Publikacje pracowników Katedry w latach 2010-2017

dr Joanna Cichorska

 1. Cichorska J.: Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 257 – 265.
 2. Cichorska J.: Płynność sektora bankowego w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe nr 144, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 517 – 524.   
 3. Cichorska J.: Bankowe papiery wartościowe, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 132-135.
 4. Cichorska J.: Instrumenty rynku kapitałowego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 195-207.
 5. Cichorska J.: Oferta depozytowa banków oraz instytucji parabankowych, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, Wyd. PTE O/Katowice, Katowice 2010, s. 81-104.
 6. Cichorska J.: Lokaty progresywne a preferencje gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania, „Finanse Osobiste” 2011, nr 3, s. 10-15.
 7. Cichorska J.: Reverse mortgage – chance or risk, Magazine”Business Direction”, Burgas Free University, Burgas 2011, s. 72-76.
 8. Cichorska J., Kral M.: Hororovy scenar – blizka realita?, Revue priemyslu, 12.11-1.12.
 9. Pyka I., Cichorska J. (redakcja naukowa), Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania, Tom Bankowość, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice 2012 (515 stron).
 10. Cichorska J.: Znaczenie ratingów kredytowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Bankowość, red. I. Pyka, J. Cichorska, Studia Ekonomiczne Nr 105, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 443-449.
 11. Cichorska J.: Instruments of liquidity management in the Polish commercial banks during financial crisis, [w:] The Strategy of Banking and Real Sectors Interaction in Economy of Russia and Poland under Modern Conditions, Kazanskij Federalnyj Uniwersitet, Kazań 2012, s. 200-207.
 12. Cichorska J.: Substytucyjność i komplementarność portfela aktywów bankowych, [w:] I. Pyka, J. Cichorska, J. Cichy: Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 41-62.
 13. Cichorska J.: Polska w drodze do strefy euro, “Finanse Osobiste” nr 2(5), kwiecień-czerwiec 2012, s. 24-28.
 14. Cichorska J.: Influence of New Basel Capital Accord on the economically-financial standing of the enterprises, UE w Katowicach, Katowice 2012,  s. 11.
 15. Cichorska J.: Shark lending and limits of prudential banking regulation in the area of ​​consumer loans, [w:] Challenges, Research and Perspectives, Herausforderungen, Forshung und Perspektiven, red. G. Hofbauer (Hrsg.), EFA, Berlin 2013, s. 145-151.
 16. Cichorska J.: Płynność banku komercyjnego, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 339-359.
 17. Cichorska J.: Kierunki zmian aktywności współczesnego banku, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Zeszyt nr 173, red. I. Pyka, J. Cichy, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 143-154.
 18. Pyka I., Cichorska J.: Changes in the ownership structure of the Polish banking sector from the perspective of exit strategy, [w:] Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries, red. A. Gospodarowicz, D. Wawrzyniak, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of Wrocław Univerity of Economics, Wrocław 2013, nr 316, s. 145-157.
 19. Cichorska J.: The mortgage loan market in the face of supervisory regulations Basel III, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Herausforderungen, Forschung Und Perspektiven, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group (Europaische Forschungs- und Arbeitsgruppe, uni-edition GmbH), Berlin 2014, s.  181-195.
 20. Cichorska J.: Deleveraging in the banking sector, UE Katowice, Journal of Economic & Management, Vol. 16, University of Economic in Katowice, Katowice 2014, s. 5-15.
 21. Cichorska J.: Strategies for investing in the economic crisis, [w:] Nowe praktyki na rynku kapitałowym, red. R. Karkowska, A. Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 29-39.
 22. Cichorska J. (redakcja naukowa): Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015 (234 strony).
 23. Cichorska J.: Inwestor indywidualny. Mechanizmy podejmowania decyzji inwestycyjnych, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 15-31.
 24. Cichorska J.: Strategie inwestora indywidualnego, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 32-44.
 25. Cichorska J.: Segmentacja rynku finansowego, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 45-68.
 26. Cichorska J.: Rynek alternatywnych inwestycji rzeczowych, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 96-112.
 27. Cichorska J.: Rynek giełdowy. Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 134-165.
 28. Cichorska J.: Analiza fundamentalna, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 166-181.
 29. Cichorska J.: Analiza techniczna, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 190-210.
 30. Cichorska J.: Responsibility of systemically important institutions for financial market stability, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 257-266.

dr Maria Czech

 1. Czech M.: Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20, [w:] Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6/ nr 4, s. 92-102.
 2. Czech M.: Analiza porównawcza wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2010, s. 137-147.
 3. Czech M.: Decyzje inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w warunkach niepewności, [w]: Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-53.
 4. Czech M.: Stabilność strefy euro w aspekcie realizacji kryteriów korwengencji, [w:] Warsztaty doktoranckie ’11. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 66-67.
 5. Czech M., Szewczyk Ł.: Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.
 6. Czech M., Szewczyk Ł.: Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr  1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.
 7. Czech M., Szewczyk Ł.: Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.
 8. Czech M., Pyka I.: Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Oeconomia vol. XLVII, 3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531. 
 9. Czech M.: Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013, nr 174 s. 199-212.
 10. Czech M.: Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:]  Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, red. K. Koj, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15, s. 57-74. 
 11. Czech M.: Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, red. W. Gradoń, J. Harasim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, nr 186, s. 131-143.
 12. Czech M.: Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 189-200.
 13.  Czech M.: Miary ryzyka w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. T. 2. red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 254-265.
 14. Czech M., Cichorski P.: Instrumenty rynku walutowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-77.
 15. Czech M., Cichorski P.: Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 130-137.
 16. Czech M., Pyka I.: Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, [w:] Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 356. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 124-145.
 17. Czech M.: Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] Bank i pieniądz w erze FinTech. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 84(1)/2019, red. Wiesławy Caputa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2019, s. 43-63.

dr Piotr Dąbrowski

 1. Dąbrowski P.: Inwestowanie w instrumenty pochodne, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, PTE, Katowice 2010, s. 173-190.
 2. Dąbrowski P.: Transakcje i instrumenty rynku walutowego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 101-113.
 3. Dąbrowski P.: Instrumenty pochodne rynku kapitałowego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 207-211.
 4. Dąbrowski P.: Rynek akcji w Polsce, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 212-230.
 5. Dąbrowski P.: Nadzwyczajne regulacje rynków kapitałowych w okresie kryzysu, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, Studia Ekonomiczne, nr 71, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 145-152.
 6. Dąbrowski P., Sikora G.: Volatility of euro currency against publishing of agency ratings, Magnaminita, Hradec Kralove 2011, s. 1464-1471.
 7. Dąbrowski P.: Efektywność tarczy podatkowej i jej wpływ na portfel inwestora indywidualnego, [w:] Efektywność systemu finansowego, red. K. Znaniecka, A. Walasik, Studia Ekonomiczne nr 63, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-56.
 8. Dąbrowski P.: Polityka depozytów zabezpieczających instytucji rynku kapitałowego i walutowego, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, Studia Ekonomiczne, nr 171, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 109-119.
 9. Dąbrowski P.: Huraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączek, Studia Ekonomiczne, nr 174, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 88-104.
 10. Dąbrowski P.: The Revolution of 2013 on the WSE – Innovation or Catching Up On?, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, red. J. Harasim, W. Gradoń,  Studia Ekonomiczne, nr 186, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 241-248.
 11. Dąbrowski P.: The level of Warsaw Stock Exchange commissions as a short-term trading impediment, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 17-26.

prof. UE dr hab. Bożena Frączek

 1. Frączek B.: Ocena atrakcyjności poszczególnych form oszczędzania i inwestowania, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, Wyd. PTE O/Katowice, Katowice 2010, s. 223-247.
 2. Frączek B.: Instrumenty strukturyzowane w Polsce, [w:] Ekonomia Finanse Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, 4Forum Naukowe UE Katowice, Wyd. UE Katowice, Katowice  2010, s. 393-405.
 3. Frączek B.: Rynki finansowe jako systemy dynamiczne, [w:] Rynki finansowe i ubezpieczenia – Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty naukowe nr 143,  Wyd. UE Poznań, Poznań 2010, s. 44-53.
 4. Frączek B.: TARN (Target Redemption Note) – jako alternatywna dla lokaty forma bezpiecznego inwestowania, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Zeszyty naukowe nr 71, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s.153-159.
 5. Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M.: Europejski rynek płatności detalicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 35-56,  87-112.
 6. Frączek B.: Egzogeniczny charakter skłonności behawioralnych inwestorów, [w:] Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, red. T. Sporka i S. Talar, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s. 203-112.
 7. Frączek B.: The factors affecting the level of household savings and their influence on economydevelopment, [w:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, Technical University Ostrava, Ostrava 2011, s. 1106-111.
 8. Frączek B.: Wpływ czynników emocjonalnych na wartość wybranych parametrów rynków finansowych, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 203-213.
 9. Frączek B.: Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012 (153 stron).
 10. Frączek B.: ETFS - the new way of investing, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania, Rynki finansowe, Studia Ekonomiczne Nr 106, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 350-359.
 11. Frączek B.: Using an idea of Corporate Social Responsibility in Investment Decisions, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, H. Haensel, Uni-Edition GmbH, Berlin 2012, s. 211-223.
 12. Frączek B.: ETFs – The new Way of Investing, Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 106, UE w Katowicach, Katowice 2012,  s. 350-359.
 13. Frączek B.: Using the Idea of Corporate Social Responsibility in Investment Decisions, [w:] Challenges, Research, Perspectives, red. G. Hofbauer, H. Haensel, Uni-edition, Berlin 2012, s. 211-223.
 14. Frączek B.: Inwestycje na rynku krajowym i zagranicznym, Wyd.UE w Katowicach, Katowice 2012 (153 strony).
 15. Frączek B.: Results and conclusions of nationwide and international research conducted in the area of financial literacy, red. M. Kral, J. Slepecky, S. Zaric, Analysis, Challenges, Perspectives, GEORG, Zilina 2013, s.73-84.
 16. Frączek B.: National Strategies for Financial Education – the concept and first experiences in the Word, “Oeconomia”, red. J. Węcławski, UMC, Lublin 2013, s. 25-33.
 17. Harasim J., Frączek B. (redakcja naukowa): Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 174, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 (382 strony).
 18. Frączek B.: Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 173, Innowacje w Bankowości i Finansach, UE Katowice, 2013, s.118-128.
 19. Frączek B.: Global financial stability assessment, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red.G. Fofbauer, Uni-edition, Berlin 2013, s. 83-95.
 20. Frączek B., Mitręga-Niestrój K.: Funkcjonowanie walut alternatywnych na świecie – korzyści i zagrożenia, „Journal of Management”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s. 139-151.
 21. Frączek B., Mitręga-Niestrój K.: Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, red. J. Węcławski, Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Lublin 2014, s. 99-107.
 22. Frączek B.: Main purposes and challenges in the financial education of financial consumers in the world, Journal of Economics & Management, 16, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 27-43.
 23. Frączek B.: Niski poziom alfabetyzacji finansowej społeczeństwa – jako bariera ograniczająca rozwój rynku kapitałowego, [w:] Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury, red. A. Z. Nowak i T. Czerwińska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2014, s.113-131.
 24. Frączek B.: Innowacje w edukacji finansowej społeczeństwa, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, No 186, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 249-263.

dr Witold Gradoń

 1. Gradoń W.: Ewolucja bankowości inwestycyjnej, [w:] Współczesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 19-46.
 2. Gradoń W.: Zasady funkcjonowania i instrumenty rynku pieniężnego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd.  AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 72-100.
 3. Gradoń W.: Obligacje na rynku kapitałowym, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka,  Wyd.  AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 231-270.
 4. Gradoń W.: Lokowanie nadwyżek finansowych w papiery wartościowe, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, Wyd. PTE, Katowice 2010, s. 137-172.
 5. Gradoń W.: Ewolucje koncepcji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, [w:] Finansowe wsparcie gospodarki w okresie kryzysu – Doświadczenia krajowe i zagraniczne, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, Studia Ekonomiczne nr 71 UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 161-169.
 6. Capiga M., Gradoń W., Szustak G.: Sieć bezpieczeństwa finansowego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 29-45, 103-112.
 7. Gradoń W.: Usługi banków komercyjnych na rynku papierów wartościowych, [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 201-220.
 8. Capiga M., Gradoń W., Szustak G.: Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 35-70, 132-148.
 9. Gradoń W.: Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Bankowość, red. I. Pyka, J. Cichorska, Studia Ekonomiczne Nr 105, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 117-126.
 10. Gradoń W.: Znaczenie rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych w gospodarce rynkowej, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnych finansów, Acta Economica, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2012, s. 27-49.
 11. Gradoń W., Cichy J.: The revision of methods determinating interbank market rates, [w:] World financial markets in time of euro debt crisis, red. M. Kral, J. Slepecky, S. Zarić, Gerorg, Żilina 2013, s. 43-54.
 12. Gradoń W., Cichy J.: The economy of the country in the credit rating agencies opinion – the case of Poland, [w:] Challenges, research and perspectives, red. G. Hofbauer, Uni-edition, Berlin 2013, s. 69-82.
 13. Gradoń W.: Issuing of bank Bond – fashion or necessity?, [w:] Sectio H Oeconomia, red. J. Węcławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLVII, 4, Lublin 2013, s. 35-46.
 14. Gradoń W.: Do­tych­cza­so­we do­świad­cze­nia w two­rze­niu mo­de­li iden­ty­fi­ka­cji za­gro­żeń w wy­bra­nych in­sty­tu­cjach sys­te­mu fi­nan­so­we­go, [w:] Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Cedewu, Warszawa 2013, s.  101-138.
 15. Gradoń W.:  Sy­stem wcze­sne­go ostrze­ga­nia Ko­mi­sji Na­dzo­ru Fi­nan­sowego, [w:] Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Cedewu, Warszawa 2013, s.139-195.
 16. Gradoń W.: Propozycje zmian wyznaczania stóp rynku międzybankowego określających rzeczywistą cenę pieniądza, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe nr 173, Wyd. UEw Katowicach, Katowice 2013, s. 81-93.
 17. Gradoń W.: Współczesna bankowość korporacyjna, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 169-195.
 18. Gradoń W.: Emisja obligacji korporacyjnych a ryzyko uczestników rynku, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Nr 171, UE Katowice 2014, s. 94-108.
 19. Gradoń W.: Metody oceny stabilności systemu bankowego w Polsce, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 254-267.
 20. Gradoń W.: Czy banki są nadal instytucjami zaufania publicznego?, ZN UMCS w Lublinie, Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol. XLVIII tom 4. s. 61-70.
 21. Gradoń W.: Whether high frequency trading (HFT) will dehumanize the financial market?, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-Edition, Berlin 2014, s. 259-267.
 22. Gradoń W.: Restrukturyzacja banków poprzez fuzje, przejęcia i procesy konsolidacyjne, [w:] M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak: Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym, Cedewu, Warszawa 2014, s. 109-154.
 23.  Harasim J., Gradoń W. (redakcja naukowa):  Innowacje, a wzrost gospodarczy, Studia Ekonomiczne nr 186/14, Część 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (309 stron).
 24. Gradoń W., Cichorski P.: Gold as a financial instrument of the over-the-counter market, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 355-368.
 25. Cichy J., Gradoń W.: Innovative economy and the activity of financial market institutions. Case of Poland, "Journal of International Studies", Vol. 9, No. 1, 2016, s. 156-166.
 26. Capiga M., Gradoń W.,  Szustak G.: Kreowanie wartości banku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016 (229 stron).
 27.  Gradoń W.,  Zieliński T. B.: Sektor bankowy Czech, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, praca naukowa, red. Cichy J., Puszer B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 149-169.
 28. Gradoń W.,  Zieliński T. B.: Sektor bankowy Słowacji, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, praca naukowa, red. Cichy J., Puszer B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 473-487.
 29. Cichy J.,  Gradoń W.: Usługi bankowości inwestycyjnej. Wybrane zagadnienia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 (180 stron).
 30. Gradoń W.,  Szustak G.: Wybrane determinanty wartości banku, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Vol. 14, No. 3/1/2016, s. 37-54.  
 31. Gradon W., Pyka A. (redakcja naukowa): Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, nr 356, 13/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018 (169 stron).  

prof. dr hab. Janina Harasim

 1. Harasim J.: Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. Janina Harasim, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Katowice, Katowice 2010, s. 13-47.
 2. Harasim J.: Wsparcie kredytobiorców indywidualnych w warunkach kryzysu, [w:]  System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 71, Katowice 2010, s. 37-50.
 3. Harasim J.: Zewnętrzne źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2010, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51, Szczecin 2010, s. 71-80.
 4. Harasim J.: Bankowość detaliczna w  nowych uwarunkowaniach rynkowych, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 119-130.
 5. Harasim J.: Uwarunkowania rozwoju rynku płatności detalicznych, [w:]Europejski rynek płatności detalicznych, J. Harasim, B. Frączek, G. Szustak, M. Klimontowicz, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 3-34.
 6. Harasim J.: Harmonizacja prawna rynku płatności detalicznych w Unii Europejskiej, [w:]Europejski rynek płatności detalicznych, J. Harasim, B. Frączek, G. Szustak, M. Klimontowicz, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 57-71.
 7. Harasim J.: Wpływ przeobrażeń rynkowych na banki oraz innych dostawców usług płatniczych, (w:) Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M., Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa 2011, 113-126.
 8. Harasim J.: Regulacje dotyczące europejskiego rynku usług płatniczych a system płatniczy w Polsce, [w:] Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska J. Nowakowski,  Difin, Warszawa 2011, s. 29-65.
 9. Harasim J.: Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2011, (wydanie III).
 10. Harasim J.: Retail Banking – Towards a New Model, [w:] Aktualnyje problemy funkcjonirowania  bankowskowo sektora w Polsze i stranach Wostocznoj Europy, red. I.A. Maksimcew, A. Gospodarowicz, M.E. Liebiediewa, Sbornik dokladow uczastnikow mieżdunarodnoj konferencji Kudowa, Polsza Apriel 2011, Izdatielstwo Sankt-Petersburskowo Gosudarstwiennego Uniwiersiteta Ekonomiki i Finansow, 2011, s. 155-168.
 11. Harasim J.: Nowe wyzwania na rynku płatności detalicznych, [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki, Bankowość, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 171, Wrocław 2011, s. 463-474.
 12. Harasim J.: MIFID – nowe obowiązki banków wobec klientów,  „Finanse Osobiste” 2011, nr 1, s. 14-18.
 13. Harasim J.: Strategie banków w obliczu zmian zachodzących na rynku płatności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. 45, nr 2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s.  91-99.
 14. Harasim J.: Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Tom 46 zeszyt 4, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 243-252.
 15. Harasim J.: Innovative Payment Services and Banks’ position on the Retail Payment Market, [w:]  Strategies of Interaction between Banking and Real Economy in Russia and Poland in the Modern Conditions,  Federal University St.Petersburg State University of Economics and Finance, Kazań, May 2012, s. 225-232.
 16. Harasim J.: Financial Decision-making under Uncertainty – Cross-cultural Differences, [w:]  Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy,  „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 106, Katowice 2012, s. 224-233.
 17. Harasim J.: Współczesna bankowość detaliczna - wyzwania i pożądany model działania, [w:]  Szkice o finansach, red. T. Famulska, Katowice 2012, s. 97-106.
 18. Harasim J., Cichy J. (redakcja naukowa): Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 106, Katowice 2012 (443 strony).
 19. Harasim J.: opinia ekspercka, [w:] Wpływ kryzysu finansowego w strefie euro na sektor bankowy w Polsce, red. K. Szymański, B. Lepczyński, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Gdańsk, grudzień 2012, s. 235-141.
 20. Harasim J. (redakcja naukowa): Warsztaty doktoranckie’10. Zarządzanie – finanse – ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (413 stron).
 21. Harasim J.: Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Tom 46 zeszyt 4, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 243-252.
 22. Harasim J.: Innovative Payment Services and Banks’ position on the Retail Payment Market, [w:]Strategies of Interaction between Banking and Real Economy in Russia and Poland in the Modern Conditions,  Federal UniversitySt.Petersburg State University of Economics and Finance, Kazań, May 2012, s. 225-232.
 23. Harasim J. (redakcja naukowa): Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (336 stron).
 24. Harasim J.: Financial Decision-making under Uncertainty – Cross-cultural Differences, [w:]  Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy,  „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 106, Katowice 2012, s. 224-233.
 25. Harasim J. (redakcja naukowa): Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, „Studia Ekonomiczne” zeszyt nr 93,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012  (227 stron).
 26. Harasim J.: opinia ekspercka, [w:] Wpływ kryzysu finansowegow strefie euro na sektor bankowy w Polsce, red. K. Szymański, B. Lepczyński, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Gdańsk 2012 s. 235-141.
 27. Klimontowicz M., Harasim J.: The Identification of Polish Banks Intangibles’ Significance and Efficiency,  Proceedings of the 5th European Conference on Intellectual Capital. Vol. I, Edited by Lidia Garcia, Arturo Rodriguez-Castellanos and Jon Barrutia-Guenaga, University of the Basque Country, Bilbao, Spain 2013, s. 231-240.
 28. Harasim J.: Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (274 stron).
 29.  Harasim J.: Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku płatności,  „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, cz. 1, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 172-184.
 30. Harasim J.: Płatności zbliżeniowe w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 203-224.
 31. Harasim J., Klimontowicz M.: Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: the Case of Poland, "Journal of Innovation Management" 2013, nr 2, s. 86-102.
 32. Harasim J.: Płatności  zbliżeniowe jako przykład innowacji płatniczej - determinanty ich upowszechnienia, Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 173, Katowice 2013, s. 240-252.
 33. Harasim J.: Regulacje jako determinanta rozwoju innowacji na rynku płatności detalicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Tom 47 zeszyt 3, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 219-228.
 34. Harasim J.: Strategie konkurencyjne banków komercyjnych, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013,  s. 61-87.
 35. Harasim J.: Współczesna bankowość detaliczna, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 196-225.
 36. Harasim J.: Interchange fee and  the competition  in the payment card market in Poland, [w:] Current Problems of Banking Sector Functionning in Poland and in East European Countries, red. A. Gospodarowicz, D. Wawrzyniak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 316, s. 55-66.
 37. Harasim J., Frączek B. (redakcja naukowa): Innowacje w Bankowości i Finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 174, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 (382 strony).
 38. Harasim J., Klimontowicz M.: Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego  a rozwój innowacyjnych form płatności, "Nauki o Finansach", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, nr 1, s. 113-123.
 39. Harasim J., Skłonność Polaków do stosowania innowacyjnych instrumentów płatniczych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Tom 48 zeszyt 3, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 119-127.
 40.  Contemporary Problems in Banking and on Financial Markets, red. J. Harasim, B. Frączek, "Journal of Economics and Management" University of Economics in Katowice, 2014, Volume 16.
 41. Klimontowicz M., Harasim J: Trust in banks' business models,  w: Trust in social, economic and financial relations, Challenges, Research and Perspectives: ed. G. Hofbauer und Kollegen, Germany 2015, s. 165-178.
 42. Harasim J., Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management,  2015, nr 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-30.
 43. Klimontowicz M., Harasim J., Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych usług finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLIX 4, Lublin 2015, s. 227-235.
 44. Harasim J., Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions,  w: Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, ed. J. Górka, Palgrave Macmillan, London 2016, s. 28-69.
 45. Harasim J. Klimontowicz M., Wyzwania związane z ograniczeniem obrotu gotówkowego, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. P. Bolibok, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 31-54.
 46. Klimontowicz M., Harasim J: Payment Habits and the Development of Innovative Payment Instruments in Poland, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Współczesne Finanse" 2016 (5), nr 275, s. 42-56.
 47. Puszer B., Harasim J.: Sektor bankowy Luksemburga, [w]: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Cichy J., Puszer B., UE Katowice 2016, s. 344-362.
 48. Harasim J.: Sektor bankowy Belgii, [w]: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Cichy J., Puszer B., UE Katowice 2016, s. 64-83. 
 49. Klimontowicz M., Harasim J.: Socio-demographic factors influencing bank's business model development [w:] Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, red. G. Hofbauer, M. Klimontowicz, Berlin 2017, s. 24-36.
 50. Harasim J., Klimontowicz M., Attitudes of Polish households towards cash payments, Europa Regionów: "Household Finance", XXX, 1/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 17-31.
 51. Klimontowicz M., Harasim J.: Trust in banks' business models, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 165-178. 
 52.  Harasim J., Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management,  2015, nr 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-30. 
 53. Klimontowicz M., Harasim J., Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych usług finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLIX 4, Lublin 2015, s. 227-235.
 54. Harasim J., Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions,  w: Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, ed. J. Górka, Palgrave Macmillan, London 2016, s. 28-69.
 55. Harasim J. Klimontowicz M., Wyzwania związane z ograniczeniem obrotu gotówkowego, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. P. Bolibok, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 31-54.
 56. Klimontowicz M., Harasim J: Payment Habits and the Development of Innovative Payment Instruments in Poland, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Współczesne Finanse" 2016 (5), nr 275, s. 42-56.
 57. Puszer B., Harasim J.: Sektor bankowy Luksemburga, [w]: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Cichy J., Puszer B., UE Katowice 2016, s. 344-362.
 58. Harasim J.: Sektor bankowy Belgii, [w]: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Cichy J., Puszer B., UE Katowice 2016, s. 64-83.
 59. Klimontowicz M., Harasim J.: Socio-demographic factors influencing bank's business model development [w:] Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, red. G. Hofbauer, M. Klimontowicz, Berlin 2017, s. 24-36.
 60. Harasim J., Klimontowicz M., Attitudes of Polish households towards cash payments, Europa Regionów: "Household Finance", XXX, 1/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 17-31.

prof. UE dr hab. Monika Klimontowicz

 1. Klimontowicz M.: Aktywa niematerialne banku jako źródło przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysu, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 140, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 532-543.
 2. Klimontowicz M.: Lokowanie nadwyżek finansowych w aktywa niefinansowe, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, PTE O/Katowice, Katowice   2010, s. 191-222.
 3. Klimontowicz M.: How Intangibles Affect the Polish Consumers’ Decisions on the Banking Market, materiały pokonferencyjne 2nd European Conference on Intellectual Capital, Lisbon 2010, s. 337-345.
 4. Klimontowicz M.: The Quality of Banking Services as a Source of Competitive Advantage, red, E. Bogacka-Kisiel, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 78-94.
 5. Klimontowicz M.: Identyfikacja kapitału intelektualnego w banku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLV. 2, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 195-202.
 6. Frączek B., Harasim J., Klimontowicz M., Szustak G.: Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa 2011 (188 stron).
 7. Klimontowicz M.: The Concept of Intellectual Capital in Bank, Zeszyty Naukowe Masaryk University w Brnie "Evropské finanční systémy 2011", Brno 2011, s. 123-127.
 8. Klimontowicz M.: Banks’ Intangibles in Developing Relationships with Young Customers, materiały pokonferencyjne, European Conference on Knowledge Management, Universidad Politecnica de Cartagena, Cartagena 2012, s. 1436-1445.
 9. Klimontowicz M.: Płatności mobilne - modele i uwarunkowania rozwoju, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLIV, 4 , Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 353-362.
 10. Klimontowicz M.: Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku, CeDeWU, Warszawa 2013 (251 stron).
 11. Klimontowicz M.: The identification of Polish banks intangibles' significance and efficiency, Proceedings of the 5th European Conference on Intellectual Capital, Volume One, red. Garcia L., Rodriquez-Castellanos A., Barrutia-Guenaga J., University of the Basque Country, Bilbao 2013, s. 231-240.
 12. Klimontowicz M.: Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVII, 3, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 259-269.
 13. Klimontowicz M.: Creating Polish banks' competitiveness by proper identification and usage of intangible, Procedings of the 14th European Conference of Knowledge Management, Kaunas University of Technology Volume One, red. B. Janiūnaitė, A. Pundziene, M. Petraite, Kaunas 2013, s. 362-371.
 14. Klimontowicz M.: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności banku, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 173, red. I. Pyka, J. Cichy, Katowice 2013, s. 177-188.
 15. Harasim J., Klimontowicz M.: Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: the Case of Poland, "Journal of Innovation Management" 2013, nr 2, s. 86-102.
 16. Klimontowicz M.: Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku, [w:] Nauki o Finansach. Financial Sciences, 4 (17) 2013, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 118-130.
 17. Klimontowicz M: Kreowanie marki studiów doktoranckich, [w:] Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, red. K. Jędralska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 246-254.
 18. Klimontowicz M.: Ocena skuteczności wykorzystania aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej banku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (299), red. M. Marcinkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 211-223.
 19. Klimontowicz M.: Kapitał klienta we współczesnych modelach biznesowych banku, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. I. Pyka, J. Cichy, Katowice 2014, s. 268-281.
 20. Klimontowicz M., Harasim J.: Trust in banks' business models, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 165-178.
 21. Harasim J., Klimontowicz M.: Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego  a rozwój innowacyjnych form płatności, "Nauki o Finansach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, nr 1, s. 113-123.
 22. Klimontowicz M.: Rynek płatności mobilnych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju. Annales UMCS Sectio H Oeconomia, J. Węcławski (red.),Vol. XLVIII, 3, Lublin, 2014, s.137-146.
 23. Klimontowicz M.: Customer-centrity evolution as a foundation of bank’s competitive strategy, red. J. Harasim, B. Frączek, Journal of Economics & Management, Volume 16, University of Economics in Katowice, 2014, s. 45-59.
 24. Klimontowicz M., Frączek B.: Financial literacy of young customers and their expectations concerning banking services, Journal of Innovation Management, Vol. 3, No. 1, 2015, s. 62-84.
 25. Klimontowicz M.: Wiedza organizacyjna a konkurencyjność banku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow Review of Economics and Management, Nr 10 (934), Kraków 2014, s. 51-63.
 26. Klimontowicz M.: Knowledge Flows and Banks’ Resilience: The Case of Poland, Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management University of Udine, Italy 2015, s. 432-441.
 27. Klimontowicz M., Harasim J: Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. 49, No 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 227-235.
 28. Klimontowicz M.: Knowledge as a Foundation of Resilience on Polish Banking Market, The Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 14 Issue 1, 2016, s. 60-74.
 29. Klimontowicz M., Pyka A.: Modle biznesowe banków – wyzwania XXI wieku, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 44/2, Szczecin 2016, s. 153-165.
 30. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A.: Basel III Equity Requirements and a Contemporary Rating Approach, Copernican Journal Of Finance & Accounting, Volume 5, Issue 1, Toruń 2016, s. 91-105.
 31. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M.: The Development of the Basel framework and the impact on Small and Medium sized Enterprises in Germany and Poland, Journal of Business and Economics, Volume 7, No. 3, March 2016, s. 351-362.
 32. Klimontowicz M., Derwisz K.: Mobile Technology on Retail Banking Market, European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno 2016, s. 319-321.
 33. Klimontowicz M.: Intellectual Capital as a basis for Banks’ Business Models, Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management, Ulster University, Northern Ireland, United Kingdom, 2016, s. 468-475.
 34. Cichorska J., Klimontowicz M.: Financialisation as a result of the network economy’s development, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2016, vol.13/ nr 2, s. 1-12. 
 35. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K.: Bank Komercyjny w Polsce, Wydanie 2, Difin, Warszawa 2016 (526 stron).
 36. Klimontowicz M., Harasim J.: Socio-demographic factors influencing bank's business model development [w:] Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, red. G. Hofbauer, M. Klimontowicz, Berlin 2017, s. 24-36.
 37. Klimontowicz M., Harasim M.: Payment Habits and the Development of Innovative Payment Instruments in Poland, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Współczesne Finanse" 2016 (5), Katowice 2016, s. 42-56.
 38. Klimontowicz M., Sektor bankowy Irlandii, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 62-84.
 39. Harasim J., Klimontowicz M.: Wyzwania związanie z ograniczaniem obrotu gotówkowego, [w:] Obrót bezgotówkowy - stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 31-54.
 40. Hofbauer G., Klimontowicz M. (redakcja naukowa): Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, Uni-edition, Berlin 2017 (383 strony).
 41. Klimontowicz M.: Bank jako pośrednik na rynku usług finansowych, [w:] R. Pacud, J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński: Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa 2017, s. 17-54. 
 42. Klimontowicz M. (redakcja naukowa): Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, Wydanie I, Związek Banków Polskich, Warszawa 2017 ( 384 strony).
 43. Pyka A., Klimontowicz M.: Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol 51, No 1 (2017), s. 87-100. 
 44.  Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M., Development of equity regulations in the Basel framework, Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka, nr 1/2016 (1), s. 5-14.
 45. Hofbauer G., Klimontowicz M., A. Nocoń, The impact of capital requirements on companies' external financing, Journal of Modern Accounting and Auditing, January 2017, Vol. 13, No. 1.
 46. Harasim J., Klimontowicz M., Attitudes of Polish households towards cash payments, Europa Regionów: "Household finanse", XXX, 1/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 17-31.
 47. Hofbauer G., Klimontowicz M., A. Nocoń, The changes in capital structure of selected banking markets as a result of new regulations, European Financial Systems 2017, Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Part 1, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance and Institute for Financial Market, Brno, s. 222-229.
 48. Mitręga-Niestrój K., Klimontowicz M., Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus Card, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Współczesne Finanse" 2017 (325), Katowice 2017, s. 121-131.
 49. Klimontowicz M., Pyka A., Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1/2018 (27), cz. 2, s. 54– 64.   
 50. Klimontowicz M., Harasim J., Alternatywni dostawcy usług płatniczych na europejskim rynku płatności detalicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Vol. 51, no. 6, 2017, s. 105-115.
 51. Klimontowicz M., Harasim J., Alternative payments - taxonomy, development, and related risks, Bezpieczny Bank, Nr 4 (69), 2017,s. 88-108.
 52. Harasim J., Klimontowicz M., Regulations as a tool to increase consumer protection on the European retail payment market, Journal of Economics and Management, vol. 31, 2018, s. 50-73.
 53. Klimontowicz M., Multichannel distribution in the process of delivering value for banks' customers, Proceedings of the 13th European Conference in Innovation and Entrepreneurship, Aveiro, Portugal, 2018, s. 355-265.
 54. Klimontowicz M., The role of bank's innovativeness in building market efficiency - the case of Poland, Proceedings of the International Academic Conference "Strategica 2018. Challenging the Status Quo in Management and Economics", Sixth Edition, Bucharest, Romania, 2018, s. 252-265.
 55. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K.: FinTechs as alternative financial market players, Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019, Masaryk University, Brno 2019, s. 282-289.
 56. Klimontowicz M.: Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce - ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, liczba stron: 232.
 57. Klimontowicz M.: Innowacyjność banku - ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 84, nr 1, s. 63-74.
 58. Klimontowicz M., Hara sim J.: Mobile technology as part of banks' business model, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1 (340), s. 73-89.
 59. Klimontowicz M: The role of banks' innovativeness in building sustainable efficiency - the case of Poland, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Volume 7, Number 1, s. 525-539.
 60. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K.: The role of BankTechs in developing mobile payments in Poland - the case of BLIK, Proceedings of Financial Management of Firms and Financial Institutions. 12th International Scientific Conference, VSB - Technical University of Ostrava, 2019, s. 103-111.
 61. Klimontowicz M: Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe i operacyjne banków, [w:] Bankowość emocjonalna, red. E. Miklaszewska, M. Folwarski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020, s. 149-160.

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

 1. Mitręga-Niestrój K.: Komitet Globalnego Systemu Finansowego i jego działania na rzecz zwiększenia stabilności światowego systemu finansowego, [w:] Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, II część, red. J. Żabińska, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 43-72.
 2. Mitręga-Niestrój K.: Rola Instytutu Stabilności Finansowej w działaniach na rzecz wzmacniania światowego systemu finansowego, [w:] Rola międzynarodowe współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, II część, red. J. Żabińska, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 161-182.
 3. Mitręga-Niestrój K.: Nadzór finansowy – możliwości regulacji w skali globalnej, [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, red. T. Sporek, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 89-100.
 4. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Rola Rady Stabilności Finansowej w międzynarodowej współpracy finansowej w warunkach światowego kryzysu finansowego, [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, red. W. Frąckowiak i J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 151-162.
 5. Mitręga-Niestrój K.: Chiny wobec światowego kryzysu finansowego, [w:] Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, red. A. Walasik, J. Błach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 72, Katowice 2010, s. 257-265.
 6. Mitręga-Niestrój K.: Próba oceny działań Komitetu Globalnego Systemu Finansowego w aspekcie przyczyn światowego kryzysu finansowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010, s. 443-461.
 7. Mitręga-Niestrój K., Wieczorek-Kosmala M.: Fundamentals of International Finance, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011 (113 stron).
 8. Mitręga-Niestrój K.: Finansjalizacja międzynarodowych rynków surowców, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 282-292.
 9. Mitręga-Niestrój K.: Międzynarodowy system finansowy w ujęciu systemowym – jego efektywność oraz stabilność, [w:] Efektywność systemu finansowego, red. A. Walasik, K. Znaniecka, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Zeszyt 63, Katowice 2011, s. 87-102.
 10. Mitręga-Niestrój K.: Siatka bezpieczeństwa finansowego w Eurosystemie – stan obecny i perspektywy, Wyd. Cedewu, Warszawa 2011, s. 153-181.
 11. Mitręga-Niestrój K.: Światowy kryzys finansowy a rynki surowcowe, [w:] Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, red. T. Sporek, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 239-263.
 12. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Problem opcji walutowych w polskich przedsiębiorstwach w latach 2007-2009, [w:] Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, red. K. Znaniecka, M. Gorczyńska, Seria Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 77, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 53-69.
 13. Mitręga-Niestrój K.: Foreign trade of Poland during the global financial crisis, [w:] Finanční řízení podniků a finančních institucí 2011, red. D. Dluhosova, Sbornik prispecku z 8 mezinarodni vedecke conference, Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava 2011, s. 279-288.
 14. Mitręga-Niestrój K.: Kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną na przykładzie kryzysu subprime, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 27-35.
 15. Mitręga-Niestrój K.:  The new international financial architecture and the global financial crisis-some remarks, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Rynki finansowe, Studia Ekonomiczne Nr 106, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 129-136.
 16. Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K.: Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Cedewu, Warszawa 2012 (244 stron).
 17. Żabińska J., Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (redakcja naukowa): Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, CeDeWu, Warszawa 2012 (203 strony).
 18. Mitręga-Niestrój K.: Zarządzanie kryzysem finansowym w strefie euro, [w:] Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, red. J. Żabińska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 151-171.
 19. Mitręga-Niestrój K.: Bankowość p2p jako alternatywa dla tradycyjnych banków detalicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2012, s. 601-608.
 20. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Options strategies of the Polish companies during the global financial crisis, [w:] Managing and Modeling of Financial Risks, Vysoko Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava 2012, s. 429-438.
 21. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC, Cedewu, Warszawa 2013 (113 stron).
 22. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Forward foreign exchange market in Poland during the global financial crisis. Proceedings (Part II.), [w:]: Financial Management of Firms and Financial Institutions, 9th International Scientific Conference, 9th-10th September 2012, Vysoko Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava 2013, s. 571-580.
 23. Mitręga-Niestrój K.: Propozycje kontroli przepływów kapitałowych w aspekcie światowego kryzysu finansowego na przykładzie podatku od transakcji finansowych, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, red. T. Sporek, Studia Ekonomiczne, Nr 170, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 145-156.
 24. Mitręga-Niestrój K.: Crowdfunding: doświadczenia światowe i polskie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. 47.2013, Lublin, s. 87-94.
 25. Mitręga-Niestrój K., Frączek B.: Variety of forms and applications of alternative currencies, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, Berlin 2013, s. 129-144.
 26. Mitręga-Niestrój K., Frączek B.: Funkcjonowanie walut alternatywnych na świecie – korzyści i zagrożenia, Journal of Management, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s. 139-151.
 27. Mitręga-Niestrój K.: Zarządzanie kryzysem finansowym – studium teoretyczno-empiryczne, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. H. Buk, C.M. Olszak, M. Rówińska, E. Zięba, V Forum Naukowe UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2013, s. 100-111.
 28. Mitręga-Niestrój K.: Corporation and the integration of the European financial system,  [w:] Advanced Issues in Corporate Finance, red. M. Wieczorek-Kosmala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 171-190.
 29. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: The development of the exchange rates of the BRIC and CIVETS currencies during the global financial crisis, [w:] Challenges, research and perspectives – Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, red. G. Hofbauer, Berlin 2014, s. 239-258.
 30. Mitręga-Niestrój K.: The sharing economy and collaborative finance. Outline of the problems, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, T. 1, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 13-25.
 31. Mitręga-Niestrój K.: The international financial cooperation during the global financial crisis – the case of the Group of Twenty, [w:] Contemporary Problems in Banking and on Financial Markets, red. B. Frączek, J. Harasim, “Journal of Economics & Management” No 16/14, University of Economics, Katowice 2014, s. 62-75.
 32. Mitręga-Niestrój K.: Niestabilność finansowa i jej źródła we współczesnym świecie, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 171, Katowice 2014, s. 9-30.
 33. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Sektory bankowe krajów BRIC w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, red. T. Sporek, S. Talar, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 184, Katowice 2014, s. 93-105.
 34. Mitręga-Niestrój K.: Recent developments of the p2p lending market in Poland, [w:] Innowacje, a wzrost gospodarczy, cz. 2, red. J. Harasim, W. Gradoń, Studia Ekonomiczne, Nr 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 264-277.
 35. Mitręga-Niestrój K., B. Frączek: Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVIII, Sectio H, Lublin 2014, s. 99-107.
 36. Mitręga-Niestrój K.: Mechanizmy zarządzania kryzysem finansowym, [w:] Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014, s. 111-133.
 37. Mitręga-Niestój K., Puszer B.: Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS (Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA), CeDeWu, Warszawa 2015 (154 strony).
 38. Zieliński T., Mitręga-Niestój K.: Financial repression in term of deflation and low economic growth, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 235-256.
 39. Mitręga-Niestój K., Puszer B.: The development of the exchange rates of the next 11 curriences during the global financial crisis, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 301-318.
 40. Mitręga-Niestrój K., Klimontowicz M., Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus Card, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Współczesne Finanse" 2017 (325), Katowice 2017, s. 121-131. 

dr Aleksandra Nocoń

 1. Szunke A.: Instrumenty polityki pieniężnej w Polsce i na świecie wobec globalnego kryzysu finansowego, [w:] Wybór tekstów studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział Katowice, Katowice 2010. www.pte.pl/katowice/184.
 2. Szunke A.: Determinanty zmienności kursu polskiej złotówki wobec kursów walutowych wybranych państw gospodarki globalnej, Warsztaty Doktoranckie 2010, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 379-389.
 3. Szunke A.: Instrumenty polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego wobec globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2010, s. 167-175.
 4. Szunke A.: Obniżenie poziomu życia obywateli globalnej wioski w aspekcie globalnego kryzysu finansowego, [w:] Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 163-172.
 5. Szunke A.: Nadzwyczajna polityka monetarna gospodarki globalnej, [w:] Nauka i Gospodarka, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, Nr 2/2011, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2011, s. 57-62.
 6. Szunke A.: Nowa struktura regulacyjna gospodarki europejskiej. Wnioski z kryzysu, [w:] Nauka i Gospodarka, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, Nr 3/2011, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2011, s. 69-75.
 7. Szunke A.: Polityka pieniężna a wskaźniki makroekonomiczne. Stopa bezrobocia, [w:] Nauka i Gospodarka, Nauka i Gospodarka, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, Nr 4/2011, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2011, s. 52-29.
 8. Szunke A.: Polityka pieniężna a stopa bezrobocia. Wzajemne zależności i powiązania, [w:] Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, red. J. Osiński, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 95-106.
 9. Szunke A.: Wpływ polityki Quantitative Easing na wielkość i strukturę bilansu banku centralnego. Praktyka brytyjska, [w:] Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko, Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 104-116.
 10. Szunke A.: Aggregated indices Credit Default Swap as a measure of banking sector instability, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, H. Haensel, Wyd. Uni-edition GmbH, Berlin 2012, s. 29-41.
 11. Szunke A.: Determinants of escalating financial instability in the global economy, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. J. Harasim, J. Cichy, Katowice 2012, s. 164-171.
 12. Szunke A.: Unconventional regulations during banking sector instability in Eurozone, [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 213-218.
 13. Szunke A.: New framework of modern central banking, [w:] трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів, Запоріжжя 2012, s. 373-375.
 14. Szunke A.: Ewolucja współczesnej polityki pieniężnej, [w:] Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, red. J. Harasim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 317-326.
 15. Szunke A.: A new paradigm of modern central banking, “Journal of  Governance & Regulation”. International Scientific Journal, Vol. 2/2013, Sumy, Ukraina, s. 75-78.
 16. Szunke A.: Przemiany gospodarcze w kontekście miejsca i roli współczesnych banków centralnych, [w:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza,  red. J. Osiński, M. Pachocka, Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 437-446.
 17. Szunke A.: Koszty niestabilności sektora bankowego, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, V Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 233-243.
 18. Szunke A.: The role of banking institutions in destabilizing banking sector, [w:] Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 311-317.
 19. Szunke A.: Polityka banku centralnego Anglii w zakresie przywrócenia stabilizacji systemu finansowego. Wpływ nadzwyczajnych instrumentów polityki pieniężnej na wielkość i strukturę bilansu banku centralnego [w:] Warsztaty Doktoranckie’11 Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 253-264.
 20. Szunke A.: Banking Union as a security buffer against European banking sector instability in a long term, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, Wyd. Uni-edition GmbH, Berlin, Niemcy 2013, s. 95-104.
 21. Szunke A.: Modeling of banking sector instability, [w:] World financial markets in time of euro debt crisis, red. M. Král, J. Slepecký, S. Zarić, Wyd. GEORG, Žilina, Slovakia 2013, s. 21-30.
 22. Szunke A., Cichy J.: Instruments to guarantee the financial stability of the banking sector in the long term. Towards their assessment, [w:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, Part I, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Ostrawa 2013, s. 109-116.
 23. Szunke A.: Wybrane miary niestabilności sektora bankowego, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Studia Ekonomiczne, red. M. Capiga, G. Szustak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 50-64.
 24. Szunke A.: Changes in monetary policy after the crisis – towards preventing banking sector instability, [w:] Journal Corporate Ownership & Control. Virtus Interpress, nr 7881, Sumy, Ukraina 2014, s. 470-476.
 25. Szunke A.: A new paradigm of modern central banking, [w:] Governance & Control In Finance & Banking. A New Paradigm For Risk & Performance, red. A. N. Kostyuk, O. Afanasyeva, Y. Mozghovyi, Scholars’ Press, 2014, s. 142-150.
 26. Szunke A.: Nowa filozofia prowadzenia pokryzysowej polityki pieniężnej, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, nr 186, cz. I, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 217-228.
 27. Szunke A.: Non-standard monetary policy tools and their consequences. The review. “Journal of Management and Financial Sciences” (JMFS), Vol. VII, Issue 16 (czerwiec 2014), Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s. 23-33.
 28. Szunke A.: The role of financialization in banking sector instability, “Journal of of Economics and Management”, Vol. 16/2014, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 97-111.
 29. Nocoń A.: Selected consequences of transformation of modern monetary policy, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, Wyd. Uni-edition GmbH, Berlin 2014, s. 41-52.
 30. Nocoń A.: Problemy dyscypliny regulacyjnej w strefie euro po globalnym kryzysie finansowym, [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 123-131.
 31. Nocoń A.: Non-standard monetary policy measures and their consequences. “International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering” Vol. 9, nr 2, World Academy of Science, Engineering and Technology, Rio de Janeiro, Brazylia 2015, s. 403-407.
 32. Nocoń A.: Capital adequacy ratios in early warning system of modern central banks, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 223-234.
 33. Nocoń A.: Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec Quantitative Easing, [w:] Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 57-64.
 34. Nocoń A.: Implikacje niestandardowej polityki monetarnej na świecie dla gospodarki globalnej. Perspektywa pokryzysowa, [w:] Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, red. K. Pietraszkiewicz. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 70-83.
 35. Nocoń A.: Monetary policy of the Federal Reserve System from the perspective of exit strategies, “Journal of Economics and Management”, Vol. 21 (3), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 163-175.
 36. Nocoń A.: Wskaźniki ryzyka systemowego a bezpieczeństwo systemu finansowego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 238, red. G. Szustak, I. Pyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 91-103.
 37. Nocoń A.: Luzowanie ilościowe a działalność pomocowa banków centralnych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 246, red. J. Żabińska, J. Cichy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 35-51.
 38. Cichorska J., Nocoń A., Czech M.: Wybór instrumentu finansowego. Oferta rynkowa, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 113-143.
 39. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A.: Basel III Equity Requirements and a Contemporary Rating Approach, Copernican Journal of Finance & Accounting, Vol. 5 (Issue 1), Toruń 2016, s. 91-105.
 40. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M.: Development of the Basel framework and the impact on Small and Medium sized Enterprises in Germany and Poland, Journal of Business and Economics, Volume 5, No. 12, Academic Star Publishing Company, 2016, s. 351-363.
 41. Nocoń A.: Źródła finansowania jednostek kultury. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 256, red. A. Kwiecień, B. Reformat, S. Smyczek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 7-19.
 42. Nocoń A.: Finansowanie jednostek kultury w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Wybrane problemy, red. A. Kwiecień, B. Reformat, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 81-93.
 43. Pyka I., Nocoń A.: Dynamics of Lending Activity of Polish Banking Sector towards Low Interest Rate Policy of Central Banks, Transformations in Business & Economics, Vol. 15, No 2A (38A), s. 42-59.
 44. Pyka I., Mitręga-Niestrój K., Nocoń A.: Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unii Europejskiej, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 11-45.
 45. Nocoń A.: Sektor bankowy Wielkiej Brytanii. W: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 546-567.
 46. Nocoń A.: System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa 2016 (318 stron).
 47. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J.: Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 (213 stron).
 48. Pyka I., Nocoń A.: Banking sector stability in the global economy – Case Study, [w:] Challenges, Research and Perspectives: 2016. Europe in a Changing World, red. G. Hofbauer, M. Klimontowicz, Uni-edition GmbH Berlin 2016, s. 11-23.
 49.  Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M.: Development of equity regulations in the Basel framework, "Modern Finance. Theory and Practice" nr 1/2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 5-14.  
 50. Pyka I., Nocoń A.: Ryzyko niskich stóp procentowych w sektorze bankowym, [w:] Strategie stóp procentowych w bankowości, pod red. nauk. P. Masiukiewicza, ZBP, Wyd. CPBiI, Warszawa 2017, s. 10-31.
 51. Pyka I., Nocoń A.: Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 1 (29)/2017, Oficyna Wydawnicza SFG, Warszawa 2017, s. 175-188.
 52. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M.: The Impact of Capital Requirements on Companies’ External Financing, Journal of Modern Accounting and Auditing, USA, January 2017, Vol. 13, No. 1, s. 8-18.
 53. Frączek B., Nocoń A.: Wykorzystanie Internetu przy podejmowaniu decyzji finansowych. Przykład jednostek kultury, [w:] Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, red. nauk. B. Reformat, A. Kwiecień, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2017, s. 134-144. 
 54. Nocoń A.: Crowdfunding w finansowaniu jednostek kultury, [w:] Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, red. nauk. B. Reformat, A. Kwiecień, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2017, s. 145-154.
 55. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A.:The changes in capital structure of selected banking markets as a result of new regulations. G. Hofbauer, M. Klimontowicz, A. Nocoń. W: European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Part 1”, Brno: Masakryk University, 2017, part 1, Brno, Czechy, s. 222-229.
 56. Nocoń A.: Normalization of modern monetary policy, Uni-edition GmbH, Berlin, Niemcy 2017, s. 1-181.
 57. Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy centralnego Banku Japonii. I. Pyka, A. Nocoń. W: Studia Prawno – Ekonomiczne, Tom CV, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2017, s. 365-380, ISBN: 0081-6841, e-ISSN: 2450-8179, DOI: 10.26485/SPE/2017/105/20.
 58. Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej. I. Pyka, A. Nocoń. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, Vol. 51, Zeszyt 6, Lublin 2017, s. 343-356, ISSN: 0459-9586, e-ISSN: 2449-8513, DOI: 10.17951/h.2017.51.6.343.
 59.  Normalizacja polityki monetarnej – innowacja czy powrót poklasycznej polityki banków centralnych. I. Pyka, A. Nocoń, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 346, seria: Współczesne Finanse nr 12, red. W. Gradoń, G. Szustak, Katowice 2017, s. 95-111.
 60.  Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – Teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. A. Pyka, A. Nocoń, A. Sroczyńska-Baron, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 339, seria: Współczesne Finanse nr 10, Katowice 2017, s. 142-145, ISSN: 2083-8611.
 61.  ‘Repolonization’ Process of Domestic Banks. Analysis of Conditions and Opportunities. I. Pyka, A. Nocoń, w: Choudhry T., Mizerka J. (eds) Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2018, Chapter 11, s. 139-154, ISBN: 978-3-319-72861-2, e-ISBN: 978-3-319-72862-9, DOI: doi.org/10.1007/978-3-319-72862-9_11.
 62.  Monetary policy normalization of the European Central Bank. W: European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno: Masakryk University, 2018, Czechy, s. 462-469, ISBN: 978-80-210-8980-8, 978-80-210-8981-5, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index in Web of Science. 
 63.  Effectiveness of risk capital (own funds) in the Polish banking sector in the years of 2002-2016. A. Nocoń, I. Pyka, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, Vilnius, Lithuania, 2018, s. 9-19, ISSN: 2029-4441 / eISSN: 2029-929X, ISBN 978-609-476-119-5, eISBN 978-609-476-118-8, DOI: doi.org/10.3846/bm.2018.02, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index in Web of Science.
 64. Kapitał relacyjny w finansowaniu jednostek kultury. Przykład crowdfundingu. W: Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem. Red. nauk. B. Reformat, A. Kwiecień, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 106-119, ISBN: 978-83-7875-453-4.
 65. Nocoń A.: Alternative Scenarios of Central Bank’s Balance Sheet Normalization. The proceedings of the International Scientific Conference on Digitalization & Smart Green (R)evolution, 15-16.11.2018, Bratysława, Słowacja, 2018, s. 103-110.

 66. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.  
 67. Nowe narzędzie w polityce informacyjnej współczesnych banków centralnych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 356/18, seria: Współczesne Finanse nr 13, Katowice 2018, s. 97-108, ISSN: 2083-8611.
 68. Dylematy pomiaru i oceny procesu repolonizacji banków w Polsce. I. Pyka, A. Nocoń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 531, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 404-418, ISSN: 1899-3192, eISSN: 2392-0041.
 69. Sectoral analysis of the effectiveness of bank risk capital in the Visegrad Group countries. A. Nocoń, I. Pyka, Journal of Business Economics and Management, Vol. 20, Issue 2, 2019, s. 336-357, ISSN: 1611-1699, eISSN: 2029-4433; doi.org/10.3846/jbem.2019.9606 (Impact Factor: 1,503, 5Y: 1,265; CiteScore 2017: 1,56, SJR: 0,361, SNIP 2017: 0,788).
 70. Polish versus European banking sector – characteristics, consolidation, ownership changes. A. Pyka, A. Nocoń, The proceedings of the Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2019”, Vilnius, Lithuania, 2019, s. 314-323, eISSN: 2538-8711, ISBN: 978-609-476-161-4/eISBN: 978-609-476-162-1; doi.org/10.3846/cibmee.2019.032
 71. Nocoń A.: Risk Management in Central Banks in the Context of Monetary Policy Normalization. W: Multiple Perspectives in Risk and Risk Management. Linsley P., Shrives P., Wieczorek-Kosmala M. (eds), Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 2019, s. 279-289.

  72. Pyka I., Nocoń A., Negative Interest Rate Risk. Atavism or Normalization of Central Banks’ Monetary Policy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 3, No. 342, 2019, s. 89-116.

  73. Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury. Red. nauk. B. Reformat, A. Kwiecień, A. Nocoń, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2019.

  74. Nocoń A.: Crowdinvesting – inwestycyjny model finansowania społecznościowego. Alternatywa da instytucji kultury. W: Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury. Red. nauk. B. Reformat, A. Kwiecień, A. Nocoń, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2019.

  75. Nocoń A.: Evolution of the financial stability reports - theoretical approach. W: European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, red. J. Nesleha, L. Marek, M. Svoboda, Z. Rakovska, Brno: Masakryk University, 2019, Czechy, s. 418-425.

dr Blandyna Puszer

 1. Puszer B.: Rola Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Ubezpieczeń oraz międzynarodowych agencji ubezpieczeniowych w stabilizacji światowego systemu finansowego, [w:] Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, część II, red. J. Żabińska, Prace naukowe, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 11-43.
 2. Puszer B.: Rola UNDP oraz UNCTAD w międzynarodowej współpracy finansowej, [w:] Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, część II, red. J. Żabińska, Prace naukowe AE w Katowicach,  Katowice 2010, s. 132-161.
 3. Puszer B.: Metody minimalizacji ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 282-315.
 4. Puszer B.: Zagraniczne inwestycje portfelowe – przypadek Polski, [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niesta bilności, Tom 2, red. T. Sporek, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 103 – 117.
 5. Puszer B., Mitręga – Niestrój K.: Rola Rady Stabilności Finansowej w międzynarodowej współpracy finansowej w warunkach światowego kryzysu finansowego, [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe nr 144, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 151 – 163.
 6. Puszer B.: Znaczenie UNPD oraz UNCTAD w międzynarodowej współpracy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia stabilności międzynarodowego systemu finansowego, [w:] Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, red. H. Buk, C. Olszak, E. Ziemba, M. Rówińska, UE Katowice Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010, s. 463-484.
 7. Puszer B.: Znaczenie Joint Forum dla wzmocnienia stabilności międzynarodowego systemu finansowego, [w:] Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, red. A. Walasik, J. Błach, UE Katowice, „Studia Ekonomiczne” nr 72, Katowice 2010, s. 267-279.
 8. Puszer B.: Rola i  znaczenie międzynarodowego rynku finansowego w finansowaniu długu publicznego w Polsce, red. A. Walasik, K. Znaniecka, [w:] Efektywność systemu finansowego, UE Katowice, „Studia Ekonomiczne” nr 63, Katowice 2011, s. 103-123.
 9. Puszer B.: Zagraniczne inwestycje portfelowe w strefie euro, [w:] Integracja i globalizacja  w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, red. T. Sporek, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 311-331.
 10. Puszer B.: Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych strefy euro – stan obecny i perspektywy jego rozwoju, red. J. Żabińska, [w:] Rynki finansowe w strefie euro, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 69-95.
 11. Puszer B.: Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych w strefie euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA  vol. XLVI, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2012, s. 253-265.
 12. Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K., Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012 (244 strony).
 13. Puszer B.: Rynek  obligacji w Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy jego rozwoju, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnych finansów, Acta Economica nr 1, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Katowice 2012, s. 91-116.
 14. Puszer B.: Działania podejmowane przez IOSCO dla wzmocnienia międzynarodowego systemu finansowego na tle globalnego kryzysu finansowego, [w:] Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, red. J. Żabińska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 125-150.
 15. Puszer B.: Międzynarodowy rynek finansowy w finansowaniu długu Skarbu Państwa w Polsce, [w:] System finansowy a rozwój gospodarczy, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012, s. 153-169.
 16. Puszer B.: The importance of IOSCO for strengthening of the international system, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu  - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, nr 106, Wyd. UE Katowice, Katowice 2012, s. 146-154.
 17. Puszer B.: The Currency Option Market in Poland in the Period 2007-2010, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, H. Haensel, Uni- edition GmbH,  Berlin 2012, s. 43-57.
 18.  Żabińska J., Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (redakcja naukowa): Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, CeDeWu Warszawa 2012 (203 strony).
 19. Mitręga – Niestój K., Puszer B.: Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC, CeDeWu, Warszawa 2013 (113 stron).
 20. Puszer B., Pyka I.: Analysis of the Credit Portfolio in Polish Banking Sector Through the Years 2005 and 2011,  [w:] The Strategy of Banking and Real Sectors Interaction in Economy of Russia and Poland under Modern Conditions, red. V.I. Vagoziv, M.E. Lebedev, A. Gospodarowicz, Materiale of reports International Scientific and Reaserch Conference 2012,  The Ministry of Education and Science of the Russia Fereration, Kazan Federal University Institute of Economics and Finance,  Kazan 2012, s. 276-284, 169-178.
 21. Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K.: Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Cedewu, Warszawa 2012 (244 stron).
 22. Mitręga – Niestrój K., Puszer B.: Options strategies of the Polish companies during the global financial crisis, [w:] Managing and Modeling of Financial Risks, 6th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Ostrava 2012, s. 429 – 438.
 23. Puszer B.: Działania podejmowane przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych na rzecz stabilności międzynarodowego systemu finansowego w dobie globalnego kryzysu finansowego, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, UE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2013, s. 212 – 223.
 24. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Forward foreign exchange market in Poland during the global financial crisis,  [w:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Technicka Univerzita Ostrava 2013, s. 571 -580.
 25. Puszer B.: Działalność inwestycyjna w bankach komercyjnych, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 119 – 149.
 26. Puszer B.: Reguły ograniczające nierównowagi makroekonomiczne i fiskalne, [w:] Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014, s. 42-80.
 27. Mitręga – Niestrój K., Puszer B.: The development of the exchange rate of BRIC and CIVETS currencies during the global financial crisis, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. Hofbauer G. und Kollegen, Uni- edition GmbH  Berlin 2014, s. 239-258.
 28. Puszer B.: Opcje walutowe w strategii polskich przedsiębiorstw, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, red. T. Sporek,  „Studia Ekonomiczne” nr 122, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 205 – 219.
 29. Puszer B.: CDO na globalnym rynku finansowym, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA  vol. XLVI,4, Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej Lublin 2012, s. 723-733.
 30. Puszer B., Pyka I.: Komercyjne papiery wartościowe na rynku pieniężnym strefy euro. Analiza zmian w latach 2000-2011, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych. Bezpieczeństwo i Efektywność, red. D. Czechowska R. Pastusiak, Folia Oeconomica 284, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 165-183.
 31. Puszer B.: Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów BRIC, „Zarządzanie i Finanse” „Journal of Management and Finance”, nr 2, część 4, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s. 357-373.
 32. Puszer B.: Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w strefie euro, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA, vol. XLVII,3, Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej Lublin 2013, s. 511- 521.
 33. Puszer B.: Obligacje stabilnościowe jako instrument finansowania pożyczkowych potrzeb sektora publicznego w strefie euro,  [w:] Innowacje w bankowości  i finansach,  red. I. Pyka, J. Cichy, UE Katowice „Studia Ekonomiczne” nr 173, Katowice 2013, s. 104 – 117.
 34. Mitręga-Niestój K., Puszer B.: Sektory bankowe krajów BRIC w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki, red. T. Sporek, S. Talar, „Studia Ekonomiczne”  nr 184, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 93-105.
 35. Puszer B.: Joint Forum - znaczenie dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, red. T. Sporek, UE Katowice „Studia Ekonomiczne” nr 170, Katowice 2013, s. 157-167.
 36. Puszer B.: Działania podejmowane przez IOSCO w warunkach globalnego kryzysu finansowego oraz współpraca z  Komisją Nadzoru Finansowego w Polsce, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, „Studia Ekonomiczne” nr 171, Katowice 2014, s. 132-148.
 37. Puszer B.: Obligacje projektowe jako innowacyjny instrument finansowania strategicznych projektów w ramach UE, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, część 2, red. J. Harasim, W. Gradoń, „Studia Ekonomiczne”  nr 186, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 208-223.
 38. Puszer B.: The euro as an international currency in the official sector, “Journal of Economics & Management” vol. 16, Katowice 2014, s. 77-96.
 39. Puszer B.: Sukuk – źródło pozyskiwania kapitału na islamskim rynku długu (Sukub – the source of raising capital for Islamic debt market), Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA  vol. XLVIII,3, Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej Lublin 2014, s. 307-317.
 40. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015 (154 strony).
 41. Mitręga-Niestój K., Puszer B.: The development of the exchange rates of the next 11 curriences during the global financial crisis, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 301-318.
 42.  Puszer B.: Sektor finansowy oraz gospodarka Kolumbii wobec globalnego kryzysu finansowego, [w]: Mitręga – Niestój K., Puszer B., Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS (Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA), CeDeWu Warszawa 2015, s. 13-30.Puszer B.: Sytuacja w systemie finansowym i gospodarce Egiptu w czasie światowego kryzysu finansowego, [w]: Mitręga – Niestój K., Puszer B., Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS (Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA), CeDeWu Warszawa 2015, s. 67-90.
 43. Puszer B.: Turcja a globalny kryzys finansowy, [w]: Mitręga – Niestój K., Puszer B., Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS (Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA), CeDeWu Warszawa 2015,  s. 91-122.
 44. Puszer B.: Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, [w]: Nowa wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych, red. Fila J., Węcławski J., CeDeWu Warszawa 2015, s. 13-32.
 45. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: The Threast of the Banking Union for thr Polish Banking Sector, Masaryk University. Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Finanacial Market,  European Financial System 2015, Proceeding of the 12 international Scientific Conference, June 18-19, 2015, Brno 2015, s. 400-408.
 46. Puszer B.: Euro jako waluta międzynarodowa, [w]: Mechanizmy integracji walutowej, red. Pietrucha J., Tusińska M., UE Katowice 2015, s. 50-74.
 47. Puszer B., Mitręga- Niestrój K.: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach CIVETS, UE Katowice 2015, „Studia Ekonomiczne”  nr 226, s. 82-95.
 48. Mitręga- Niestrój K., Puszer B.: Monetary policy of the CIVETS countries in years 2006 - 2013, “Journal of Economics & Management” vol. 21, 2015, UE Katowice, s. 144-162.
 49. Puszer B.: Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów N-11, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA  vol. 49, nr 4 (2015), Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej Lublin 2015, s. 479 - 492.
 50. Puszer B.: Private banking jako usługa inwestycyjna instytucji finansowych na globalnym rynku finansowym, UE Katowice 2015, „Studia Ekonomiczne – Współczesne Finanse” 2015 (3), s. 80-98.
 51. Puszer B.: Rynek obligacji strefy euro, Seria wydawnicza: Rynek finansowy, UE Katowice 2016, (91 stron)
 52. Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. J. Cichy, B. Puszer UE Katowice 2016, (598 stron)
 53. Puszer B., Harasim J.: Sektor bankowy Luksemburga, [w]: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Cichy J., Puszer B., UE Katowice 2016, s. 344-362.
 54. Puszer B.: Sektor bankowy Chorwacji, [w]: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Cichy J., Puszer B., UE Katowice 2016, s. 107-124.
 55. Puszer B.: Sektor bankowy Grecji, [w]: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Cichy J., Puszer B., UE Katowice 2016, s. 239-254.
 56. Puszer B.: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów NEXT 11 a potencjał inwestycyjny tych państw, UE Katowice 2016, „Studia Ekonomiczne” 2016 nr 269, s. 177-19.
 57. Mitręga – Niestój K., Puszer B., Szewczyk Ł: Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu Warszawa 2017, (171 stron)
 58. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł: Sektor finansowy oraz gospodarka Bangladeszu w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w]: Mitręga – Niestój K., Puszer B., Szewczyk Ł: Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu Warszawa 2017, s. 15-32.
 59. Puszer B.: Meksyk a globalny kryzys finansowy, [w]: Mitręga – Niestój K., Puszer B., Szewczyk Ł: Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu Warszawa 2017, s. 91-116.
 60. Puszer B.: Sytuacja w sektorze finansowym oraz gospodarce Pakistanu a globalny kryzys finansowy, [w]: Mitręga – Niestój K., Puszer B., Szewczyk Ł: Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu Warszawa 2017, s. 131 -148.

dr inż. Anna Pyka

 1. Pyka A.: The potential of project finance for financing public tasks, “Economic and Environmental Studies” Vol. 10, No. 3 (15/2010), Sept. 2010, s. 11-19.
 2. Pyka A.: Markets in financial instruments directive (MIFID) jako instrument ograniczenia ryzyka transakcji na papierach wartościowych, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 29/2010, Poznań 2010, s.  209-219.
 3. Pyka A.: Kredyt a alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa w warunkach ograniczonego dostępu do kapitału, [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka. Wybrane materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 27-28 maja 2010, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010, s. 92-107.
 4. Pyka A.: Rola obligacji komunalnych w finansowaniu JST w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 72, „Studia ekonomiczne” - Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, red. A. Walasik, J. Błach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 101-115.
 5. Żabka A., Pyka A.: Racjonalizacja wydatków budżetowych z wykorzystaniem metodologii ZWRE (zintegrowanego wskaźnika wzrostu ekonomicznego potencjału regionu), [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 139-148.
 6. Pyka A.: Finansowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 53-70.
 7. Pyka A.: Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 71-90.
 8. Pyka A.: Problem doboru mierników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Wydawnictwo, Difin, Warszawa 2011, s. 232-242.
 9. Pyka A.: Obligacje przychodowe jako instrumenty finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów zależnych od jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty finansowe i płynnościowe,  red. E. Denek, B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 36, Poznań 2011, s.239-252.
 10. Pyka A., Doś A.: Shaping the technical elements of taxing in EU countries in an economic crisis situation, [w:] Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011, International Masaryk Conference For Ph.D. Students And Young Researchers, Published by: MAGNANIMITAS, The Czech Republic - Hradec Králové 2011, s. 1555-1563.
 11. Pyka A.: Finansowanie zobowiązań handlowych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie i Edukacja, nr 82 (maj-czerwiec 2012), s. 75-88.
 12. Pyka A.: The Efficiency of Investments in Business in the Context of the Business’s Market Value Added, [w:] Managing and Modelling of Financial Risks, 6th International Scientific Conference, red.  M. Culik, Technical University of Ostrava, Ostrava 2012, s. 518-526.
 13. Pyka A., Wieczorek-Kosmala M.: Systemic Risk, Specific Risk and the Risk of Company’s Growth, [w:] Managing and Modelling of Financial Risks, 6th International Scientific Conference, red.  M. Culik, Technical University of Ostrava, Ostrava 2012, s. 527 – 533. 
 14. Pyka A.: Zewnętrzne formy finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodarczego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, tom 2, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 183-192.
 15. Pyka A.: Motywy emisji „obligacji węglowych” jako specyficznych obligacji korporacyjnych opartych o świadczenia niepieniężne, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, tom 2, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 193-202.
 16. Pyka A., Doś A.: Public-Private Partnership, [w:] Advanced issues in corporate finance, red. M. Wieczorek-Kosmala, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 199-210.
 17. Pyka A., Doś A.: Project Finance, [w:] Advanced issues in corporate finance, red. M. Wieczorek-Kosmala, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 211-218.
 18. Pyka A.: Forma prawna jako element strategii podatkowej przedsiębiorstwa, [w:] Opodatkowanie przedsiębiorstw, red. J. Iwin-Garzyńska, Warszawa 2013, s. 148-158.
 19. Pyka A.: Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Vol. 11, No. 2, część 2, 2013, s. 325-337.
 20. Doś A., Pyka A.: Public-private partnership as innovative solution for financing enterprises, Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I), 9th International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava, Ostrava 2013, s. 129-139.
 21. Kaczmarzyk J., Pyka A.: Uwarunkowania działalności finansowej przedsiębiorstw, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-44.
 22. Pyka A., Wieczorek-Kosmala M.: Case study of innovative model of bancassurance collaboration in corporate banking sector, Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part II), 9th  International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava, Ostrava 2013, s. 690-698.
 23. Pyka A.: Execution of Investment Projects Based on the Public-Private Partnership Model in Poland in the Period From 2009 to 2011, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, P. Kowalik, Wrocław 2013, s. 115-123.
 24. Pyka A.: Commercial banking – services and products, [w:] Fundamentals of Finance, red. J. Błach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 71-85.
 25. Pyka A., Błach J.: Business-to-business platforms as a part of e-commerce – possibilities of practical use by polish enterprises, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Vol. 3, No 2 (2014), s. 137-149.
 26. Pyka A.: Podmioty systemu finansowego. Bank centralny w strukturze systemu bankowego, [w:] Finanse. Kategorie-zjawiska i procesy – podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 201-218.
 27.  Pyka A.: Podmioty systemu finansowego. Banki komercyjne, [w:] Finanse. Kategorie-zjawiska i procesy – podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 219-233.
 28.  Pyka A.: The security of transactions as the element of building trust and loyalty in the e-commerce market, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 131-143.

 29. Pyka A., Cichy J.: Sytuacja kapitałowa banków spółdzielczych na tle sektora bankowego, [w:] Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, red. L. Bednarczyk, K.J. Sadurski, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom 2016, s. 93-106.
 30. Pyka A.: Bank wszechstronnie analizuje ryzyko kredytowe, „Rzeczpospolita”, Moja Pożyczka, nr 124, 30.05.2016, s. 2.
 31. Pyka A.: Banki adaptują się do nowych warunków, Gazeta Finansowa, nr 42, 14.10.2016, s. 37.
 32. Pyka A.: Wyniki finansowe a sytuacja kapitałowa sektora bankowego, Bank Spółdzielczy, nr 2, listopad 2016, s. 58-61.
 33. Klimontowicz M., Pyka A.: Modele biznesowe banków - wyzwania XXI wieku, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 153-165.
 34. Pyka A., Klimontowicz M.: Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol 51, No 1 (2017), s. 87-100.
 35. Pyka A.: Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu, [w:] Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 169-190.
 36. Pyka A.: Determinanty wyników finansowych i siły kapitałowej sektora bankowego, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2 (43) kwiecień-czerwiec 2017, s. 83-90.
 37. Pyka A.: Innovative model of supplier’s financing in business-to-business platforms, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 325, Katowice 2017, s. 132-144.
 38. Pyka I.,  Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018. 

 39. Klimontowicz M., Pyka A., Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1/2018 (27), cz. 2, s. 54– 64.

 40. Gradon W., Pyka A. (redakcja naukowa): Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, nr 356, 13/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018 (169 stron).
 41. Pyka A., Nocoń A., Polish versus European Banking Sector − Characteristics, Consolidation, Ownership Changes, International Scientific Conference: Contemporary Issues In Business, Management And Economics Engineering’2019; 9–10 May 2019, Published by Vilnius Gediminas Technical University Press, Vilnius, Lithuania.  eISSN 2538-8711, ISBN 978-609-476-161-4/eISBN 978-609-476-162-1; doi.org/10.3846/cibmee.2019.032    

prof. dr hab. Irena Pyka

 1. Pyka I.: Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty,  Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010 (268 stron).
 2. Pyka I.: Nadzwyczajne instrumenty banków centralnych w regulowaniu stabilności sektora bankowego w Unii Europejskiej, [w:]  Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe 140, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 54-63.
 3. Pyka I., Pyka J.: The National  Bank of Poland Monetary Policy Instruments at the Time of Global Financial Krisis, [w:] Globalnata finansowo- ikonomiczeska kriza I finansowijat control. Uniwersitecko Izdatielstwo ”Stopanstwo” Sofia 2010, s. 22-36.
 4. Pyka I. (redakcja naukowa): Rynek finansowy, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010 (270 stron).
 5. Pyka I.: Funkcjonowanie i organizacja rynku finansowego, [w:] Rynek finansowy, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 8-27.
 6. Pyka I.: Tendencje zmian na rynku finansowym, [w:] Rynek finansowy, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 59-71.
 7. Pyka I.: Bankowość centralna wobec skutków kryzysu finansowego gospodarki globalnej, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, Studia Ekonomiczne nr 71, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 115-131.
 8. Pyka I.: Rynkowe instrumenty finansowe w perspektywie nowych wyzwań rozwojowych sektora bankowego, [w:] Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Wyd. UMSC w Lublinie, Lublin 2010, s. 597-609.
 9. Pyka I.: O nowy paradygmat bankowości centralnej, [w:] Ekonomia i finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, CBiE, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 485-497.
 10. Pyka I.: Zaangażowanie banków w rynkowe instrument finansowe w okresie globalnego kryzysu finansowego- perspektywa wyjścia, [w:] Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, red.  A. Gospodarowicz, Bankowość, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 262-275.
 11. Pyka I.:  Czy nowe regulacje stabilizują sektor bankowy, [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, pod red. J. Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 47-65.
 12. Pyka I., Pyka J.: Adaptation Processes in Polish Banking Sector in the Perspektive of Global Financial Crisis, [w:] Developmental Challenges of Contemporary Economies. Manangement, Finance, red. R. Borowiecki, T. Rojek, Restrukturing, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011, s. 531-543.
 13. Pyka I.: Niezależność banku centralnego z perspektywy globalnego kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe nr 11, Wyd. PTE, Kraków 2011, s. 125-139.
 14. Pyka I.: Conditions for the development of the Polish banking sector inviewe of the exit from the global financial crisis, [w:] Aktualne problemy funkcjonowania bankowego sektora w Polsce i wschodniej Europy, Materiały konferencyjne, red. I. A. Maksimcew, A. Gospodarowicz, M. E. Lebedew, Wyd. St. Petersburskiego Uniwersytetu Ekonomii i Finansów, St. Petersburg-Kudowa 2011, s. 131-142.
 15. Pyka I.: Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Wyd. Difin, Warszawa 2012 (253 strony).
 16. Pyka I.: Instrumenty polityki monetarnej NBP w kształtowaniu płynności polskiego sektora bankowego, [w:] Wyzwania współczesnej polityki pieniężne, red. W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko, Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 37-48.
 17. Pyka I.: Instytucjonalizm banku centralnego we współczesnej gospodarce, [w]: Współczesna bankowość centralna, red. W. L. Jaworski, A. Szelągowska, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 63-84.
 18. Pyka I.: Synteza wyników badań nad modelowaniem systemu pośrednictwa finansowego, [w:] Szkice o finansach, księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. K. Znanieckiej, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 227-234.
 19. Pyka I., Cichorska J. (redakcja naukowa): Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania, Tom "Bankowość", Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 105, UE Katowice 2012 (515 stron).
 20. Pyka I., Puszer B.: Analysis of the Credit Portfolio in the Polish Banking Sektor Trough the Years 2005 and 2011, [w:] The Strategy of Banking and Real Sectors Interaction in Economy of Russia and Poland Under Modern Conditions, Kazanskij (Priwołżskij) Federalnyj Uniwesitet, Kazań 2012, s. 276-284.
 21. Pyka I.: Bank centralny a stabilność finansowa współczesnej gospodarki, [w:] Problemy współczesnej ekonomii, Księga Jubileuszowa prof. D. Kotlorz, red. U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska, Wyd. UE Katowice, Katowice 2012, s. 99-112.
 22. Pyka I.: Konsekwencje polityki monetarnej EBC na rynkach finansowych z perspektywy „exit strategy”, [w]: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 129-138.
 23. Pyka I., Cichorska J. (redakcja naukowa): Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Bankowość, Studia Ekonomiczne Nr 105 (2012), Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012 (515 stron).
 24. Pyka I.: Polityka monetarna EBC wobec przemian instytucjonalnych w strefie euro, [w:] Zarządzanie i Finanse , nr 2, część 1, lipiec 2013, s. 503-516. 
 25. Pyka I.,Puszer B.: Komercyjne papiery wartościowe na rynku pieniężnym strefy euro. Analiza zmian w latach 2000- 2011, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych. Bezpieczeństwo i Efektywność Folia Oeconomica 284, red. D. Czechowska R. Pastusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 165-183.
 26. Pyka I.,Czech M.: Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian. Oeconomia vol.XLVII,3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531.
 27. Pyka I.,Joanna Cichorska:Changes in the ownership structure of the Polish banking sector from the perspective of the “exit strategy”, [w:] Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries, red. A. Gospodarowicz, D. Wawrzyniak, Reaserch Papers of Wrocław University of Economics 316/2013, Wrocław 2013, s. 145-157.
 28. Pyka I., Puszer B.: Komercyjne papiery wartościowe na rynku pieniężnym strefy euro. Analiza zmian w latach 2000- 2011, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych. Bezpieczeństwo i Efektywność, red. D. Czechowska R. Pastusiak, Folia Oeconomica 284, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 165-183.
 29. Pyka I. (redakcja naukowa): Bankowość komercyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (386 stron).
 30. Pyka I.: Współczesna bankowość komercyjna, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 12-36.
 31. Pyka I.: Portfel aktywów bankowych, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 297-318.
 32. Pyka I.: Banki po zawale. Mity a rzeczywistość, [w:] Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, red. S.Flejterski, A. Gospodarowicz, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014, s. 29-43.
 33. Pyka I., Cichy J. (redakcja naukowa): Innowacje a wzrost gospodarczy, część 1, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (320 stron).
 34. Pyka I.: Nowe regulacje bankowe a stabilność finansowa polskiego sektora bankowego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, część 1, red.  I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 196-207.
 35. Pyka I.: Monetary Policy of central banksin the lov interest rates conditions, [w:] Challenges, Research and Perspektives, G. Hofbauer und Kollegen, Uni-edition GmbH, Berlin 2014, s. 11-26.
 36. Pyka I.: Konsekwencje implementacji programów luzowania ilościowego w strefie euro, [w:] Współczesne wyzwania w bankowości i finansach, Problemy zarządzania, vol. 12, nr 4 (48), t.1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, s. 7-24.
 37. Pyka I., Muszyński M.: Communication in the Monetary Policy of the National Bank of Poland, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 179-192.
 38. Pyka I.: Polityka stabilizacji finansowej gospodarki światowej z perspektywy zmian europejskiej bankowości centralnej [w:] Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, red. K. Pietraszkiewicz, PTE, Warszawa 2015, s. 281-297.
 39.  Pyka I.: Dylematy banków centralnych wobec polityki luzowania ilościowego, Zeszyty Naukowe. Cracow Review of Economics and Management, nr 2 (938), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s.71-87.
 40.  Pyka I.: Kreacja pieniądza kredytowego w warunkach polityki luzowania ilościowego banków centralnych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, nr 3, tom I (23)/2015, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa  2015, s. 75-89.
 41. Pyka I.: Balans sheed policy of central banks in the conditions of the exit strategy of central banks, Journal of Economics and Management, vol. 21 (3), University of Economics in Katowice, Katowice 2015, s. 110- 128.
 42. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J.: Nadzwyczajna polityka monetarna a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 (214 stron).
 43. Pyka I., Nocoń A.: Dynamics of Lending Activity of Polish Banking Sector towards Low Interest Rate Policy of Central Banks, Transformations in Business&Economics, vol. 15, No 2A (38A) 2016, s. 415-434.
 44. Pyka I., Mitręga- Niestrój K., Nocoń A.: Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unii Europejskiej, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 11-45. 
 45. Pyka I., Nocoń A.: Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace Nr 1(29)/ 2017, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s.175-189.
 46. Pyka I., Nocoń A.: Ryzyko niskich stóp procentowych w sektorze bankowym, [w:] Strategie stóp procentowych w bankowości, red. P. Masiukiewicz, ZBP, Warszawa 2017, s. 10-32. 
 47. Pyka I.:  Nadzwyczajna polityka monetarna. Między Scyllą a Charybdą, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, red. M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin  2017, s. 461-473.
 48.  Pyka I., Pyka J.: Przesłanki i dylematy repolonizacji banków krajowych, [w:] Nowoczesność Przemysłu i Usług, Organizacja i Zarządzanie, red. J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyt 108 , Politechnika Śląska, Zeszyty Naukowe nr 1983, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2017, s. 349-363.
 49. Pyka I., Nocoń A.: Banking sector stability in the global economy. Case study,  Herausforderungen, Forschung und Perspektiven; Europa in einer sich ändernden Welt = Challenges, Research and Perspectives: 2016 : Europe in a Changing World / ed. Günter Hofbauer, Monika Klimontowicz, Berlin 2017, s. 11-23.

  50.  Pyka I., Nocoń A.: Normalizacja polityki monetarnej – innowacja czy powrót do klasycznej polityki banków centralnych. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 346; Współczesne Finanse nr 12, red. W. Gradoń G.  Szustak, Katowice 2017, s. 95-111.

  51. Pyka I., Nocoń A.: Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy centralnego Banku Japonii. [w:] Studia Prawno – Ekonomiczne, Tom CV, Łódzkie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2017.

  52. Pyka I., Nocoń A.: Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, Vol. 51, Zeszyt 6, Lublin 2017.

  53. Pyka I., Nocoń A.: Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2017.

  54. Pyka J., Pyka I., Procesy konsolidacji kapitałowej w polskim sektorze bankowym po globalnym kryzysie finansowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 118, Gliwice 2018, s. 481-491.

  55. Pyka I., Czech M., Kontrakty terminowe w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse. Nr 356 , Katowice 2018, s.124-145.

  56. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

  57. Pyka I., Nocoń A., Repolonization’ Process of Domestic Banks. Analysis of Conditions and Opportunities. [w:] Choudhry T., Mizerka J. (eds) Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2018, Chapter 11, s. 139-154.

  58. Nocoń A., Pyka I., Effectiveness of risk capital (own funds) in the Polish banking sector in the years of 2002-2016, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, Vilnius, Lithuania, 2018, s. 9-19.

  59.  Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej , I. Pyka ,A. Nocoń , J.Cichorska , CeDeWu , Warszawa  2019 , ISBN 978-83-8102-056-5 

  60. Polityka monetarna współczesnych banków centralnych. Efekt przemijania czy nowy paradygmat w teorii finansów. I. Pyka, (w) red. J. Marszałek. D. Starzyńska  ; Zarządzanie Finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 2019,  ISBN 978-83-8142 -703-6,

  61. Dylematy pomiaru i oceny procesu repolonizacji banków w Polsce, I. Pyka , A. Nocoń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 531 , Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2019 , s. 404- 418 , ISSN 1899 3192 eISSN 2392-0041

  62. Sectoral analisis of the effctiveness of bank risk capital in the Visegrad Group countries . A.Nocoń , I.Pyka , Journal of Business Economics and Management , Vol 20 Issue 2, 2019, s.336-357, ISSN: 1611-1699, eISSN 2029-4433; doi.org./10.3846/jbem.2019.9606(Impact Factor:1,503,5Y:1,265; CiteScone 2017:1,56,SJR:0,361,SNIP 2017:0,788

  63. Negative Interest Rate Risk. Atavism or Normalization of Central Banks’ Monetary Policy. I. Pyka, A. Nocoń, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 3, No. 342 (2019), 2019, s. 89-116, ISSN: 0208-6018 e-ISSN: 2353-7663, https://doi.org/10.18778/0208-6018.342.05.

   64. I. Pyka, M. Zygierewicz, P. Bolibok, A. Nocoń: Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.

   65. Irena Pyka, Aleksandra Nocoń, and Anna Pyka; Interactions Between Effectiveness and Consolidation of Commercial Banks in the Polish Banking Sector Eurasian Studies in Business and Economics 16/1 Series Editors Mehmet Huseyin Bilgin, Istanbul, Turkey Hakan Danis, San Francisco, CA, USA, Eurasian Economic Perspectives Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society Conference.Springer

   66. Irena Pyka and Aleksandra Nocoń; Banks’ Capital Requirements in Terms of Implementation of the Concept of Sustainable Finance, Sustainability, 2021, 13, 3499. https://doi.org/ 10.3390/su13063499

  67. I.Pyka, A.Nocoń ; Polityka makroostroznościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo; Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr24/73/2020; Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie.

dr Łukasz Szewczyk

 1. Szewczyk Ł., Czech M.: Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr 1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.
 2. Szewczyk Ł.: Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych, [w:] Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, red. J. Żabińska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 173-192.
 3. Szewczyk Ł.: Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania nadzoru bankowego w Unii Europejskiej w aspekcie kryzysu finansowego, [w:] Współczesna Gospodarka. Wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, red. J. Harasim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 307-315.
 4. Szewczyk Ł.: Rekomendacje dla banków jako odpowiedź na globalny kryzys finansowy, [w:] Warsztaty Doktoranckie ’11. Zarządzanie, Finanse, Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 245-252.
 5. Szewczyk Ł.: Rola Banku Szwecji w zarządzaniu kryzysem finansowym, [w:] Gospodarka, Technologia, Zarządzanie. Studia Doktorantów nr 11, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012,  s. 85-95.
 6. Szewczyk Ł., Czech M.: Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.
 7. Szewczyk Ł.: The role of deposit guarantee schemes in stabilizing the financial system in the eurozone. Lessons from the crisis, [w:] Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 303-310.
 8. Szewczyk Ł., Czech M.: Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.
 9. Szewczyk Ł.: Znaczenie dyrektywy CRD IV w kształtowaniu norm ostrożnościowych w Unii Europejskiej, [w:] Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej, red. J. Stacharska- Targosz, J. Szostak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  nr 48, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013, s. 83-96.
 10. Szewczyk Ł.: Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego, [w:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński, M. Pachocka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 425-436.
 11. Szewczyk Ł., Żabińska J.: Central bank communication and its meaning to monetary Policy, [w:] Chalenges, Reserach and Perspectives, red. G. Hofbauer, uni-edition GmbH, Berlin 2014, s. 129-138.
 12. Szewczyk Ł.: Polityka informacyjna wybranych banków centralnych i jej rola we wspieraniu stabilności finansowej, [w:] Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek. red. M. Szyszko, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 56, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2014, s. 43-52.
 13. Szewczyk Ł.: Znaczenie międzynarodowych regulacji w funkcjonowaniu systemów gwarantowania depozytów, [w:] Praktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego, red. J. Żabińska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, nr 55, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2014, s. 13-22.
 14. Szewczyk Ł.: Znaczenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w zapewnianiu stabilności systemu finansowego w Unii Europejskiej, [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku, red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 62-71.
 15. Szewczyk Ł.: Changes in the deposit guarantee schemes as a consequence of the global financial crisis , [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 267-274.
 16. Szewczyk Ł.: The Role of ECB as a Supervisory Authority within European Union, [w:] European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno 2015, s. 605-610.
 17. Szewczyk Ł.: A New Role of European Central Bank in the European Financial Safety Net, [w:] Strategie Gospodarcze I Społeczne Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 43-48.
 18. Szewczyk Ł.: Recent developments in deposit insurance from EU perspective, “Corporate Ownership and Control” 2015, vol. 12 issue 4, Sumy, Ukraine, s. 867-870.
 19. Szewczyk Ł.: Ocena efektywności systemów gwarantowania depozytów, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna, red. M. Postuła, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 89-98.
 20. Szewczyk Ł.: The funding model of deposit guarantee schemes in EU. Lessons from the crisis, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, nr 238, s. 144-152.
 21. Szewczyk Ł.: Skutki globalnego kryzysu finansowego dla bankowości inwestycyjnej - przykład UBS, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, nr 246, Katowice 2015, s. 99-111.
 22. Szewczyk Ł.: Model finansowania systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej. Wnioski z kryzysu, [w:] Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności, red. H. Buk, J. Szostak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2015, t.59, nr 2, s. 37-48.   
 23. Szewczyk Ł.: Wykluczenie finansowe jako problem społeczny, [w:] Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy. Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2016, nr 83, s. 118-124.
 24. Szewczyk Ł.: Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2016, nr 1 (62), s. 28-51.
 25. Szewczyk Ł.: Funkcja pomocowa w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów w strefie euro, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 266, Katowice 2016, s. 189-197.
 26. Szewczyk Ł.: Co-operative banks in Poland. Current issues. European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2016, s. 802-807. 
 27. Szewczyk Ł.:Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla pozaeuropejskich systemów gwarantowania depozytów, [w:] Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, red. J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s.739-748.
 28.  Szewczyk Ł., Żabińska J.: Sektor bankowy Słowenii, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 488-502.
 29. Szewczyk Ł.: A common deposit guarantee scheme in EU and current problems, [w:] Challenges, Research and Perspectives: 2016. Europe in a Changing World, red. G. Hofbauer, M. Klimontowicz, Uni-Edition, Berlin 2016, s. 72-79.  
 30. Szewczyk Ł.:Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów, Annales UMCS Sectio H Oeconomia 2016, vol. 50, nr 4, s. 487-495.  

prof. UE dr hab. Grażyna Szustak

 1. Capiga M., Gradoń W., Szustak G.: Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 53- 102.
 2. Szustak G.: Instytucjonalizacja rynku kapitałowego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 151-174.
 3. Gorczyńska M., Szustak G.: Procedura oceny wiarygodności kontrahenta, jako sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiecha, Zeszyty naukowe nr 142, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 203-211.
 4. Gorczyńska M., Szustak G.: Obce źródła finansowania przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego, [w:] Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec świtowego kryzysu gospodarczego, red. A. Walasik, J. Błach, Studia Ekonomiczne nr 72, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 201-211.
 5. Szustak G.: Stan i perspektywy przebiegu procesów integracji  nadzoru finansowego na    obszarze Unii Europejskiej w dobie światowego kryzysu finansowego i pogłębiających się procesów globalizacji rynku finansowego, [w:] Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji, red. J. Żabińska, Zeszyt Naukowy nr 12 Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w  Poznaniu, Wyd. WSB, Poznań 2010, s. 141-161.
 6. Capiga M., Gradoń W., Szustak G.: Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 71-108, 116-126.
 7. Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M.: Europejski rynek płatności detalicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 137-170.
 8. Szustak G.:  The financial crisis and changes in polish banking procedures of retail borrower evaluation, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość,red. I. Pyka, J. Cichorska, “Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 105,Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s.  349- 356.
 9. Szustak G.: Basel III – a challenge for European banks, [w:] Challenges, research and perspectives, red. G. Hofbauer, H. Haensel, Uni – edition, Berlin 2012, s. 143-153.
 10. Capiga M., Gradoń W., Szustak G.: Systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania upadłości w ocenie działalności instytucji finansowych, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 51-100.
 11. Szustak G.: Klasyczne produkty działalności operacyjnej banków komercyjnych, [w:]Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 90-118.
 12. Szustak G.:  Struktura  źródeł  finansowania banku komercyjnego, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 247-268.
 13. Szustak G.: A safe banking system - EU priority, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red.G. Hofbauer,  Uni – edition, Berlin 2013, s. 43-52.
 14. Szustak G.: Non-Bank Financial Companies vs. Banks in the European Union: A Serious Regulatory Asymmetry with Consequences, “Corporate Ownership & Control”. International Scientific Journal, Sumy, Ukraine 2013, vol. 11, Issue 1, s. 18-23.
 15. Szustak G.: Innowacje rynku kart płatniczych w Polsce – charakter, tempo i zasadność wprowadzanych zmian, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2013, vol. XLVII,3.  Sectio H, s. 531-538.
 16. Szustak G.: Supernadzór bankowy w strefie euro, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, red. I. Pyka, J. Cichy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2013, nr 173, s. 214-224.
 17. Szustak G.: Consumer protection as a premise to build trust in the financial service market, Journal of Economics and Management, UE w Katowicach, Katowice 2014, s.113-133.
 18. Szustak G., Capiga M., Gradoń W.: Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym, CeDeWU, Warszawa 2014, s. 55-107.
 19. Szustak G.: Resolution – A necessary complement to the EU’s safety net and its budget, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer,  Uni – edition, Berlin 2014, s. 103-112.
 20. Szustak G.: Informacja o kredytobiorcy – zasadnicza przesłanka bezpieczeństwa banku, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2014, nr 171, s. 65-83.
 21. Szustak G. , Gradoń W.: Wybrane aspekty procesów restrukturyzacji sektora bankowego, [w:] I. Pyka, G. Szustak (red.), Studia Ekonomiczne 2015, nr 238, s. 153-179.
 22. Szustak G.: Kategorie kapitału jako kluczowe generatory wartości banku, [w:] Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 107-149. 
 23.  Szustak G.: Wybrane, niefinansowe generatory wartości banku, [w:] Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa 2016,  s. 151- 173. 
 24. Szustak G.: Knowledge – based bank, [w:] Challenges, Research and Perspectives. G. Hofbauer , M. Klimontowicz (Hrsg/editors),  Uni – edition, Berlin 2016, s. 37-47.  
 25. Szustak G. ,  Gradoń W.: Wybrane determinanty wartości banku. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2016, vol. 14. Nr 3, część1. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016, s. 37-54.
 26.  Szustak G. , Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego, Difin, Warszawa 2017 (259 stron).


dr inż. Tomasz Zieliński

 1. Zieliński T.: Kapitał ekonomiczny banku – wybrane aspekty kształtowania i alokacji, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s.161-177.
 2. Zieliński T.: Ocena banku – w kierunku ujęcia zintegrowanego, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janca, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s.153-165.
 3. Zieliński T., Kaczmarzyk J.: Dostępne rozwiązania w zakresie inżynierii finansowania projektów inwestycyjnych, [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 79-117.
 4. Zieliński T., Kaczmarzyk J.: Metody symulacyjne w poszerzonej analizie wrażliwości, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 171-187.
 5. Zieliński T.: Ryzyko na rynku finansowym, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 28-58.
 6. Zieliński T., Kaczmarzyk J.: Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010 (225 stron).
 7. Zieliński T.: Stopa zwrotu miarą efektywności inwestycji finansowej, „Finanse Osobiste”, nr 2, lipiec-wrzesień 2011, s. 30-39.
 8. Zieliński T.: Teoria i praktyka ryzyka finansowego – zagadnienia podstawowe z zakresu identyfikacji i pomiaru ryzyka, „Finanse Osobiste”, nr 1, styczeń-marzec 2012, s. 47-51.
 9. Zieliński T.: Zmienność jako determinanta ryzyka, „Finanse Osobiste”, nr 2, kwiecień – czerwiec 2012, s. 36-45.
 10. Zadora H., Zieliński T.: Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Wyd. Difin, Warszawa 2012 (319 stron).
 11. Zieliński T.: Technologia informacyjna a kryzys finansów, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, Studia Ekonomiczne Nr 106, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 23-33.
 12. Zieliński T.: Technologia informacyjna a kryzys finansów, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania – Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 23-33.
 13. Zieliński T.: Merton’s and KMV Models in Credit Risk Management,  [w:] Risk Perception in Financial and Non – Financial Entities, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek - Kosmala, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 127, Katowice 2013, s.123-136.
 14. Zieliński T.: Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku, „Bezpieczny Bank”, nr 2-3/2013, s. 96-116.
 15. Zieliński T.: Searching the discrimination criteria for banking systems in the European Union countries, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, uni-edition GmbH, Berlin 2013, s. 53-68.
 16. Zieliński T.: Are the governments able to pay back public debt in finite period, [w:] World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, red. M. Kral, J. Slepecky, S. Zaric, Kniharstvo GEORG, Zilina 2013, s. 31-42.
 17. Zieliński T.: "Zarażenie finansowe" źródłem ryzyka systemowego, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, t. 1, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 129-140.
 18. Zieliński T.: Ryzyko banku komercyjnego, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka,  Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 269-296.
 19. Zieliński T.: Alokacja kapitału własnego banku, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka,  Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 318-338.
 20. Zieliński T.: Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia 47/3 (2013), s. 673-683.
 21. Zieliński T.: Niejednoznaczność wpływu regulacji bazylejskich na bank jako instytucję zaufania publicznego, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, Studia Ekonomiczne, Nr 171, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 31-49.
 22. Zieliński T.: Extreme market risk from the perspective of banking capital requirement, [w:] Challenges, research and perspectives, red. G. Hofbauer, Uni – edition, Berlin 2014, s.71-90.
 23. Zieliński T.: “Financial repression” - how to finance public debt with private money, [w:] Contemporary problems in banking and on financial markets, red. J. Harasim, B. Frączek, Journal of Economics & Management, vol.16, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice 2014, s.161-179.
 24. Zieliński T.: Testy warunków skrajnych w ocenie adekwatności kapitałowej banku, [w:]  Innowacje, a wzrost gospodarczy, cz. 1, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Nr 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 304-320.
 25. Zieliński T.: Dlaczego pieniądz elektroniczny pozostaje martwą koncepcją?, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVII, 3, Lublin 2014, s. 403-415.
 26. Zieliński T., Mitręga-Niestój K.: Financial repression in term of deflation and low economic growth, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 235-256.
 27. Zieliński T.: Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych? [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 49/4, Lublin 2015, s. 737-758.
 28. Zieliński T.: Separacja bankowości detalicznej i komercyjnej od działalności inwestycyjnej banków, [w:] Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1, red. J. Żabińska, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Współczesne Finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 246, Katowice 2015, s.124-139.
 29. Zieliński T.: Separating Commercial and Investment Banking: Sentimental Comeback to History or an Unavoidable Run Towards Safer Future?, Proceedings of The International Business  Conference 2016:  Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilniaus kolegija, Saltoniškių st. 58, Vilnius LT-08105, Lithuania 2016, s. 293-304.
 30.  Zieliński T.: Dług jako alternatywa kapitału akcyjnego - struktura kapitału regulacyjnego banku, Studia Ekonomiczne, Współczesne Finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 5, Katowice 2016,  s. 141-154.
 31.  Zieliński T.: Financial networks as a source of systemic instability, The Quarterly “e-finanse”, numer vol.12, nr 3, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Rzeszów 2016, s. 59-68.
 32.  Zieliński T., Gradoń W.: Sektor bankowy Czech, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  red. J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s.149-169. 
 33.  Zieliński T., Gradoń W.: Sektor bankowy Słowacji, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  red. Janusz Cichy, Blandyna Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 473-487. 
 34.  Zieliński T.: Jak kształcić przyszłych finansistów?, Gazeta Finansowa, 22-28 kwietnia 2016r., dodatek Biznes Raport. 
 35.  Zieliński T.: Ekonomika działalności agencji bankowej, [w:] R. Pacud, J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński: Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa 2017, s. 197-229. 
 36.  Zieliński T.: Rynek pośrednictwa bankowego. Modele współpracy i dylematy podmiotów współpracujących, [w:] R. Pacud, J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński: Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa 2017, s. 271-302.