Specjalności

Specjalność: analityk finansowy

Specjalność analityk finansowy dostarcza szerokiej wiedzy z zakresu finansów a jednocześnie kształtuje warsztat absolwenta umożliwiający mu efektywną analizę danych finansowych. Wśród przedmiotów specjalizacyjnych ograniczonego wyboru znajdują się zagadnienia z wszystkich obszarów finansów rynkowych, ze szczególnym wskazaniem na ich praktyczne aspekty ilościowe. Duży nacisk położono na wsparcie informatyczne procesów analizy i modelowania finansowego. Obejmuje ono: zaawansowane użycie arkusza kalkulacyjnego, poszerzone o elementy programowania z użyciem języka VBA oraz zastosowanie programu MATLAB w finansach. Konstrukcja specjalności analityk finansowy odwołuje się do zakresu materiału wymaganego do międzynarodowego egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA) i pośrednio do polskiego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Specjalność umożliwia podjęcie pracy przez absolwenta w różnych podmiotach sektora finansowego i niefinansowego. Analiza rynku pracy wskazuje bowiem, iż główne oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość dotyczą ich wszechstronnych umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy danych finansowych.

Specjalność: finanse i inwestycje

Jak to się dzieje, że pieniądz rodzi pieniądz? Jak stworzyć warunki sprzyjające pozornie paradoksalnemu zjawisku, by wydając pieniądze, mieć ich coraz więcej? Jakie działania podjąć i na co zwrócić uwagę, by zminimalizować ryzyko strat w obrocie kapitałem?

Studenci tej specjalności w toku studiów uzyskują taką właśnie wiedzę. Uczą się o podstawach gospodarowania i analizie zjawisk finansowych. Poznają zagadnienia dotyczące gospodarki pieniężnej, finansów organizacji gospodarczych i wszelkich form działalności na rynkach finansowych.

Absolwenci będą wiedzieli, jak zarządzać finansami przedsiębiorstw, finansami publicznymi, finansami ubezpieczeń, a także finansami gospodarstw domowych, do czego służy i jak zmierzyć płynność i efektywność kapitału. Będą przygotowani do podejmowania samodzielnych działań finansowych, w sposób sprzyjający podnoszeniu efektywności poszczególnych decyzji menedżerskich, do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących optymalnej alokacji kapitału, inwestowania rzeczowego i na rynku papierów wartościowych.

Będą specjalistami w dziedzinie studiów przedinwestycyjnych, przygotowywania projektów rozwojowych i przekształceniowych firm różnych typów własności; będą potrafili opracowywać koncepcje rozwojowe regionów i innych obszarów terytorialnych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Po odbyciu niezbędnej praktyki osoby mające odpowiednie predyspozycje mogą się sprawdzić jako doradcy finansowo-podatkowi prowadzący samodzielnie firmę usługową.

Specjalność: rachunkowość i podatki

Prowadzeniu działalności komercyjnej i pożytku publicznego w dowolnej formie organizacyjno-prawnej nieodłącznie towarzyszą obowiązki wynikające zarówno z prawa bilansowego, jak i podatkowego. Nierozerwalnie ze sobą powiązane kwestie podatkowe oraz rachunkowe wymagają umiejętności rozpoznawania ewidencyjno-sprawozdawczych oraz podatkowych konsekwencji podejmowanych decyzji.

Specjalność rachunkowość i podatki  ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non-profit. Program kształcenia na specjalności rachunkowość i podatki został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Celem specjalności jest ponadto przygotowanie do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków podatnika i płatnika, również w ramach usługowego prowadzenia rachunkowości. Absolwent specjalności rachunkowość i podatki będzie posiadał  umiejętności wskazywania i wykorzystania regulacji prawnych w zakresie optymalizacji podatkowej i rozumiał ich konsekwencje dla sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Specjalność zapewnia uzyskanie kompetencji odnośnie do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Uzyskana w ramach specjalności  wiedza  koncentruje się w szczególności na problemach:

 • systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych

 • zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych

 • ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych

 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych

 • polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości

 • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych  specyficznych transakcji gospodarczych

 • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym.

Specjalność przygotowuje absolwenta przede wszystkim do wykonywania obowiązków:

 • księgowego prowadzącego ewidencję  podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych

 • samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach

 • pracownika służb finansowo-księgowych zajmującego się ewidencją księgową, ustalaniem i rozliczaniem podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych

 • samodzielnego księgowego w organizacjach non-profit

 • specjalisty w zakresie zarządzania podatkami i innymi obciążeniami publicznoprawnymi

 • specjalisty w zakresie rachunkowości i podatków w organach podatkowych i skarbowych

 • specjalisty w podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

Ukończenie specjalności na studiach pierwszego stopnia przygotowuje przede wszystkim do pracy w biurach rachunkowych oraz małych i średnich podmiotach gospodarczych, natomiast studia drugiego stopnia dają dobre podstawy do organizowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia rachunkowości.

Specjalność: strategie podatkowe

Specjalność „Strategie podatkowe” wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej oferując studentom specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego i prawa podatkowego. Taktyka, jaką podmiot gospodarczy podejmuje w zakresie realizacji swoich zobowiązań podatkowych wobec instytucji państwa, ma kluczowe znaczenie dla jego sytuacji finansowej zarówno w długiej jak i krótkiej perspektywie. Jednakże stosowanie właściwej strategii w obszarze opodatkowania wymaga profesjonalnej wiedzy w tym zakresie. Specjalistyczna wiedza w obszarze rozliczeń podatkowych, a także w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, jest nieoceniona w pracy w działach finansowych i podatkowych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, a także w sektorze publicznym.

Celem specjalności "Strategie podatkowe” jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do analizowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej w obszarze systemu podatkowego i obowiązującego prawa podatkowego. Zagadnienia podatkowe osadzone są w problematyce z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.

Wiedza

Dobór przedmiotów kształtujących ścieżkę specjalności oraz zawodowe kontakty pracowników Katedry Finansów z urzędami skarbowymi i doradcami podatkowymi zapewniają studentom specjalności „Strategie podatkowe” zdobycie merytorycznej, osadzonej w praktycznych realiach wiedzy, która pozwala podejmować optymalne decyzje w ramach określonych uwarunkowań podatkowych wynikających zarówno z krajowego jak i międzynarodowego prawa podatkowego.

W ramach działalności w kołach naukowych studenci specjalności mają okazję do bezpośrednich spotkań z praktykami - specjalistami z zakresu podatków. Mogą również uczestniczyć w corocznej konferencji dotyczącej tematyki podatkowej organizowanej przez Katedrę Finansów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która daje okazję do zapoznania się z bieżącymi problemami funkcjonowania systemu podatkowego.

Umiejętności

Absolwent specjalności „Strategie podatkowe” potrafi:

 • dokonać optymalnego wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • prowadzić ewidencję zdarzeń kształtujących podstawę opodatkowania
 •  korzystać z wykładni przepisów prawa podatkowego
 • ustalać zobowiązania podatkowe
 • stosować ulgi i zwolnienia podatkowe pozwalające na ochronę interesów podatnika, dokonywać rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • przygotować informacje ekonomiczne na potrzeby analizy finansowej oraz audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

Perspektywy zawodowe

Uzyskane umiejętności w ramach oferowanej specjalności pozwalają na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej samodzielną obsługę w zakresie ustalania zobowiązań podatkowych, jak również na podjęcie pracy w jednostkach gospodarczych niefinansowych, w instytucjach finansowych oraz w urzędach skarbowych.

Absolwenci specjalności "Strategie podatkowe” mogą podjąć zatrudnienie w:

 • jednostkach biznesowych na stanowiskach doradcy ds. polityki podatkowo-finansowej, specjalisty ds. podatków i rachunkowości
 • biurach rachunkowych i firmach doradztwa podatkowego
 • urzędach skarbowych na różnych stanowiskach.

Do góry