Prof. UE dr hab. Andrzej Rączaszek

1.      Przeobrażenia w procesach demograficznych województwa śląskiego a wyniki spisu powszechnego ludności. W: Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków. Red. Z. Pisz, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Politechnika Opolska, Opole 2004, s. 61-70.

2.      Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według wieku. W: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. Red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 177-184.

3.      The changes in population structure of the European countries. W: Geographical Information Systems in Research & Practice. Ed. D. Kereković, Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum, Zagreb 2004, Croatia, s. 233 – 239.

4.      Demograficzne uwarunkowania miejsca Polski w rozszerzonej Unii Europejskiej. W: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Tom 1, Wyd. AE, Wrocław 2004, s. 220 - 232.

5.      Obraz demograficzny województwa śląskiego jako regionu Unii Europejskiej. W: Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków, pr. zb. pod red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2004, s. 27 – 50.

6.      Strukturalne problemy rynku pracy w Polsce na tle rynku pracy Unii Europejskiej. W: Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji. Red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, PTE, Opole 2004, s 43 – 54.

7.      Rozwój polskich miast średniej wielkości w okresie międzyspisowym. W: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 99 - 114.

8.      Aktywność samorządów we współpracy transgranicznej a polityka regionalna. W: Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica 174, Łódź 2004, s. 311-329.

9.      The significance of border areas during the period of polish integration with European Union. W: Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO. Ed. J. Wendt, F. Benţe, V. Bodocan. IGU Political Geography Commision; carta blanca, Warsaw 2004, s. 95 – 104.

10.  Koncentracja ludności i sieć osadnicza jako podstawa rozwoju. W: Zarządzanie w Przedsiębiorstwie. Seria: Metalurgia nr 49. Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005, s. 468-471.

11.  Migracje i bezrobocie w wybranych krajach. W: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych. Red. H. Ćwikliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 268-279.

12.  Początki rozwoju gospodarczego miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz ich rozwój demograficzny. W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Red. A. Rączaszek, AE, Katowice 2006, s. 43-69.

13.  Migrations and unemployment in the selected countries, GIS Application and Development. Ed. D. Kereković, Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum, Croatia, University of Silesia, Poland, Zagreb 2006, s. 169-179.

14.  Reprodukcja ludności w dekadach przełomów politycznych w Polsce. W: Zostawić ślad na ziemi. Red. M. Halicka, J. Halicki, Wyd. Uniw. Białostockiego, Białystok 2006, s. 293-302.

15.  Zmiany ludnościowe w największych polskich miastach w XX wieku. W: Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Red. E. Kryńska, Wyd. U. Ł., Łódź 2006, s. 157-171.

16.  Demograficzne problemy rynku pracy w wybranych krajach. W: Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności. Red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, WSE Białystok, IPiSS, Białystok-Warszawa 2006, s. 93-103.

17.  Zastój demograficzny miast – czy zmierzch urbanizacji ? W: Ekonomia. Kierunki badań. II Forum AE, Red. Z. Kędzior, G. Musiał, H. Brandenburg, AE, Katowice 2006, s. 229-241.

18.  Zmiany zaludnienia wybranych miast wojewódzkich w latach 1975-2003. W: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 355-371.

19.  Stolice zjednoczonej Europy – ilościowy rozwój demograficzny. W: Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych. Tom II. Red. K. Wilk, I. Potoczna, AE, Wrocław 2006, s. 248-259.

20.  Znaczenie wybranych miast dla rozwoju obszarów przygranicznych. W: Gospodarka – przestrzeń – rozwój. Red. S. Korenik, K. Wilk, AE Wrocław 2006, s. 59-85.

21.  Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Redakcja naukowa A. Rączaszek, AE, Katowice 2006, ss. 549.

22.  Zaspokajanie potrzeb kulturalnych w układzie przestrzennym. W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Redakcja A. Rączaszek, W. Koczur. AE, Katowice 2007, s. 581-590.

23.  Podstawowa wiedza demograficzna maturzystów. W: Nauczanie demografii w szkołach wyższych. Red. D. Kałuża, J. T. Kowaleski, UŁ, Łódź 2007, s. 20-31.

24.  The influence of the generations replacement process on the perspectives of sustainable development In Poland and countries of Baltic sea Basin. W: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce. Red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2007, s. 73-84.

25.  The metropolises of Europe – Demographical development during the last century. W: Richness and Diversity of GIS. Red. D. Kereković. GIS Forum, Croatia, Zagreb 2007, s. 195-208.

26.  Procesy demograficzne w wybranych krajach w okresie integracji europejskiej i w kontekście globalnym. W: Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju. Red. Z. M. Nowak, R. Radziński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007, s. 200-208.

27.  E. Tronina, A. Rączaszek, Społeczno-demograficzna charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw. W: Nowoczesność - ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie środkowej i wschodniej, tom 2. Red. S. Partycki, KUL, Lublin 2007, s. 193-202.

28.  A. Skibiński, A. Rączaszek, M. Wieczorek, Rola polityki handlowej w procesie dystrybucji na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali. W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Część 1. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007, s. 333-336.

29.  M. Wieczorek, A. Skibiński, A. Rączaszek, Wpływ procesów migracyjnych na kształtowanie się rynku pracy w Polsce na tle wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Część 2. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007, s. 214-217.

30.  Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Redakcja A. Rączaszek, W. Koczur. AE, Katowice 2007, ss. 594.

31.  Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego. Praca zbiorowa pod red. A. Rączaszka. Wyd. AE, Katowice 2007, ss. 233. 

32.  Demograficzne uwarunkowania rynków konsumpcji społecznej. W: Wokół polityki społecznej. Red. K. Głąbicka, M. Grewiński, PTPS, WSP TWP, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2008, s. 191-200.

33.  Dostęp do informacji o rynku pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. W: Zarządzanie i marketing. Red. K. Rajchel . Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 14 (250), Rzeszów 2008, s. 267-280.

34.  Sytuacja demograficzna i system kształcenia. Próba krytycznej oceny sytuacji dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ekspertyza. W: Partnerstwo instytucji przeciw wykluczeniu społecznemu – analiza badawcza. EFS, EQUAL, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego. Rybnik 2008, s. 271-307.

35.  Causes, scale and consequences of outsider migrations from Poland. W: European Population Conference 2008. Migration and Migrants in Europe. Programme and Abstracts. European Association for Population Studies in association with Centre d’Estudis Demogràfics. Barcelona 2008. Abstract artykułu s. 91.

36.  Opieka przedszkolna a aktywność zawodowa kobiet. W: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi - Praca-Życie-Rodzina. Red. C. Sadowska-Snarska, WSE, Białystok 2008, s. 239-246.

37.  Społeczne wydatki budżetowe. W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Red. J. Sokołowski, Tom I, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008, s. 411-419.

38.  Polityka Społeczna. Badania – Dydaktyka – Rozwój. Red. A. Rączaszek, AE, Katowice 2008, ss. 552.

39.  Od Ustronia Wielkopolskiego do Sieniawy. Dwadzieścia pięć spotkań polityków społecznych. W: Polityka Społeczna. Badania – Dydaktyka – Rozwój. Red. A. Rączaszek, AE, Katowice 2008, s. 11-31.

40.  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju edukacji mniejszości niemieckiej w Polsce. Mgr M. Filipek-Wilk, promotor pracy doktorskiej. AE, Katowice 2008.

41.  Zmiany demograficzne i przestrzenne w mniejszych miastach aglomeracji górnośląskiej. W: Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej. Red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Uniwersytet Opolski, Opole 2008, s. 211-221.

42.  Perspektywy zrównoważonego rozwoju w Polsce i w wybranych krajach wobec procesu zastępowalności pokoleń. W: Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Red. Ks. I. Celary, Ks. G. Polok, AE, Katowice 2008, s. 169-183.

43.  Współrecenzowanie książki – Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Tom I, Tom II, str. 706. Red. E. Kryńska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

44.  Wprowadzenie do problemu edukacji w okresie transformacji. W: Edukacja na Śląsku w okresie transformacji – zagrożenia i szanse. Śląsk Opolski, nr 3-4 (68-69) 2008, Rok XVIII, PIN Instytut Śląski w Opolu, s. 5-10.

45.  Integracja europejska a wzrost gospodarczy w nowych krajach członkowskich. W: Spójność czy konkurencyjność – dylemat polityki Unii Europejskiej. Red. M. Klamut, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 29-43.

46.  Charakterystyka szkolnictwa mniejszościowego regionu śląskiego na przykładzie oświaty mniejszości niemieckiej. M. Filipek, A. Rączaszek. W: Regionalna polityka edukacyjna, red. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, PIN – Instytut Śląski w Opolu, KNoPiPS PAN, Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 145-157.

47.  Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w województwie śląskim. A. Skibiński, A. Rączaszek, M. Wieczorek. W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, red. R. Budzik, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 332-335.

48.  Bezrobocie na rynku pracy w Częstochowie. M. Wieczorek, M. Górska, A. Skibiński, A. Rączaszek. W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, red. R. Budzik, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 336-339.

49.  Rozwojowy potencjał demograficzny miast wojewódzkich w Polsce. W: Polityka Społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. AE, Katowice 2009, s. 133-149.

50.  Podział administracyjny kraju a zróżnicowanie rozwoju. W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. Red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek. AE, Katowice 2009, s. 465-474.

51.  Uwarunkowania demograficzne systemu kształcenia a rynek pracy na przykładzie regionu rybnickiego. W: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Red. R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska. WSE, IPiSS, Białystok-Warszawa 2009, s. 298-312.

52.  Ilościowy obraz rynku usług edukacyjnych na obszarze województwa śląskiego. W: Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Red. A. Patulski, K. Walczak. Wyd. C. H. Beck 2009, Warszawa , s. 373-389.

53.  The influence of administrative border on a demographic development of a city. W: Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities. Region and Regionalizm. No. 9, vol. 2. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Red. K. Heffner, Łódź-Opole 2009, s. 269-278.

54.  Przemiany w kształceniu na poziomie wyższym jako uwarunkowania rozwoju gospodarczego. W: Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 58-67.

55.  Związki między aktywnością zawodową a procesami demograficznymi. A. Skibiński, A. Rączaszek, M. Wieczorek. W: Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie. Red. J. Mróz, Seria: Metalurgia nr 51, Politechnika Częstochowska, Zakopane 2009, s. 272-275.

56.  Polityka Społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. AE, Katowice 2009, ss. 637.

57.  Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. Red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek. AE, Katowice 2009, ss. 640.

58.  Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-demograficznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W: Jaka polityka spójności po roku 2013 ? Red. M. Klamut, E. Szostak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 66-85.

59.  Dwie dekady przemian demograficznych na Górnym Śląsku. W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 130-144.

60.  Międzynarodowa Polityka Społeczna – Aspekty Porównawcze. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Wyd. IPiSS, AE Katowice, Warszawa-Katowice 2010, ss. 471.

61.  Umieralność według wieku w początkach XXI stulecia w Polsce – aspekty przestrzenne. W: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII – XXI wieku. Red. D. K. Chodecki, E. Włodarczyk, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 251-262.

62.  Demographic development of cities in Poland – urbanisation as a result of post-war industrialisation. W: European Population Conference 2010. Population and Environment. Programme and Abstracts. European Association for Population Studies in co-operation with Vienna Institute of Demography/Austrian Academy of Sciences. Wiedeń 2010. Abstract artykułu s. 56 (ogółem str. 392).

63.  Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według wieku w początkach stulecia w Polsce. W: Zagrożenia w starości i na jej przedpolu. Red. M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier, Wyd. Uniw. Białostockiego, Białystok 2010, s. 223-240.

64.  Przyczyny wzrostu potencjału demograficznego małego miasta. W: Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku. Red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Studia miejskie nr 4., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 191 – 201. 

65.  Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Wyd. IPiSS, UE Katowice, Warszawa-Katowice 2011, (ogółem str. 553).

66.  Czynniki społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wprowadzenie do problemu wzrostu skali potrzeb na usługi społeczne. W: Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Red. A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Zeszyt 61, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, s. 7-17.

67.  Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Red. A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne UE Katowice, Zeszyt 61, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.

68.  Polish administrative units and changes in their level of development during the transformation period. W: The Future with GIS. Red. D. Kereković, Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum, Croatia, University of Silesia, Poland, Zagreb 2011, s. 115-127.

69.  Territory, borders, borderlands and development prospects. W: Historical regions in the structures of european union. Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world. Region and Regionalizm. No. 10, vol. 2. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, ed. K. Heffner, Łódź-Opole 2011, s. 9-25.

70.  Procesy migracyjne w Polsce i w Europie – diagnoza i konsekwencje”. W: Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów. Red. R. Krzysztofik, Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy, Dąbrowa Górnicza 2011, s. 9-33.

71.  Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. Red. W. Koczur, A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne UE Katowice, Zeszyt 87, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012, str. 239.

72.  Poziom życia w miastach i subiektywne rankingi atrakcyjności miast w Polsce. W: Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. Red. W. Koczur, A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne UE Katowice, Zeszyt 87, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012, s. 107-117. 

73.  Rozwój demograficzny miast w Polsce – urbanizacja jako rezultat powojennej industrializacji i konsekwencje transformacji. W: Polityka Społeczna. Kontynuacja i zmiana. Red. J. Orczyk, B. Balcerzak-Paradowska, M. Szylko-Skoczny, C. Żołędowski, IPiSS, KNoPiPS PAN, Instytut Polityki Społecznej UW, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa 2012, s. 263-274.

74.  Analiza porównawcza elementów struktury demograficznej ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej – wyzwanie dla polityki społecznej. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. Red. A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Zeszyt 98, UE, Katowice 2012, s. 13-22.

75.  Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. Red. A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Zeszyt 98, UE, Katowice 2012, s. 386.

76.  Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Red. A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Zeszyt 103, UE, Katowice 2012, s. 263.

77.  Wybrane problemy pogranicza a kształtowanie podziału administracyjnego kraju. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Red. A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Zeszyt 103, UE, Katowice 2012, s. 57-69.

78.  "TOP TEN". Zmiany w geografii największych potencjałów demograficznych świata. W: Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Red. A. Zagórowska, Studia i Monografie, z. 319, Politechnika Opolska, Opole 2012, s. 81-92.

79.  Changes in the chart of today’s world greatest demographic potentials. The Top Ten – before and after. W: GIS For Geoscientists. Scientific monograph. Red. D. Kereković, R. Źróbek, Hrvatski Infomatički Zbor – GIS Forum, Zagreb, Croatia; University of Silesia, Katowice, Poland. Zagreb 2012, Croatia, s. 189-198.

80.  Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. Red. D. Kotlarz, A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne, Zeszyt 115, UE, Katowice 2012, s. 270.

81.  Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Uniwersytet Ekonomiczny, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 131, Katowice 2013, str. 228.

82.  „Half a century of demographic changes in Eastern Europe”. W: The eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the european east-west relations. Red. M. Sobczyński, M. Barwiński, Region and Regionalism, No.11, vol. 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2013, s. 109-120.

83.  „Second League” – the world’s smaller demographic potentials with population count ranging from that of Poland to 100 million”. W: Real estate markets and valuation processes. Ed. S. Źróbek, Croatian Information Technology Society – GIS Forum, Zagreb, Croatia 2013, s. 113-119.

84. „The population of cities – a brief comparative analysis of Poland and Czech Republic”. W: Regional Development and Planning. Edited by Petr Hlaváček, Petra Olšová. Volume 5. (2013), Issue 5. Univerzita J. E. Purkyně v Ŭstĭ nad Labem. Fakulta sociálné ekonomická, Czech Republic, s. 122-129.

85. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. Red. A. Barteczek, A. Rączaszek. Uniwersytet Ekonomiczny, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 166, Katowice 2014, str. 300.

86. Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Uniwersytet Ekonomiczny, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 167, Katowice 2014, str. 276.

87. „Demographic waves – the connection between the effects of demographic echo in Poland and the causes behind new demographic tendencies”. W: European Population Conference 2014. Transitions: Opportunities and Threats. Programme and Abstracts Book. European Association for Population Studies in co-operation with Hungarian Demographic Research Institute. Budapeszt, Węgry 2014. Abstract artykułu s. 117 (ogółem str. 394).

88. Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Red. W. Koczur, A. Rączaszek. Uniwersytet Ekonomiczny, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 179, Katowice 2014, str. 248.

89. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 223. Red. A. Raczaszek, UE, Katowice 2015, s. 289.

90. “Gospodarcze konsekwencje transformacji i integracji europejskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Red. J. Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2016, s. 73-86.

91. A. Rączaszek: City, Agglomeration, Metropolis – 50 Years of Urban Development. P3.1. Poster Session, 08.06.2018, European Population Conference 6-9 June 2018, Population, Diversity & Inequality, Vrije Universiteit Brussel.

92. A. Rączaszek: “Analysis of sustainable development in EU countries based on their GDP per capita as presented in available data sets” „GIS ODYSSEY” 2018, 10 – 14 września 2018, Perugia, Włochy

93. A. Rączaszek, “Depopulacja miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na tle ich rozwoju historycznego”. W: Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Red. C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 251269. ISBN 978-83-231-4297-3

94. A. Rączaszek, W. Pietrowski, „Inter-regional migrations and economic development of individual regions during the political transformation period in Poland”. W: Geographic Information Systems. Conference and Exhibition. “GIS ODYSSEY 2019”. Ed. I. Basista, P. Ciechociński, E. Dębińska, M. Gajos-Gržetić. Croatian Information Technology Society – GIS Forum, Zagreb, Croatia, s. 213-223. ISSN 2459-7619 (Print) Nacjonalna knjižnica.

95. Rączaszek A., Pietrowski W., „Wydatki społeczne w budżetach Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa śląskiego w latach 2002-2017”. W: „Problemy finansów w obliczu nowych wyzwań gospodarki”. Red. M. Sosnowski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2019, ISBN 978-83-7695-776-0, s. 55-63.