Prof. UE dr hab. Andrzej Barteczek

 1. Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego (w:) Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Tom XXI. Przeobrażenia społeczno-demograficzne i ich konsekwencje dla województwa śląskiego. Praca zbior. pod red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2003, s. 11-30.
 2. Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego (w:) Społeczny obraz śląska na przełomie wieków. Pr. zb. pod red. L. Frąckiewicz, Wyd. AE, Katowice 2004, s. 11-26.
 3. Prawo w polityce gospodarczej (w:) Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, red. A. Rączaszek, AE Katowice, Katowice, 2006, s. 71-82.
 4. Wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na rozwój przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, (w:) Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej. Red. Wiesław M. Grudzewski, WSZMiJO Katowice 2007, s. 107-117.
 5. A. Frączkiewicz-Wronka, A. Barteczek, Governance jako narzędzie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju, (w:) Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów. Red. E. Skawińska, Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 111-121.
 6. A. Frączkiewicz-Wronka, A. Barteczek, Menedżer organizacji publicznej – mit czy rzeczywistość?, (w:) Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbior. Pod red. J. Pyki. TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2007, s. 75-88.
 7. Związki polityki gospodarczej z polityką społeczną. Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii, WSZMiJO w Katowicach, Katowice 2007, s. 7-26.
 8. Przestrzenne zróżnicowanie ekonomicznych uwarunkowań rewitalizacji miast śląskich, (w:) Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich. Praca zbiorowa pod redakcją D. Kotlorz. Wyd. AE, Katowice 2008, s. 37-52.
 9. Ocena stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (współaut. Agnieszka Lorek, Sylwia Słupik). Ekonomia i Finanse – Współczesne problemy badawcze. AE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice, 2008, s. 35-47.
 10. Państwo jako podmiot zarządzania publicznego, (w:) Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Praca zbior. pod red. A. Frączkiewicz-Wronki, AE, Katowice 2009, s. 154-180.
 11. Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. Red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek. AE w Katowicach, Katowice 2009, ss. 640.
 12. Państwo jako podmiot zarządzania publicznego, (w:) Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2009, s. 154-180.
 13. Regulacja jako narzędzie polityki gospodarczej, (w:) Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. Red. W. Koczur, A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 87, Katowice 2012, s. 181-190.
 14. Barteczek A., Instrumenty podatkowe w polityce gospodarczej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, Nr 187/14, ISSN 2083-8611.
 15. Barteczek A., Rączaszek A., Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. Red. A. Barteczek, A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 166, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014, str. 300, ISSN 2083-8611.
 16. Barteczek A., Wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa w polityce gospodarczej, w: Kapitał – praca – człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły C. H. Beck 2016, s. 7-18, ISBN 978-83-255-8617-1.