Prof. UE dr hab. Sławomir Kantyka

 1. Polityka mieszkaniowa samorządu lokalnego. W: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. Red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wyd. „Śląsk”, Katowice 2010, s. 540-569.
 2. Partnerstwo lokalne w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. W: Partnerstwo lokalne – strategie rozwiązywania problemów społecznych, red. A. Frąckiewicz Wronka. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010. 
 3. Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, ss. 111.
 4. Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. (współautor Małgorzata Kowalska Kantyka). Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa 2011. (ss. 190, udział 50%).
 5. Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Redakcja naukowa. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, ss. 343.
 6. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych i ich wpływ na podjęcie pracy. W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Redakcja naukowa. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, s. 164-188.
 7. Podstawowe założenia projektu i metodologia badań (współ. D. Kotlorz, A. Skórska, M. Kowalska-Kantyka, W. Koczur, Z. Kantyka). W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Redakcja naukowa. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, s. 203-217.
 8. Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w województwie śląskim a problem ich zatrudnienia (współ. D. Kotlorz, A. Skórska, M. Kowalska-Kantyka, W. Koczur, Z. Kantyka). W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Redakcja naukowa. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, s. 218-279.
 9. Pracodawcy w województwie śląskim a problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych (współ. D. Kotlorz, A. Skórska, M. Kowalska-Kantyka, W. Koczur, Z. Kantyka). W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Redakcja naukowa. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, s. 280-328.
 10. Przekształcenia własnościowe podmiotów rynku usług zdrowotnych. „Journal of Economic and Technical Sciences", Nr 4, 2011, s. 67-90.
 11. Kształcenie na poziomie wyższym w zakresie administracji, administracji publicznej i gospodarki publicznej. "Studia Ekonomiczne" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 61, 2011, s. 87-104.
 12. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji a problem ich aktywności zawodowej. W: Współczesny rynek pracy (wybrane problemy), red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 131-152.
 13. S. Kantyka, Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918–1939. Studium historyczno-politologiczno-prawne. UE, Katowice 2013. ISBN 978-83-7875-030-7 (s. 573).
 14. S. Kantyka, Węgiel – jedyny skarb jaki był pod ręką. Zarys problemów społecznych, gospodarczych i politycznych górnictwa węgla kamiennego w Polsce (1945-1957). Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2013.ISBN 978-83-7511-178-1 (s. 359).
 15. Kantyka S., Problem wsparcia osób niepełnosprawnych a koncepcja zrównoważonego rozwoju, w: J. Stępień, E. Kośmicki, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu, Poznań 2014, s. 119-144, ISBN 978-83-64246-30-2.
 16. Kantyka S., Organizacje pozarządowe jako podmioty rynku pracy, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, Nr 196/14. s. 170-183, ISSN 2083-8611.