Informacja wstępna

Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji funkcjonuje w ramach Kolegium Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katedra została utworzoną decyzją JM Rektora UE i rozpoczęła działalność 1 listopada 2017 r. Misją zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Jerzego Gołuchowskiego jest prowadzenie badań nad komunikacją (w szczególności elektroniczną) oraz kształcenie projektantów, analityków komunikacji, media researchers, infobrokerów, jak również twórców narracji efektywnie wykorzystywanych w reklamie i biznesie (zob. marketing narracyjny, digital storytelling).

Przesłanką do powołania Katedry na ówczesnym Wydziale Informatyki i Komunikacji był rozwój badań nad komunikacją CMC (computer mediated communication) oraz postępująca systematycznie specjalizacja tych badań prowadzonych na Wydziale w dwóch Katedrach: Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów (DEiNM) oraz Katedrze Inżynierii Wiedzy (KIW).  Nowy zespół badawczy stworzyli pracownicy WIiK zajmujący się podobnymi zagadnieniami naukowymi z dwóch licznych i niejednorodnych badawczo Katedr: DEiNM oraz KIW.

Zainteresowanie biznesu zagadnieniami tworzenia i analizy komunikacji, zwłaszcza za pośrednictwem technologii społecznościowych, stanowiły także istotną merytoryczną, dydaktyczną oraz organizacyjną  przesłankę utworzenia samodzielnej grupy badawczej, która zintensyfikowałaby i zintegrowała badania nad problematyką komunikowania w organizacji.   

Katedra jest również odpowiedzą na wzrastające zapotrzebowanie dotyczące interdyscyplinarnych badań naukowych i interdyscyplinarnego kształcenia studentów.

Badania naukowe nad komunikowaniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Badania nad komunikowaniem były przedmiotem zainteresowania pracowników naszej Uczelni już w latach 60 i 70. XX w. Wspomnimy tutaj jednego z pionierów badań nad komunikacją organizacji w naszej Uczelni – prof. Mariana Franka, który opublikował m.in. prace takie jak:

  • „Organizowanie narad i konferencji”, Warszawa, Wydaw. CRZZ, 1966;
  • „Komunikowanie się w praktyce przedsiębiorstwa”, Warszawa, Wydaw. CRZZ, 1970.

Należy zauważyć, że od początków działalności Wydziału Informatyki i Komunikacji (od 2019: Kolegium Informatyki i Komunikacji) grupa pracowników zajmowała się podstawami teoretycznymi i metodologicznymi projektowania oraz analizy komunikacji sieciowej, powiązanej z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projektowanie i analiza komunikacji, w kontekście informatyzacji zarządzania w biznesie (tworzenia rozwiązań ułatwiających menedżerom podejmowanie decyzji oraz zespołowego podejmowania decyzji) były obecne w badaniach zwłaszcza pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy. Po powstaniu Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów dołączyła do nich kolejna grupa badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, ale zintegrowanych wokół wspólnego obszaru badań –  komunikacji. Już przed powstaniem nowej Katedry prowadzono wspólnie prace badawcze nad dyskursem organizacyjnym, dialogiem, narracją, grami, zaufaniem w mediach społecznościowych. Świadczą o tym publikacje pracowników Kolegium Informatyki i Komunikacji, w tym publikacje wspólne, m.in. prof. J. Gołuchowskiego, dr Barbary Filipczyk, dr Doroty Koniecznej, dr Anny Losy-Jonczyk oraz dr Katarzyny Zdanowicz-Cyganiak.  

Utworzenie Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji ukierunkowanej na interdyscyplinarne badanie komunikacji, pozwala zintegrować rozproszone dotąd badania Kolegium m.in. nad projektowaniem gier komputerowych, portali korporacyjnych, tworzeniem multimedialnych treści w Internecie, kokpitami menedżerskimi, systemami automatycznej analizy treści, systemami analizy argumentacji, wizualizacją wiedzy w organizacjach oraz systemami konwersacyjnymi (dialogowymi).