Publikacje pracowników Katedry Ekonomii – dr Wojciech Zembura

 1. Zakres polityki fiskalnej i jej zadania w gospodarce rynkowej. [W]: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Studia Ekonomiczne nr 38, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2006, s.217-230.

 2. Dług publiczny i jego obsługa w Polsce w latach 1996-1999. [W]: Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii. Studia Ekonomiczne nr 43, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2006, s. 95-113.

 3. Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej . [W]: Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Studia Ekonomiczne nr 48, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2008, s. 153-165.

 4. Keynesowskie i Neokeynesowskie podejście do polityki fiskalnej. [W]: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Praca zbiorowa pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty, AE Katowice 2008, s.119-134.

 5. Polityka pieniężna w Polsce w okresie transformacji systemowej. [W]: Zagadnienia ekonomiczne w ujeciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej. Studia Ekonomiczne nr 54, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2008, s. 123-140.

 6. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a członkostwo Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej. [W]: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku europejskiego jednolitego obszaru walutowego. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby, AE Katowice 2008, s. 363-378.

 7. Wpływ amerykańskich danych makroekonomicznych na rynek instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego. Kontrakty CFD w praktyce. [W]: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków. Praca zbiorowa pod red. Rafała Żelaznego, AE Katowice 2009, s. 265-277.

 8. Instrumenty pochodne na rynku walutowym. [W]: Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość. Studia Ekonomiczne nr 59, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2010, s. 93-105.

 9. Kontrakty terminowe jako alternatywny wybór form inwestowania na rynku finansowym w warunkach spadku i wzrostu koniunktury. [W]: „Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej”. Praca zbiorowa pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty, AE Katowice 2010, s. 432-448.

 10. Dane makroekonomiczne kształtujące popyt i podaż na rynku Forex. [W]: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. Studia Ekonomiczne nr 68, red. U. Zagóra-Jonszta, UE Katowice 2011, s. 201-215.

 11. Zagadnienie specjalizacji w obrębie rynków finansowych [W:] Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji, red. G. Musiał, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s. 105-137.

 12. Wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące koniunkturę gospodarczą USA [W:] Podręcznik dydaktyczny pod redakcją Grażyny Musiał: Wybrane problemy koniunktury, wzrostu gospodarczego oraz konkurencji w teorii i praktyce. Podręcznik dydaktyczny Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 103-124.