Prof. UE dr hab. Wiesław Koczur

 1. Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Wydaw. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 285.
 2. Renty z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, (w:) Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz i W. Koczur. Wydaw. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 45-69.
 3. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niezdolności do pracy, (w:) Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, s. 115-130.
 4. Metoda ubezpieczenia w rolniczym zabezpieczeniu społecznym, (w:) Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, s. 247-259.
 5. Restytucja zdolności do pracy jako element prewencji ubezpieczeniowej w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych – Prolegomena, (w:) Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Red. A. Sobczyk. Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 471-485.
 6. Restytucja zdolności do pracy w systemie zabezpieczenia społecznego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia), (w:) Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Red. O. Kowalczyk, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 158-169.
 7. Decentralizacja jako podstawa skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, (w:) Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 85-110.
 8. Redakcja naukowa książki Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Wydaw. AE w Katowicach, Katowice 2010, ss. 237; Współredaktor: Prof. L. Frąckiewicz. 
 9. Zabezpieczenie społeczne. Zarys problematyki. Wydaw. UE w Katowicach, Katowice 2011, ss. 163.
 10. Zabezpieczenie społeczne wobec procesów demograficznych (na przykładzie województwa śląskiego). „Studia Ekonomiczne”, 2011, vol. 61, s. 51-72.
 11. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 116-134.
 12. Ubezpieczenie społeczne rolników. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 233-266.
 13. Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 267-281.
 14. Zasiłek chorobowy jako świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy pracowników tymczasowych. W: Z problematyki zatrudnienia tymczasowego. Red. A. Sobczyk. Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 219-238.
 15. Pomoc społeczna jako element systemu zabezpieczenia społecznego. "Z zagadnień zabezpieczenia społecznego". Tom 3, 2011, s. 11-25.
 16. Zabezpieczenie społeczna a problem aktywności zawodowej niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawni – pracodawcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy, red. Sławomir Kantyka, RAR Inwestor, Ruda Śląska, 2011, s. 89-121.
 17. Pracodawcy w województwie śląskim a problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawni – pracodawcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy, red. Sławomir Kantyka, RAR Inwestor, Ruda Śląska, 2011, s. 300-328.
 18. Funkcja prewencyjna ubezpieczenia społecznego. "Studia Ekonomiczne", 2012, Nr 87, s. 119-135.
 19. Zabezpieczenie społeczne. Zarys problematyki. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, ss. 162.
 20. Protection of Personal Data in the Polish General Insurance System – Problems and Challenges. W: GIS for Geoscientists, ed. Davorin Kereković, GIS Forum Croatia, 2012, 270-277.
 21. Nowa europejska strategia ochrony danych osobowych i jej wdrażanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W: Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. Teresa Wyka, Arleta Nerka, Wolters Kluwer, 2012, s. 195-210.
 22. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 106-124.
 23. Ubezpieczenie społeczne rolników. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 220-252.
 24. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 253-266.
 25. Cross-border Healthcare as a New Solutions in European Union Social Policy. In: GIS and Its Implementation. Eds. R. Źróbek, D. Kereković. GIS Forum Croatia, Zagreb 2013, s. 233-238. 
 26. Zatrudnienie socjalne – wybrane zagadnienia. W: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Studia Ekonomiczne nr 161, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 9-18.
 27. Restytucja zdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, (w:) Niezdolność pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym, ZUS, Warszawa-Chorzów 2014.
 28. Tajemnica prawnie chroniona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (w:) Monitor Prawniczy 1/2015, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 49-56.
 29. Tajemnica prawnie chroniona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (w:) Monitor Prawniczy 1/2015, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 128-157.
 30. Tajemnica pracodawcy (zakładowa), (w:) Monitor Prawniczy 7/2015, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 385-392.
 31. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przyznawane w szczególnym trybie. Kontrowersje i dylematy, (w:) Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja. Red. M. Kawiński, Oficyna Wydawnicza, SGH w Warszawie, 2015, s. 205-224.
 32. Ochrona rodziny w ubezpieczeniu społecznym rolników, (w:) Polityka wobec rodziny w Polsce. Red. J. Szymczak, Studia BAS 1(145)2016, Warszawa 2016, s. 163-186.
 33. Koczur W., Lorek A. (2108): “The importance of green infrastructure for the insurance risk reduction with particular emphasis on urbanised areas” International Scientific Conference „GIS ODYSSEY” 2018, 10 – 14 września 2018, Perugia, Włochy
 34. Koczur W., Szumlicz T. (2018): „Social Insurance: Confrontation of Solidarity and Individualism”.  Polityka Społeczna 1 ENG/2018, s. 25-31.
 35. Koczur W. (2018): „Zarządzanie wiekiem jako element polityki senioralnej”. Konferencja „ Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”, Uniwersytet Śląski, 11. 10. 2018 r., Wydział Prawa i Administracji, Katowice
 36. Koczur W. (2018): „Polityka społeczna w Polsce w latach 1918-2018. Ciągłość i zmiana”. Konferencja naukowa w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej „Przeszłość – Tereźniejszość – Przyszłość”, 29.06. 2018 r., Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice
 37. Koczur, W. (2019). Rehabilitacja kompleksowa w procesie restytucji zdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. W: P. Czauderna, W. Koczur, M. Woch, M. Wypych (red.), Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji. Analiza prawnoporównawcza instytucjonalnych rozwiązań (s. 15-30). Warszawa: Wydaw. Sejmowe
 38. Koczur, W. (2019). Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego rolników. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2 (s. 1097-1124). Warszawa: IRWiR PAN, Scholar.
 39. Koczur, W. (2019), Emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane problemy. „Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego”, 8, s. 11-24