Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - prof. dr hab. Stanisław Swadźba

Wykaz publikacji naukowych (chronologicznie):

 1. Współpraca gospodarcza Polski z Wielką Brytanią. „Zeszyty Naukowe Akademii  Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 2(1979), s. 153-178.

 2. Program racjonalnego wykorzystania energii w EWG. Stan aktualny, perspektywy. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 3(100) 1983, s. 39-58.

 3. Polityka energetyczna EWG w zakresie poszczególnych źródeł energii w latach 1973 - 1980. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 3(100) 1985, s. 45-74.

 4. Zewnętrzne aspekty polityki energetycznej EWG w latach 1973 - 1980. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 3(100) 1985, s. 75-92.

 5. Zależność krajów EWG od zewnętrznych dostaw energii. „Zeszyty Naukowe Akademii     Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 1(101) 1986, s. 43-63.

 6. Integracja gospodarcza krajów EWG a zagadnienie wspólnej polityki energetycznej. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 1(101) 1986, s. 65-86.

 7. Perspektywy energetyczne EWG. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 3(107) 1987, s. 219-243.

 8. Rola energii jądrowej w gospodarce EWG. „Gospodarka Paliwami i Energią”, Nr 7(1987), s. 12-14.

 9. Perspektywy energii jądrowej w gospodarce EWG do roku 2000. „Gospodarka  Paliwami i Energią”, Nr 8(1987), s. 10-12.

 10. Z problematyki polityki ekonomicznej państw Europy Zachodniej. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Jaworze 27 – 29 maja 1991. Instytut Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz A.M. Publishing, Katowice 1991, s. 231-234.

 11. Przydatność doświadczeń EWG w procesie transformacji rynkowej. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Szanse realizacji w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Bielsko - Biała 4 - 6 czerwca 1992. Instytut Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz A.M. Publishing, Katowice 1992, s. 227-231.

 12. Polityka strukturalna EWG w przemyśle. W: Państwo w gospodarce rynkowej. Praca zb. pod red. J. Żabińskiej. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1992, s. 105-122.

 13. Czynniki zmian struktury gospodarczej. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”, Nr 126 (1993), s. 21-33.

 14. Państwo a przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej. W: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały z konferencji naukowej Ustroń 25 - 28 maja 1993. Katedra Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz AMP, Katowice 1993, s. 169-172.

 15. Miejsce górnictwa węglowego w polityce energetycznej Wspólnoty Europejskiej. W: Polskie górnictwo węglowe na tle globalnych problemów rozwoju. Materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 4 luty 1993. AMP, Katowice 1993, s. 80-84.

 16. Zmiany w strukturze gospodarczej Wspólnoty Europejskiej. Akademia Ekonomiczna im.       K. Adamieckiego w Katowicach. Prace naukowe. Katowice 1994, s. 211.

 17. Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej /L. Gabryś, J. Gierczycka, E. Okoń-Horodyńska, G. Rzeszotarska, S. Swadźba/. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. Prace naukowe, Katowice 1994, s. 116. 

 18. Globalny kontekst przekształceń polskiego sektora paliwowo-energetycznego. W: Rozwój społeczny miasta i otoczenia a problemy restrukturyzacji bazy paliwowo-energetycznej       Jaworzna. Materiały z sympozjum 4 luty 1994. Pod red. naukową  E. Okoń-Horodyńskiej.      Katowice 1994, s. 24-37.

 19. Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały z konferencji naukowej Ustroń 25 - 28 maja 1993. Pod red. naukową E. Okoń-Horodyńskiej. Katedra Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz AMP, Katowice 1993 /Recenzja książki/, „Transformacje”. Nr 3-4, 1994.

 20. Państwo opiekuńcze a konkurencyjność gospodarki europejskiej (na przykładzie państw Unii Europejskiej). W: Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały z konferencji naukowej Ustroń 12 - 14 maja 1994. Katedra Ekonomii, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1994, s. 165-178.

 21. Wartość pracy w warunkach transformacji systemowej. Przypadek Śląska. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Polityka - etyka - gospodarka. Materiały konferencyjne Wisła 25 – 27 maja 1995. Katedra Ekonomii, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1995, s. 353-358. Współautor: Urszula Swadźba.

 22. Konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej a jej rozszerzenie na Europę Środkowo - Wschodnią. Wyzwania dla Polski. W: Ekonomiczne, prawne i społeczne konsekwencje stowarzyszenia i integracji Polski z Unią Europejską. Habex, Gliwice 1996, s. 65-72.

 23. Procesy transformacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych /L. Gabryś, J. Gierczycka, E. Okoń-Horodyńska, G. Rzeszotarska, S. Swadźba/. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. Prace naukowe. Katowice 1995, s. 118.

 24. Transformacja systemowa w byłej NRD. W: Transformacja systemowa w gospodarkach posocjalistycznych. Praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. E. Okoń-Horodyńskiej. Akademia Ekonomiczna Katowice 1995, s. 54-71.

 25. Procesy integracyjne w Unii Europejskiej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (w kontekście procesów transformacyjnych w gospodarce światowej). W: Integracja Europy (Elementy historii, problemy, przyszłość). Redakcja naukowa: L.W. Zacher,  P. Matusek. Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1996, s. 168-182.

 26. Granice socjalnych możliwości społecznej gospodarki rynkowej. Wnioski dla Polski. W: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej. Akademia Ekonomiczna Katowice 1996, s. 107-123.

 27. Kreowanie instytucji dla zmian strukturalnych. W: Instytucjonalne podejście w analizie procesów społeczno - gospodarczych i politycznych w Polsce. Praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. AE Katowice 1996, s. 67-83.

 28. Zmiany w strukturze gospodarki Polski w latach 90-tych na tle przemian strukturalnych w gospodarkach krajów rozwiniętych. W: Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej. (Materiały na konferencję w Karpaczu, 23-25. X 1997). Pod red. L. Olszewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 35-46.

 29. Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. Skrypty uczelniane. Katowice 1997, s. 89.

 30. Procesy integracyjne w Unii Europejskiej. Historia, teraźniejszość, przyszłość. W: Bariery stymulatory  integracji europejskiej. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Akademia Ekonomiczna Katowice 1997, s. 171-192.

 31. Regiony pogranicza a integracja gospodarcza i społeczno-kulturowa. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Aspekty regionalne. Pod redakcją Ewy Okoń-Horodyńskiej. Akademia Ekonomiczna Katowice 1997. s. 177-184. Współautor: Urszula Swadźba.

 32. Wspólnotowa polityka regionalna a przystąpienie Polski i innych krajów Europy Środkowo - Wschodniej do Unii Europejskiej. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Aspekty regionalne. Pod redakcją Ewy Okoń-Horodyńskiej. Akademia Ekonomiczna Katowice 1997, s. 305-308.

 33. W kierunku rozwoju przemysłów wysokiej technologii („high technology industries”). „Studia Ekonomiczne” Nr 3, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998, s. 31-47.

 34. Integracja europejska a system gospodarczy Polski. W: Unia Europejska: szansa i zagrożenia dla Polski. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Seria B: Prace Naukowo-badawcze i konferencje, Katowice 1998, s. 89-100.

 35. Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1998, s. 109.

 36. Przedmowa. W: Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1998, s. 5-6.

 37. Przedmiot badań oraz uzasadnienie wyboru problematyki badawczej. W: Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1998, s. 7-15.

 38. Integracja europejska a system gospodarczy. Wnioski dla Polski na etapie poszukiwań docelowego modelu gospodarczego. W: Bariery i stymulatory integracji europejskiej. Drugi tom, Praca zbiorowa pod red. Henryka Przybylskiego, Akademia Ekonomiczna Katowice 1998, s. 61-70.

 39. Europejska integracja gospodarcza – w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 102.

 40. Wprowadzenie. W: Europejska integracja gospodarcza – w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 5-6

 41. Integracja gospodarcza a system gospodarczy. W: Europejska integracja gospodarcza – w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 7-13.

 42. Podsumowanie: w kierunku systemu gospodarczego Unii Europejskiej. W: Europejska integracja gospodarcza – w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 99-102.

 43. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 242.

 44. Wstęp. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 7-9.

 45. O potrzebie badania systemów gospodarczych. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s.13-20.

 46. Transformacja systemowa a zmiany w strukturze gospodarczej Polski. W: Strategia rozwoju gospodarczego w perspektywie integracji europejskiej. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” Nr 1439, „Zarządzanie”, z.5, Gliwice 1999, s. 43-55.

 47. Systemova transformacia a zmeny struktury pol’skej ekonomiky. W: Strategia hospodarskeho rozvoja v podminkach europskej integracie. Zbornik vedeckych prac. Bratislava 1999, s. 41-53.

 48. Poglądy polskich liberałów na temat docelowego modelu polskiej transformacji. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod redakcją Urszuli Zagóry-Jonszty. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 207-210.

 49. Wstęp. W: Aktualne problemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” Nr 9, Redaktor naukowy: Stanisław Swadźba. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 5-6.

 50. Unia Europejska u schyłku XX w. W: Aktualne problemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” Nr 9, Redaktor naukowy: Stanisław Swadźba. Akademia Ekonomiczna Katowice 1999, s. 7-23.

 51. System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2000, s. 165.

 52. Wstęp. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2000, s. 5-6.

 53. Transformacja systemowa polskiej gospodarki – w poszukiwaniu docelowego modelu gospodarczego. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2000, s. 7-19.

 54. Zakończenie. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2000, s. 163-165.

 55. Czy społeczna gospodarka rynkowa może być docelowym modelem polskiej gospodarki? (rozważania z punktu widzenia rozwoju europejskiej integracji). W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 499-506.

 56. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska? Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2000, s. 388.

 57. Wstęp. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska? Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2000, s. 7-9.

 58. Integracja Polski z Unią Europejską a transformacja systemowa polskiej gospodarki. W: Ekonomiczno – finansowe problemy transformacji systemów gospodarczych. „Zeszyty Naukowe  Politechniki Śląskiej” Nr 1506, „Organizacja i Zarządzanie”, z.3, Gliwice 2001, s. 317-331.

 59. System gospodarki rynkowej - pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2001, s. 183.

 60. Wstęp. W: System gospodarki rynkowej - pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2001, s. 7-10.

 61. Zakończenie. W: System gospodarki rynkowej - pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2001, s. 169-172.

 62. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2001, s. 489. 

 63. Wstęp. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2001, s. 7-8. 

 64. Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce – argumenty za i przeciw. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2001, s. 75-80.

 65. Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. WSZiNS Tychy 2002, s. 129.

 66. Wstęp. W: Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Swadźby. WSZiNS Tychy 2002, s. 7-10.

 67. Integracja z Unią Europejską a system gospodarczy Polski. W: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Pod red. S. Partyckiego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 21-25.

 68. Polish Economy as Compared to the European Union. W: Transition Countries Joining European Union.  Silesian University in Opava, Canakkale Oneskiz Mart University, Karvina 2002, s. 103-110.

 69. System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2002, s. 200.

 70. Wstęp. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2002, s. 7-9.

 71. System własności. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2002, s. 11-29. Współautor: Anna Popowicz.

 72. Zakończenie. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2002, s. 195-200.

 73. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2002, s. 537.

 74. Wstęp. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna Katowice 2002, s. 9-11.

 75. Wprowadzenie. W: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” Nr 30, Redaktor naukowy: Stanisław Swadźba. Akademia Ekonomiczna Katowice 2003, s. 7-9.

 76. Gospodarka Polski na tle Unii Europejskiej. W: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” Nr 30, Redaktor naukowy: Stanisław Swadźba. Akademia Ekonomiczna Katowice 2003, s. 11-22.

 77. Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2003, s. 173.

 78. Wprowadzenie. W: Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2003, s. 7-11.

 79. Ocena systemów gospodarczych krajów Europy Środkowowschodniej oraz ich perspektywy. W: Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2003, s. 165-173.

 80. Social support for the integration of Poland with the European Union and acceptance of democracy and market economy. W: Eastward Enlargement of the Eurozone – Impact on Trade, FDI and Capital Markets. Edited by: K. Żukrowska, D. Sobczak, Warsaw School of Economics, Warsaw 2003, s. 65-71.

 81. Człowiek a rynek w różnych modelach gospodarki rynkowej. W: Człowiek a rynek. Pod red. S. Partyckiego. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, Tom 1, s. 117-124. Współautor: Urszula Swadźba.

 82. Ewoljucija ekonomiczjeskich sistiem w stranach Cjentralnoj i Wastocznoj Jewropy – na puti k rynocznoj ekonomikie i Jewropejskomu Sojuzu. W:  Rasszirjenije Jewropejskowo Sojuza i Rjespublika Biełarus na nowoj granicje, Bjełoruskij Gosudarstwiennyj Ekonomiczjeskij Uniwersitjet, Mińsk 2004, s. 275-278.

 83. Integracja regionalna a ekonomiczna rola państwa. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa. Praca zbiorowa. pod red. U. Zagóry-Jonszta. Akademia Ekonomiczna Katowice 2004, s. 121-130.

 84. Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2004, s. 287.

 85. Wstęp. W: Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2004, s. 7-9.

 86. Analiza porównawcza systemów gospodarczych krajów byłego ZSRR. W: Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2004, s. 275-287.

 87. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2004, s. 562.

 88. Wstęp. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2004, s. 9-12.

 89. Współczesna ekonomia a kategoria wartości. W: Wartość w naukach ekonomicznych. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory. Politechnika Śląska Gliwice 2004, s. 38-42.

 90. Konfucjanizm a wzrost gospodarczy krajów Azji Południowo-Wschodniej. W: Religia a gospodarka. Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, Tom I, s. 308-314. Współautor: Urszula Swadźba.

 91. Transformacja systemowa polskiej gospodarki i jej efekty. W: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych. Pod red. H. Ćwiklińskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 13-20.

 92. Międzynarodowa integracja gospodarcza a globalizacja. W: „Zeszyty Naukowe  Politechniki Śląskiej” Nr 1682, „Organizacja i Zarządzanie”, z.28, Gliwice 2005, s. 65-76.

 93. Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2005, s. 106.

 94. Wstęp. W: Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2005, s. 7-9.

 95. Wprowadzenie do problematyki systemów gospodarczych. W: Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2005, s. 11-30. Współautor: Joanna Czech-Rogosz.

 96. Podsumowanie. W: Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Akademia Ekonomiczna  Katowice 2005, s. 105-106.

 97. Globalizacja a system gospodarczy – konwergencja czy różnorodność? W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Pod red. D. Kopycińskiej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 33-39.

 98. Kontrowersje wokół amerykańskiego i europejskiego modelu gospodarczego w kontekście rozwoju nowej ekonomii. W: Nowa Ekonomia a społeczeństwo. Pod redakcją S. Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, tom 1, s. 72 – 78.

 99. Evolution of Economic Systems in East-Central European Countries – Towards a Global Market Economy and the European Union. W: Ceska ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodarska polityka. Masarykova Univerita, Brno 2006, s. 149-152.

 100. System gospodarczy Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. W: Ekonomia. Kierunki badań. II Forum AE Katowice. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006, s. 271-285.

 101. Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 126.

 102. Wstęp. W: Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 7-8.

 103. Próba klasyfikacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich liberalizacji. W: Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 121-126.

 104. Wpływ integracji europejskiej na systemy gospodarcze krajów członkowskich. W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych. Red. naukowy D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 39-50.

 105. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 530.

 106. Wstęp. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 9-11.

 107. Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 165.

 108. Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 163.

 109. Wstęp. W: Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 7-8.

 110. Próba klasyfikacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia opiekuńczości. W: Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 153-163.

 111. Gospodarka europejska w XXI wieku – liberalizm czy interwencjonizm? W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku. Red. naukowa Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 178-188.

 112. Globalizacja a polityka ekonomiczna państwa. W: Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Pod red. naukową Jerzego Sokołowskiego i Zbigniewa Przybyły. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu. Jelenia Góra 2007, s. 379-385.

 113. Liberalizm a opiekuńczość w krajach Unii Europejskiej. W: Polityka gospodarcza państwa. Praca zbiorowa pod red. naukową Danuty Kopycińskiej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 64-75.

 114. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja. W: M. Noga. M. Stawicka (red.): Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 11-22.

 115. Integracja i globalizacja a system gospodarczy Polski. W: Trzy obszary badań społecznych. Historia, Politologia, Public Relations. Księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu 70-lecia prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego. Pod red. D. Kuboka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 147-161.

 116. Kraje Europy Środkowowschodniej w procesie integracji z Unią Europejską. W: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów. Pod red. M. Barańskiego. „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008, s. 325-340.

 117. Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s.173.

 118. Wstęp. W: Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 7-9.

 119. System gospodarczy i jego sprawność – zagadnienia teoretyczne. W: Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 11-19.

 120. Ocena sprawności systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W: Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 165-173.

 121. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 478.

 122. Wstęp. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s, 9-11.

 123. Sprawność systemu gospodarczego Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. W: Ekonomia i Finanse – Współczesne problemy badawcze. III Forum AE. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2008, s. 366-383.

 124. Liberalizm i opiekuńczość a sprawność systemów gospodarczych państw Unii Europejskiej. W: Polityka Unii Europejskiej. Red. naukowa Danuta Kopycińska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 16-25.

 125. Modele rozwoju gospodarczego dla Polski – czy Polska może być solidarna i liberalna. W: Noga M., Stawicka K. (red.): Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji. CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 57-65.

 126. Integracja i globalizacja w dobie kryzysu. W: M. Giedz, A. R. Kozłowski, R. Majewski (red.): Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym. CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 15-28.

 127. Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 171.

 128. Wstęp. W: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 7-9.

 129. Systemy gospodarcze – konwergencja czy dywergencja? W: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 139-156.

 130. Czy polska transformacja gospodarcza miała charakter liberalny? W: Nauka w służbie wartości. Red. T. Pokusa, W. Potwora, J. Kaczmarek. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 231-245.

 131. Refleksje nad systemem gospodarczym Polski (w dwudziestą rocznicę rozpoczęcia transformacji systemowej). W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji. Praca zb. pod red. naukową Danuty Kopycińskiej. Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 68-78.

 132. Perspektywy integracji europejskiej w kontekście obecnego kryzysu. W: Polityka ekonomiczna. Red. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 111. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 721-730.

 133. Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s 194.

 134. Wstęp. W: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 7-9.

 135. Współczesny kapitalizm i jego perspektywy. W: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 65-79.

 136. Zakończenie. W: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 193-194.

 137. Current crisis vs. Capitalist Perspective. W: Economic Challenge of Contemporary World. ScientificEditor D. Kopycińska. University of Szczecin, Microeconomics Departament, Szczecin 2010, s. 52-61.

 138. Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina, praca zbiorowa pod red. M.G. Woźniaka, V.I. Chuzhykova, D.G. Łukjanenki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 716 (Recenzja książki). „Ekonomista, Nr 1/2011, s. 151-154.

 139. Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 69. Red. S. Swadźba, I. Ostoj, Katowice 2011.

 140. Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 70. Red. S. Swadźba, I. Ostoj. Katowice 2011.

 141. Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 81. Red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, Katowice 2011.

 142. Wielki kryzys gospodarczy a kryzys subprime – próba porównania. W: Teoria i praktyka gospodarowania. Pod red. naukową T. Bernata. Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2011, s. 33-49. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta.

 143. Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 a zmiany w sferze regulacyjnej gospodarki. W: Ekonomia, Tom 2. Red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 223-234.

 144. System gospodarczy a innowacyjność (na przykładzie krajów Unii Europejskiej). W: Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania – formy i instrumenty ekonomiczno-społeczne. Pod red. naukową T. Pokusy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.15-27.

 145. Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s 234.

 146. Wstęp. W: Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 7-9.

 147. Zmiany w krajowych systemach gospodarczych we współczesnej gospodarce światowej. W: Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 212-221.

 148. Od kryzysu finansowego do kryzysu finansów publicznych. W: Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. Tom 1. Pod redakcją Sławomira Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 86-100. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta.

 149. System gospodarczy Polski i Republiki Czeskiej. Analiza porównawcza. W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 517-526.

 150. Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 146.

 151. Wstęp. W: Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 7-9.

 152. Alternatywne rozwiązania – ocena i perspektywy (zamiast zakończenia). W: Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 143-146.

 153. Społeczno-ekonomiczne skutki kryzysu lat 2008-2009. W: Wyzwania ekonomiczne XXI wieku. Pod red. D. Kopycińskiej. Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii WNEiZ, Szczecin 2012, s. 63-82. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta

 154. Systemowe uwarunkowania greckiego kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 750, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. Nr 4 (2012), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 31-41.

 155. Wielki kryzys gospodarczy a współczesny kryzys w Polsce. Skutki i strategie wychodzenia. W: Teorie kryzysu. Red. naukowy Sławomir Partycki. Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 64-74. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta.

 156. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 145. Red. S. Swadźba, J. Czech-Rogosz, Katowice 2013.

 157. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 156. Red. S. Swadźba, D. Bochańczyk-Kupka, Katowice 2013.

 158. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 150. ISBN 978-83-7875-163-2.

 159. Wstęp. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 7-8. ISBN 978-83-7875-163-2.

 160. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego – wnioski z badań. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 146- 150. ISBN 978-83-7875-163-2.

 161. System gospodarczy Polski i Słowacji. Analiza porównawcza. W: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania. Pod red. Stanisława Lisa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 161-171. ISBN 978-83-7252-638-0.

 162. Liberalizm w niemieckiej teorii ekonomii. „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2013, Rocznik XXVII (LVII) – Zeszyt 3 VOL. 2, s. 291-302. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta. ISSN 0552-4245.

 163. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 168. ISBN 978-83-7875-206-6.

 164. Wstęp. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 7-8. ISBN 978-83-7875-206-6.

 165. System gospodarczy a wzrost i rozwój gospodarczy krajów Unii Europejskiej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 154-166. ISBN 978-83-7875-206-6.

 166. Zakończenie. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 167-168. ISBN 978-83-7875-206-6.

 167. Teoria Keynesa i Schumpetera – próba porównania i aktualność myśli. W: Problemy współczesnej ekonomii, Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 810,  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 35 tom 2, Szczecin 2014, s. 239-257. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta. ISSN 1640-6818. ISSN 2080-4881.

 168. Problem niepełnego zatrudnienia w ujęciu Keynesa, Schumpetera i Galbraitha. „Przegląd Zachodniopomorski”, Rocznik XXIX (LVIII), Zeszyt 3, Vol. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 139-150, Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta. ISSN 0552-4245.

 169. 10 LAT W Unii Europejskiej. Gospodarka Polski na tle pozostałych gospodarek nowych krajów członkowskich. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Ekonomia, Red. naukowa  J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 419-430. ISSN 1899-3192. ISBN 978-83-7695-418-9.

 170. Wzrost gospodarczy nowych krajów Unii Europejskiej. W: Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania. Red. A. Grynia. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2014, s. 83-92. ISBN 978-609-95472-5-1.

 171. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr . 213/2015. Red. S. Swadźba, M. Szudy. ISSN 2083-8611.

 172. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr. 214/2015 Red. S. Swadźba, M. Kozłowska. ISSN 2083-8611.

 173. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia  2015(1) 218. Red. naukowa T. Sporek, S. Swadźba. ISSN 2083-8611. ISSN 2449-5603.

 174. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 168. ISBN 978-83-7875-257-8.

 175. Wstęp. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.  7-9. ISBN 978-83-7875-257-8.

 176. System gospodarczy a wzrost i rozwój gospodarczy krajów Azji Południowo-Wschodniej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 143-155. ISBN 978-83-7875-257-8.

 177. Zakończenie. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej.. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 157-158. ISBN 978-83-7875-257-8.

 178. Istota i źródła wartości w wybranych teorii ekonomicznych. Od połowy XIX wieku do współczesności. „Europa Regionum”, Tom XXV, Rok 2015, s. 285-298. ISSN 1428-278X

 179. Deficyt budżetowy w nowych krajach Unii Europejskiej. W: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych członkowskich Unii Europejskiej. Red. A. Grynia. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2015, s.129-140. ISBN 978-609-95472-6-8.

 180. Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji, red. Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzja książki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 41, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 857, Szczecin 2015, s. 404-408. ISSN 1640-6818, ISSN 2080-4881.

 181. Transformation Integration, Globalisation and Changes in the Word Economy Subsystems. “Central European Review of Economics and Finance”, 2016, vol. 11, No. 1, s. 89-102. Faculty of Economics, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. ISSN 2082-8500. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta.

 182. Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli. „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 44/2 2016, s. 331-341. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016. ISSN 2450-7733.

 183. Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle. „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2016, s. 246. ISBN 978-83-7164-899-1. Współautorzy: Urszula Swadźba, Zbigniew Zagała.

 184. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 174. ISBN 978-83-7875-317-9.

 185. Wstęp. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej.  Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 7-9. ISBN 978-83-7875-317-9.

 186. System gospodarczy a wzrost i rozwój gospodarczy Ameryki Łacińskiej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej.  Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 149-161. ISBN 978-83-7875-317-9.

 187. Zakończenie. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 163-164. ISBN 978-83-7875-317-9.

 188. Zmiany w subsystemach gospodarki światowej oraz ich determinanty. W: 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań. Pod red. M. Duczmala i T. Pokusy. WSZiA w Opolu, Opole 2016, s. 281-291. ISBN:  ISBN 978-83-62683-86-4. 978-83-7511-247-4. Współautor: Urszula Zagóra-Jonszta.