Specjalność „Doradca restrukturyzacyjny” jest nową ofertą dydaktyczną Wydziału Finansów i Ubezpieczeń adresowaną do studentów studiów II stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych). Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych podjęciem zawodu doradcy restrukturyzacyjnego i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej, ale niesie również ze sobą umiejętności i wiedzę przydatną w prowadzeniu działalności gospodarczej i pełnieniu funkcji zarządczych i nadzorczych w przedsiębiorstwach.

Absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii, inwestycji i prawa, w szczególności Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego oraz być wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na przystąpienie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Od strony praktycznej absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. Powinien zdobyć wiedzę w zakresie doboru i opracowywania strategii umożliwiających skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa, mechanizmów ich wdrażania, a w przypadku gdy jest to niewykonalne także wiedzę w zakresie obowiązków związanych z bankructwem i likwidacją majątku przedsiębiorstwa. Ponadto powinien posiadać umiejętności wykonywania funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka“). Zakres uzyskanej wiedzy, nabyte umiejętności i kompetencje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i reagowania na pojawiające się sytuacje kryzysowe powinny umożliwić absolwentom przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Absolwent specjalności powinien być przygotowany do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, jak i w działach analiz strategicznych przedsiębiorstw. W szczególności powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi doradcze w zakresie rachunkowości, wyceny, prawa o niewypłacalności itp., a ponadto do wykonywania zawodu w charakterze:

 • specjalisty w kancelarii prawnej, biurze rachunkowo/podatkowym,
 • pracownika biura syndyka,
 • specjalisty ds. pozyskiwania funduszy,
 • pracownika podmiotu świadczącego usługi outsourcingu,
 • doradcy w zakresie kształtowania konkurencyjności,
 • doradcy zarządzającego procesami gospodarczymi (analityk monitorowania przepływów finansowych w przedsiębiorstwie oraz wskazywania metod ich optymalizacji, analityk w obszarze finansów dopasowanych do specyfiki działalności oraz potrzeb podmiotów, analityka danych wynikających z wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością lub zagrożeniem, analityka-rzeczoznawcy, wyceniającego kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe oraz analityka strategicznego, określającego możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa i jego jednostek strategicznych itp.).

 Ponadto osoba, która uzyska licencję doradcy restrukturyzacyjnego będzie mogła:

 • świadczyć usługi doradztwa dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych m.in. w zakresie wyboru właściwych kierunków działań.
 • świadczyć usługi doradztwa dla wierzycieli (ograniczenie ryzyka strat finansowych) w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub niewypłacalnością ich dłużników.
 • dostarczać informacje o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania (np. pomoc publiczna, wewnętrzne i zewnętrzne sposoby finansowania, racjonalizacja kosztów itp.).
 • doradzać w zakresie zabezpieczenia interesów stron umowy na wypadek zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności drugiej strony (pomoc przy umowach zawieranych w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego).
 • wspomagać dłużnika (lub wierzyciela) w negocjacjach z wierzycielem (lub dłużnikiem).
 • zapewnić wsparcie poprzez udzielanie porad, wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego.
 • pełnić funkcje nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy ustanowionych dla dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy tymczasowego, zarządcy przymusowego i syndyka masy upadłości ustanowionego dla upadłego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i w postępowaniu upadłościowym.

Podejmując studia na tej specjalności student możesz stać się uczestnikiem nowego, ambitnego przedsięwzięcia i jednym z pierwszych absolwentów z unikatowym dyplomem. Oferta programowa i metody kształcenia specjalności mają zapewnić wykształcenie u studentów praktycznych kompetencji, wyróżniających ich pozytywnie na rynku pracy.