Dr Grzegorz Węgrzyn

 1. Skala przestępczości w dobie kryzysu gospodarczego, (w:) Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo – społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. Sławomira Partyckiego, KUL 2010, s. 776-784.
 2. Problemy demograficzne Polski na tle europejskim, (w:) Międzynarodowa polityka społeczna, po red. Bożeny Balcerzak –Paradowskiej i Andrzeja Rączaszka, Warszawa-Katowice 2010, s. 138-145.
 3. Wybrane przejawy patologii społecznej w województwie śląskim, [w:] Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, pod red. A. Rączaszka, Studia Ekonomiczne, Katowice 2011, s. 134-152.
 4. Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury ochrony zdrowia w województwie śląskim na tle Polski, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej i A. Rączaszka, Warszawa-Katowice 2011, s. 230-246.
 5. Wirtualna praca w wirtualnym życiu, (w:) Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, pod red. D. Kotlorz, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 587-604.
 6. Narodowość Śląska – byt idealny czy realny. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 98, 2012, s. 151-161.
 7. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy - rzeczywistość czy mit. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 110, 2012, s. 223-230.
 8. G. Węgrzyn, Wskaźniki dotyczące rynku pracy wśród osób deklarujących narodowość śląską. W: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Studia Ekonomiczne nr 161, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2013, s.173-183, ISSN 2083-8611.
 9. Węgrzyn G., Parametryzacja edukacji drogą donikąd, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach, Katowice 2013, Nr 161, s.116-124, ISSN 2083-8611.
 10. Węgrzyn G., Pracownicy przyjezdni (zakordonowi) na górnośląskim rynku pracy, Lata 1850-1939, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, Nr 196, s.222-232, ISSN 2083-8611.
 11. Węgrzyn G., Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-378-0.
 12. Węgrzyn G., Związki aksjologiczne pomiędzy własnością a wolnością w liberalizmie na tle innych systemów społeczno-ekonomicznych, Wydawca eKato, Katowice 2018, ISBN 978-83-950955-2-8.