Dr Sylwia Słupik

 1. Sytuacja odbiorcy końcowego w wybranych sektorach infrastruktury gospodarczej w Polsce na tle rozwiązań unijnych, (w:) Międzynarodowa polityka społeczna- aspekty porównawcze pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej i A. Rączaszka, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych and Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice 2010, s. 439-449. 
 2. Stan edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w świetle badań ankietowych (współ. A. Lorek), (w:) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom I Edukacja dla ładu zintegrowanego pod red. T. Borysa, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok – Wrocław 2010, s. 265-277. 
 3. Słupik S.: Społeczno-rynkowe uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce [w:] Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej i A. Rączaszka, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice 2011, s. 111-125. 
 4. Słupik S.: Ocena funkcjonowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w Polsce [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, pod red. D. Kiełczewskiego, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 286-304. 
 5. Słupik S.: Rola państwa w kształtowaniu konkurencji w sektorach infrastruktury gospodarczej, [w:] Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 61 pod red. A. Rączaszka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 18-33. 
 6. Słupik S.: Kształtowanie zrównoważonej konsumpcji energii w kontekście zmian klimatycznych, [w:] Zrównoważona konsumpcja. Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i w Niemczech pod red. M. Wachowiak, D. Kiełczewskiego, H. Diefenbacher, Wyd. FEST, Heidelberg 2011, s. 363-388. 
 7. Słupik S. : Development directions of Polish energy policy, [w:] Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of lasi, Economic Sciences section volume LVIII, 2011, s. 477-495. 
 8. Słupik S.: Development of competition in the Polish energy sector, [W:] Marek T., Karwowski W., Kantola J. (eds.) Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age Tylor & Francis, London, New York- w druku 
 9. Słupik S.: Czyste technologie węglowe - bariery i kierunki rozwoju. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 89, 2011, s. 157-166 
 10. Słupik S.: Wpływ polityki klimatycznej UE na poprawę efektywności energetycznej. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 81, 2011, s. 208-216. 
 11. Słupik S; Lorek A.: Green energy production technologies based on example of the Silesian region, [w:] Zrównoważony rozwój – w teorii, praktyce i dydaktyce, Poznań - w druku 
 12. Słupik S.: Wpływ restrukturyzacji na poziom zatrudnienia i kwalifikacje kadry pracowniczej w sektorze energetycznym w Polsce, [w:] Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - w druku.
 13. Wdrożenie technologii CCS w Polsce warunkiem wypełnienia zobowiązań niskoemisyjnej gospodarki. "Handel Wewnętrzny", tom III, 2012, s. 111-120.
 14. Znaczenie edukacji w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 115, 2012, s. 235-243.
 15. Barriers to Developing Competition in the Polish Electricity and Gas Market. "International Business Research", Vol.5, No. 8, 2012.
 16. Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE, Wyd. UE Katowice, Katowice 2012, ss. 193.
 17. S. Słupik, Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. W: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badan ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne Nr 136, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013,s. 257-265, ISSN 2083-8611.
 18. S. Słupik, Importance of Shale Gas Extraction for Social and Economic Growth in Poland. W: The Business Review Cambridge, vol. 21 num. 1, 2013, s. 329-336, ISSN 1553-5827.
 19. S. Słupik, Perspektywy eksploatacji gazu łupkowego w Polsce. W: Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, red. K. Pająk, A. Ziomek, S. Zwierzchlewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 83-93, ISBN 978-83-7780-678-4.
 20. Słupik S., Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej konsumpcji energii w Polsce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318, Wrocław 2013, s. 376-385, ISSN 1899-3192.
 21. Słupik S., Restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze energetycznym w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, Nr 166, s. 283-291, ISSN 2083-8611.
 22. Słupik S., Proekologiczne strategie rozwoju przedsiębiorstw województwa śląskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka – środowisko, Wrocław 2014, Nr 330, s. 369-377, ISSN 1899-3192.
 23. Słupik S., Ekostrategie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, Przegląd Nauk Stosowanych, Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu, Gliwice 2014, Nr 3, s. 97-112, ISSN 2353-8899, ISBN 978-83-61401-05-6.
 24. Słupik S., Energetyka prosumencka i jej wpływ na rynek energii elektrycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński z serii Studia i Prace WNEiZ, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. II, Szczecin 2014, nr 37, s. 127-136, ISSN 1640-6818, ISSN 2080-4881.
 25. Słupik S., Miejski Energetyczny System Informacyjny podstawą planowania energetycznego w gminie, Przegląd Nauk Stosowanych, Współczesna polityka gospodarcza i społeczna, Gliwice 2014, Nr 4, s. 104-119 s.127-136, ISSN 2353-8899, ISBN 978-83-61401-09-4.
 26. Słupik S., Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm, w: Gospodarka w Praktyce i Teorii Nr 3(36) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN 1429-3730.
 27. Słupik S., Efektywne pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie, w: M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 9-25, ISBN 978-83-7556-605-5.
 28. Słupik S., Development of Competition in the Polish Energy Sector w: T. Marek (red.), W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga, Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, Wydawnictwo Taylor and Francis Group, London- New York, 2014, s. 561-572, ISBN 9781466572867.
 29. Słupik S., Proekologiczne strategie przedsiębiorstw, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 129-146, ISBN 978-83-7875-242-4.
 30. Słupik S., Wzorce konsumpcji energii w gospodarstwach domowych województwa śląskiego, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 79-90, ISBN 978-83-7875-242-4.
 31. Słupik S., Świadomy konsument energii w województwie śląskim w świetle badań ankietowych, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 232, s. 215-236, ISSN 2083-8611.
 32. Słupik S., Challenges and barriers to sustainable energy consumption in the Silesian Voivodeship, w: Economic and Environmental Studies Vol. 15, No. 3 (35/2015), 303-322, September 2015, s. 303-322, ISSN paper version 1642-2597, ISSN electronic version 2081-8319.
 33. Lorek E., Lorek A., Słupik S. (2018): „Ocena roli usług ekosystemów miejskich w zrównoważonym rozwoju lokalnym”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego. Studia i Prace Nr 1(33)/2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 145-164
 34. Słupik, S., Paweł Lorek, P. (2019), Sustainable enterprise by sustainable product? A case of smart home systems. “Ekonomia i Środowisko” (“Economics and Environment”) 2 (69), s.146-159