Publikacje

Publikacje pracowników Katedry MSE

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek

1.Sporek T., Gospodarka krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów według latynoamerykańskiego modelu integracji, [w.] Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 13-39

2.Sporek T., Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej, Ekonomia XXI wieku, 2019 nr 1 (21), s. 102-114

3.Sporek T., Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, redakcja

4.Sporek T., Pomiędzy polityką a ideologią - globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej / red. Tadeusz Sporek, Anna Czech, Małgorzata Fronczek, Joanna Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 113-124

5.Sporek T., Wpływ brexitu na gospodarkę Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, Ekonomia XXI wieku, 2019, nr 1 (21) s. 7-35

6.Sporek T., Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, redakcja 

7.Sporek T., Dziembała M., Kos-Łabędowicz J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek USA, Chin i Unii Europejskiej w okresie 2006-2016 - analiza porównawcza, red. nauk. Celina M. Olszak, Grzegorz Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 215-237

8.Sporek T., Powiązania gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską w latach 2006-2016, Studia Europejskie, 2018, nr 3 s. 153-184

9.Sporek T., Pozycja geopolityczna Stanów Zjednoczonych, [w.] Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych / red. nauk. Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 18-41

10.Sporek T., Udział krajów BRICS i Unii Europejskiej w światowym handlu towarowym, [w.] Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Alicja Hadryś-Nowak, CeDeWu, Warszawa, 2018, s. 99-110  

11.Sporek T., Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce/ red. nauk. Tadeusz Sporek, Anna Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, redakcja

12.Sporek T., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w latach 1990-2016 - trendy, struktura i perspektywy, Studia Europejskie, 2017, nr 4 (84) s. 95-118 

13.Sporek T., Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej w dobie sankcji zagranicznych po wydarzeniach ukraińskich w 2014 roku [w.] Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 267-287

14.Sporek T., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej wobec napływu cudzoziemców [w.] Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 55-91

15.Sporek T., Przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych Chin w aspekcie regionalnym i globalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2017, nr 498 s. 326-335

16.Sporek T., Rising significance of globalization in international relations, Central European Review of Economics and Finance, 2017, Vol. 17, nr 1 s. 5-32

17.Sporek T., Stanowisko Niemiec w procesie dalszego przewodzenia w Unii Europejskiej, Horyzonty Polityki, 2017, Vol. 8, no. 23 s. 183-204

18.Sporek T., Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, redakcja

19.Sporek T., Shengelia T., Prytula N., Voronova E., Ukhanova I., Kurylyak V., Kozak A., Gribincea C., Zborovska A., International Trade. Training manual / ed. Yuriy Kozak, Alexandru Gribincea ; aut.: Yuriy Kozak, Alexandru Gribincea, Tadeusz Sporek i in., Chisinau, 2016, redakcja

20.Sporek T., A. Gribincea, N. Prytula, E. Voronova, I. Ukhanova, A. Kozak, A. Zborovska, International Trade. Training manual, Publishing House Universal, Tbilisi, 2016, redakcja

21.T. Sporek, Y. Kozak, S. Smyczek, A. Gribincea, T. Shengelia, A. Kozak, A. Mamotenko, C. Gribincea, Introduction to International Marketing. Questions & Answers / ed. Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek, S. Smyczewk i inn., Chisinau : Moldova State University, Print Caro, 2016, redakcja

22.Sporek T., Perspektywy rozwoju Niemiec i ich znaczenie dla dalszego poszerzania i pogłębiania integracji europejskiej, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, Nr 269 s. 7-23 

23.Sporek T., Podstawy zagranicznej działalności gospodarczej, / red. Yuri Kozak, Tadeusz Sporek; aut.: J. Kozak, T. Sporek, A. Gribincea i in., Centrum literatury naukowej, Katowice, 2016, redakcja

24.Sporek T., Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005-2015, Studia Europejskie, 2016, nr 3 (79) s. 79-105  

25.Sporek T., Stany Zjednoczone Ameryki dominującym mocarstwem we współczesnym świecie [w.] Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski, CeDeWu, Warszawa, 2016, s. 263-283

26.Sporek T., The dimensions and features in the economy and politics of the contemporary world, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, Nr 447 s. 11-21

27.Sporek T., The main instruments of the EU's trade policy [w.] International Trade. Training manual, / ed. Yuriy Kozak, Tadeusz Sporek, Kiev-Chisinau-Katowice-New York-Tbilisi, Cul, 2016, s. 112-123

28. Katarzyna Czech, Małgorzata Dziembała, Małgorzata Fronczek, Joanna Kos-Łabędowicz, Iwona Pawlas, Tadeusz Sporek, Sylwia Talar Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, monografia

29.Sporek T., BRICS jako nieformalny blok współpracy [w.] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Katarzyna Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 13-25

30.Sporek T., Globalny kryzys gospodarczy i jego wpływ na Hiszpanię [w.] Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski, CeDeWu, Warszawa, 2015, s. 285-303

 

 

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

 1.     M.Dziembała, Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych w świetle Strategii Europa 2020, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt nr 24, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 363-373. ISBN 978-83-7338-765-2 (ISSN 1898-5084).

2.     M.Dziembała, Aktywność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w Azji, rozdział 7, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. naukowy T.Sporek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 149-180. ISBN 978-83-7875-051-2.

3.    M.Dziembała, Wspieranie rozwoju regionalnego w Republice Czeskiej i na Słowacji w latach 2007-2013, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 123, Katowice 2012, s. 79-93. ISBN 978-83-7875-059-8.

4.     M.Dziembała, Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej, Praca Naukowa, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 480. ISBN 978-83-7875-129-8.

5.     M.Dziembała, Innowacyjność krajów i regionów w gospodarce światowej, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 148-173. ISBN 978-83-7875-159-5.  

6.     M.Dziembała, Potencjał innowacyjny Polski na tle krajów UE – wnioski dla polityki gospodarczej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 172, Katowice 2013, s. 107-122.

7.     M.Dziembała, Polityka spójności UE wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, w: Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, red. T. Sporek, S. Talar, UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 91-102. ISBN 978-83-7875-188-5.

8.     M. Dziembała, Prospects for the development of economic cooperation between China and African countries, w: Redefinition of the role of Asia-Pacific region in the global economy, eds. B. Drelich-Skulska, A.H. Jankowiak, Sz. Mazurek, Research Papers no 370, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, s.294-304. ISBN 978-83-7695-494-3 (ISSN 1899-3192).

9.     M. Dziembała, Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw na świecie poprzez rozwój klastrów, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, red. T. Sporek, UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 137-165. ISBN 978-83-7875-239-4.

10.  M. Dziembała, Wspieranie inteligentnych specjalizacji regionów w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, w: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Prace Naukowe nr 380, UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 279-288. ISBN 978-83-7695-439-4 (ISSN 1899-3192).

11.  M. Dziembała, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej  i bariery jej rozwoju, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2015, s. 178-191. ISBN 978-83-7417-859-4.

12.  M. Dziembała, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako instrument wspierający ponadnarodową współpracę regionów, w: Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, I. Musiałkowska, G. Mazur, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2015, s. 270-288. ISBN 978-83-7417-843-3.

13.  M. Dziembała, Potencjał innowacyjny krajów BRICS, w:  Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, UE Katowice, Katowice 2015, s. 96-121. ISBN 978-83-7875-261-5.

14.  M. Dziembała, Polityka spójności w latach 2014-2020, w:  Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 327-339. ISBN: 978-83-63183-80-6.

15.  M. Dziembała, Some reflections on the of the EU cohesion policy in supporting smart, sustainable and inclusive growth, In: ed. Vladislav Pavlát,  Otakar Schlossberger, Proceedings of the 7th International Conference on “Financial markets within the Globalization of World Economy”, Prague: VŠFS EUPRESS, 2015,  s. 66-75. ISBN 978-80-7408-135-4.

16.  M. Dziembała, Polityka na rzecz wspierania innowacyjności w krajach BRICS na przykładzie Republiki Południowej Afryki, w:  Prace Naukowe nr nr 406 Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, red. M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 174-185. ISSN 1899-3192 (e- ISSN 2392-0041).

17.  M. Dziembała, Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014-2020 (po pozytywnej recenzji, będzie opublikowane w Studiach Ekonomicznych, Konferencja wydziałowa 2015).

18. M. Dziembała, Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, Zeszyt 46 (2/2016), s. 191-201. ISSN 1898-5084.

19. M. Dziembała, Proximity and cohesion within the European Territorial Cooperation Programmes 2014-2020, in: (eds). E. Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková, Proceedings of the 3rd International conference on European Integration 2016, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2016, s. 173-181. ISBN 978-80-248-3911-0.

20. M. Dziembała, Rozwój transgranicznych systemów innowacji w dobie globalizacji -  przykład regionu Venlo-Niederrhein, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim, red. J. Borowiec, G. Wolska, B. Baran, s. 53-64. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 416, Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2016. ISSN 1899-3192 (e-ISSN 2392-0041).

21. M. Dziembała, Spójność społeczna regionów krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, red. E. Molendowski, J. Garlińska-Bielawska, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Miscellanea Oeconomicae” 2016, nr 3 , t. I, Kielce 2016, s.215-222. ISSN 2081-2345.

22. M. Dziembała, Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej, w: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 46, 2016/2, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, s. 191-201. ISSN 1898-5084.

23. M. Dziembała, Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014-2020, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 270, Katowice 2016, s. 69-76. ISSN 2083-8611.

24. M. Dziembała, Europejska polityka innowacji w perspektywie 2020, : Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Ekonomia 2016 (5), nr 272, s. 44-56. ISSN 2083-8611. ISSN 2449-5603.

25. M. Dziembała, Spójność ekonomiczno-społeczna w poszerzonej Unii Europejskiej, w: Katarzyna Czech, Małgorzata Dziembała, Małgorzata Fronczek, Joanna Kos-Łabędowicz, Iwona Pawlas, Tadeusz Sporek, Sylwia Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 35-60. ISBN 978-83-7875-306-3.

26. M. Dziembała, D. Czyżewska-Misztal, Wspieranie współpracy nauki i biznesu w polskich regionach na przykładzie województwa śląskiego i wielkopolskiego, w: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, red. M. Kosala, M. Urbaniec, A. Żur, UE w Krakowie, Kraków 2016 („Przedsiębiorczość międzynarodowa” 2 (1) 2016, s. 165-185. ISBN 978-83-65262-07-3.

27. M. Dziembała, The significance of social innovation in promoting inclusive growth in Asian countries, w: Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 413, eds. B. Drelich-Skulska, A. H. Jankowiak, Sz. Mazurek, s. 160-171. ISBN 978-83-7695-569-8.

28. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek USA, Chin i Unii Europejskiej w okresie 2006-2016, w: Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, red. C.M. Olszak, G. Głód, Wyd. UE Katowice, Katowice 2018, s. 2015-237. ISBN 978-83-78-75-449-7; e-ISBN 978-83-7875-450-3.   

29. M. Dziembała, Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw w USA – wnioski dla krajów Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, red. K. Wach, A. Marjański, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Łódź-Warszawa 2018, T. XIX, zeszyt 2, część I, s. 277-289. Wydawnictwo San. ISSN 2543-8190.

30. M. Dziembała, Wspieranie innowacji społecznych na rzecz zapewnienia spójności – doświadczenia wybranych krajów, w: „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 55 (3/2018), s. 149-160. DOI: 10.15584/nsawg.2018.3.9, ISSN 1890-5084.

31. M. Dziembała, Wymierny rezultat europejskiej solidarności – fundusze Unii Europejskiej,  w: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2018, ss. 259-281. ISBN 978-7556-928-5.

32. M. Dziembała, The economic and social cohesion of the NAFTA countries – selected aspects and policy recommendations, w: International Business and Global Economy 2018, no. 37, pp. 493-505, Institute of International Business, University of Gdańsk. ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496. DOI 10.4467/23539496IB.18.036.9409.

33. M. Dziembała, Do EU cross-border cooperation programmes contribute to competitiveness and cohesion? The case of the Polish-Czech borderland, w: Yearbook of the Institute of East-Central Europe (Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej), Vol. 16 (2018), issue 3, ed. Anna Visvizi, Lublin 2018, s. 39- 67. ISSN 1732-1395.

34. M.Dziembała, J.Kos-Łabędowicz, S.Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 158. ISBN 978-83-7875-491-6. M.Dziembała, rozdz.V: Rola i znaczenie amerykańskich korporacji transnarodowych, s.  94-115; M.Dziembała, rozdz. VI: Umiędzynarodowienie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w Stanach Zjednoczonych, s. 116-140.

35. M.Dziembała, Społeczny wymiar polityki spójności i jej efekty, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 537, Wrocław 2018, s. 9-22. ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041.

36. M.Dziembała, Do cross-border cooperation programmes contribute to competitiveness and cohesion? The case of the Polish-Czech borderland, Yearbook of the Institute of East –Central Europe: Central Europe’s economy: trends, issues, policies, eds. A.Visvizi, Vol. 16 (2018), Issue 3, pp. 39-67. ISSN 1732-1395.

37. Małgorzata Dziembała, Social cohesion of Polish regions in the light of the EU membership, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. ICEI 2018. May 17-18, 2018 Ostrava, Czech Republic / eds. Michaela Stanickova, Lukas Melecky, Eva Kovarova, Katerina Dvorokova Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018.

 

 

dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

1.    Pawlas I. (2019). Rozwój ekonomiczno-społeczny państw rozwijających się zachodniej hemisfery, (w: ) Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 40-67, p-ISBN: 978-83-7875-577-7 e-ISBN: 978-83-7875-578-4. (PRACA NAUKOWA, ROZDZIAŁ)

2.     Pawlas, I. (2019). Economic activity in peripheral regions - a case of Poland. Regional Formation and Development Studies 2019, vol. 28, no. 2. s. 99-115. p-ISSN: 2029-9370. e-ISSN: 2351-6542. ARTYKUŁ NAUKOWY. 5 pkt. 

3.     Pawlas, I., Pawlas, K. (2019). Healthcare as a determinant of socioeconomic security - regional disparities in Poland. Kosicka Bezpecnostna Revue = Kosice Security Revue 2019, Vol. 9, no. 1, s. 32-46. p-ISSN: 1338-4880. e-ISSN: 1338-6956. ARTYKUŁ NAUKOWY. 5 pkt. DOAJ, ERIH PLUS. URL: kbr.vsbm.sk/2019.html

4.     Pawlas, I. (2019). Socioeconomic picture of Western Hemisphere 10 years after global crisis. Evidence from selected economies. FIKUSZ - Symposium for Young Researchers 2018. Proceedings, ed. Pal Feher-Polgar. Budapest: Obuda University Keleti Faculty of Business and Management, 2019. s. 319-335. ISBN 978-963-449-114-9. ROZDZIAŁ - CONFERENCE PROCEEDINGS

5.     Pawlas, I. (2019). The implementation of Europe 2020 Strategy - attempt of evaluation and recommendations for the future. Economic and Social Development (Book of Abstracts), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective"/ eds. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.], 2019. s. 44-45. ISSN 2584-6485 (Print) ISSN 1849-7543 (Online). [ESD Conference]. 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development -"Sustainability from an Economic and Social Perspective" ; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; CPES - Universidade Lusofona; CICPRIS - Universidade Lusofona; Fundacaopara a Ciencia e a Tecnologia (FCT); GOVCOPP - Universidade de Aveiro; University North; Faculty of Management University of Warsaw; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat. Lisbon, 2019.04.29, 2019.04.30. ABSTRAKT – BOOK OF ABSTRACTS 

6.     Pawlas I. (2019). The implementation of Europe 2020 Strategy - attempt of evaluation and recommendations for the future. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective"/ eds. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.], 2019. s. 327-343.  ISSN 1849-6903 (CD-ROM). ISSN 1849-7535 (Online). 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development -"Sustainability from an Economic and Social Perspective"; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; CPES - Universidade Lusofona; CICPRIS - Universidade Lusofona; Fundacaopara a Ciencia e a Tecnologia (FCT); GOVCOPP - Universidade de Aveiro; University North; Faculty of Management University of Warsaw; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat. Lisbon, 2019.04.29, 2019.04.30. ROZDZIAŁ -  CONFERENCE PROCEEDINGS Web of Science Core Collection.

7.    Pawlas, I. (2018).The engagement of the Visegrad 4 in international transfer of capital in the form of foreign direct investment in the post-crisis period. Regional Formation and Development Studies, vol. 26, no. 3, s. 93-106, p-ISSN: 2351-6542 e-ISSN: 2029-9370 ARTYKUŁ NAUKOWY. 5 pkt. 

8.     Pawlas, I.  (2018). Potential investment attractiveness of Silesia province in the light of taxonomic research. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 19, z. 2/2 s. 317-329 Tytuł własny numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza, red. nauk. Marek Maciejewski, Łukasz Prysiński. p-ISSN: 1733-2486, e-ISSN: 2543-8190 ARTYKUŁ NAUKOWY 14 pkt.

9.     Pawlas I. (2018) Studia Ekonomiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach(2018). red. nauk. Iwona Pawlas, Małgorzata Fronczek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 352, 286 s., p-ISSN: 2083-8611. CZASOPISMO – REDAKCJA.

10.    PAWLAS, I. (2018). Socioeconomic picture of western hemisphere 10 years after global crisis - evidence from selected economies. (In: ) FIKUSZ Symposium for Young Researchers. Abstracts. ed. Pal Feher-Polgar. Budapest: Obuda University Keleti Faculty of Business and Management, 2018. s. 49. p-ISBN: 978-963-449-113-2. BOOK OF ABSTRACTS – ABSTRAKT.

11.     Pawlas, I. (2018). Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. nauk. Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 151 s. p-ISBN: 978-83-7875-479-4, e-ISBN: 978-83-7875-480-0. REDAKCJA (50%), WSTĘP (50%), SUMMARY (100%)

12.     Pawlas, I. (2018).Potencjał gospodarczy Stanów Zjednoczonych. (w: ) Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. nauk. Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 42-67, p-ISBN: 978-83-7875-479-4,e-ISBN: 978-83-7875-480-0 ROZDZIAŁ.

13.  Pawlas, I. (2018). Disparities in development based on taxonomic research - the case of selected Latin American countries, (in:) Economic and Social Development 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Abstracts / ed. Rozana Veselica, Gordana Dukic, Khalid Hammes, Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.],  s. 41-42, ISSN 1849-7543. ABSTRAKT. CONFERENCE PROCEEDINGS

14.  Pawlas, I. (2018).Disparities in development based on taxonomic research - the case of selected Latin American countries, (in:) Economic and Social Development 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Proceedings. ed. Rozana Veselica, Gordana Dukic, Khalid Hammes, Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.], s. 300-309, ISSN 1849-7535 ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS

15.  Pawlas, I. (2018). Disparities in development based on taxonomic research. A case of Poland in the European, (in:) Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. ICEI 2018. May 17-18, 2018 Ostrava, Czech Republic. eds. Michaela Stanickova, Lukas Melecky, Eva Kovarova, Katerina Dvorokova, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, s. 1162-1171, ISSN  2571-029X, p-ISBN: 978-80-248-4169-4, ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS Web of Science Core Collection. 15 pkt.

16.   Pawlas, I. (2018). Disparities in development in the light of taxonomic research - evidence from selected Western Hemisphere countries, (in:) Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 18th International Scientific Conference. Proceedings. ed. Tomas Kliestik, Zilina: University of Zilina. Part VI - Inequality in Society, s. 2735-2742,p-ISBN: 978-80-8154-249-7, ROZDZIAŁ CONFERENCE PROCEEDINGS.

17.   Pawlas, I. (2018). Internal and external determinants of economic security. Evidence from Poland, (in:) Recenzovany zbornik prispevkov z XII. medzinarodnej vedeckej konferencie "Bezpecne Slovensko a Europska Unia" = Reviewed Conference Proceedings of the 12th International Scientific Conference "Secure Slovakia and European Union". 8.-9. november 2018, Kosice, Slovenska Republika / ed. Peter Losonczi, Martina Vackova, Kosice: Vysoka skola bezpecnostneho manazerstva v Kosiciach, s. 240-254, p-ISBN: 978-80-8185-029-5, ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS.

18.   Pawlas, I. (2018). The European Union at the crossroads with focus on its efforts to respond to global challenges, (in:) Proceedings of XVth International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries / ed. Lenka Filipova, Emil Adamek, Veronika Lasotova, Ostrava: VSB-Technical University Ostrava, s. 175-193. p-ISBN: 978-80-248-4155-7 ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS. Web of Science Core Collection. 15 pkt.

19.  Pawlas, I. (2017). Brexit i jego implikacje dla Unii Europejskiej (w: ) Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. S. 15-30 - tab. ROZDZIAŁ. 978-83-7875-386-5 978-83-7875-387-2.

20.   Pawlas, I. (2017). European regional development fund as an instrument stimulating innovative development - evidence from Poland. The Macrotheme Review. 2017, Vol. 6, Issue 4 s. 56-69. ISSN: 2379-9765 ISSN: 1848-4735. 5 pkt. ARTYKUŁ

21.   Pawlas, I. (2017). Hodnotenie polsko-slovenskych obchodnych vztahov v obdobi rokov 2010-2015 = The evaluation of Polish-Slovak trade relations between 2010 and 2015 / Iwona Pawlas. Medzinarodne vzahy = Journal of international relations. 2017, Vol. 15, issue 2 s. 163-181. s. 179-181. p-ISSN 1336-1562. e-ISSN 1339-2751. 5 pkt. ARTYKUŁ

22.  Pawlas, I. (2017). Migrant/Refugee Crisis as a Challenge for the European Union. (in: ) 11 medzinarodna vedecka konferencia. Bezpecne Slovensko a Europska Unia. Recenzovany zbornik prispevkov z konferencie = 11th International Scientific Conference Secure Slovakia and the European Union. Reviewed conference proceedings, ed. Martina Vackova. Kosice: Vysoka skola bezpecnostneho manazerstva v Kosiciach, 2017. CD-ROM. S. 459-472 - streszcz., summ., tab. - Bibliogr. 30 poz. 11 medzinarodna vedecka konferencia. Bezpecne Slovensko a Europska Unia ; Vysoka skola bezpecnostneho manazerstva v Kosiciach. Kosice, 2017.11.09, 2017.11.10. ISBN 978-80-8185-025-7. ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS.

23.  Pawlas, I. (2017). Perspektywy i kierunki rozszerzenia Unii Europejskiej / Iwona Pawlas. (w: ) Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. s. 31-54 - tab. ROZDZIAŁ. p-ISSN 978-83-7875-386-5. e-ISSN 978-83-7875-387-2.

24.  Pawlas, I. (2017). Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką Brytanią w kontekście Brexitu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2017, Nr 319 s. 169-183. ISSN 2083-8611. 10 pkt. ARTYKUŁ

25.   Pawlas, I. (2017). Regional disparities in development - the case of Poland = Regionalne dysproporcje rozwojowe - przypadek Polski. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne2017, Vol. 10, no. 3 s. 16-31. p-ISSN 2083-3725 e-ISSN 2451-182X. 9 pkt. ARTYKUŁ

26.   Pawlas, I. (2017). Regional Disparities in Development Based on Taxonomic Research: A Case of Poland. (In: ) Regional Formation and Development Studies 2017, Vol. 23, No. 3 s. 86-101.p-ISSN 2029-9370 e-ISSN 2351-6542. 5 pkt. ARTYKUŁ

27.   Pawlas, I. (2017). Relacje handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2006-2015. (w: ) Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi. pod. red. nauk. Marka Maciejewskiego i Krzysztofa Wacha. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej. Katedra Handlu Zagranicznego, 2017. s. 249-265. 978-83-65262-15-8. ROZDZIAŁ

28.  Pawlas, I. (2017). South Korea in the global economy in post-crisis period.An attempt of evaluation. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017, Nr 486 s. 228-244. The Development Challenges of Asia-Pacific Countries / red. Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Karolina Łopacińska. p-ISSN 1899-3192. e-ISSN 2392-0041. ARTYKUŁ 10 pkt.

29.   Pawlas, I. (2017). The evaluation of Polish-krainian trade relations between 2010 and 2015. Visnik Lvivskogo Torgovelno-ekonomicnogo Universitetu. Ekonomicni nauki2017, No. 52 s. 156-165. p-ISSN 2522-1205 e-ISSN 2522-1213. ARTYKUŁ 5 pkt. 

30.  Pawlas, I. (2017). United States and European Union in the global economy in post-crisis period. (In: ) Proceedings of IAC 2017 in Vienna. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning and International Academic Conference on Management, Economics and Marketing. Vienna, Austria 2017 (IAC-MEM 2017 + IAC-TLEl 2017) Friday - Saturday, August 18 - 19, 2017.  ed. Helena Kratochvilova, Radek Kratochvil. Vestec : Czech Institute of Academic Education z.s., 2017. CD-ROM s. 179-191. International Academic Conference on Management, Economics and Marketing ; Czech Technical University in Prague and Czech Institute of Academic Education. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning ; Czech Technical University in Prague and Czech Institute of Academic Education. Vienna, 2017.08.18, 2017.08.19. ISBN 978-80-88203-03-2. ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS.

31.  Pawlas, I. (2016). Bilans członkostwa polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach. wybrane zagadnienia.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2016, Nr 272 s. 109-119. s. 117-118. Ekonomia - 2449-5603 - nr 5. ISSN 2083-8611. ARTYKUŁ 10 pkt.

32.  Pawlas, I. (2016). Brexit as a Challenge for the European Union. Horyzonty Polityki 2016, Vol. 7, nr 20 s. 57-76. Konflikt na Ukrainie - reaktywacja geopolityki? p-ISSN 2082-5897. e-ISSN 2353-950X. ARTYKUŁ 7 pkt.

33.   Pawlas, I. (2016). Economic Picture of the Enlarged European Union in the Light of Taxonomic Research. Proceedings of MAC-EMM 2016, 5th-6th August 2016 in Prague. eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki. Prague: MAC Prague consulting Ltd. 2016. s. 82.MAC-EMM. Prague, 2016.08.05, 2016.08.06. ISBN 978-80-88085-07-2. ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS

34.  Pawlas, I. (2016). Europe 2020 Strategy and Its Implementation in Visegrad Group Countries / Iwona Pawlas. Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Cz. 2. September 14-16, 2016 Petrovice u Karviné, Czech Republic/ editors Ingrid Majerová Eva Kotlánová. Karvina : Silesian University in Opava, 2016. S. 546-556.Petrovice u Karviné, 2016.09.14, 2016.09.16. ISBN 978-80-7510-210-2. CONFERENCE PROCEEDINGS. Web of Science Core Collection. 15 pkt.

35.   Pawlas, I. (2016). Internal and External Challenges for the Europan Union in the 21 st century. Proceedings of the 24th International Academic Conference: Barcelona Spain, 28 June - 1 July 2016/ edited by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. Prague: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) 2016. s. 280-292. ISBN 978-80-87927-25-0. CONFERENCE PROCEEDINGS.

36.  Pawlas, I. (2016). Kraje grupy BRIC jako partnerzy handlowi Polski. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2016, Nr 270 s. 219-229. ISSN 2083-8611. ARTYKUŁ. 10 pkt.  

37.  Pawlas, I. (2016). Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Małgorzata Fronczek, Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech, Tadeusz Sporek. Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. 192 s. MONOGRAFIA. ISBN 978-83-7875-306-3. (17%).

38.  Pawlas I., Przedsiębiorstwa globalne w gospodarce światowej, w: T. Sporek (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015 s. 93-119, ISBN 978-83-7875-239-4.

39.  Pawlas I., Uczestnictwo państw BRICS w międzynarodowych obrotach towarowych,w: T. Sporek, K. Czech (red.), Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 61-78, ISBN 978-83-7875-261-5.

40.  Pawlas I., Czech K., Nowe kraje Unii Europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach integracji europejskiej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 218, EKONOMIA 2015 (1), s. 88-98 (współautor 50%), ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.

41.  Pawlas I., Innovativeness, Competitiveness and Socio-Economic Development. The Case of Poland,  (w: )  The 14th Scientific Annual International Conference for Business, “Innovation Management in Business”, Proceedings Vol. 1, Al-Zaytoonah University of Jordan, Amman 2015, ISSN 2231-8275, pp.  1-17.

42.   Pawlas I., The Visegrad Countries and European union Membership – Selected Issues, (w: ) Proceedings of the 18th International Academic Conference London, United Kingdom 25-28 August, 2015, ed. J. Rotschedl, K. Cermakova, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2015, ISBN 978- 80-87927-11-3, ISSN 2336-5617, pp. 581-592.

43.   Pawlas I., The Implementation of New Cohesion Policy in Poland from 2007 to 2013: An Attempt of Evaluation. Prospects for 2014-2020, (in: ) Conference Proceedings 12th International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, Part II, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina, Ostravice September 16-18.2014, Published in 2015, ISBN 978-80-7510-114-3, s. 614-620 (PUBLIKACJA INDEKSOWANA NA WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)

44.  Pawlas I., Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, s. 266, ISBN 978-83-7875-193-9.  

45.   Pawlas I., Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk, Vol. 1, Publishing House EKONOM, Bratislava 2014, s. 173-181, ISBN 978-80-225-3991-3.

46.   Pawlas I., The role of India in the global economy in the beginning of the 21st century. Research Papers of Wroclaw University of Economics 2014, No. 370: Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy, pp. 228-239, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-494-3.

47.   Pawlas I., Competitiveness of the Polish economy against the background of other European Union member states. Selected issues, International Journal of Business and Management 2014, Vol. II, No. 3, pp. 71-91, Prague, ISSN 2336-2197.

48.  Pawlas I., Rozwój międzynarodowych powiązań handlowych i kapitałowych Chin na początku XXI wieku. Studia Ekonomiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, nr 187, s. 251-261, ISSN 2083-8611.

49.   Pawlas I., The First Decade in the European Union: Poland – Strengths and Weaknesses of the Economy, Effects of Integration with the EU Structures, Journal Advances in Management and Applied Economics, Vol. 4, London, United Kingdom, No. 6, 2014, pp. 39-49, ISSN 1792-7544.

50.  Pawlas I., Kraje grupy BRICS jako uczestnicy międzynarodowych obrotów towarowych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 106-123, Nr 184, ISSN 2083-8611.

51.   Pawlas I., European Integration from Poland's Viewpoint: Selected Issues, Journal of International Scientific Publications Economy and Business 2014, Vol. 8, Burgas, Bulgaria, pp. 237-251, ISSN 1313-2555.

52.   Pawlas I., The Evaluation of Trade Relations Between Poland and Germany from 2003 to 2012, Journal of International Scientific Publications Economy and Business 2014,vol. 8, Burgas, Bulgaria, pp. 224-236, ISSN 1313-2555.

53.   Pawlas I., Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk, Vol. 1, Publishing House EKONOM, Bratislava 2014, s. 173-181, ISBN 978-80-225-3991-3.   

54.   Pawlas I., Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, (in :) Proceedings of the 16th International Scientific Conference FINANCE & RISK 2014. Vol. 1, University of Economics in Bratislava, Publishing House Ekonom, Bratislava 2014, ISBN 978-80-225-3991-3, pp. 173-181 (PUBLIKACJA INDEKSOWANA NA WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)  

55.   Pawlas I., Competitiveness of the Polish Economy against the Background of Other European Union Member States. Selected Issues, (w:) Proceedings of the 10th International Academic Conference, Vienna Austria, ed. Robert Holman, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2014, ISBN 978-80-87927-02-1, s. 657-678.

56.   Pawlas I., The Implementation of New Cohesion Policy in Poland from 2007 to 2013 : an Attempt of Evaluation: Prospects for 2014-2020, (w:) XII International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries: 16-18 September 2014 Ostravice, Conference Proceedings, Slezska univerzita v Opave. Obchodne podnikatelska fakulta v Karvine, Opava-Karvina 2014, ISBN 978-80-7510-045-0, s. 728-735.

57.  Pawlas I., Kondycja gospodarki światowej w I dekadzie XXI wieku, w: T. Sporek (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku: mechanizmy i sprzężenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-35, ISBN 978-83-7875-159-5.

58.  Pawlas I., Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, w: A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym-dylematy i kierunki rozwoju. Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, s. 381-390, ISBN 978-83-7939-001-4.  

59.   Pawlas I., Poland’s Participation in International Trade and Capital Transfer in the Beginning of the 21st Century, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, vol. 7, Burgas, Bulgaria 2013, Part. 1, pp. 527-539, ISSN 1313-2555.

60.   Pawlas I., Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów ASEAN+3 - analiza porównawcza. Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersyteu Ekonomicznego, Katowice 2013, Nr 136, s. 245-256, ISSN 2083-8611.

61.   Pawlas I., The Evaluation of Socio-Economic Development of Poland Against the Background of other EU Economies, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, vol. 7, Part. 1, Burgas, Bulgaria 2013, pp. 445-458, ISSN 1313-2555.

62.  Pawlas I., The Evaluation of Trade Relations between Poland and China. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Nr 294, s. 76-87, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-314-4.

63.   Pawlas I., The Czech Republic and Slovakia as Poland's Trade Partners at the time of Global Instability, (w:) Electronic proceeding of the 15th International Scientific Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Bratislava 2013, ISBN 978-80-225-3765-0, s. 359-368.

64.  Pawlas I., Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, Nr 172, s. 162-176, ISSN 2083-8611.

65.   Pawlas I., Potential investment attractiveness of the Silesian Voivodship, (w:) Investment attractiveness of the Silesian voivodship, ed. Aleksandra Nizielska, University of Economics in Katowice, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-050-5, s. 31-61.

66.   Pawlas I., Społeczno-ekonomiczny obraz polskich regionów w świetle badań taksonomicznych, (w:) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Irenie Pietrzyk, red. Edward Molendowski, Wydaw. UE, Kraków 2012, ISBN 978-83-7252-586-4, s. 110-122.

67.   Pawlas I., Nizielska A., The region's investment attractiveness - theoretical and methodical issues, (w:) Investment attractiveness of the Silesian voivodship, ed. Aleksandra Nizielska, University of Economics in Katowice, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-050-5, s. 11-30 (WSPÓŁAUTOR, 50%).

68.  Pawlas I., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Azji,  (w:) Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju, pod red. Tadeusza Sporka, Wydaw. UE, Katowice 2012, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego),  ISBN 978-83-7875-051-2, s. 49-68.

69.   Pawlas I., Polska jako uczestnik handlu międzynarodowego w okresie światowego spowolnienia gospodarczego, „Studia Ekonomiczne  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.” 2012, Nr 122: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej,  red. nauk. Tadeusz Sporek, ISSN 2083-8611, ISBN 978-83-7875-058-1, s. 193-203.

70.  Pawlas I., Relacje handlowe Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej w okresie niestabilności gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 267: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2,  red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-235-2 (całość) ISBN 978-83-7695-243-7 - tom 2., s. 179-190.

71.   Pawlas I., Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 245: Ekonomia, pod red. Jerzego Sokołowskiego, Magdaleny Rękas, Grażyny Węgrzyn, ISSN 1899-3192, s. 377-385.

72.   Pawlas I., Regional operational programmes as an instrument of regional development in Poland as exemplified by ROP of the Silesian Voivodship (w:) Financie a riziko. Zbornik prispevkov z XIV. rocnika medzinarodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 26. novembra 2012 = Financie a risk. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, ed. by Peter Kazimir, Narodohospodarska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava 2012, ISBN 978-80-225-3515-1 

 

dr hab. Małgorzata Fronczek

 1.        Jak daleko do Europy – polska polityka pomocy państwa dla przedsiębiorstw, materiały ze studenckiego seminarium naukowego, red. H. Tendera-Właszczuk, AE Katowice 1995, ISBN 83-901346-9-1, s. 37-41

2.         H. Tendera-Właszczuk, M. Fronczek, S. Kołakowska-Talar, M. Lesiecka, Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej, w: „Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu”, red. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997, ISBN 83-905745-3-5, s. 33-66

3.         Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw”, red. T. Sporek, AE Katowice 1999, s. 23-28.

4.         System wspierania eksportu w Polsce w latach 90., „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 1999, nr 8, ISBN 83-7246-089-2, s. 35-57

5.         Kryzys w Azji i w Rosji oraz ich wpływ na Polskę, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2000, nr 14, ISBN 83-7246-155-4, s. 99-117

6.         Wpływ czynników koniunkturalnych na zmiany w strukturze i wielkości handlu międzynarodowego w latach powojennych, w: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, ISBN 83-7246-196-1, s. 163-175

7.         Zmiany w strukturze towarowej handlu światowego, w: Problemy handlu międzynarodowego, red. K. Budzowski i S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, ISBN 83-88397-00-9, s. 337-348

8.         Poziom penetracji rynku polskiego przez import z Unii Europejskiej, w: Droga Polski do Unii Europejskiej. Negocjacje, dyplomacja i różnice kulturowe, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, ISBN 83-7246-046-9, s. 199-212

9.         Wpływ implementacji postanowień Rundy Urugwajskiej GATT na rozwój handlu światowego, „Zeszyty Naukowe: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa” 2001, nr 11, ISSN 1428-9520, s. 18-38

10.       Konsekwencje realizacji procesu redukcji ceł przyjętego w Rundzie Urugwajskiej GATT dla sytuacji w handlu produktami przemysłowymi Polski z zagranicą, w: Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, red. K. Budzowski i S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, ISBN 83-88397-05-1, s. 154-164

11.       Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny Polski i Śląska, w: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, AE Katowice 2004, ISBN 83-7246-358-1, s. 185-199.

12.       Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans handlowy Polski w ostatniej dekadzie, w: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, AE Katowice 2006, ISBN 83-7246-803-6, s. 209-218.

13.       Handel elektroniczny jako przejaw procesów globalizacyjnych: Polska na tle Unii Europejskiej, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, red. T. Sporek, AE Katowice 2008, ISBN 978-83-7246-432-3, s. 171-180.

14.       Ubezpieczenie kredytu eksportowego jako instrument finansowego wspierania eksportu w Polsce, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej: wybrane problemy; red. T. Sporek, t.2, AE Katowice 2009, ISBN 978-83-7246-507-8 s. 357-370

15.       Trends in the Polish Foreign Trade and the Import Penetration Rate of the Polish Market in Years 1995-2008”, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 43, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 43-53.

16.       Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z Chin; „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2011, nr 90, ISSN 2083-8611, s. 57-67

17.       Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2011, nr 85, ISSN 2083-8611, s. 7-16

18.       Znaczenie Rosji jako partnera handlowego Polski w latach 1995-2010, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 246, ISSN 1899-3192, s. 76-85

19.       Penetracja importowa polskiego rynku jako przykład procesów globalizacyjnych, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 31, ISSN 1230-6444; s. 755-767

20.       Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z krajów Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 123, ISSN 2083-8611, s. 105-117

21.       Procesy integracyjne w Azji, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. T. Sporek, Wydawnictwo UE, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-051-2, s. 69-90

22.       Tendencje w polskim handlu zagranicznym na tle handlu światowego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 57, ISSN 1733-2842, s. 161-173

23.       Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosją i Chinami, "International Business and Global Economy" 2013, nr 32, ISSN 1230-6444, s. 84-96

24.       Międzynarodowa wymiana towarów we współczesnej gospodarce światowej, w: Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-159-5, s. 36-54

25.       Charakter wymiany handlowej Polski z zagranicą po 1990 roku, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 307, ISSN 1899-3192, s. 132-141

26.       Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 170, ISSN 2083-8611, s. 81-94

27.       Niemcy jako partner handlowy Polski w latach 1995-2010, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 136, ISSN 2083-8611, s. 87-102

28.       Nakłady na B+R a eksport produktów przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 184, ISSN 2083-8611, s. 67-79

29.       Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z Niemcami w latach 1995-2011; "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 187, ISSN 2083-8611, s.101-110

30.       Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z Chinami w latach 1995-2012, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 348, ISSN 1899-3192, s. 66-75

31.       Polska, Czechy i Węgry jako partnerzy handlowi Unii Europejskiej w latach 1995-2012, w: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska, Wydawnictwo UE W Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-7417-841-9, s. 118-128

32.       Światowe przepływy usług w XXI wieku, w: Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-239-4, s. 64-92

33.       Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005-2013, „Studia i Prace WNEiZ” 2015, nr 41, tom 1, ISSN 1640-6818, ISSN 2080-4881, s. 279-290

34.       Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z krajami BRICS, w: Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań, red. T. Sporek i S. Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-241-7, s. 74-83

35.       Handel produktami high-tech - Unia Europejska na tle wybranych krajów, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-7417-857-0, s. 279-290

36.       Zmiany cen w handlu zagranicznym Polski w latach 2005-2012, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 218, ISSN 2083-8611, s. 133-145

37.       Charakterystyka państw BRICS, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek i K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5, s. 26-43

38.       Intra or extra-trade – trends in the European Union trade after 2004, w: Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague, eds. J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki, MAC Prague Consulting Ltd., Prague 2015, ISBN 978-80-88085-03-4, s. 8-16

39.       Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013, "Europa Regionum" 2015, t. 25, ISSN 1428-278X, s. 93-107

40.       Handel produktami ICT - Polska na tle świata, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 401, ISSN 1899-3192, s. 114-125

41.       Zmiana pozycji rozwijających się krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym handlu nowoczesnymi produktami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 407, ISSN 1899-3192, s. 240-251

42.       Trade in High-Tech products Between the European Union and China, w: The WEI International Academic Conference Proceedings, Wiedeń, Austria, 11-15 kwiecień 2016, ISSN 2167-3179 (on line), ISSN 2169-9933, s. 87-95, dostępne na: www.westeastinstitute.com/proceedings/2016-vienna-presentations/

43.       Handel wewnątrzwspólnotowy czy z krajami trzecimi? Kierunki zmian w polskiej wymianie zagranicznej po 2003 roku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 266, ISSN 2083-8611, s. 96-108

44.       Wymiana handlowa Polski z krajami BRICS w latach 2005-2012, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 272, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, s. 57-67

45.       Unijny handel zagraniczny produktami ICT - kierunki zmian po 2003 roku, w: K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, T. Sporek, S. Talar: Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-306-3, s. 140-153, 162-168

46.       Zmiany poziomu zagranicznej wartości dodanej w eksporcie państw Unii Europejskiej w latach 1995-2011, "International Business and Global Economy" 2016, t. 35 nr 1, ISSN 2300-6102, eISSN 2353-9496, s. 44-58, DOI 10.4467/23539496IB.16.003.5584

47.       Position of the EU-15 in World Export in Comparison to Selected Countries in a View of a Measuring Trade in Value Added; "Globalization and its socio-economic consequences" 16th International Scientific Conference Proceedings, Part I, ISBN 978-80-8154-191-9, s. 458-467, dostępny na stronie: ke.uniza.sk/en/conference; WOS:000393253800057

48.       Na ile polski eksport jest polski? Analiza eksportu towarów przemysłowych w oparciu o koncepcję mierzenia handlu wartością dodaną; "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 305, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, s. 43-56

49.       Import penetration rate in a view of new concept of measuring foreign trade, "Argumenta Oeconomica" 2017, nr 1(38), ISSN 1233-5835, s. 285-297

50.       Main World Exporters of Goods in Years 1995-2011 – Analysis by Value Added, "Ekonomicko-manazerske spektrum/Economic and Managerial Spectrum" 2017, vol. XI (1), ISSN 1337-0839, p. 87-97

51.       Penetracja importowa rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 316, s. 70-81, ISSN 2083-8611

52.       Zmiana pozycji Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek i M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-386-5, s. 181-202

53.       Rozwój handlu usługami pomiędzy Unią Europejską z otoczeniem, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek i M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-386-5, s. 203-226

54.       K. Czech, M. Fronczek: The Significance of FDI for Measuring the Degree of Globalization of the National Economies of the Visegrad Group Countries in Comparison with the EU-28, “Globalization and its socio-economic consequences Proceedings”, 17th International Scientific Conference, 4th-5th October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-8154-212-1, s. 307-314

55.       M. Fronczek, K. Czech, Export ratio as the indicator of globalization from the perspective of measuring trade in value added, “Globalization and its socio-economic consequences Proceedings”, 17th International Scientific Conference, 4th-5th October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-8154-212-1, s. 444-450

56.       Przewaga komparatywna Polski w obrotach z zagranicą w świetle mierzenia handlu wartością dodaną, "Studia i Prace WNEiZ" 2018, nr 53/2, tom 2, ISSN 2450-7733, s. 169-180, DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-13

57.       Uczestnictwo USA w systemie ONZ, w: Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. T. Sporek, I Pawlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-479-4, s. 99-123

58.       Wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w świetle koncepcji mierzenia handlu zagranicznego wartością dodaną, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-481-7, s. 180

59.       M. Fronczek, K. Czech, Globalization in Foreign Trade Measured by Value Added – Example of V4 and EU-28, “Globalization and Its Socio-economic Consequences Proceedings”, 18th International Scientific Conference, 10th-11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic, ISBN 978-80-8154-249-7, s. 1568-1575, ke.uniza.sk/en/conference

60.       The Structure of Exports and Revealed Comparative Advantage of the World Largest Exporters, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr 523, s. 128-137

61.       Wymiana handlowa krajów Ameryki Łacińskiej, [w:] „Kraje rozwijające się zachodneij hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej”, T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2019, s. 81-104

62.       Sporek T., Czech A., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J., Pomiędzy polityką a ideologią - globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-588-3

 

dr Katarzyna Czech

1.K. Czech, Państwa Ameryki Łacińskiej w międzynarodowych przepływach Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych, w: T.Sporek, M. Dziembała, J.Kos-Łabędowicz (red.), Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, Wyd. UE Katowice, Katowice 2019

2.K. Czech – Unia Europejska jako uczestnik międzynarodowych przepływów kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – próba oceny – STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2018, vol 6, no 1, s. 48-63, UE Poznań, Poznań 2018, DOI:10.18559/SOEP.2018.1.3

3.K. Czech, M. Fronczek, Globalization in foreign trade measured by value added – example of V4 and EU 28, 18th International Scientific Conference Proceedings, Part IV, 1568-1575, 2018 [Online]. Available: ke.uniza.sk/en/conference

4.Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pr. zb. pod red. K. Czech, J. Kos-Łabędowicz, Katowice 2018 nr. 372, ISSN 2083-8611

5.K. Czech – Mocarstwowość -aspekty teoretyczne, w: T. Sporek, I. Pawlas (red.), Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, Wyd. UE Katowice, Katowice 2018, s.11-17, ISBN 978-83-7875-479-4

6.K. Czech – Uwarunkowania kulturowe i ich znaczenie dla potencjału Stanów Zjednoczonych, w: T. Sporek, I. Pawlas (red.), Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, Wyd. UE Katowice, Katowice 2018, s.88-98, ISBN 978-83-7875-479-4

7.K. Czech, M. Dziembała, Znaczenie ponadregionalnych porozumień integracyjnych dla ekspansji przedsiębiorstw - z perspektywy UE, Akademia Ignatianum w Krakowie. Instytut nauk o Polityce i administracji, Horyzonty polityki, Vol 8, No 22 (2017), Handel międzynarodowy, Kraków marzec 2017, ISSN: 2353-950X, s.193-2016

8.K. Czech, M. Fronczek, THE SIGNIFICANCE OF FDI FOR MEASURING THE DEGREE OF GLOBALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMIES OF THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN COMPARISON WITH THE EU-28, 17th International Scientific Conference Proceedings, Part I, 307-315. 2017 [Online]. Available: ke.uniza.sk/en/conference

9.K. Czech, M. Fronczek, EXPORT    RATIO    AS    THE    INDICATOR    OF    GLOBALIZATION    FROM    THE PERSPECTIVE OF MEASURING TRADE IN VALUE ADD, 17th International Scientific Conference Proceedings, Part I, 444-450, 2017 [Online]. Available: ke.uniza.sk/en/conference

10.K. Czech, ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE (ZIB) W RELACJACH POLSKI Z KRAJAMI GRUPY BRICS – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU, Studia Ekonomiczne Ekonomia 2016 (5) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 nr 272 ISSN 2083-8611 ss.31-43

11.K. Czech, Znaczenie zielonej gospodarki dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju – wnioski dla Polski [w:] Nowe procesy w gospodarce światowej – wnioski dla Polski, pr. zb. pod red. A. Budnikowskiego, A. Kuźnar, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s.429-438, ISBN 978-83-7378-953-1, 4 pkt

12.K. Czech, The European Union Funds and the achievement of the objectives of Poland’s National Development Strategy 2020 – active society, competitive economy, efficient state. In proceedings of the 16th international Scientific Conference Finance and Risk 2014 vol1 Bratislava, Publishing house Ekonom, 2014 pp.45-53, ISBN 978-80-225-3991-3

 13.K. Czech, Znaczenie funduszy UE dla realizacji Strategii Europa 2020 w Polsce, na przykładzie wybranych programów operacyjnych [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Pr. zb. pod red T. Sporka, S. Talar „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s.54-66, ISSN 2083-8611 6pkt

 14.K. Czech, The importance of the implementation of sustainable development for the competitive position of a national economy on the example of Poland, Journal of International Scientific Publications Economy and Business published at www.scientific-publications.net, published by InfoInvest Ltd www.sciencebg.net, Volume 8, 2014, ISSN 1314-7242, s. 378-388

 15.K. Czech, M. Czech, Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla mobilności edukacyjnej i zawodowej na przykładzie sytuacji ludzi młodych, [w:] Polska, 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, pr. Zb. pod red. E. Małuszyńskiej, G. Mazura, I. Musiałowskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 292-304, ISBN 978-83-7417-841-9, 3 pkt

16.Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, pr. zb. pod red. T.Sporka, K.Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5 s.1-198

 17.K. Czech, Znaczenie państw BRICS w międzynarodowym transferze kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, pr. zb. pod red. T. Sporka, K. Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5, s. 79-9

 18.K. Czech, Wpływ nowych podmiotów na światową gospodarkę – próba oceny na przykładzie krajów grupy BRICS, Zeszyty Naukowe, Cracow Review of Economics and Management, Nr 9 (945), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s.43-58, ISSN 1989-644710, Bratysława

 19.K. Czech, I. Pawlas, Nowe kraje Unii Europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach gospodarki globalnej, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ekonomia 2015 (1) nr. 218, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, ss.88-98

 20. K. Czech, Znaczenie Zielonego Nowego Ładu dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie Polski, Studia Ekonomiczne pr. zb. pod red. T. Sporka, J. Kos-Łabędowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 226, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, s. 44-54

21.Bratysława The European Social fund as a source of co-Financing projects supporting the labor market in Poland

22.K. Czech, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, InfoGlobMar 2013, pr. zb. pod red.  A. Oniszczuk-Jarzabek, T. Gutowski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4, s. 267-277  

23.K. Czech, The impact of the world financial crisis 2007+ on the competitive position of a national economy illustrated with the example of Poland, Journal of International Scientific Publications Economy and Business published at www.scientific-publications.net, published by InfoInvest Ltd www.sciencebg.net, Volume 7 part 3 2013, ISSN 1313-2555, s. 152-162 

 

dr Sylwia Talar

1. Sylwia Talar, Trendy w globalnym rozwoju cross-border e-commerce, Studia i Materiały „Miscellea Oeconomicae” nr 1/2019, ISSN 2081-2345, s. 209-221

2. Sylwia Talar, E-commerce Ameryki Łacińskiej, w: Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-577-7, s. 154-174

3.  M. Dziembała, J.  Kos-Łabędowicz, S.  Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozdziały: 2. Pozycja i relacje handlowe Stanów zjednoczonych, s. 35-60 oraz 3. Udział Stanów Zjednoczonych w światowym rynku e-commerce, Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-491-6, s. 61-78.

4.  Sylwia Talar, Narzędzia polityki handlowej w obszarze e-commerce, „International Business and Global Economy” 2018, no. 37, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej” 2018, nr 37, s. 183-197, ISSN 2300-6102, eISSN 2353-9496   .

5.  Sylwia Talar, The EU Concept of Digital Economy Against the Internet Economy Model, In Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvoroková (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, pp. 1500-1513. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X

6.  Sylwia Talar, Barriers to cross-border portfolio capital flows in the digital era, w: V. Pavlat, O. Schlossberger (ed.), Financial Markets: Current State & Future Perspectives, Proceedings of the 8th International Conference, University of Finance and Administration, Prague 2017, ISBN 978-80-7408-159-0, s. 125-130.

7.  Sylwia Talar, The globalization of B2C e-commerce, Proceedings, 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences”, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics , Slovakia 2017, s. 2658-2665, ISBN 978-80-8154-212-1

8.  Sylwia Talar, Wskaźniki syntetyczne konkurencyjności cyfrowej, w: Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, red. Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2017, ISBN 978-609-95472-8-2, s. 225- 240

9. Sylwia Talar, Międzynarodowa konkurencyjność Unii Europejskiej a wykorzystanie potencjału ICT, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek, M. Fronczek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-386-5, s. 116-130

10.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej, „Horyzonty polityki” Vol 8, No 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, s. 141-159, e-ISSN: 2353-950X, DOI 10.17399/HP.2017.082307

11.  Sylwia Talar, Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru, „Współczesna Gospodarka” vol. 8, issue 3(2017), s. 13-27, ISSN 2082-677X, Uniwersytet Gdański

12.  Sylwia Talar, Trade in ICT services between the EU and the US in the context of TTIP,  w: The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation (Polish Studies in Economics, vol. 8), eds. Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar and Jerzy Menkes, Peter Lang GmbH 2017, ISBN 978-3-631-67855-8, ISNN 2191-8848), s. 209-220

13.  K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016 (rozdział: Jednolity rynek cyfrowy UE – koncepcja, realizacja, skutki), s. 123-139, ISBN 978-83-7875-306-3

14.  Sylwia Talar, Konkurencyjność jako cel polityki Unii Europejskiej, w: Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2016, s. 22-41, ISBN 978-609-95472-7-5

15.  Sylwia Talar, Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT, „Współczesna Gospodarka” vol. 7, issue 3(2016), s. 13-26, ISSN 2082-677X, Uniwersytet Gdański,

16.  Sylwia Talar, Intensywność konkurencji w erze powszechnego wykorzystania Internetu, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Oeconomica” nr 3(321), 2016, s. 99-113, DOI:10.18778/0208-6018.321.07

17.  Sylwia Talar, Bariery rynku cyfrowego Unii Europejskiej na przykładzie e-commerce, „Miscellanea Oeconomicae”, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016, nr 3, tom II, red. A. Odrobiona, R. Gawlik, ISSN 2081-2345, s. 239-247

18.  Sylwia Talar, Internet a źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek, w: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2015, s. 437-454, ISBN 978-609-95472-6-8

19.  Sylwia Talar, Rozwój gospodarki internetowej państw BRICS, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.122-142, ISBN 978-83-7875-261-5

20.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Rola Internetu w procesie zmian międzynarodowych stosunków gospodarczych, „Studia Ekonomiczne”, nr 1 (218), 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, s. 75-87

21.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Unia Europejska wobec wyzwań internetowej rewolucji, „Przegląd Zachodni”,  nr 1 (354), 2015, Instytut Zachodni, Poznań, ISSN 0033-2437, s. 237-249

22.  Sylwia Talar, Rola Internetu w gospodarce światowej XXI w., w: Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, red. Tadeusz Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 43-63, ISBN 987-83-7875-239-4

23.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, South Korea model of development of Internet, “Research Papers of Wrocław University of Economics”, nr 370, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-494-5, s. 100-115 (tytuł numeru: Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy)

24.  Sylwia Talar, Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, „Unia Europejska.pl” 6/2014 (229), IBRKK, Warszawa 2014, ISSN 2084-2694, s. 18-24 (7 pkt)

25.  Sylwia Talar, Umiędzynarodowienie procesu tworzenia innowacji i wiedzy w warunkach gospodarki internetowej (w:) Nowe procesy w gospodarce światowej – wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7378-953-1, s.81-91

26.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm micromultinationals, „International Business and Global Economy” nr 33, 2014, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496,  s. 571-582,

27.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne” 2014, Nr 184: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, red. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar, ISSN 2083-8611, s. 134-151

28.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, „Studia Ekonomiczne”, Katowice 2013, nr 170, s. 168-189, ISSN 2083-8611

29.  Sylwia Talar, Obszary i sposoby oddziaływania Internetu na gospodarkę narodową, „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2013 – Rocznik XXVIII (LVII) - zeszyt 3, vol. 1, Uniwersytet Szczeciński, s. 325-338, ISSN 0552-4245

30.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Polska gospodarka internetowa – stan i perspektywy, w: Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, red. Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.729-743, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-382-3

31.  Sylwia Talar, Konkurencja i współpraca we współczesnych uwarunkowaniach, w:  Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 88-107, ISBN 978-83-7875-159-5

32.  Sylwia Talar, Crowdsourcing jako efektywna forma współpracy, w: Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 548-557, ISSN 1899-3192  

33. Sylwia Talar, Powiązania handlowe krajów azjatyckich, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 91-112, ISBN 978-83-7875-051-2

34. Sylwia Talar, Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski w warunkach integracji, Zeszyty Naukiwe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 123, s. 199-212, ISBN 978-83-7875-059-8, ISSN 2083-8611

35.  Sylwia Talar, Zmiany w strukturze współczesnej gospodarki światowej, w: Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 221, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 706-717, ISSN 1899-3192

36.  Sylwia Talar, Specyfika międzynarodowej współpracy handlowej Polski we współczesnych warunkach konkurencji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 90, s. 165-178, ISBN 978-83-7246-730-0, ISSN 2083-8611

37.  Sylwia Talar, Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec głównych partnerów handlowych, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85, s. 33-45, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611

38.  Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Światowy kryzys gospodarczy a polska gospodarka, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85, s. 61-74, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611

39.  Sylwia Talar, Zmiany specjalizacji w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85, s. 47-59, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611

40.  Sylwia Talar, Zmiana pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 55-80, ISBN 978-83-7246-720-1

41.  Sylwia Talar, Zamiana natężenia, charakteru i znaczenia konkurencji we współczesnej gospodarce światowej, w: Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, red. T. Sporek, S. Talar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 11-32, ISBN 978-83-7246-665-5

42.  Sylwia Talar, Wpływ światowego kryzysu na polskie przedsiębiorstwa przemysłowe w latach 2008-2009, w: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 85-93, ISBN 978-83-7531-069-6

43.  Sylwia Talar, Procesy rozwojowe gospodarki Irlandii – przyczyny i zagrożenia, w: Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 76-94, ISBN 978-83-7246-624-2

44.  Sylwia Talar, Chiny jako światowy lider wzrostu gospodarczego przełomu XX i XXI wieku, w: Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 66-85, ISBN 978-83-7246-628-0

45.  Sylwia Talar, The European Union’s Competitive Position in Relation to the Asian Region, w: Asia-Europe. Partnership or Rivalry, ed. by B. Skulska, Research Papers of Wrocław University of Economics No 126, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010, s. 80-89, ISSN 1899-3192

46.  Sylwia Talar, Stopień i charakter międzynarodowych powiązań polskiego przemysłu, w: Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, IV Forum Naukowe UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010, s. 337-358, ISBN 978-83-89072-21-4

47.  Sylwia Talar, Międzynarodowe powiązania kapitałowo-produkcyjne polskiego przemysłu, w: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. A. P. Balcerzak, E. Rogalska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 101-115, ISBN 978-283-231-2547-1

48.  Sylwia Talar, Competitiveness Changes in the Contemporary World Economy, w: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '10, Žilinská Univerzita v Žiline, Rajecké Teplice, Slovenska Republika 2010, s. 614-620, ISSN 1336-5878

49.  Sylwia Talar, Zmiany pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego, w: Polityka ekonomiczna, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 111, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 776-790, ISSN 1899-3192

50.  Sylwia Talar, Offshoring – w poszukiwaniu źródeł konkurencyjności, w: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, red. T. Sporek, tom II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s.163-174, ISBN 978-83-7246-542-9

51.  Sylwia Talar, Międzynarodowe powiązania handlowe polskiego przemysłu po dwudziestu latach transformacji, w: Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce. Przemiany sektorowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, red. W. Balicki, A. Małecki, Poznań nr 25/2009, s. 127-142, ISSN 1426-9724

52.  Sylwia Talar, Zmiany innowacyjności gospodarki a udział Polski w międzynarodowej współpracy i wymianie technologicznej, w: Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku, red. T. Sporek, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s.87-111, ISBN 978-83-7246-523-8

53.  Sylwia Talar, The Polish Economy and Industry Internationalization, w: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09, Žilinská Univerzita v Žiline, Rajecké Teplice, Slovenska Republika 2009, s. 524-531, ISSN 1336-5878

54.  Sylwia Talar, Stopień wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim przemyśle przetwórczym, w: Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 105-115, ISBN 978-83-62355-01-3

55.  Sylwia Talar, Proeksportowy rozwój polskiej gospodarki na przykładzie sektora przemysłu przetwórczego, w: Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 497-507, ISBN 978-83-925876-3-7

56.  Sylwia Talar, Handlowa ekspansja Chin i jej implikacje dla gospodarki światowej, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, red. T. Sporek, tom I, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 95-107, ISBN 978-83-7246-507-8

57.     Sylwia Talar, Znaczenie zagranicznego kapitału produkcyjnego dla innowacyjności polskiego przemysłu, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 110-128, ISBN 978-83-60653-10-4

58.     Sylwia Talar, Wybrane aspekty zmian strukturalnych polskiego przemysłu w procesie otwierania gospodarki, w: Ekonomia i finanse - współczesne problemy badawcze, red. J. Harasim, T. Kraśnicka, III Forum AE Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2008, s. 384-400, ISBN 978-83-89072-17-7   

59.     Sylwia Talar, Rola zagranicznego kapitału produkcyjnego w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M. Stawicka, CeDeWu.PL, Warszawa 2008, s. 45-56, ISBN 978-83-7556-095-4

60.     Sylwia Talar, Procesy internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i na świecie, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, red. T. Sporek, tom I, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s. 87-96, ISBN 978-83-7246-432

61.     Sylwia Talar, Rola innowacyjności w proeksportowej restrukturyzacji polskiego przemysłu, w: Problemy gospodarki światowej, red. M. Noga, M. Stawicka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1191, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 675-685, PL ISSN 0324-8445

62.     Sylwia Talar, Udział Polski w międzynarodowym transferze technologii, w: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego, red. K. Kaszuba, S. Wydymus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2007, s. 303-316, ISBN 83-88397-36-2

63.     Sylwia Talar, Rola czynników niematerialnych w rozwoju polskiej gospodarki – na przykładzie przemysłu, w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 157-170, ISBN-13: 978-83-60653-05-0

64.     Sylwia Talar, Stopień umiędzynarodowienia polskiego przemysłu, w: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 478-486,

65.     Sylwia Talar, Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii, w: Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 247-258, ISBN 978-83-60903-02-5

 

dr Rafał Świtała

1.Świtała R., Udział państwa w gospodarkach wybranych krajów rozwijających się Ameryki Łacińskiej [w.] Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 68-80

2.Świtała R., Swoboda świadczenia usług jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Unią Europejską, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 2016, nr 3 s. 179-184

3.Świtała R., Swoboda świadczenia usług jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Unią Europejską, [w:] Globalizacja i racjonalizacja we współczesnym świecie, praca zbiorowa pod redakcją Edward Molendowski, Joanna Garlińska-Bielawska, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, rok. 20, nr 3, tom I, Kielce 2016, s. 179-184.

4.Świtała R., Characteristics of the pharmaceutical industry in Poland. [w:] Trends of Business and Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe, praca zbiorowa pod redakcją Markéta Lorinczy, Wlodzimierz Sroka, Radoslav Jankal, Stefan HittmÚr, RichÚrd SzÚntó. - Aachen : Shaker Verlag GmbH, 2015. s. 24-32. ISBN 978-3-8440-3072-3 [MNiSW: 5].

5.Świtała R., Szase i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju w państwach BRICS [w:] Państwa grupy BRISC i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sporek, Katarzyna Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 143-155, ISBN: 978-83-7875-261-5 [MNiSW: 4].

6.Świtała R., Utworzenie Strefy Wolnego Handlu pomiędzy Unią Europejską a USA, [w:] Gospodarka światowa w XXI wieku: kierunki przemian, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sporek. - Katowice 2015,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-196. - ISBN 978-83-7875-239-4 [MNiSW: 4].

7.Świtała R., Współczesny rosyjski model ekonomiczny w sytuacji konfrontacji z otoczeniem, [w:] Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sporek, Sylwia Talar,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 39-47. [MNiSW: 4].

8.Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R.: Manner of searching the health information by Generation Y in terms of possible usage of social media marketing to promote health services, „Public Health Forum”, Nr 1, 2015, s. 71-74. [MNiSW: 7].

9.Świtała R., Integracja Ukrainy z UE. Zagrożenia utrudniające poprawne ułożenie stosunków polsko-ukraińskich, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sporek, Sylwia Talar, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 184, Katowice 2014, s. 124-133, ISSN 2083-8611. [MNiSW: 10].

10.Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Mechanizmy zabezpieczania potrzeb socjalnych: między rynkiem a państwem. [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu polityki zabezpieczenia społecznego, praca zbiorowa pod redakcją Romaniuk P., Kaczmarek K., Wyd. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 45-55, [MNiSW: 4].

11.Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Ryzyka ekonomiczne rynku ochrony zdrowia [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych, praca zbiorowa pod redakcją Holecki T., Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 101-114, (zn. 42 773), [MNiSW: 4].

12.Świtała R., Syrkiewicz – Świtała M., The common foreign and security policy as a solution for the crisis in the European Union, “Forum Scientiae Oeconomia”, WSB, Dąbrowa Górnicza 2013, Vol. 1, No 1, s.22-36.

13.Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R.: Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, nr 5/ 2012, Częstochowa 2012, s. 86-94.

14.Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Wpływ procesów globalizacji na ochronę zdrowia, [w:] Zdrowie Publiczne – Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją J. Woźniak-Holeckiej, Wyd. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 109-119, (zn. 42 920),  [MNiSW: 4].

15.Świtała R., Ukraina z perspektywy Unii Europejskiej, [w:] Współczesna gospodarka: wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Kos, Wydaw. UE, Katowice 2011, s. 148-159 [MNiSW: 4].

16.Świtała R., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w kontekście pogłębiających się procesów internacjonalizacji gospodarki światowej i pozycji krajów rozwijających się, [w:] Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sporka, Wyd. UE, Katowice 2011, s. 63-78 [MNiSW: 4].

17.Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Moroz E.: Possibility to influence social media to build brand of health organizations [w:] Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej. Praca zbiorowa pod redakcją A. Pabiana, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 177-187, (zn. 40 015), [MNiSW: 5].

18.Syrkiewicz – Świtała M., Moroz E., Świtała R., Woźniak-Holecka J.: Marketing szeptany usług zdrowotnych. /w/ Zarządzanie w ochronie zdrowia, finanse i zasoby ludzkie. Praca zbiorowa pod. red. R. Walkowiaka i R. Lewandowskiego, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2011, s. 169-180 (zn. 42 913), [MNiSW: 4].

 

dr Joanna Kos-Łabędowicz

1.T. Sporek, A. Czech, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-588-3

2.Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ISBN 978-83-7875-577-7

3.J. Kos-Łabędowicz, ICT in meeting the transport needs of seniors: an opportunity or a threat?, Information Systems in Management, 2019, Vol. 8 (1), 26-36, DOI: 10.22630/ISIM.2019.8.1.3, ISSN: 2084-5537, e-ISSN: 2544-1728

4.M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, S. Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ISBN 978-83-7875-491-6

5. Joanna Kos-Łabędowicz, Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas - analysis of Polish cities SUMPs, Marketing i Zarządzanie nr 2 (52) 2018, Szczecin 2018, s. 71-81, p-ISSN: 2450-775X, DOI:10.18276/miz.2018.52-06.

6.Joanna Kos-Łabędowicz, ICT in the transport policy of the European Union, in: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. ICEI 2018. Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration, Ostrava 2018, pp. 806-813, ISBN: 978-80-248-4169-4

7. J. Kos-Łabędowicz, The impact of ICT use on the competitiveness of the EU transport sector in global markets, w: Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 18th International Scientific Conference. Proceedings Part V – Digital Single Market, pod. red. T. Kliestik, University of Zilina, Zilina 2018 (s. 2183-2190), ISBN: 978-80-8154-249-7, ISSN 2454-0943

8.    J. Kos-Łabędowicz: Polityka Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania potencjału ICT na tle głównych konkurentów, w: Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. T. Sporek, M. Fronczek, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2017, s. 131-151. ISBN 978-83-7875-386-5.

9.    J. Kos-Łabędowicz:The issue of digital divide in rural areas of the European Union, w: Ekonomiczne Problemy Usług 1 (126), Szczecin 2017, (s. 195-204), ISSN: 1896-382X, DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-20

10.    J. Kos-Łabędowicz, A. Urbanek: Korzystanie z płatności bezgotówkowych w miejskim transporcie zbiorowym przez młodych konsumentów w świetle badań ankietowych, w: „Studia Ekonomiczne” nr 316, Katowice 2017, (s. 123-135), ISSN: 2083-8611

11.    J. Kos-Łabędowicz, S. Talar: Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej, w: „Horyzonty Polityki” Vol. 8, No 23 (2017), Kraków 2017, (s. 141-159), ISSN: 2353-950X, DOI: 10.17399/HP.2017.082207.

12.    J. Kos-Łabędowicz, A. Urbanek: Do Information and Communications Technologies influence transport demand? An exploratory study in the European Union, w: Transportation Research Procedia Volume 25, 2017, (s. 2664-2680), ISSN: 2352-1465, doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.156 (indeksowane w Scopus)

13.  J. Kos-Łabędowicz: Comprehensive European Union's ICT policy as a means to achieve competitiveness in the global economy, w: Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 17th International Scientific Conference. Proceedings Part III, pod. red. T. Kliestik, University of Zilina, Zilina 2017 (s. 1070-1077), ISBN: 978-80-8154-212-1

14.  J. Kos-Łabędowicz: Telematics in sustainability of urban mobility. European perspective. Archives of Transport System Telematics., Vol. 10, Iss. 3, 2017, (s. 8-15), ISSN: 1899-8208.

15.  J. Kos-Łabędowicz, A. Urbanek: The potential for the development of carsharing and carpooling systems: a survey-based analysis of University students in Poland, IJTE International Journal of Transport Economics, Vol. XLIV, No. 3, October 2017, (s.399-425), ISSN 0391-8440 / e-ISSN 1724-2185, DOI: 10.19272/201706703003 (Lista A, 5-year IF=0.57, indeksowane w WoS i Scopus)

16. J. Kos-Łabędowicz: Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej. Marketing i Zarządzanie 1 (47), Szczecin 2017, (s. 131-142), ISSN: 2450-775X (1509-0507)

17. K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN: 978-83-7875-306-3

18. J. Kos-Łabędowicz: ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem, Marketing i Zarządzanie 4 (45), Szczecin 2016, (s. 159-170), ISSN: 2450-775X (1509-0507)

19.  J. Kos-Łabędowicz: The European Union’s ICT focused policies as a means to achieve competitiveness in global economy, w: Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 16th International Scientific Conference. Proceedings Part II, pod. red. T. Kliestik, University of Zilina, Zilina 2016 (s. 988-995), ISBN: 978-80-8154-191-9 (indeksowane w Wos)

20.  J. Kos-Łabędowicz: ICT and the future of urban transportation, w: Challenge of Transport Telematics, pod red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 640, Springer Berlin Heidelberg 2016, (s. 122-134), DOI: 10.1007/978-3-319-49646-7(indeksowane w WoS i Scopus)

21.  J. Kos-Łabędowicz: Use of social media by public transport operators, Marketing i Zarządzanie 5 (46), Szczecin 2016, (s. 173-181), ISSN: 2450-775X (1509-0507)

22. J. Kos-Łabędowicz, Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumentów, C. H. Beck, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-6917-4

23. J. Kos-Łabędowicz: Polityczne i społeczne przemiany w państwach BRICS, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, K. Czech, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, (s. 44-66), ISBN: 978-83-7875-261-5

24. S. Talar, J. Kos-Łabędowicz: Unia Europejska wobec wyzwań rewolucji internetowej, Przegląd Zachodni 1/2015 (354), 2015, (237-249), ISSN: 0033-2437

25. J. Kos-Łabędowicz, S. Talar: Rola Internetu w procesie zmian międzynarodowych stosunków gospodarczych, „Studia Ekonomiczne” nr 218, Katowice 2015, (s. 75-87), ISSN: 2083-8611

26. J. Kos-Łabędowicz:, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Szczecin 2015, (s. 161-170), ISSN: 1509-0507

27. J. Kos-Łabędowicz:Dependencies between development of information and communication technologies in transport, w: Tools of Transport Telematics, pod red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 531, Springer Berlin Heidelberg 2015, (s. 362-370), DOI: 10.1007/978-3-319-24577-5_36

 

 

Dr Anna Czech

 

1.     A. Czech. (2020). (w:) Energetyka w kierunku nowej polityki energetycznej T.2, red. nauk. R. Szczerbowksi, Wydawnictwo, Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa Uniwersytet Zielonogórski Fundacja na Rzecz Czystej Energii, s. 79-92, ISBN 9788364541438

2.     A. Czech. (2019). Geopolityka energetyczna Państw Ameryki Łacińskiej, (w: ) Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 40-67, p-ISBN: 978-83-7875-577-7 e-ISBN: 978-83-7875-578-4

3.     A. Czech. (2019). Wyczerpywanie się surowców a bezpieczeństwo energetyczne,(w:) Sporek T., Czech A., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J., Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 63-86.

4.     Red. Naukowa T Sporek., A. Czech: Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018., ISBN 978-83-7875-483-1.

5.     Czech A. (2018). Strategiczny wymiar potencjału energetycznego Stanów Zjednoczonych. W: Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. T. Sporek i I. Pawlas, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 68-87, ISBN 978-83-7875-479-4.

6.     A. Czech. (2018) Analiza wybranych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju. “Gospodarka regionalna I międzynarodowa”, Studia i Prace WNEIZ US nr 53/2, Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński 2018, s.23-35, DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-0

7.     A. Czech. (2018) Ekonomiczny wymiar bezpieczestwa ekonomicznego Polski. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 523, Uniwersytet Wrocławski 2018,  s. 105- 119, DOI: 10.15611/pn.2018.523.09

8.     A. Czech: Energy crises in contemporary world. In: V. Pavlat, O. Schlossberger (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on „Financial Markets: Current State & Future Perspectives”. Prague: Vysoka skola financni a spravni, 2017, p.31-36, ISBN 978-80-7408-159-0.

9.     A. Czech: Economic dimension of Polish energy security. Oeconomia Copernicana 2017, vol. 8 issue 3, September, p-ISSN 2083-1277, e-ISNN 2353-1827. s. 383 – 399. doi: 10.24136/oc.v8i3.24

 1. A. Czech: Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. (w:) Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku. Red. Nauk. T. Sporek, M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.152-178, ISBN 978-83-7875-386-5.
 2. A. Czech: Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju. „Studia Ekonomiczne” nr 269, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s.50-61, ISSN 2083-8611.
 3. A. Czech: Współpraca Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wybranymi państwami. „Studia Ekonomiczne” nr 228, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 22-36, ISNN 2083-8611.
 4. A. Czech: Sytuacja energetyczna państw BRICS. (w:) Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Red. Nauk. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 156-173, ISBN 978-83-7875-261-5.
 5. A. Czech, Stanowisko Unii Europejskiej wobec paliw kopalnianych. „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 39-53, ISNN 2083-8611.
 6. A. Czech: Miejsce Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Nr 756 – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 57/2013, Miejsce Polski w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, s. 91-101, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 7. A. Czech: Kryzysy energetyczne we współczesnym świecie. (w:) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. Tom 1. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.167-174, ISSN 1899-3192.
 8. A. Czech: Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne źródła energii. (w:) Polityka ekonomiczna,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307 "Polityka ekonomiczna" red. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.92-99, ISSN 1899-3192.
 9. A. Czech: Regionalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” nr 172, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 81-94, ISNN 2083-8611.
 10. A. Czech: Znaczenie surowców energetycznych w gospodarce światowej (w:) Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, pr. zb. Pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s.127-147. ISBN 978-83-7875-159-5.
 11. A. Czech, J. Kos-Łabędowicz: Wpływ nowoczesnych technologii na decentralizację sieci energetycznych i bezpieczeństwo energetyczne Danii. Przegląd Zachodniopomorski, kwartalnik, Szczecin 2013, Zeszyt 3, Vol. 2, Wyd. naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.95-108. ISNN 0552-4245. Numer indeksu 37136X.
 12. A. Czech: Azjatycka współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. (w:) Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s.181-206. ISBN 978-83-7875-051-2.
 13. A. Czech: Zarys ewolucji Wspólnego Rynku Energii w Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Integracja regionalna w Europie i na świecie. red. T. Sporka, „Studia Ekonomiczne” nr 123, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 251-262,ISBN 978-83-78-75-059-8.
 14. A. Czech, Rozwój gospodarczy Bułgarii i Rumunii w pierwszej dekadzie XXI wieku w kontekście procesów integracyjnych. (w:) Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 145-165, ISBN 978-83-7246-720-1.
 15. A. Czech, Polityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s.75-82, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.
 16. A. Czech, J. Kos-Łabędowicz, Bezpieczeństwo energetyczne a odnawialne źródła energii. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 83-93, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.
 17. A. Czech: The challenges of EU's energy security in the globalized world. (w:) Globalization – Social and Economics Impacts’11, Elektronicny zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckiej konferencje, Zilina 2011, s. 61-66.
 18. A. Czech: Wyzwania polskiego rynku energii elektrycznej i gazu na podstawie procesu unbundlingu. (w:) Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.142-151, ISSN 1899-3192. 9.
 19. Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, pr. zb. A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, ks. G. Polok, Wydanie II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2011, rozdziały: 1.3,1.4; 2.1; 2.2; 4.2, ISBN 978-83-7246-508-5.
 20. A. Czech, Rola Szwecji w regionie Morza Bałtyckiego – wybrane aspekty. (w) Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej, pr. zb. pod red. T Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 143-161, ISBN 978-83-7246-624-2.
 21. A. Czech, Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej w układzie sił gospodarczych i politycznych we współczesnej gospodarce światowej. (w) Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej – diagnoza i perspektywy, pr. zb. pod red. T Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 86-111, ISBN 978-83-7246-628-0.
 22. Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. (w:) Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 221, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 131-140, ISSN 1899-3192.
 23. Odnawialne źródła energii a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej. (w:) Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, pr. zb. pod red. T. Sporka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, tom 2, s. 41- 53, ISBN 978-83-7246-542-9.
 24. Energia nuklearna a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej. (w:) Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, red. nauk. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, Rozdział 11, s. 131-140, ISBN 978-83-60903-88-9.
 25. Koniunktura na rynku surowców naturalnych a polityka zagraniczna i stabilizacja ekonomiczna Rosji. (w:) Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, pr. zb. pod red. J. Czech-Rogosz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 87-99, ISBN 978-83-7246-516-0.
 26. Dostosowanie prawa wewnętrznego nowych krajów członkowskich UE do prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. (w:) Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej – wybrane problemy, pr. zb. pod red. T. Sporka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, tom 2, s. 41-52, ISBN 978-83-7246-507-8.
 27. Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, pr. zb. A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, ks. G. Polok, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, rozdziały: 1.3,1.4; 2.1; 2.2; 4.2, ISBN 978-83-7246-508-5.
 28. Doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. (w:) Ekonomia i Finanse – Współczesne problemy badawcze, red. nauk. J. Harasim, T. Krasińska, III Forum AE Katowice, Wydawnictwo CBiE, Katowice 2008, s. 63-76, ISBN 978-83-89072-17-7.
 29. Perspektywy rozwoju gospodarczego mikropaństw Południowego Pacyfiku w ramach ugrupowania integracyjnego SPARTECA, (w:), Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. nauk. B. Drelich-Skulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 76-83,  PL ISSN 1899-3192.
 30. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na rozwój działalności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, (w:) Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, pr. zb. pod red. T. Sporka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, tom 2, s. 253- 260, ISBN 978-83-7246-432-3.
 31. Systemowe rozwiązania służące ochronie środowiska naturalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej na przykładzie zużytych baterii i akumulatorów, (w:) Problemy gospodarki światowej, red. nauk. M. Noga, M. Stawicka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 41-51, PL ISSN 0324-8445.
 32. Rozwój powiązań gospodarczych Szwecji z Polską w dobie globalizacji, (współautor z  S. Czech) (w:) Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego, pod red. K. Kaszuby, S Wydymusa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2007, s. 31-40, ISBN 83-88397-36-2.
 33. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako sposób ich zagospodarowania w Unii Europejskiej – korzyści i zagrożenia, (w:) Regionalizacja a globalizacja
  we współczesnym świecie, pr. zb. pod red. J. Rymarczyka, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007, tom I, s. 162-169.
 34. Sztuka komunikacji, (w:) Poradnik Dydaktyka Szkoły Wyższej, pr. zb. A. Całek, ks. G. Polok, K. Kasperek, E. Wysokowicz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007, s.97-125, ISBN 978-83-7246-949-6.