Udział pracowników Katedry Badań Operacyjnych w konferencjach naukowych w 2019 roku

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2019” – konferencja organizowana przez Katedrę Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  (20-22.10.2019, Ciechocinek).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (przewodnicząca sesji),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (przewodniczący sesji),
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (przewodniczący sesji),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (przewodniczący sesji),
 • prof. UE dr inż. hab.  Krzysztof Targiel (prezentacja referatu pt. "Prognozowanie zmienności z wykorzystaniem uczenia maszynowego", przewodniczący sesji),
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (prezentacja referatu pt. "eNego – system negocjacji elektronicznych z alternatywnym wsparciem prenegocjacyjnego przygotowania", „Spójność oczekiwań decydentów wobec reprezentacji preferencji w systemach wspomagania decyzji – analiza badania eksperymentalnego”, współautor prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku), „Ocena wpływu profilu myślenia decydentów na występowanie błędów poznawczych oraz dokonywane przez nich wybory w wielokryterialnych problemach decyzyjnych”, współautorzy: prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku),  dr Marzena Filipowicz-Chomko (Politechnika Białostocka), przewodniczący sesji),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła,
 • dr Agata Gluzicka (prezentacja referatu pt. "Portfele dobrze zdywersyfikowane na GPW w Warszawie a efekt miesiąca"),
 • dr Sławomir Jarek (prezentacja referatu pt. "Wybrane implementacje AHP w języku R"),
 • dr Ewa Michalska (prezentacja referatu pt. "Wartość referencyjna w ocenie ryzykownych wariantów decyzyjnych", współautor: dr Renata Dudzińska-Baryła ),
 • mgr inż. Dariusz Banaś (prezentacja referatu pt. "Połączenie i wykorzystanie możliwości analitycznych firmy ze zrozumieniem i efektywnym wykorzystaniem dynamicznych modeli przyczynowo-skutkowych do kierowania strategiami i działaniami operacyjnymi").

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowa  Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesność przemysłu i usług” organizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach (10-12.10.2019, Wisła).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Multicriteria support of project scheduling in programs”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

The 15th International Symposium on Operations Research in Slovenia, konferencja organizowana przez Slovenian Society Informatika, Section of Operations Research (25-27.09.2019, Bled, Słowenia).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który wygłosił referat pt. „IT Service Business Analysis with Balanced Scorecard and Weighted Influence Non-Linear Gauge System” oraz pełnił funkcję przewodniczącego sesji i recenzenta.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges (WROFIN) - konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (24-25.09.2019, Wrocław).

W konferencji uczestniczyła dr Agata Gluzicka, która wygłosiła referat pt. "The Effect of the Day and the Risk Diversification on the WSE".

 -----------------------------------------------------------------------------------------

XLVI International Symposium on Operational Research in Serbia, konferencja organizowana przez Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Nauk Organizacyjnych (15-18.09.2019, Kladovo, Serbia).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który wygłosił referat pt. „Towards a Comprehensive Approach to Solving Complex Problems: Modeling Dynamics of Social Systems and Supporting Decision Making”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Analiza Internacjonalnych Relacji 2018. Metody i Modele Rozwoju Regionów”, organizowana przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy i Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (18-19.06.2019, Katowice).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Ryzyko w harmonogramowaniu rozwoju regionów”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami”  pt. "Inspiracje i podstawy naukowe zarządzania projektami" organizowana przez Katedrę Zarządzania Projektami,  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (7-8.05.2019, Warszawa).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Osiągnięcia ośrodka katowickiego w zakresie Zarządzania Projektami”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie preferencji a ryzyko’19”  oraz 8th International Workshop on „Multiple criteria decision making’19” organizowane przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (07-09.04.2019, Ustroń).

W konferencjach uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (przewodnicząca sesji),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (przewodniczący Komitetu Naukowego),
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (sekretarz Komitetu Naukowego, członek Komietu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt.”The WINGS Method – Examing System Evolution”),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (przewodniczący sesji, prezentacja referatu pt. „An Interactive Procedure for a Multicriteria Product-Mix-Problem”, współautor dr Jacek Wrodarczyk),
 • prof. UE dr inż. hab.  Krzysztof Targiel (przewodniczący sesji, prezentacja referatu pt. "Ryzyko a harmonogramowanie programów projektów"),
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (kierownik Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatów pt. "Self-Serving Bias in Using DSS for Solving MCDM Problems", współautor prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku), „Profil decyzyjny i oczekiwania decydentów wobec reprezentacji preferencji w systemach wspomagania decyzji”, współautor prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku), „Wpływ stylów myślenia na sposób definiowania preferencji w wielokryterialnych problemach decyzyjnych”, współautorzy: prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku),  dr Marzena Filipowicz-Chomko (Politechnika Białostocka)),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (członek Komitetu Organizacyjnego),
 • dr Agata Gluzicka (członek Komitetu Organizacyjnego),
 • dr Sławomir Jarek (członek Komitetu Organizacyjnego , prezentacja referatu pt. "Application of SOCP to Create Raking in AHP with Missing Judgments"),
 • mgr inż. Dariusz Banaś (prezentacja referatu pt. "Koegzystencja modelowania ilościowego i jakościowego w ujęciu hybrydowym System Dynamics/Soft System Dynemics"),
 • mgr Marek Czekajski (członek Komitetu Organizacyjnego , prezentacja referatu pt. „Metody grupowego podejmowania decyzji w świetle wielu interesariuszy procesu tworzenia produktów turystyki kulturowej”),
 • mgr Monika Krysiak (prezentacja referatu pt. „Zastosowanie neuroanalizy w e-negocjacjach – przegląd literatury”).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Udział pracowników Katedry Badań Operacyjnych w konferencjach naukowych w 2018 roku

 

Konferencja “Economics and Business Management in the 21st Century” organizowana przez VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics (28-29.11.2018, Ostrava).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który wygłosił wykład plenarny pt. „The WINGS method variants and applications”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUBLIC MANAGEMENT 2018 "Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa" organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie (15-16.11.2018, Zegrze k/Warszawy).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który wygłosił wykład plenarny pt. „Podejście systemowe do analizy problemów decyzyjnych w zarządzaniu publicznym” oraz pełnił funkcję przewodniczącego sesji.

-----------------------------------------------------------------------------------------

XV Konferencja Metody: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe organizowana przez Katedrę Matematyki …. i Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (14-16.11.2018, Wisła).  

W konferencji uczestniczyły:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka,
 • dr Renta Dudzińska – Baryła,
 • dr Agata Gluzicka (prezentacja referatu pt. "Zastosowanie kwadratowej entropii Rao do oceny poziomu dywersyfikacji rynku inwestycyjnego"),
 • dr Ewa Michalska.

-----------------------------------------------------------------------------------------

XXXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2018” – konferencja organizowana przez Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji (Kolegium Analiz Ekonomicznych) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (21-23.10.2018, Otrębusy). W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (prezentacja referatu pt. "Weryfikacja wariantów modeli miękkiej dynamiki systemowej opartych na różnych metodach – rozmytej mapie poznawczej FCM (Fuzzy Cognitive Map) i WINGS (Weighted Influence Nonlinear Gauge System)", współautor mgr inż. Dariusz Banaś)
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz
 • dr inż. hab.  Krzysztof Targiel (prezentacja referatu pt. "Systemowe podejście do zarządzania programami")
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (prezentacja referatu pt. "Kapitałowa ocena wartości akcji na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy")
 • dr Agata Gluzicka (prezentacja referatu pt. "Przykłady zastosowania miar entropii w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych")
 • dr Sławomir Jarek (prezentacja referatu pt. "Problem odwracania rankingu w AHP"),
 • dr Ewa Michalska (prezentacja referatu pt. "Subiektywna ocena efektywności wariantów decyzyjnych w grach z naturą")
 • mgr inż. Dariusz Banaś (prezentacja referatu pt. "Weryfikacja wariantów modeli miękkiej dynamiki systemowej opartych na różnych metodach – rozmytej mapie poznawczej FCM (Fuzzy Cognitive Map) i WINGS (Weighted Influence Nonlinear Gauge System)", współautor prof. UE dr hab. Jerzy Michnik)
 • mgr Marek Czekajski (prezentacja referatów pt. "Wielokryterialne wspomaganie decyzji w zarządzaniu produktami turystyki kulturowej" oraz "Miękkie badania operacyjne w podejmowaniu decyzji w sferze turystyki kulturowej na przykładzie powiatu będzińskiego").

----------------------------------------------------------------------------------------

17th International Conference on Operational Research (KOI) 2018 konferencja organizowana przez Croatian Operational Research Society (CRORS), (26-28.09.2019, Zadar, Chorwacja).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który wygłosił referat pt. „The WINGS method and its applications in multiple criteria decision making”.

----------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges (WROFIN) - konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (26-27.09.2018, Wrocław).

W konferencji uczestniczyła dr Agata Gluzicka, która wygłosiła referat pt. "The Application of Two-Stage Diversification to Portfolios from WSE".

----------------------------------------------------------------------------------------

Badania Operacyjne i Systemowe (BOS/SOR 2018) konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych(PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN), (24-26.09.2018, Warszawa).

W konferencji uczestniczył dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Modelling the Structures of Stakeholder Preferences with Modified DEMATEL Method”.

----------------------------------------------------------------------------------------

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Analiza Internacjonalnych Relacji 2018. Metody i Modele Rozwoju Regionów, organizowana przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy i Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (19-20.06.2018, Katowice).

W konferencji uczestniczył dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Scheduling Projects in Programs Using a Multi-Criteria Approach”.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

7th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries "Project Management Development –Practice and Perspectives" organizowana przez Research Institute of the Project Managementof the Faculty of Business, Management and Economics,University of Latvia (19-20.04.2018, Ryga).

W konferencji uczestniczył dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „ Stakeholders in Mining Projects” (współautorzy: prof. dr hab. Maciej Nowak,  mgr Sebastian Kania, mgr Bożena Błaszczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)) .

----------------------------------------------------------------------------------------

Udział pracowników Katedry Badań Operacyjnych w konferencjach naukowych w 2017 roku

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2017” – konferencja organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (15-17.10.2017, Tuszyn-Las). W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (prezentacja referatu pt. "Modelowanie scenariuszowe procesów biznesowych", współautor mgr inż. Dariusz Banaś),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (prezentacja referatu pt. "Scheduling Project Activities Using Multicriteria Interactive Approach", współautor dr inż. hab. Krzysztof Targiel),
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (prezentacja referatu pt. "Skuteczność symetrycznego wspomagania negocjacji realizowanego na podstawie holistycznie generowanych systemów ratingowych negocjatorów"; "Ocena zgodności rankingów wariantów decyzyjnych uzyskanych przy zastosowaniu wybranych metod wielokryterialnych – analiza eksperymentalna", współautorzy prof. dr hab. Ewa Roszkowska, dr Marzena Filipowicz-Chomko, "Wpływ profilu negocjacyjnego na błędy postrzegania w procesie budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych raz ich konsekwencje dla porozumienia końcowego – analiza badania eksperymentalnego", współautorzy prof. Gregory Kersten, prof. dr hab. Ewa Roszkowska),
 • dr inż. hab.  Krzysztof Targiel (prezentacja referatu pt. "Scheduling Project Activities Using Multicriteria Interactive Approach", współautor prof. UE dr hab. Maciej Nowak),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (prezentacja referatu pt. "Wieloetapowe decyzje ryzykowne w teorii perspektywy"),
 • dr Agata Gluzicka (prezentacja referatu pt. "Analiza porównawcza wybranych metod konstrukcji portfeli dobrze zdywersyfikowanych"),
 • dr Sławomir Jarek (prezentacja referatu pt. "Zastosowanie SOCP w rozwiązywaniu LASSO"),
 • dr Ewa Michalska (prezentacja referatu pt. "Subiektywna ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach niepełnej informacji"),
 • mgr Marek Czekajski (prezentacja referatu pt. "Dylematy decydentów sfery turystyki kulturowej w aspekcie zastosowań metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej").

-----------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowa  Konferencja Naukowa „Nowoczesność przemysłu i usług” organizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, (12-14.10.2017, Jaworze k. Bielska–Białej).

W konferencji uczestniczył dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Zarządzanie projektami w projektach technicznych i informatycznych”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges (WROFIN) - konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (13-14.09.2017, Wrocław).

W konferencji uczestniczyła dr Agata Gluzicka, która wygłosiła referat pt. "Relationships between EU markets and their impact on the diversification in the period 2005-2016".

-----------------------------------------------------------------------------------------

35th  International Conference on Mathematical Methods in Economics - konferencja organizowana przez University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management, Czech Society for Operations Research, Slovak Society for Operations Research, Czech Econometric Society (13-15.09.2017, Hradec Kralove, Czechy).

W konferencji uczestniczyły prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła i dr Ewa Michalska, które zaprezentowały referaty:

 • "Diversification problem in mean-variance-skewness portfolio models" (R. Dudzińska-Baryła, D. Kopańska-Bródka, E. Michalska)
 • "Comparison of rankings of decision alternatives based on the omega function and the prospect theory" (E. Michalska, R. Dudzińska-Baryła).

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Międzynarodowa Konferencja Multiple Criteria Decision Making 2017 (MCDM 2017) organizowana przez Telfer School of Management, University of Ottawa (09-14.07.2017, Ottawa).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który wygłosił referat pt. „The WINGS method - extensions and applications”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja Analiza internacjonalnych relacji 2017. Metody i modele rozwoju regionów organizowana przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy oraz Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (21-22.06.2017 Katowice).

W konferencji uczestniczyli:

 • dr Agata Gluzicka, która wygłosiła referat pt. „Investment Attractiveness of the Polish Regions on the Base of Selected Stocks from the WSE”,
 • dr inż. Krzysztof Targiel, który wygłosił referat pt. „Modelling the structures of stakeholders preferences in regional development projects”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowa Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy organizowana przez Zakład Informatyki i Ekonometrii, Instytut Ekonomii i Informatyki Politechniki Śląskiej (19-20.06.2017 Ustroń) 

W konferencji uczestniczyły:

 • dr Renata Dudzińska-Baryła, która zaprezentowała referat pt. „Analiza drzew decyzyjnych na gruncie teorii perspektywy”
 • dr Ewa Michalska, która zaprezentowała referat pt. „Ocena efektywności wariantów decyzyjnych na gruncie teorii perspektywy”

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja NoSE 2017 organizowana przez INCOSE Poland i Politechnikę Warszawską, (19.05.2017, Warszawa).

W konferencji uczestniczył dr hab. inż. Krzysztof Targiel.

-----------------------------------------------------------------------------------------

International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2017)  organizowana przez Silesian University, School of Business Administration in Karvina (4-5.05.2017 Ostrawa, Czechy).

W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik pełniąc rolę członka komitetu programowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------

6th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries "Project Management Development –Practice and Perspectives"  konferencja organizowana przez Research Institute of the Project Managementof the Faculty of Business, Management and Economics,University of Latvia (27-28.04. 2017, Ryga).

W konferencji uczestniczył dr hab. inż. Krzysztof  S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Modeling the Structures of Stakeholder Preferences”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie Preferencji a Ryzyko’17” oraz 7th International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’17 – konferencje organizowane przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2-4.04.2017, Ustroń). W konferencjach uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (członek Komitetu Naukowego, przewodnicząca sesji),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (przewodniczący Komitetu Naukowego),
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (sekretarz Komitetu Naukowego, prezentacja referatu pt. „WINGS - Extensions and Applications",
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (członek Komitetu Naukowego),
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (kierownik Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatów pt. „Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji do badania preferencji wyboru metody wielokryterialnej - wyniki badania eksperymentalnego” (współautorzy: Marzena Filipowicz-Chomko, Ewa Roszkowska) oraz „Heurystyki i błędy przetwarzania informacji w systemach wspomagania negocjacji - analiza badania eksperymentalnego” (współautorzy: Ewa Roszkowska, Gregory Kersten)),
 • dr inż. Tomasz Błaszczyk (prezentacja referatu pt. „Decyzje zakupowe w procesach zarządzania projektami - wyniki badania ankietowego o zasięgu krajowym”),
 • dr Agata Gluzicka (członek Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Wybrane metody konstrukcji portfeli zdywersyfikowanych”),
 • dr Sławomir Jarek (członek Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Propozycja metody uzupełniania niekompletnej macierzy porównań parami”),
 • dr Dominik Kudyba
 • dr inż. Krzysztof Targiel (członek Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Wykorzystanie metod analitycznej hierarchizacji do priorytetyzacji interesariuszy w projekcie”).

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Udział pracowników Katedry Badań Operacyjnych w konferencjach naukowych w 2016 roku

3rd International Scientific Conference Economics and Business Management in the 21st Century organizowana przez VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics (23-24.11.2016, Ostrava, Czechy).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik pełniąc rolę członka komitetu naukowego konferencji.

-----------------------------------------------------------------------------------------

XXXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2016” – konferencja organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (16-18.10.2016, Czerniejewo). W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (członek Jury Konkursowego),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik  (przewodniczący sesji),
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (prezentacja referatu pt. "Systemowa analiza priorytetów i wartości w zarządzaniu ekosystemami cyfrowymi" współautor mgr inż. Dariusz Banaś),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (prezentacja referatu pt. "Wybór wariantu inwestycyjnego z wykorzystaniem metod wielokryterialnych – studium przypadku" współautor mgr Dariusz Meiser),
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (przewodniczący sesji, prezentacja referatów pt. "Metody holistyczne we wspomaganiu fazy prenegocjacyjnej – studium metodologiczne (współautor prof. dr hab Ewa Roszkowska), "Aplikacyjność wybranych metod wielokryterialnych do konstrukcji rzetelnych
  systemów ratingowych – analiza eksperymentalna" (współautorzy: prof. dr hab. Ewa Roszkowska, dr Marzena Filipowicz)),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (prezentacja referatu pt. "Badanie zgodności ocen wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych przy wykorzystaniu funkcji omega oraz zasad teorii perspektywy" współautor dr Ewa Michalska),
 • dr Agata Gluzicka (prezentacja referatu pt. "Mediana stóp zwrotu jako kryterium wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej"),
 • dr Sławomir Jarek (prezentacja referatu pt. "Analiza wskaźnika zgodności w AHP"),
 • dr Ewa Michalska (prezentacja referatu pt. "Badanie zgodności ocen wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych przy wykorzystaniu funkcji omega oraz zasad teorii perspektywy" współautor dr Renata Dudzińska-Baryła),
 • dr inż. Krzysztof Targiel (prezentacja referatu pt. "Struktury preferencji interesariuszy w projekcie"),
 • mgr inż. Dariusz Banaś (prezentacja referatów pt. "Modelowanie nieliniowego obiektu ekonomicznego w środowisku ekosystemów cyfrowych w celu wspierania procesu podejmowania decyzji", "Systemowa analiza priorytetów i wartości w zarządzaniu ekosystemami cyfrowymi" współautor prof. UE dr hab. Jerzy Michnik).

-----------------------------------------------------------------------------------------

XIV Konferencja Naukowa Badań Operacyjnych i Systemowych 2016 (BOS 2016) – konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych oraz Instytut Badań Systemowych PAN (12-14.10.2016, Warszawa).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. „Interactive methods in multiobjective dynamic programming” (współautor prof. UE dr hab. M. Nowak),
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, dr inż. Krzysztof Targiel, mgr inż. Dariusz Banaś którzy zaprezentowali referat pt. „System modelling and control of organization business processes characteristics for decision making support”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

18th International Conference on Industrial Engineering IJIE 2016 organizowana przez Korean Institute of Industrial Engineers (10-12.10.2016, Seul Korea)

W konferencji uczestniczył dr inż. Tomasz Błaszczyk, który zaprezentował referat pt. "A new interactive approach to negotiations with projects subcontractors".

-----------------------------------------------------------------------------------------

XI jubileuszowa konferencja naukowa „PR FORUM 2014. Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce” – konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Katedrę Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (5-7.10.2016, Wisła).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który zaprezentował referat pt. „Wspomaganie procesu podejmowania decyzji w praktyce Public Relations”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

16th International Conference on Operational Research KOI 2016, organizowana przez Croatian Operational Research Society we współpracy z Faculty of Economics in Osijek & Department of Mathematics University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek Osijek, Croatia (27-29.09.2016, Osijek Chorwacja).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik "Concept of optimality in multiobjective multistage decision processes with changing importance of objectives", 
 • dr inż. Krzysztof Targiel "Scheduling Non-Critical Activities using Multicriteria Approach" (współautorzy: Maciej Nowak, Tadeusz Trzaskalik).

-----------------------------------------------------------------------------------------

84th EURO Working Group „Multiple Criteria Decision Aid”, Faculty of Business, Economics and Statistics, University of Vienna (22-24.09.2016, Wiedeń, Austria)

W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. „Interactive methods in multiobjective dynamic programming”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges (WROFIN) - konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (27-28.09.2016, Wrocław).

W konferencji uczestniczyła dr Agata Gluzicka, która wygłosiła referat pt. "Risk parity portfolios for the grouped stocks".

-----------------------------------------------------------------------------------------

IX Konferencja Ogólnopolska „Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie” – konferencja organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego (7-9.09.2016, Międzyzdroje).

W konferencji uczestniczyły: dr Renata Dudzińska-Baryła oraz dr Ewa Michalska, które zaprezentowały referat pt. „Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność” (współautor: prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka).

-----------------------------------------------------------------------------------------

XLV Konferencja Zastosowań Matematyki - konferencja organizowana przez Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy (6-13.09.2016, Zakopane).

W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. "Procedura interaktywna oparta na współczynnikach wymiany dla dwukryterialnego dyskretnego zadania programowania dynamicznego" (współautor prof. UE dr hab. Maciej Nowak).

-----------------------------------------------------------------------------------------

28th European Conference on Operational Research organizowana przez Associatoin of European Operational Research Societies(3-6.07.2016, Poznań).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, którzy zaprezentowali referat "Interactive approach in multicriteria dynamic decision processes",
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, który zaprezentował artykuł "An Impact of Decision Making Profiles on Usefulness and Efficacy of Selected MCDM Methods in Building Reliable Scoring Systems".

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja Analiza internacjonalnych relacji 2016. Metody i modele rozwoju regionów organizowana przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy oraz Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (21-22.06.2016 Katowice).

W konferencji uczestniczył dr inż. Krzysztof Targiel, który wygłosił referat „Wielokryterialne podejmowanie decyzji w środowisku projektowym za pomocą drzew decyzyjnych oraz opcji realnych. Porównanie metod.”

 -----------------------------------------------------------------------------------------

International Conference on Group Decision & Negotiation organizowana przez Western Washington University (19-24.06.2016 Bellingham, USA).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, który wygłosił dwa referaty:

 • Analyzing the Usefulness and Efficacy of Multiply Criteria Decision Making Methods in Building Reliable Scoring Systems,
 • Negotiators’ decision profiles, rating accuracy and agreements.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej III - konferencja organizowana przez Katedrę Statystyki i Ekonometrii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (8-10.06.2016 Kraków-Wisła).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, która wygłosiła referat „Metody programowania celowego w rolnictwie”,
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który wygłosił referat „Podejście interaktywne w wielokryterialnym programowaniu dynamicznym”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

12th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" - konferencja organizowana przez Faculty of Civil Engineering, Vilnius Gediminas Technical University (25-28.05.2016 Wilono Litwa).

W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. Maciej Nowak, który zaprezentował referat pt. „Defining project approach using decision tree and quasi-hierarchical multiple criteria method”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

LII Konferencja Statystyków Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXIV Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego organizowane przez Katedrę Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (20-22.04.2016 Kocierz-Targanice).

W konferencji uczestniczył mgr inż. Dariusz Banaś, który wygłosił referat „Modelowanie natywnych cech dynamicznych obiektu ekonomicznego w celu wspierania procesu podejmowania decyzji”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Udział pracowników Katedry Badań Operacyjnych w konferencjach naukowych w 2015 roku

Metody 2015 im. prof. Piotra Chrzana pt.: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe - konferencja organizowana przez Katedrę Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (4-6.11.2015, Wisła).

W konferencji uczestniczyła prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, która zaprezentowała referat pt. "Wielomianowe programowanie celowe w wyborze optymalnego portfela akcji".

-----------------------------------------------------------------------------------------

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2015” – konferencja organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (18-20.10.2015, Łagów k. Zgorzelca). W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (przewodnicząca sesji, prezentacja referatu pt.: „Zastosowanie funkcji omega w ocenie efektywności portfeli dwuskładnikowych” (współautorzy: dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Ewa Michalska)),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik  (przewodniczący sesji),
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (prezentacja referatu pt.„Implementacja zadań klasy flow-shop w systemie AIMMS”, współautor: dr Krzysztof Targiel),
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (prezentacja referatu pt. „Wpływ zgodności systemu scoringowego negocjatora z informacją preferencyjną na efektywność porozumienia końcowego w dwustronnych negocjacjach elektronicznych – analiza badania eksperymentalnego” (współautorzy: prof. UwB Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku, mgr Robert Jankowski, Uniwersytet w Białymstoku)),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (prezentacja referatu pt.: „Zastosowanie funkcji omega w ocenie efektywności portfeli dwuskładnikowych” (współautorzy: prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Ewa Michalska))
 • dr Agata Gluzicka (prezentacja referatu pt. „Konstrukcja portfeli inwestycyjnych przy ograniczeniach wynikających z uwarunkowań rynku finansowego”),
 • dr Sławomir Jarek (prezentacja referatu pt. „Zastosowanie AHP do konstrukcji maksymalnie przewidywalnego portfela”),
 • dr Ewa Michalska (prezentacja referatów pt.: „Zastosowanie funkcji omega w ocenie efektywności portfeli dwuskładnikowych” (współautorzy: prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła) oraz „O regułach decyzyjnych maxWmin i Omega (H+B), czyli o dwóch zastosowaniach wskaźnika Omega” (współautor: dr Helena Gaspars-Wieloch, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)),
 • dr inż. Krzysztof Targiel („Implementacja zadań klasy flow-shop w systemie AIMMS” (współautor: prof.UE dr hab. Maciej Nowak))

-----------------------------------------------------------------------------------------

Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacji konfliktu i współpracy – konferencja naukowa organizowana przez Zakład Informatyki i Ekonometrii Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Zakład Bezpieczeństwa i Niezawodności Systemów Informatycznych Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (15-16.10.2015, Ustroń).

W konferencji uczestniczyła dr Agata Gluzicka, która wygłosiła referat pt. “Liniowe modele wyboru wielookresowych strategii inwestycyjnych”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

The 13th International Symposium on Operations Research in Slovenia - konferencja organizowana przez Slovenian Society INFORMATIKA, Section for Operations Research, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (22-26.09.2015, Bled, Słowenia).

W konferencji uczestniczyli:

 • dr Sławomir Jarek, który zaprezentował referat pt. "Approximating Random Indexes in the Analytical Hierarchy Process",
 • prof. dr hab Tadeusz Trzaskalik (członek komitetu naukowego oraz pełnił funkcję przewodniczącego sesji, prezentacja referatu referat "Applying Optimal and near-optimal strategies in solving bi-criteria discrete stochastic dynamic programming problem" – współautor prof. UE dr hab. Maciej Nowak),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak, prezentacja referatu "Applying Optimal and near-optimal strategies in solving bi-criteria discrete stochastic dynamic programming problem – współautor prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges (WROFIN) - konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (22-24.09.2015, Wrocław).
W konferencji uczestniczyła dr Agata Gluzicka, która wygłosiła referat pt. "Risk parity portfolios for selected measures of investment risk".

-----------------------------------------------------------------------------------------

XLIV Konferencja Zastosowań Matematyki - konferencja organizowana przez Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy (15-22.09.2015, Zakopane).
W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który wygłosił referat pt. "Podejście quasi-hierarchiczne w wielokryterialnych procesach dynamicznych".

-----------------------------------------------------------------------------------------

IX Konferencja naukowa Dydaktyka Matematyki 2015. Nauczanie matematyki i przedmiotów pokrewnych na studiach ekonomicznych - konferencja organizowana przez Katedrę Cybernetyki i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (16-18.09.2015, Wrocław).
W konferencji uczestniczyły prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Ewa Michalska, które zaprezentowały dwa referaty:

 • "Ocena wybranych kompetencji matematycznych studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych",
 • "Narzędzia informatyczne w dydaktyce przedmiotów ilościowych".

-----------------------------------------------------------------------------------------

XXIV Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS nt. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - konferencja organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (13-14.09.2015, Gdańsk).
W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który wygłosił referat pt. "Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań".

-----------------------------------------------------------------------------------------

33rd International Conference on Mathematical Methods in Economics - konferencja organizowana przez University of West Bohemia, Faculty of Economics, Czech Society for Operations Research, Slovak Society for Operations Research, Czech Econometric Society (9-11.09.2015, Cheb, Czechy).

W konferencji uczestniczyły:

 • dr Renata Dudzińska-Baryła, która zaprezentowała referat pt. "Stock valuation based on prospect theory for continuous distribution",
 • dr Ewa Michalska, prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, które zaprezentowały referat pt. "The omega function for continuous distribution".

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

OR2015 International Conference on Operations Research – Optimal Decisions and Big Data, 1-4.09.2015, Wiedeń,

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. "Hierarchical Models in Multiobjective Stochastic Dynamic Programming" (współautor prof. UE dr hab. Maciej Nowak),
 • dr hab Jerzy Michnik, który zaprezentował referat pt. “A systemic approach to supporting the ill-structured negotiation problems”,
 • dr hab. Tomasz Wachowicz, który zaprezentował referat  pt. „MARS – a hybrid approach for  holistic analysis of MCDM problem” (współautorzy Prof. UwB Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku, dr Dorota Górecka Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu).

-----------------------------------------------------------------------------------------

23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM 2015 - Bridging Disciplines (1-8.08.2015, Hamburg, Niemcy).

W konferencji uczestniczyli:

 • dr hab. Jerzy Michnik, który zaprezentował referat pt. "The WINGS Methods with Negative Influences",
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, którzy zaprezentowali referat pt. "A two-phase interactive approach to stochastic multiobjective allocation problem".

-----------------------------------------------------------------------------------------

27th European Conference on Operational Research (12-16.07.2015, Glasgow, Szkocja).

W konferencji uczestniczyli:

 • dr hab. Jerzy Michnik, który wygłosił referat pt. "The WINGS Method - Fundamentals and Review of Applications",
 • dr hab. Tomasz Wachowicz, który zaprezentował referat pt. "The impact of preference visualization and the negotiators' profiles on scoring system accuracy" (współautorzy prof. Gregory Kersten, John Molson School of Business, Concordia University w Montrealu, prof. UwB Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku).

-----------------------------------------------------------------------------------------

2nd International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications 2015 - ICIMSA'15 (26-28.05.2015, Tokyo, Japonia).

W konferencji uczestniczył dr inż. Tomasz Błaszczyk, który zaprezentował referat "Contracting Decisions in Project Management - An Outline of the Dedicated Decision Support System" (współautor dr Paweł Błaszczyk).

-----------------------------------------------------------------------------------------

6th International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization -ICMSAO'15 (25-29.05.2015, Stambuł, Turcja).

W konferencji uczestniczył dr inż. Krzysztof Targiel, który zaprezentował referat pt. "Dynamic Programming in the Binomial Tree Structures for Real Options Analysis".

 -----------------------------------------------------------------------------------------

VI Konferencja Naukowa „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, Sopot, 6-8.05.2015 organizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego.
W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który wygłosił referat pt. „Podejście quasi-hierarchiczne w dyskretnym wielokryterialnym programowaniu dynamicznym”, współautor prof. UE dr hab. M. Nowak.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Fourth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries „Project Management Development - Practice and Perspective”, Ryga (Łotwa),  16–17.04.2015.

W konferencji uczestniczył dr inż. Krzysztof Targiel, który zaprezentował referat pt. "Real options in the timing problem of non-critical activities ".

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

17th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS), Barcelona 27-30.04.2015.

 • dr hab. Jerzy Michnik był członkiem komitetu programowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie Preferencji a Ryzyko’15” oraz 6th International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’15 – konferencje organizowane przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (22-24.03.2015, Ustroń). W konferencjach uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (członek Komitetu Naukowego, przewodnicząca sesji),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (przewodniczący Komitetu Naukowego, przewodniczący sesji INFORMS, prezentacja referatów pt: „A Two-Phase Interactive Approach to Stochastic Multiobjective Allocation Problem” – współautor prof. UE dr hab. Maciej Nowak, referat wygłoszony podczas sesji WMCDM oraz „Wykorzystanie pakietu R do rozwiązania wielokryterialnego problemu wyboru klientów w kampanii marketingowej z wykorzystaniem metody satysfakcjonującego poziomu kryteriów” – współautor dr Sławomir Jarek),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (członek Komitetu Naukowego, przewodniczący sesji, prezentacja referatu pt: „A Two-Phase Interactive Approach to Stochastic Multiobjective Allocation Problem” – współautor prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, referat wygłoszony podczas sesji IWoMCDM),
 • dr hab. Jerzy Michnik (sekretarz Komitetu Naukowego, Kierownik Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Systemic Foundations of Operations Research” – referat wygłoszony podczas sesji plenarnej),
 • dr hab. Tomasz Wachowicz (sekretarz Komitetu Naukowego, Kierownik Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Wpływ profilu negocjacyjnego na dokładność definiowania systemu oceny ofert negocjacyjnych - analiza badania eksperymentalnego” (współautorzy: prof. UwB Ewa Roszkowska, Uniwersytet W Białymstoku, prof. Gregory Kersten, Concordia University, Montreal, Canada),
 • dr inż. Tomasz Błaszczyk (prezentacja referatu pt.: „Ryzyko projektów infrastrukturalnych na przykładzie programu  rozbudowy Katowice Airport ” – referat wygłoszony podczas sesji specjalnej INFORMS),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (prezentacja referatu pt.: „Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie” (współautor dr Ewa Michalska))
 • dr Agata Gluzicka (członek Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka”),
 • dr Sławomir Jarek (członek Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Usuwanie niezgodności porównań w AHP” oraz „Wykorzystanie pakietu R do rozwiązania wielokryterialnego problemu wyboru klientów w kampanii marketingowej z wykorzystaniem metody satysfakcjonującego poziomu kryteriów” – współautor, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik),
 • dr Ewa Michalska (prezentacja referatu pt. „Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie” (współautor dr Renata Dudzińska-Baryła)),
 • dr inż. Krzysztof Targiel (prezentacja referatu pt. „Analiza ryzyka inwestycji w OZE dla małego inwestora”, współautor: Stanisław Grygierczyk  – referat wygłoszony podczas sesji specjalnej INFORMS).

Udział pracowników Katedry Badań Operacyjnych w konferencjach naukowych w 2014 roku

„Multivariate Statistical Analysis MSA 2014” – konferencja organizowana przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Katedrę Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego (17-19.11.2014, Łódź). 

W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. „Modelowanie i synteza preferencji w wielokryterialnych dyskretnych problemach decyzyjnych”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe, XI Konferencja METODY im. Prof. Piotra Chrzana” – konferencja organizowana przez Katedrę Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (12-14.11.2014, Wisła).

W konferencji uczestniczyły:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, która zaprezentowała referat pt. „Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności”,
 • dr Agata Gluzicka, która zaprezentowała referat pt. „Optymalna dywersyfikacja na polskim rynku inwestycyjnym”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EMEA Systems Engineering Conference 2014 "SYSTEMS ENGINEERING: EXPLORING NEW HORIZONS" – konferencja organizowana przez The International Council on Systems Engineering (INCOSE) EMEA Sector, (27 – 30.10.2014 CAPE TOWN, RPA).
W konferencji uczestniczył dr inż. Krzysztof Targiel, który wygłosił referat pt. "Support for Sustainable Development Projects based on Real Options".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2014” – konferencja organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (19-21.10.2014, Ustroń). W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (przewodnicząca Komitetu Naukowego),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (członek Komitetu Naukowego, przewodniczący sesji),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (członek Komitetu Naukowego),
 • dr hab. Jerzy Michnik (prezentacja referatu pt. „Twarde i miękkie modelowanie systemowe”),
 • dr hab. Tomasz Wachowicz (prezentacja referatu pt. „MARS - hybryda metod ZAPROS i MACBETH w ocenie ofert negocjacyjnych dla werbalnie definiowanych preferencji negocjatorów” (współautorzy: prof. UwB Ewa Roszkowska, Uniwersytet W Białymstoku, dr Dorota Górecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • dr inż. Tomasz Błaszczyk (prezentacja referatu pt.: „Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego zwinne zarządzanie projektami”),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (sekretarz Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt.: „Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną” (współautor dr Ewa Michalska)),
 • dr Agata Gluzicka (członek Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela”),
 • dr Sławomir Jarek (prezentacja referatu pt. „Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności”),
 • dr Ewa Michalska (członek Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt. „Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną” (współautor dr Renata Dudzińska-Baryła)),
 • dr inż. Krzysztof Targiel (prezentacja referatu pt. „Wielokryterialne wspomaganie decyzji w harmonogramowaniu produkcji”).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

InterNeg Research Centre Seminar, Concordia University, Montreal  (14.10.2014, Montreal).
W konferencji uczestniczył dr hab. Tomasz Wachowicz, który zaprezentował referat pt.” Inconsistencies in defining preferences and their impact on the negotiation outcomes of eNS Inspire users” (współautor prof. UwB Ewa Roszkowska).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

80th International Meeting of the European Working Group in Multiple Criteria Decision Aid, Université Laval, Quebec, Kanada (9-11.10. 2014, Quebec).
W konferencji uczestniczył dr hab. Tomasz Wachowicz, który zaprezentował referat pt.” MARS – A Hybrid of ZAPROS and MACBETH for Verbal Evaluation of the Negotiation Template” (współautorzy prof. UwB Ewa Roszkowska, Uniwersytet W Białymstoku, dr Dorota Górecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXVI Konferencja Naukowa  „Nowoczesność przemysłu i usług” – konferencja organizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach (9-11.10.2014, Ustroń).

W konferencji uczestniczył dr inż. Krzysztof Targiel, który zaprezentował referat pt. „Opcje realne w systemowym ujęciu zarządzania projektami we współczesnych organizacjach”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XIII Konferencja Naukowa Badań Operacyjnych i Systemowych 2014 (BOS 2014) – konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych oraz Instytut Badań Systemowych PAN (24-27.09.2014, Warszawa).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. „Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania”,
 • dr inż. Krzysztof Targiel, który zaprezentował referat pt. „Real options in systems approach to development projects”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

The 15th International Conference on Operational Research KOI 2014 – konferencja organizowana przez Croatian Operational Research Society (CRORS), Faculty of Economics in Osijek i Department of Mathematics, University of Osijek (23-27.09.2014, Osijek, Chorwacja).

W konferencji uczestniczyli prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik oraz prof. UE dr hab. Maciej Nowak, którzy zaprezentowali referat pt. „An Application of Interactive Multiobjective Dynamic Programming in Project Portfolio Selection”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intelligent System Research Progress Workshop, ISRP-14, (16-17.09.2014, Gdynia).

W seminarium uczestniczył dr inż. Krzysztof Targiel, który zaprezentował referat pt. "Outline of Intelligent Support System for Development Projects". 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„18th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems” – konferencja organizowana przez Katedrę Systemów Informatycznych Akademii Morskiej w Gdyni oraz KES International (15-17.09.2014, Gdynia).

W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Trzaskalik Tadeusz, który zaprezentował referat pt. „An AHP and PROMETHEE II application to bonus distribution for emplyees of a telephoe customer service department. A case study”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

X jubileuszowa konferencja naukowa „PR FORUM 2014. Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce” – konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Katedrę Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (15-17.09.2014, Wisła).

W konferencji uczestniczył dr hab. Jerzy Michnik, który zaprezentował referat pt. „Problemy decyzyjne w Public Relations” oraz pełnił rolę przewodniczącego sesji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII Konferencja Ogólnopolska „Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie” – konferencja organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego (10-12.09.2014, Międzyzdroje).

W konferencji uczestniczyły: dr Renata Dudzińska-Baryła oraz dr Ewa Michalska, które zaprezentowały referat pt. „Analiza portfeli rogowych z uwzględnieniem skośności” (współautor: prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (7-10.09.2014, Międzyzdroje).

W konferencji uczestniczył dr hab. Tomasz Wachowicz, który zaprezentował referaty pt. „Zastosowanie metody  unfolding do wspomagania procesu negocjacji” (współautor prof. UwB Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku) oraz „Ocena wariantów  negocjacyjnych spoza dopuszczalnej przestrzeni negocjacyjnej” (współautor prof. UwB Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki – konferencja organizowana przez  Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk (1-9.09.2014, Zakopane).

W konferencji uczestniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. „Dyskretne wielokryterialne wspomaganie decyzji - metody i zastosowania”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Analiza Internacjonalnych Relacji 2014. Metody i modele rozwoju regionów” – konferencja organizowana przez  Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy oraz Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (24-25.06.2014, Katowice).

W konferencji uczestniczył dr inż. Krzysztof Targiel, który zaprezentował referat pt. „Ocena czynników środowiskowych w zróżnicowanym rozwoju regionów do celów wyceny opcji realnych”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Ninth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ICCGI 2014 (22 – 26.06.2014, Sewilla, Hiszpania).

Pan dr hab. Jerzy Michnik pełnił rolę członka komitetu programowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

X Konferencja Naukowa „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy. Procesy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach i regionie” – konferencja organizowana przez Zakład Informatyki i Ekonometrii Instytut Ekonomii i Informatyki Politechniki Śląskiej, Zakład Bezpieczeństwa i Niezawodności Systemów Informatycznych Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej (16-17.06.2014, Ustroń).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik,  który zaprezentował referat pt. „Wielokryterialne wspomaganie decyzji: kierunki rozwoju i zastosowań”,
 • dr Sławomir Jarek, który zaprezentował referat pt. „Problem selekcji klientów w kampanii marketingowej”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej „Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych” –  konferencja organizowana przez Instytut Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego (9-10.06.2014, Łódź).

W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Ewa Michalska, które zaprezentowały referat pt. „Analiza kompetencji matematycznych studentów pierwszego roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,
 • prof. dr hab. Trzaskalik Tadeusz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Giba 2014 – konferencja organizowana przez  University of South Florida Sarasota-Manatee (Clearwater, FL, USA, 13-19.05.2014).

W konferencji uczestniczył dr inż. Tomasz Błaszczyk, który zaprezentował referat pt. „The draft of the system supporting purchasing decision making in project management processes” (współautor: dr Paweł Błaszczyk, Katedra Inżynierii Wiedzy). Autorzy zostali wyróżnieni nagrodą Best Paper Award.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” – konferencja organizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (25.04.2014, Poznań).

W konferencji uczestniczyły:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, która zaprezentowała referat pt. „Porządkowanie losowych wariantów decyzyjnych z uwzględnieniem skośności rozkładu”,
 • dr Renata Dudzińska-Baryła oraz dr Ewa Michalska, które zaprezentowały referat pt. „Wizualizacja wybranych pojęć i zagadnień ekonomicznych”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16th  International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2014 (27-30.04.2014, Lizbona, Portugalia).

Pan dr hab. Jerzy Michnik pełnił rolę członka komitetu programowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

50-ta Jubileuszowa Konferencja Statystyków Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, SEMPP'2014 – konferencja organizowana przez  Katedrę Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (8-10.04.2014, Kraków). W konferencji uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, która zaprezentowała referat pt. „Asymetria preferencji i miary stopnia ostrożności inwestora w zmodyfikowanym modelu Markowitza”,
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który zaprezentował referat pt. „Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania”.