Kalendarium i opłaty

Kalendarium

Data

Opis

30.06.2020

Wczesne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z uiszczeniem opłaty konferencyjnej – rejestracja przy użyciu Formularza zgłoszeniowego
30.09.2020

Standardowe zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z uiszczeniem opłaty konferencyjnej – rejestracja przy użyciu Formularza zgłoszeniowego
30.09.2020
Nadesłanie pełnego tekstu artykułu
30.10.2020Informacja o zakwalifikowaniu i rekomendowaniu artykułu do procedury wydawniczej w konkretnym czasopiśmie lub monografii
18.11.2020Udostępnienie  szczegółowego programu konferencji
03-04.12.2020

Konferencja

Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej jest uzależniona od trybu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (i terminu uiszczenia opłaty konferencyjnej) :

Wczesne zgłoszenie
(do 30.06.2020) – do ogłoszenia
Standardowe zgłoszenie (do 30.09.2020) – do ogłoszenia

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w obradach, obiady i poczęstunki w przerwach między sesjami, uroczystą kolację wraz z imprezą towarzyszącą, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w monografii i wybranych czasopismach. W sytuacji odrzucenia artykułu lub nieopublikowania artykułu opłata konferencyjna (lub jej część) nie podlega zwrotowi.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu publikacji w czasopismach:
(1)  Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics, IE/BI;
(2)  Polish Journal of Management Studies, PJMS;
(3)  Sustainability, SUS.
Opłata za opublikowanie artykułu w tych czasopismach jest wnoszona według cen i zasad w nich obowiązujących.


Opłata konferencyjna nie obejmuje
kosztu noclegu.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto bankowe:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

NIP: 634-000-88-25

Numer konta: do ogłoszenia

W tytule przelewu prosimy o dopisek: „Konferencja IwZ'2020, imię i nazwisko uczestnika”.

 

Sekretariat konferencji