Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Oryginalne opublikowane prace twórcze

 1. Wilhelm Röpke i jego dorobek naukowy, Dom Ekonomisty PTE nr 4/24/1999, Katowice 1999, s. 42-49;

 2. Polski rynek pracy w świetle perspektyw integracji z Unią Europejską, [w:]Rynek pracy wobec wyzwań restrukturyzacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nr 1(4)1999, s.41-49;

 3. Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce, monografia naukowa, Katowice 2000, ss.132;

 4. Wpływ Reformacji na rozwój merkantylizmu, [w:] Teoretyczne i praktyczne dokonania myśli ekonomicznej, Studia Ekonomiczne  nr 11, AE Katowice 2000, s. 7-17;

 5. Ordoliberalizm jako teoria ekonomiczna niemieckiej społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Teoretyczne i praktyczne dokonania myśli ekonomicznej, Studia Ekonomiczne nr 11, AE Katowice 2000, s. 35-54;

 6. Sylwetki wielkich ekonomistów. François Quesnay (1694-1774), „Nauka i Biznes”, Gazeta semestralna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nr 4 luty 2000, s. 11-12;

 7. Problemy polskiego rynku pracy w okresie przekształceń systemowych, [w:] Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce, Studia Ekonomiczne nr 15, AE Katowice 2001, s. 37-48;

 8. Ordoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Procesy integracyjne i globalizacyjne, pod red. A. Czecha, Dom Ekonomisty, PTE Katowice 2001, wydanie specjalne, współautorstwo z A. Czechem, mój wkład wynosi 65%, s. 59-68;

 9. Polityka przemysłowa a rynek pracy w państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, nr 1/2001, Bytom 2001, s. 7-18;

 10. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Katowice 2001, s. 143-152;

 11. Władze centralne a śląskie władze wojewódzkie wobec ekonomicznej roli państwa w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków, Studia Ekonomiczne nr 18, AE Katowice 2001, s. 105-121;

 12. Rola myśli protestanckiej w rozwoju kapitalizmu, [W] Myśl Protestancka, nr 1 (21)  2002, Katowice 2002, s. 11-22;

 13. Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, Zeszyt naukowy PTE  Warszawa nr 1/2002, (współautor: A. Czech) udział własny : 70%;

 14. Ordoliberalizm- podstawą teoretyczną społecznej gospodarki rynkowej. [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej, pr. zb. pod red. S. Partyckiego, Wyd. UMCS Lublin 2002, T. I, s. 11-14;

 15. Teoria rozwoju społecznego Josepha Aloisa Schumpetera, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii, Studia Ekonomiczne nr 22 , AE Katowice 2002, s. 45-60;

 16. Sylwetki wielkich ekonomistów. Sir William Petty (1623-1687). [W]  Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, nr 1-2 (2-3)/2002, Bytom 2002, s. 5-8;

 17. Teoria koniunktury Michała Kaleckiego w odniesieniu do Keynesa. [w:] Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce, Studia Ekonomiczne nr 26, Katowice 2003, s. 49-58.

 18. Szwedzkie państwo dobrobytu. [w:] Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień, pod red. K. Jędralskiej i L. Żabińskiego, PTE Katowice 2003, s. 27-35.

 19. Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej (powstanie, odniesienia, recepcja). [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Idee o możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej i P. Pysza, PTE Warszawa 2003, s. 171-190. współautorstwo z A. Czechen, mój wkład własny 70%.

 20. Szwedzkie państwo dobrobytu. [w:] Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień, pod red. K. Jędralskiej i L. Żabińskiego, PTE Katowice 2003, s. 27-35.Aktywna polityka rynku pracy na przykładzie powiatu cieszyńskiego, [w:] Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce, Studia Ekonomiczne nr 32, Katowice 2004, s. 81-101.

 21. Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej.  /monografia naukowa /. AE Katowice 2003, /współautorki B. Danowska-Prokop i H. Przybyła /, mój wkład własny wynosi 40 %, s. 37-56, 75-111;

 22. Michał Kalecki and John Maynard Keynes- creators of modern economic situation’s theory, Journal of Economics and Management,  nr 1, AE Katowice 2004, s.151-166.

 23. Etatystyczne koncepcje a polityka gospodarcza śląskiej sanacji na tle ortodoksyjnej teorii ekonomii. [W] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Kierunki nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa, pr. zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty, Katowice 2004, s. 251-260;

 24. Ewolucja teorii wartości. [w:] Wartość w naukach ekonomicznych, pr. zb. pod red. H. Zadory, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 29-37.

 25. Kartelizacja górnośląskiego przemysłu w latach 1922-1939 (wybrane problemy), [w:] Wybrane zagadnienia makroekonomiczne i finansowe XX i XXI w., Studia Ekonomiczne nr 34, Katowice 2005, s. 55-65.

 26. Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej . /monografia naukowa /. AE Katowice 2005, /współautorki B. Danowska-Prokop i H. Przybyła /, mój wkład własny wynosi 33%, s. 13-39; 139-159.

 27. Doktryna ordoliberalizmu- założenia i charakterystyka, Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych nr 1-2/2003, nr 1-2/2004, WSEiA Bytom 2005, s. 7-14.

 28. Pokryzysowa polityka nakręcania koniunktury w opinii polskich młodych ekonomistów Drugiej Rzeczypospolitej. [w:] Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Studia Ekonomiczne nr 38, AE Katowice 2006, s. 85-96.

 29. Kilka uwag na temat angielskiej i francuskiej ekonomii klasycznej. [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, pr. zb. pod red. A. Rączaszka, AE Katowice 2006, s. 33- 41.

 30. Rola państwa w procesie przeobrażeń ekonomiczno-społecznych, [w:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, pr. zb. pod red. D. Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 7-13.

 31. Etatyzm w ujęciu myśli akademickiej II Rzeczypospolitej- aktualność poglądów, [w:] Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, pr. zb. pod red. D. Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 139-146.

 32. O nierównowadze społecznej Johna Kennetha Galbraitha. [w:] Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii, Studia Ekonomiczne nr 43, AE Katowice 2006, s. 23-35.

 33. Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu, pr. zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty, opracowanie rozdziałów: część I rozdz. II, część II, rozdz. I, s. 30-40; 83-104, AE Katowice 2006.

 34. Sylwetki wielkich ekonomistów: Adam Smith (1723-1790), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, nr 1-2/ 2006, s. 126-129.

 35. Wkład Józefa Wybickiego w rozwój polskiej myśli ekonomicznej, [w:] X-lecie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Zeszyt okolicznościowy, Bytom 2007, s. 43-52.

 36. Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne XVIII i XIX wieku, praca zbiorowa pod moją redakcją, opracowanie rozdz. IV, s.81-100, AE Katowice 2007.

 37. Własność w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, pr. zb. pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 39-59.

 38. Likwidacja głodu na świecie jako wyzwanie XXI wieku, [w:] Polityka gospodarcza państwa, pr. zb. pod red. D. Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 28-38.

 39. Fenomen chińskiej gospodarki, [w:] Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, pod red. M. Nogi, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 305-315.

 40. Konsekwencje globalizacji i transformacji gospodarki a rola państwa, [w:] Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, Studia Ekonomiczne nr 48, Katowice 2008, s. 105-116.

 41. Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa, [w:] Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, pr. zb. pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, rozdz.1, s. 7-15.

 42. Zarządzanie w procesie społeczno-gospodarczym – rola przedsiębiorcy, [w:] Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś, jutro, pr. zb. pod red. L.Frąckiewicz, M.Czapka, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, Mysłowice 2008, s. 113-121.

 43. Ekonomia klasyczna wobec kategorii własności, [w:] Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej, Studia Ekonomiczne nr 54, Katowice 2008, s. 23-38.

 44. Rola państwa i konkurencji w koncepcjach klasyków ordoliberalizmu , [w]: Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, pr. zb. pod red. Stanisława Lisa, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 4, Kraków 2009, s. 98-107.

 45. Wkład mistrzów polskiej szkoły klasycznej w rozwój zachodniej ekonomii, Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2009, nr 1/2009, s. 9-24.

 46. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Górnego Śląska a rynek pracy (1922-1939), Współautor: Dorota Kotlorz, Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2009, nr 1/2009, s. 25-46.

 47. Monetarystyczna krytyka teorii Keynesa. W: Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym. Red. M. Giedz, A. R. Kozłowski, R. Majewski. CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 71-80.

 48. Wokół aktywnej roli państwa w II Rzeczypospolitej, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Praca Naukowe UE, nr 39, T.1 pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 479-486.

 49. Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej, monografia naukowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, wyd. AE Katowice 2009, opracowanie rozdz. III, s. 47-65, rozdz. VI, pkt 1, 2, s. 99-111, rozdz. VII, pkt 2, s. 137-154, wstęp, zakończenie, ss. 209.

 50. Kłopoty z deficytem budżetowym w pierwszych latach niepodległości II Rzeczypospolitej w okresie Wielkiego Kryzysu Gopodarczego,  [w:] Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość. Studia Ekonomiczne nr 59, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2010, s. 9 - 21.

 51. Sfery rządowe II Rzeczypospolitej o potrzebie planowania, pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego, M. Sosnowskiego, A. Żabińskiego, Polityka ekonomiczna Prace naukowe UE nr 111, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 877-886.

 52. Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku, pr. zb. pod moją red., Wyd. AE Katowice, Katowice 2010,opracowanie I rozdziału, wstępu i zakończenia, s. 9-36 i 131-132.

 53. Grabski's Monetary Reform vs. the Balcerowicz Stabilization Plan - a Compavison, [w:] Economic Problems of Polish Transformation, pr. zb. pod red. D. Kopycińskiej, University of Szczecin, Szczecin 2010, s. 21-34.

 54. Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do roku 1918, monografia naukowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE Katowice 2010, opracowanie rozdz. I, wstęp i zakończenie, s. 9-36.

 55. Czy ekonomia keynesowska odeszła już do historii? [w:] Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii, Studia Ekonomiczne UE Katowice 2011, nr 68, s. 55-75.

 56. Unifikacja pieniądza i walka z inflacją markową w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Ekonomia, tom 2, Prace naukowe nr 168 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego  i G. Węgrzyn, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 469- 480.

 57. Liberalizm ekonomiczny szkoły krakowskiej- walka z etatyzmem, [w:] Współczesne problemy  ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka Zeszyty Naukowe nr 665, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 143-156.

 58. Marginalizm zachodni. Monografia naukowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, opracowanie rozdziału III, rozdział V, punkt 2, wstęp i zakończenie, s. 7-9, 51-81, 112-116, 143-145.

 59. Wielki kryzys gospodarczy a kryzys subprime- próba porównania, [w:] Teoria I praktyka gospodarowania, pr. zb. pod red. T. Bernata, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 33-49, (współautor S. Swadźba).

 60. Szkoła krakowska a przedstawiciele górnośląskiej inteligencji wobec etatyzmu, [w:] Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej prof. Aleksandry Lityńskiej, pr. zb. pod red. M. Bochenka, PTE, Toruń 2011, s. 64-89.

 61. Społeczna funkcja państwa w interpretacji neoliberałów, [w:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne UE Katowice 2012 nr 84, s. 91-101.

 62. D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta: Górnośląski rynek pracy w okresie międzywojennym, [w:] Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Lucynie Frąckiewicz, pod red. W. Koczura i A. Rączaszka, Studia Ekonomiczne 2012, nr 87, s. 191-201.

 63. Od kryzysu finansowego do kryzysu finansów publicznych, [w:] Kryzys finansowy- przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Pr. zb. pod red. S. Partyckiego, tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 86-100. współautor S. Swadźba

 64. Sektor bankowy w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas  i G. Węgrzyn, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 674-684.

 65. Polscy liberałowie Drugiej Rzeczypospolitej o roli państwa, [w:] Problemy współczesnej ekonomii, Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Dorocie Kotlorz, Wyd. UE, Katowice 2012, s. 63-76.

 66. Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej, Pr. zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, Wstęp, s. 9-12, rozdz. IV- Liberalizm ekonomiczny i rola państwa w ujęciu polskich marginalistów, s. 105-130, Podsumowanie, s. 169-170.

 67. Wielki kryzys gospodarczy a współczesny kryzys w Polsce. Skutki i strategie wychodzenia, [w:] Teorie kryzysu, pr. zb. pod red. S. Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 64-74, (współautor S. Swadźba, udział 50%).

 68. Ocena polskiej transformacji M. G. Woźniaka oraz W. Jarmołowicza i K. Szarzec, [w:] Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat, Studia Ekonomiczne nr 130, UE Katowice, Katowice 2013, s. 101-111.

 69. Ocena reform systemowych w Polsce, [w:] Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania, pr. zb. pod red. S. Lisa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013,  s. 187-202.

 70. Spór Kopernika z Decjuszem o reformę pieniężną- spojrzenie współczesne, [w:] Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 769, Współczesne Problemy Ekonomiczne  nr 6 (2013) pod red. G. Wolskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 65-77.

 71. Polska myśl ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, pr. zb. pod red. R. Pęciak i U. Zagóry-Jonszty, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ss. 153. Wstęp, s. 7-8, rozdział IV- s.76-94, zakończenie- s.141-142.

 72. Liberalizm w niemieckiej teorii ekonomii, Przegląd Zachodniopomorski, Uniwersytet Szczeciński, Kwartalnik - Szczecin 2013 - Rocznik XXVIII (LVII), Zeszyt nr 3, vol. 2, s. 291-302. (współautor S. Swadźba, udział 50%).

 73. Ruch spółdzielczy i działalność Franciszka Stefczyka, [w:] Polityka Ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307, pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego i G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 710-720.

 74. Rozważania wokół wartości - od Marksa do czasów współczesnych, [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Studia Ekonomiczne nr 176, UE Katowice, Katowice 2014, s. 13-21.

 75. Tourism as a factor of economic growth and employment in Poland in the years of 2007-2011. W: Visnyk of the Lviv Univeristy.  Series International Relations. Issue 34. Ivan Franco National University of Lviv, Lviv 2014, s. 310-322. (współautor D. Kotlorz).

 76. Konflikt Korfanty - Grażyński i jego skutki dla Górnego Śląska, [w:] Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie, pr. zb. pod red. M. Knapińska, K. Szarzec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 113-127.

 77. Proces polonizacji górnośląskiego przemysłu w latach 30. XX wieku, [w:] Polityka ekonomiczna pod redakcją naukową  Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 348, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s.449-460.

 78. Adam Smith o własności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr  401, Ekonomia, pr. zb. pod red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, M. Rękas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 614-622. ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-533-9;

 79. Własność w ujęciu ekonomii klasycznej i jej wątłe echa w nurcie subiektywno-marginalistycznym, [w:] Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, pr. zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015, ss. 55-76. ISBN 978-83-7926-293-9;

 80. Dług publiczny w nowych krajach Unii Europejskiej, [w:] Wybrane aspekty rozwijania konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, pr. zb. pod red.  A. Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno 2015, s. 155-165. ISBN 978-609-95472-6-8;

 81. Teoria rozwoju gospodarczego i "twórczej destrukcji" Schumpetera oraz jej aktualnośc, [w:] Optimum, Studia Ekonomiczne nr 3 (75) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 20-31. ISSN 1506-7637;

 82. Znaczenie etyki w  wybranych  nurtach  myśli  ekonomicznej – Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 211, Katowice 2015, s. 21-31, ISSN 2083-8611.

 83. Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna. [w] Europa Regionum, tom XXV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 495-508, ISSN 1428-278X.

 84. Sanacja śląska wobec niemieckiego kapitału w górnośląskim przemyśle – Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Ekonomia 2015 (2), nr  236, s. 35-45, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603

 85. Transformation, integration, globalization and changes in the world economy subsystems, Central European Review of Economic & Finance, 2016, vol. 11, no 1, s.  89-102, ISSN 2082-8500 (współautor: S. Swadźba).

 86. Poczucie i pomiar szczęścia Polaków i Litwinów. Analiza porównawcza – [w] A. Grynia (red.), Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2016, s. 436-437, ISBN 978-609-95472-7-5.

 87. Dwugłos klasyków francuskich na temat podatków. Bastiat i Sismondi. [w] J. Sokołowski, M. Rękas (red.), Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 449, 2016, s. 730-739, ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-616-9. 

 88. Teorie wartości Seniora, Bastiata Carey’a, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), nr 259, 2016, s. 119-129; ISSN 2083-8611.

 89. Rozważania o podatkach Davida Ricardo i Johna Stuarta Milla – Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, nr 44/2, s. 409-419, ISSN 2450-7733.

 90. Jean Baptiste Say o podatkach i systemie podatkowym.  [w] Współczesne finanse, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 187, 2016 (6), s. 132-142, ISSN2083-8611.

 91. Zmiany w subsystemach gospodarki światowej oraz ich determinanty. [w] 20 lat Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań, pod red. M. Duczmala, T. Pokusy, Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2016, s. 281-291, ISBN 978-83-7511-247-4; 978-83-62683-86-4, s. 11-21.

 92. Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, pr. zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty i R. Pęciak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 187, ISBN 978-83-7875-321-6

 93. Przyczyny, przebieg i skutki wielkiego kryzysu gospodarczego, [w] Europa XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów, pr. zb. pod red. M. Gruszczyk. L. Krzyżanowskiego i M. Skrzypka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, nr 3592, s. 11-21, ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3043‑3 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‍‑3044‑0 (wersja elektroniczna).

 94. Globalizacja i jej pomiar. [w] D. Kopycińska, T. Bernat (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Studia i Prace ZNEIZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 177-187, nr 50/2 2017, ISSN 2450-7733.

 95. Własność państwowa w gospodarce Drugiej Rzeczypospolitej. [w] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, nr 475, Wrocław 2017, s. 405-414. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-660-2.

 96. Poczucie i pomiar dobrobytu Polaków i Litwinów. Porównanie. [w] A. Grynia (red.), Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno 2017, s. 427-437 , ISBN  978-609-95472-8-2 

 97. Advantages and disadvantages measuring globalization, [W] T. Kliestik (red.), Globalization and its Socio-Economic Consequences, Zilina 2017, s. 3037-3044, tom VI, ISBN 978-80-8154-212-1. 

 98. Polscy ekonomiści o przebiegu i skutkach transformacji. [w] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 316/2017, red. B. Kos, Katowice 2017, s. 208-219, ISSN 2083-8611.

 99. Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej, pr. zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty i R. Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ss. 133, ISBN 978-83-7875-380-3.

 100. Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (źródła regionalizmu) – współautor b. Danowska-Prokop,Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ss. 123, ISBN 978-83-7875-406-3, e-ISBN 978-83-7875-406-0.

 

Podręczniki, skrypty

 1. Wykłady z historii myśli ekonomicznej, część 1, wyd. IV, AE Katowice 2001, ss.116, wyd. V, Katowice 2003, wyd. VI, Katowice 2005, ss. 116.

 2. Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Nurt subiektywno-marginalistyczny, część 2, AE Katowice wyd. I 2000, wyd. II 2001, /współautorki B. Danowska-Prokop i H. Przybyła/ wkład własny 35% czyli 36 stron.

 3. Wybrane problemy mikroekonomii, skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002, rozdz. IV- Gospodarka rynkowa- istota i determinanty, s. 40-54.

 4. Makroekonomia. Podstawowe zagadnienia. Skrypt uczelniany pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2003, rozdz. XV- Teoria Johna Maynarda Keynesa, s. 173-184.

 5. Wykłady z historii myśli ekonomicznej, część 1, Od starożytności do Karola Marksa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, wydanie VII, poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-7875-335-3.

 

Opublikowane referaty na konferencje

 1. Narodowy a kosmopolityczny charakter systemu gospodarczego. Szkic historyczny, [W]: Systemy gospodarcze i ich ewolucja, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, Katowice 1999, s. 49-56;

 2. Rola państwa w doktrynie ordoliberalizmu, [W]: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej- teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod redakcją Urszuli Zagóry-Jonszty, Wisła 23-25 września 1999, s. 113-121;

 3. Założenia systemu społecznej gospodarki rynkowej i ich realizacja. Możliwości akceptacji w krajach Unii Europejskiej, [W]: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska?, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, Katowice 2000, s. 161-170;

 4. Polityka regionalna w Drugiej Rzeczypospolitej, [W] Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Zagórowskiej, K. Malika, M. Miszewskiego, Bytom 2001, s. 29-34, referat na ogólnopolską konferencję zorganizowaną przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej w Otmuchowie w dniach 11-12 czerwca 2001 r.

 5. Aleksander Rothert- prekursor organizacji gospodarki materiałowej, współtwórca naukowego zarządzania. [W] Мapкeтинг тa лoгиcтикa b cиcтeмi мeнeджмeнту, pod red. Э. B. Kpикabьcкoгo, Львів 2002, s. 123-124, referat na międzynarodową konferencję zorganizowaną przez Politechnikę Lwowską we Lwowie w dniach 7-9 listopada 2002 r.;

 6. Teoria koniunktury Michała Kaleckiego w odniesieniu do Keynesa. [W] Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce, Studia Ekonomiczne nr 26, s. 49-58;

 7. Etatystyczne koncepcje a polityka gospodarcza śląskiej sanacji na tle ortodoksyjnej teorii ekonomii. [W] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Kierunki nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa- konferencja ogólnopolska zorganizowana przez Katedrę Ekonomii w dniach 18-20 września 2003.

 8. Rola państwa w dokonujących się procesach transformacji, integracji i globalizacji, referat  na  konferencję do Otmuchowa, czerwiec 2004.

 9. Dylematy polskiej transformacji i ekonomicznej roli państwa. [W] Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej, pod red. P. Burego, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2004, s. 9-21. / materiały konferencji pod tym samym tytułem z 26 listopada 2004 r./.

 10. Protestancki etos gospodarowania. [W] Religia a gospodarka, pod red. S. Partyckiego, Wyd. KUL, Lublin 2005, t. I, s. 68-72;

 11. Globalizacja a rola państwa w tworzeniu ładu instytucjonalnego. [W] Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, pr. zb. pod red. H. Ćwiklińskiego, Fundacja Rozwoju Uiniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 21- 27.

 12. Rola państwa w procesie przeobrażeń ekonomiczno-społecznych, referat na konferencję, II Zjazd Katedr Ekonomii, uniwersytet Szczeciński, 8-10 czerwca 2005.

 13. Transformation, integration, globalisation and a role of a state. [W] Česká ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodářská politika. Sbornik příspĕvků z mezinárodní ekonomické konference, 13.9.-14.9.2006, Masarykova universita Brno 2006, s. 189-192.

 14. Rola państwa i konkurencji w koncepcjach klasyków ordoliberalizmu. , referat na konferencję: Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, organizowaną przez Katedrę Teorii Ekonomii AE w Krakowie w maju 2007 r.

 15. Likwidacja głodu na świecie jako wyzwanie XXI wieku, referat na konferencję organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński pt.: Wyzwania XXI wieku, IV Zjazd Katedr Ekonomii, 4-6 czerwca 2007 r.

 16. Polityka monetarna rządów przedsanacyjnych i reforma walutowa Władysława Grabskiego, referat na konferencję: Polityka gospodarcza i społeczna na przestrzeni dziejów, organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Zakopane 19-21 X. 2009.

 

Redakcje  naukowe

 1. Redakcja naukowa Materiałów konferencyjnych: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa, Katowice 1999, / 17 referatów, 210 stron/;

 2. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 11: Teoretyczne i praktyczne dokonania myśli ekonomicznej, Katowice 2000,  / 8 artykułów, 128 stron/;

 3. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 15: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce, Katowice 2001, /7 artykułów, 108 stron/;

 4. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw  - praca stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii w październiku 2001 r., / 26 autorów, 350 stron /

 5. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 18: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków, Katowice 2002, / 12 artykułów,  206 stron /;

 6. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 22: Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii. Katowice 2002, / 12 artykułów, 201 stron /;

 7. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 26 : Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce, Katowice 2003,  /14 artykułów/;

 8. Redakcja naukowa skryptu z makroekonomii dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu; Makroekonomia. Podstawowe zagadnienia, Bytom 2003, ss. 184;

 9. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 32: Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce, Katowice 2004, /11 artykułów/,

 10. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie liberalne wobec ekonomicznej roli państwa a zagadnienia społeczno-gospodarcze,  AE Katowice 2004,

 11. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 34: Wybrane problemy makroekonomiczne i finansowe XX i XXI wieku, /10 artykułów/ 2004,

 12. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 38: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Katowice 2006, / 15 artykułów/.

 13. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 43: Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii, Katowice 2006, /10 artykułów/.

 14. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu , AE Katowice 2006.

 15. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne XVIII i XIX wieku , AE Katowice 2007.

 16. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 48: Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, Katowice 2008, /16 artykułów/.

 17. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, AE Katowice 2008.

 18. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 54: Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej, Katowice 2008, /15 artykułów/.

 19. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, AE Katowice 2008; ss. 366.

 20. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 59: Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej, Katowice 2010, /15 artykułów/.

 21. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 68: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii, Katowice 2011, /11 artykułów/. 

 22. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Marginalizm zachodni , UE Katowice 2011.

 23. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 84: Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Katowice 2012, /15 artykułów/.

 24. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 101: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Katowice 2012, /33 artykuły/.
  Redakcja naukowa wspólnie z R. Pęciak Studiów Ekonomicznych nr 102: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, Katowice 2012, /23 artykuły/.

 25. Redakcja naukowa wspólnie z K. Nagel Studiów Ekonomicznych nr 129: Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, Katowice 2013, /27 artykułów/.

 26. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 130: Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat, Katowice 2013, /11 artykułów/.

 27. Redakcja naukowa wspólnie z R. Pęciak pracy zbiorowej: Myśl społeczno-ekonomiczna poza  głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, UE Katowice 2013, ss. 153.

 28. Redakcja naukowa Studiów Ekonomicznych nr 176: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Katowice 2014, /18 artykułów/.

 

Opracowania niepublikowane

 1. Dorobek polskiej myśli ekonomicznej. Ekonomia klasyczna na ziemiach polskich. Etap I: Angielskie i francuskie korzenie ekonomii klasycznej. 
  Badania statutowe prowadzone pod kierunkiem U. Zagóry-Jonszty w Zakładzie   Historii Myśli Ekonomicznej, opracowanie U. Zagóry-Jonszty: Dokonania angielskiej ekonomii  klasycznej inspiracją dla polskich ekonomistów, Katowice 2007, 22.strony.

 2. Dorobek polskiej myśli ekonomicznej. Ekonomia klasyczna na ziemiach polskich. Etap II:  Wkład polskich ekonomistów w rozwój szkoły klasycznej.
  Badania statutowe prowadzone pod kierunkiem U. Zagóry-Jonszty w Zakładzie Historii Myśli Ekonomicznej, opracowanie U. Zagóry-Jonszty: Poglądy Piotra Maleszewskiego, Wawrzyńca Surowieckiego i Józefa Supińskiego, AE Katowice 2008, 41 stron.
 3. Opracowanie ścieżki standardowej, badania zespołowe własne, kierownik projektu, 2008.

 4. Dorobek polskiej myśli ekonomicznej. Polska nieliberalna myśl ekonomiczna XIX w. Badania statutowe prowadzone pod kierunkiem U. Zagóry-Jonszty w Zakładzie Historii Myśli Ekonomicznej, opracowanie U. Zagóry-Jonszty: Ruch spółdzielczy i idee kooperatyzmu, AE Katowice 2008, 25 stron.

 5. Badania naukowe Katedry Ekonomii i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym. Badania zespołowe własne, kierownik projektu, Katowice 2009.