Tematyka seminariów

 Prof. UE dr hab. Sławomir Kantyka

 •  Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zależności miedzy sektorem publicznym, prywatnym a społecznym 
 • Partnerstwo społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój lokalny i regionalny 
 • Polityka i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Lokalna polityka społeczna 
 • Administracja publiczna i wspólnoty lokalne
 • Decentralizacja usług społecznych
 • Działalność organizacji pozarządowych
 • Problemy osób niepełnosprawnych (integracja społeczna, edukacja, rynek pracy)

 

Prof. UE dr hab. Wiesław Koczur

  •  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
  • Fundusze emerytalne.
  • Ekonomia społeczna.
  • Zarządzanie publiczne.
  • Zarządzanie zasobami pracy.
  • Usługi publiczne, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.
  • Fundusze Unii Europejskiej i ich wykorzystanie.
  • Ekonomia prawa.

    

   Prof. UE dr hab. Andrzej Rączaszek

   • Demografia
   • Polityka Społeczna
   • Przemiany demograficzne w Polsce i na świecie
   • Zastępowalność pokoleń jako problem polityki społecznej
   • Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych
   • Polityka edukacyjna
   • Polityka mieszkaniowa
   • Problemy patologii społecznej
   • Przemiany gospodarcze w okresie transformacji
   • Inwestycje bezpośrednie a rynek pracy
   • Specjalne Strefy Ekonomiczne
   • Problemy demograficzne, społeczne i ekonomiczne miast
   • Demograficzne uwarunkowania rynku pracy

    

   Prof. UE dr hab. Aleksander Lipski

   • Praca
   • Czas wolny
   • Konsumpcja (konsumpcjonizm, konsumeryzm)
   • Turystyka, turyzm
   • Kultura (przemysły kultury, kultura jako czynnik rozwoju ekonomicznego)
   • Środki masowego przekazu
   • Reklama
   • Marketing polityczny 
   • Edukacja
   • Globalizacja i glokalizacja
   • Urbanizacja i ruralizacja
   • Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
   • Styl życia
   • Organizacje i kultura organizacyjna
   • Społeczeństwo obywatelskie
   • Wykluczenie i marginalizacja społeczna (ekskluzja i inkluzja)

    

   Dr hab. Agnieszka Lorek

   • Gospodarka komunalna i usługi publiczne
   • Polityka gospodarcza państwa i samorządów lokalnych
   • Polityka ekologiczna
   • Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym
   • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich
   • Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych
   • Usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi
   • „Zielona” gospodarka
   • Ekostrategie przedsiębiorstw
   • Oddziaływanie działalności gospodarczej na środowisko
   • Zrównoważona konsumpcja i produkcja
   • Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia
   • Rola partycypacji społecznej w zrównoważonym rozwoju
   • Polityka energetyczna i odnawialne źródła energii
   • Znaczenie sektora publicznego i infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego

    

   Dr Sylwia Słupik

   • Polityka gospodarcza 
   • Sektor publiczny oraz rola państwa w gospodarce
   • Współczesne trendy konsumpcji – konsumpcja zrównoważona, prosumpcja, wirtualizacja, etnocentryzm, domocentryzm, smart shopping
   • Ekonomia behawioralna oraz teoria zmiany
   • Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii – co dalej po węglu?
   • Zmiana zachowań konsumentów energii – rola indywidualnych postaw
   • Uwarunkowania rozwoju infrastruktury, usługi publiczne i gospodarka komunalna
   • Eko-strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw - moda czy konieczność?
   • Rola partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym i regionalnym
   • Gospodarka obiegu zamkniętego – Circular Economy w Polsce teoria czy praktyka?
   • Kwestie społeczne w zmieniających się warunkach rynkowych

     

   Nagrody i wyróżnienia

   W VII Konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej na prace magisterskie, rozprawy doktorskie oraz publikacje naukowe nagrodę otrzymał nasz absolwent za pracę "Igrzyska Olimpijskie w aspekcie rewitalizacji miasta gospodarza". Praca przygotowana została pod kierunkiem dr Agnieszki Lorek w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.