dr Sylwia Talar

 • Sylwia Talar, Trendy w globalnym rozwoju cross-border e-commerce, Studia i Materiały „Miscellea Oeconomicae” nr 1/2019, ISSN 2081-2345, s. 209-221
 • Sylwia Talar, E-commerce Ameryki Łacińskiej, w: Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-577-7, s. 154-174
 • M. Dziembała, J.  Kos-Łabędowicz, S.  Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozdziały: 2. Pozycja i relacje handlowe Stanów zjednoczonych, s. 35-60 oraz 3. Udział Stanów Zjednoczonych w światowym rynku e-commerce, Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-491-6, s. 61-78.
 • Sylwia Talar, Narzędzia polityki handlowej w obszarze e-commerce, „International Business and Global Economy” 2018, no. 37, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej” 2018, nr 37, s. 183-197, ISSN 2300-6102, eISSN 2353-9496   .
 • Sylwia Talar, The EU Concept of Digital Economy Against the Internet Economy Model, In Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvoroková (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, pp. 1500-1513. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X
 • Sylwia Talar, Barriers to cross-border portfolio capital flows in the digital era, w: V. Pavlat, O. Schlossberger (ed.), Financial Markets: Current State & Future Perspectives, Proceedings of the 8th International Conference, University of Finance and Administration, Prague 2017, ISBN 978-80-7408-159-0, s. 125-130.
 • Sylwia Talar, The globalization of B2C e-commerce, Proceedings, 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences”, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics , Slovakia 2017, s. 2658-2665, ISBN 978-80-8154-212-1
 • Sylwia Talar, Wskaźniki syntetyczne konkurencyjności cyfrowej, w: Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, red. Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2017, ISBN 978-609-95472-8-2, s. 225- 240
 • Sylwia Talar, Międzynarodowa konkurencyjność Unii Europejskiej a wykorzystanie potencjału ICT, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek, M. Fronczek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-386-5, s. 116-130
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej, „Horyzonty polityki” Vol 8, No 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, s. 141-159, e-ISSN: 2353-950X, DOI 10.17399/HP.2017.082307
 • Sylwia Talar, Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru, „Współczesna Gospodarka” vol. 8, issue 3(2017), s. 13-27, ISSN 2082-677X, Uniwersytet Gdański
 • Sylwia Talar, Trade in ICT services between the EU and the US in the context of TTIP,  w: The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation (Polish Studies in Economics, vol. 8), eds. Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar and Jerzy Menkes, Peter Lang GmbH 2017, ISBN 978-3-631-67855-8, ISNN 2191-8848), s. 209-220
 • K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016 (rozdział: Jednolity rynek cyfrowy UE – koncepcja, realizacja, skutki), s. 123-139, ISBN 978-83-7875-306-3
 • Sylwia Talar, Konkurencyjność jako cel polityki Unii Europejskiej, w: Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2016, s. 22-41, ISBN 978-609-95472-7-5
 • Sylwia Talar, Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT, „Współczesna Gospodarka” vol. 7, issue 3(2016), s. 13-26, ISSN 2082-677X, Uniwersytet Gdański,
 • Sylwia Talar, Intensywność konkurencji w erze powszechnego wykorzystania Internetu, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Oeconomica” nr 3(321), 2016, s. 99-113, DOI:10.18778/0208-6018.321.07
 • Sylwia Talar, Bariery rynku cyfrowego Unii Europejskiej na przykładzie e-commerce, „Miscellanea Oeconomicae”, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016, nr 3, tom II, red. A. Odrobiona, R. Gawlik, ISSN 2081-2345, s. 239-247
 • Sylwia Talar, Internet a źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek, w: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2015, s. 437-454, ISBN 978-609-95472-6-8
 • Sylwia Talar, Rozwój gospodarki internetowej państw BRICS, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.122-142, ISBN 978-83-7875-261-5
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Rola Internetu w procesie zmian międzynarodowych stosunków gospodarczych, „Studia Ekonomiczne”, nr 1 (218), 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, s. 75-87
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Unia Europejska wobec wyzwań internetowej rewolucji, „Przegląd Zachodni”,  nr 1 (354), 2015, Instytut Zachodni, Poznań, ISSN 0033-2437, s. 237-249
 • Sylwia Talar, Rola Internetu w gospodarce światowej XXI w., w: Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, red. Tadeusz Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 43-63, ISBN 987-83-7875-239-4
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, South Korea model of development of Internet, “Research Papers of Wrocław University of Economics”, nr 370, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-494-5, s. 100-115 (tytuł numeru: Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy)
 • Sylwia Talar, Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, „Unia Europejska.pl” 6/2014 (229), IBRKK, Warszawa 2014, ISSN 2084-2694, s. 18-24 (7 pkt)
 • Sylwia Talar, Umiędzynarodowienie procesu tworzenia innowacji i wiedzy w warunkach gospodarki internetowej (w:) Nowe procesy w gospodarce światowej – wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7378-953-1, s.81-91
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm micromultinationals, „International Business and Global Economy” nr 33, 2014, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496,  s. 571-582,
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne” 2014, Nr 184: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, red. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar, ISSN 2083-8611, s. 134-151
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, „Studia Ekonomiczne”, Katowice 2013, nr 170, s. 168-189, ISSN 2083-8611
 • Sylwia Talar, Obszary i sposoby oddziaływania Internetu na gospodarkę narodową, „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2013 – Rocznik XXVIII (LVII) - zeszyt 3, vol. 1, Uniwersytet Szczeciński, s. 325-338, ISSN 0552-4245
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Polska gospodarka internetowa – stan i perspektywy, w: Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, red. Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.729-743, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-382-3
 • Sylwia Talar, Konkurencja i współpraca we współczesnych uwarunkowaniach, w:  Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 88-107, ISBN 978-83-7875-159-5
 • Sylwia Talar, Crowdsourcing jako efektywna forma współpracy, w: Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 548-557, ISSN 1899-3192  
 • Sylwia Talar, Powiązania handlowe krajów azjatyckich, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 91-112, ISBN 978-83-7875-051-2
 • Sylwia Talar, Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski w warunkach integracji, Zeszyty Naukiwe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 123, s. 199-212, ISBN 978-83-7875-059-8, ISSN 2083-8611
 • Sylwia Talar, Zmiany w strukturze współczesnej gospodarki światowej, w: Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 221, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 706-717, ISSN 1899-3192
 • Sylwia Talar, Specyfika międzynarodowej współpracy handlowej Polski we współczesnych warunkach konkurencji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 90, s. 165-178, ISBN 978-83-7246-730-0, ISSN 2083-8611
 • Sylwia Talar, Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec głównych partnerów handlowych, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85, s. 33-45, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Światowy kryzys gospodarczy a polska gospodarka, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85, s. 61-74, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611
 • Sylwia Talar, Zmiany specjalizacji w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85, s. 47-59, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611
 • Sylwia Talar, Zmiana pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 55-80, ISBN 978-83-7246-720-1
 • Sylwia Talar, Zamiana natężenia, charakteru i znaczenia konkurencji we współczesnej gospodarce światowej, w: Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, red. T. Sporek, S. Talar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 11-32, ISBN 978-83-7246-665-5
 • Sylwia Talar, Wpływ światowego kryzysu na polskie przedsiębiorstwa przemysłowe w latach 2008-2009, w: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 85-93, ISBN 978-83-7531-069-6
 • Sylwia Talar, Procesy rozwojowe gospodarki Irlandii – przyczyny i zagrożenia, w: Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 76-94, ISBN 978-83-7246-624-2
 • Sylwia Talar, Chiny jako światowy lider wzrostu gospodarczego przełomu XX i XXI wieku, w: Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 66-85, ISBN 978-83-7246-628-0
 • Sylwia Talar, The European Union’s Competitive Position in Relation to the Asian Region, w: Asia-Europe. Partnership or Rivalry, ed. by B. Skulska, Research Papers of Wrocław University of Economics No 126, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010, s. 80-89, ISSN 1899-3192
 • Sylwia Talar, Stopień i charakter międzynarodowych powiązań polskiego przemysłu, w: Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, IV Forum Naukowe UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010, s. 337-358, ISBN 978-83-89072-21-4
 • Sylwia Talar, Międzynarodowe powiązania kapitałowo-produkcyjne polskiego przemysłu, w: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. A. P. Balcerzak, E. Rogalska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 101-115, ISBN 978-283-231-2547-1
 • Sylwia Talar, Competitiveness Changes in the Contemporary World Economy, w: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '10, Žilinská Univerzita v Žiline, Rajecké Teplice, Slovenska Republika 2010, s. 614-620, ISSN 1336-5878
 • Sylwia Talar, Zmiany pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego, w: Polityka ekonomiczna, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 111, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 776-790, ISSN 1899-3192
 • Sylwia Talar, Offshoring – w poszukiwaniu źródeł konkurencyjności, w: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, red. T. Sporek, tom II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s.163-174, ISBN 978-83-7246-542-9
 • Sylwia Talar, Międzynarodowe powiązania handlowe polskiego przemysłu po dwudziestu latach transformacji, w: Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce. Przemiany sektorowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, red. W. Balicki, A. Małecki, Poznań nr 25/2009, s. 127-142, ISSN 1426-9724
 • Sylwia Talar, Zmiany innowacyjności gospodarki a udział Polski w międzynarodowej współpracy i wymianie technologicznej, w: Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku, red. T. Sporek, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s.87-111, ISBN 978-83-7246-523-8
 • Sylwia Talar, The Polish Economy and Industry Internationalization, w: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09, Žilinská Univerzita v Žiline, Rajecké Teplice, Slovenska Republika 2009, s. 524-531, ISSN 1336-5878
 • Sylwia Talar, Stopień wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim przemyśle przetwórczym, w: Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 105-115, ISBN 978-83-62355-01-3
 • Sylwia Talar, Proeksportowy rozwój polskiej gospodarki na przykładzie sektora przemysłu przetwórczego, w: Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 497-507, ISBN 978-83-925876-3-7
 • Sylwia Talar, Handlowa ekspansja Chin i jej implikacje dla gospodarki światowej, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, red. T. Sporek, tom I, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 95-107, ISBN 978-83-7246-507-8
 • Sylwia Talar, Znaczenie zagranicznego kapitału produkcyjnego dla innowacyjności polskiego przemysłu, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 110-128, ISBN 978-83-60653-10-4
 • Sylwia Talar, Wybrane aspekty zmian strukturalnych polskiego przemysłu w procesie otwierania gospodarki, w: Ekonomia i finanse - współczesne problemy badawcze, red. J. Harasim, T. Kraśnicka, III Forum AE Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2008, s. 384-400, ISBN 978-83-89072-17-7   
 • Sylwia Talar, Rola zagranicznego kapitału produkcyjnego w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M. Stawicka, CeDeWu.PL, Warszawa 2008, s. 45-56, ISBN 978-83-7556-095-4
 • Sylwia Talar, Procesy internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i na świecie, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, red. T. Sporek, tom I, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s. 87-96, ISBN 978-83-7246-432
 • Sylwia Talar, Rola innowacyjności w proeksportowej restrukturyzacji polskiego przemysłu, w: Problemy gospodarki światowej, red. M. Noga, M. Stawicka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1191, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 675-685, PL ISSN 0324-8445
 • Sylwia Talar, Udział Polski w międzynarodowym transferze technologii, w: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego, red. K. Kaszuba, S. Wydymus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2007, s. 303-316, ISBN 83-88397-36-2
 • Sylwia Talar, Rola czynników niematerialnych w rozwoju polskiej gospodarki – na przykładzie przemysłu, w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 157-170, ISBN-13: 978-83-60653-05-0
 • Sylwia Talar, Stopień umiędzynarodowienia polskiego przemysłu, w: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 478-486
 • Sylwia Talar, Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii, w: Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 247-258, ISBN 978-83-60903-02-5