Dr Agnieszka Lorek

 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie kreowania zrównoważonej konsumpcji,  (w:) Międzynarodowa polityka społeczna- aspekty porównawcze pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej i A. Rączaszka, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych and Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice 2010, s. 423-431.
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowej dyrektywy ramowej, (w:) Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce pod red. J. Famielec i M. Kożuch, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 357- 375.
 3. Stan edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w świetle badań ankietowych (współ. S. Słupik), (w:) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom I Edukacja dla ładu zintegrowanego pod red. T. Borysa, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok – Wrocław 2010, s. 265–277.
 4. Systemy zarządzania środowiskowego jako narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Ekonomia, Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 143-170.
 5. Lorek A., Beredowska A., Kućmierczyk M.: Identyfikacja potrzeb rynku pracy i nowych zawodów w gospodarce wiedzy [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, praca zb. pod red. C. Olszaki E. Ziemby, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s.197-228.
 6. Lorek A., Beredowska A., Kućmierczyk M.: Analiza i ocena zagrożeń wykluczeniem cyfrowym w regionie śląskim [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, praca zb. pod red. C. Olszaki E. Ziemby, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s.229 - 258.
 7. Lorek E., Lorek A.: Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim [w:] Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherverhaltens in Polen und Deutschland . Zrównoważona konsumpcja? Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i Niemczech red. Nauk. M. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher, Heidelberg 2011, s. 310-337.
 8. Lorek E., Lorek A.: Efektywne zarządzanie dobrami środowiskowymi w ujęciu modelowym [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 89-108.
 9. Lorek A.: Polityka ekologiczna województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe nr 61, UE 2011, s. 34-50. 
 10. Lorek A. : Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie śląskim, [w:] Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, pod red. K. Michałowskiego, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 19-35.
 11. Lorek A: Światowy kryzys żywnościowy, przyczyny i wpływ na kraje rozwijające się, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,  nr 231, s.39-51.
 12. Lorek A.: Edukacja w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju – doświadczenia niemieckie, UE Katowice 2011, nr 90, s. 93- 101.
 13. Lorek. A: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, UE Katowice 2011 (w druku).
 14. Lorek A., Słupik S.: Green energy production technologies based on example of the Silesian region [w:] Zrównoważony rozwój – w teorii, praktyce i dydaktyce, Poznań 2011(w druku).
 15. Współczesne uwarunkowania polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. "Handel Wewnętrzny", Tom II, 2012, s. 84-92.
 16. Lorek. A: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Studia Ekonomiczne 131, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 23- 41.
 17. Lorek A., Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Nr 297, s. 215-223, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-334-2.
 18. Lorek A., Problemy i uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymiw woj. śląskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 318, s. 168 – 177, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-339-7.
 19. Lorek A., Problemy i wyzwania zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej w regionie śląskim. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, Nr 166, s. 159 – 168, ISSN 2083-8611.
 20. Lorek A., Lokalna polityka energetyczna w zrównoważonym rozwoju gmin śląskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, Nr 330, s. 222-230, ISSN 1899-3192 , ISBN 978-83-7695-460-8.
 21. Lorek A., Lorek E., Rynek dóbr i usług ekologicznych jako komponent budowy zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju, OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 2014, Nr 330 Nr 4 (70), s. 32- 45, ISSN 1506 – 7637.
 22. Lorek A. Lorek E., Problemy i uwarunkowania rozwoju transportu zrównoważonego w regionie śląskim, Logistyka, 3/2015, ISSN 1231-5478.
 23. Lorek A., Usługi ekosystemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, Folia Oeconomica 2(313), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 97-112, ISSN 0208-6018.
 24. Lorek A., Current trends in the consumer behaviour towards eco-friendly products, Economics and Environmental Studies, A Journal for Sustainable Development, Vol. 15, No. 2 (34/2015), 115-129, June 2015, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319.
 25. Lorek A., Ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi województwa śląskiego w opinii konsumentów, Studia Ekonomiczne nr 232, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 113-123, ISSN 2083-8611.
 26. Lorek A., Ocena polskiej polityki ekologicznej w warunkach wdrażania zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 409, Wrocław 2015, s.38-47, ISBN 978-83-7695-552-0, ISSN 1899-3192.
 27. Lorek A., Europejskie i światowe tendencje rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 15- 18, ISBN 978-83-7875-242-4.
 28. Lorek A., Zachowania konsumentów na europejskim rynku dóbr i usług ekologicznych, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 18-22, ISBN: 978-83-7875-242-4.
 29. Lorek A., Usługi ekosystemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 27-43, ISBN 978-83-7875-242-4.
 30. Lorek A., Zielona konsumpcja, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 59-62, ISBN 978-83-7875-242-4.
 31. Lorek A., Segmentacja i postawy konsumentów na ekorynku, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 62-71, ISBN 978-83-7875-242-4.
 32. Lorek A., Postawy konsumentów w kraju i regionie śląskim, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-75, ISBN 978-83-7875-242-4.
 33. Lorek E., Lorek A., Ekoefektywność gospodarki warunkiem zielonego wzrostu i rozwoju zrównoważonego, w: S. Czaja, A. Graczyk, Ekonomia i środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 220-230, ISBN 978-83-7695-580-3.
 34. Lorek A.: Ocena relacji społecznych i środowiskowych między administracją samorządową a społecznością lokalną w wybranych województwach, OPTIMUM Studia Ekonomiczne nr 6 (84) 2016, ISSN 1506-7637, s. 111-122
 35. Lorek A.: Usługi techniczne i środowiskowe w lokalnym rozwoju zrównoważonym i praktyce działalności gmin [w] Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego, pod red. A. Lorek, A. Rączaszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 107-145, ISBN 978-83-7875-329-2
 36. Lorek A.: Polityka zrównoważonego rozwoju gmin śląskich,  Zeszyty Naukowe nr 1 (961), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017;  ISSN 1898-6447, s. 21- 37
 37. Lorek A.: Ocena relacji społecznych i środowiskowych między administracją samorządową a społecznością lokalną w wybranych województwach, OPTIMUM Studia Ekonomiczne nr 6 (84) 2016, ISSN 1506-7637, , s. 111-122 
 38. Lorek A., Priorities and new challenges of the local environmental policy in the Silesia region, Ekonomia i Środowisko (Economics and Environment) No. 1 (60) 2017, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Białystok 2017, ISSN 0867-8898, ISSN 2300-6420 (online)   s.107 -  118
 39. Lorek E. , Lorek A.: Opłaty środowiskowe za korzystanie z usług ekosystemów wodnych w nowych warunkach rynkowych,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 478, Wrocław 2017, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, s. 291- 300
 40. Koczur W., Lorek A.: The importance of green infrastructure for the insurance risk reduction with particular emphasis on urbanised areas, 25th Anniversary Conference. Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018”. Conference proceedings. 2018
 41. Lorek E. Lorek A. Słupik S.: Ocena roli usług ekosystemów miejskich w zrównoważonym rozwoju lokalnym, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego. Studia i Prace Nr 1(33)/2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,  s. 145-164, ISSN 2082-0976 77.