Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność uważana jest za jedno z największych wyzwań XXI w. Upowszechnianiu zasad odpowiedzialności w organizacjach, dotyczących wymiaru społecznego, ekonomicznego i ekologicznego oraz poszukiwaniu najlepszych praktyk w tym zakresie, nadano wysoką rangę w pracach Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego i OECD.

Obecnie społeczna odpowiedzialność organizacji zaczyna odgrywać coraz większą rolę w przestrzeni publicznej ale ciągle jednak organizacje cechuje niski stopień świadomości znaczenia prospołecznej i proekologicznej aktywności dla poprawy własnej pozycji konkurencyjnej. Egzemplifikacją powyższego stwierdzenia jest brak powiązania ewentualnych inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności ze strategią rozwojową danego podmiotu, a w następstwie ich przypadkowość i niska efektywność. Idea społecznej odpowiedzialności coraz częściej jest postrzegana jako podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych, tak dla samej organizacji, jak i  jej  otoczenia.

Z drugiej strony społeczna odpowiedzialność jest krytykowana jako wyraz korporacyjnej obłudy czy też nieracjonalne gospodarowanie zasobami lub podejmowanie przez organizacje działalności do których nie są kompetentne.  

Idea ta jest niezwykle ważna dla filozofów gdyż samo zagadnienie odpowiedzialności dotyka takich zagadnień jak troska, moralność czy człowieczeństwo. Dla socjologa problem odpowiedzialności dotyka nie tylko interakcji grupowych ale i problemów związanych z moralnością, opinią publiczną czy redystrybucją dóbr. Dla psychologa problemy społecznej odpowiedzialności są polem badawczym, na którym przejawiają się zjawiska takie jak dominacja czy opieka. Historyk spojrzy na społeczną odpowiedzialność organizacji poprzez pryzmat stosunków stanowych. Pedagog spojrzy na zagadnienie odpowiedzialności pod kątem możliwości socjalizacji. Dla politologa społeczna odpowiedzialność to problem władzy i jej redystrybucji albowiem tam gdzie organizacje niepubliczne przejmują odpowiedzialność tan także przejmują władzę ekonomiczną czy choćby symboliczną. Wreszcie teolog spojrzy na problem społecznej odpowiedzialności poprzez pryzmat miłosierdzia czy też zmazania win.

Dla specjalisty od zarządzania odpowiedzialność organizacji to skuteczna i coraz częściej stosowana strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego począwszy od poziomu lokalnego przez regionalny, kończąc na krajowym, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności organizacji,  nawet na poziomie globalnym. Przyczynia się nie tylko do wytworzenia właściwego wizerunku czy reputacji ale w skali globalnej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.