Inżynieria finansowa

Inżynierię finansową można scharakteryzować jako umiejętność projektowania, konstruowania, wyceniania i wdrażania innowacji finansowych, silnie wspartą przez zaawansowane metody matematyczne wyceny instrumentów finansowych i modelowania ryzyka oraz poprzez nowoczesną technologię informatyczną. Stosowana w ramach nowoczesnego zarządzania finansami poprzez wprowadzanie nowych instrumentów finansowych oraz  nowych strategii inwestowania i finansowania  prowadzi do optymalizacji finansowania działalności gospodarczej oraz efektywnego zarządzania ryzykiem. Program specjalności inżynieria finansowa integruje wiedzę z teorii i praktyki finansów oraz metod matematycznych i informatycznych z wiedzą o podmiotach gospodarczych, które w swej działalności stosują inżynierię finansową. Studenci tej specjalności uzyskają wiedzę z zakresu nowoczesnych finansów. W toku studiów poznają zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz tajniki instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji na tych rynkach. Nauczą się zasad konstruowania instrumentów finansowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb finansowych klientów. Poznają zasady konstruowania portfeli papierów wartościowych oraz metody identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem finansowym.   Absolwent specjalności Inżynieria Finansowa w toku studiów uzyskuje wiedzę z: zaawansowanych metod stochastycznych i optymalizacyjnych, zaawansowanych metod wyceny instrumentów finansowych; metod identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym; metod zarządzania portfelem papierów wartościowych, metod wyceny przedsiębiorstw; organizacji emisji papierów wartościowych, funkcjonowania rynków kapitałowych w kraju i za granicą; analizy kryzysów finansowych; nowoczesnej technologii informatycznej wspomagającej wdrażanie innowacji finansowych. Wiedza ta pozwoli mu na swobodne stosowanie inżynierskiej metodologii analizy i syntezy do rozwiązywania skomplikowanych problemów finansowych oraz wykształtuje w nim umiejętności projektowania, konstruowania, wyceny i wdrażania innowacji finansowych. Absolwent specjalności inżynieria finansowa znajdzie zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu takich jak banki inwestycyjne i uniwersalne, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń, biura maklerskie, spółki publiczne, działy controllingu przedsiębiorstw, firmy konsultingowe i informatyczne. Absolwent tej specjalności wyposażony będzie w wiedzę spełniającą standardy wykształcenia z inżynierii finansowej na uczelniach zagranicznych, co pozwoli mu podjąć pracę za granicą.    

Patronat nad specjalnością sprawuje   Katedra Matematyki Stosowanej