego celu inflacyjnego jako instrument stabilizacyjny w gospodarkach latynoamerykańskich w XX wieku i na początku XXI wieku. „Studia Ekonomiczne” nr 43/2006, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 165-184.

 44. Znaczenie instytucji we francuskiej szkole regulacji. [W:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonoma instytucjonalna – teoria i praktyka. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo AE w Katowicach. Katowice 2006, s. 69-75.

 45. Liberalne ujęcie roli państwa w doktrynie Jeana-Baptiste’y Saya. „Studia Ekonomiczne” nr 38/2006, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 29-49.

 46. Przyczyny kryzysu makroekonomii w ocenie francuskiej szkoły regulacji. „Studia Ekonomiczne” nr 34/2005, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 37-53.

 47. Zagadnienie postępu w ujęciu Jeana-Baptiste’y Saya. „Studia Ekonomiczne” nr 32/2004, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 9-26.

 48. Teoria regulacji - geneza, podstawowy program badawczy i ujęcie roli państwa. [W:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo AE w Katowicach. Katowice 2004, s.173-181.

 49. Produkcja, użyteczność i wartość w koncepcji Jeana-Baptiste’y Saya. „Studia Ekonomiczne” nr 22/2001, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 9-18.

 50. Koncepcja przedsiębiorcy Jeana-Baptiste’y Saya w oparciu o teorię podziału. „Studia Ekonomiczne” nr 18/2001, Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 81-92.

 

Redakcje naukowe:

 1. Myśl społeczno-ekonomiczna poza  głównym nurtem w II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, R. Pęciak. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013

 2. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 102. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2012. Współautorstwo wraz z Prof. dr hab. U. Zagóra-Jonszta.

 3. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność - efektywność - etyka.  Problemy teoretyczne, red. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak Część I, "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 180,  Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 180, Katowice 2014.

 4. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 259, Red. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 184, ISSN 2083-8611.

 5. Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Red. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s.187, ISBN 978-83-7875-321-6

 

Badania statutowe Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej: 

 1. Etapy rozwoju polskiego merkantylizmu [W] Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu. Etap I. Red. U. Zagóra-Jonszta, 2004, rozdz. IV, s. 48-61.

 2. Rola handlu zagranicznego w doktrynie polskiego merkantylizmu [W] Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu. Etap II. Red. U. Zagóra-Jonszta, 2005, rozdz. IV, s. 63-85.

 3. Geneza i charakterystyka francuskiego fizjokratyzmu [W] Fizjokratyzm na tle dorobku polskiej myśli ekonomicznej XVIII wieku. Red. U. Zagóra-Jonszta. 2006, rozdz. II., s. 33-53.

 4. Dorobek polskiej myśli ekonomicznej. Ekonomia klasyczna na ziemiach polskich. Angielskie i francuskie korzenie ekonomii klasycznej. Etap I. Red. U. Zagóra-Jonszta. 2007, rozdz. II. Dorobek i poglądy klasyków francuskiej szkoły ekonomicznej.s. 78-103.

 5. Dorobek polskiej myśli ekonomicznej. Ekonomia klasyczna na ziemiach polskich. Wkład polskich ekonomistów w rozwój szkoły klasycznej. Etap II. Red. U. Zagóra-Jonszta. 2008, rozdz. II.3. Dominik Krysiński – przedstawiciel polskiej myśli klasycznej, s. 75-89, rozdz. III.3. Julian Dunajewski – reprezentant ekonomii akademickiej w Galicji, s. 127-141, rozdz. IV.2. August Cieszkowski – teoretyk i praktyk – filozof i romantyk, s. 164-179.

 6. Dorobek polskiej myśli ekonomicznej. Polska nieliberalna myśl ekonomiczna XIX wieku. Etap I. Red. U. Zagóra-Jonszta. 2009, rozdz. IV. Polska myśl nacjonalistyczna, s. 92-127.

 

Badania własne - niepublikowane:

 1. Uwarunkowania instytucjonalne w polityce gospodarczej krajów latynoamerykańskich od końca lat 80. XX wieku. 2007.