Dr hab. Agata Małysa-Kaleta, Prof. UE

Wybrane publikacje naukowe

  1. A. Małysa-Kaleta, (2020) Podstawy metodyczne badań zachowań konsumentów na rynku turystyki zrównoważonej z uwzględnieniem aspektów kulturowych, [w:] Zarządzanie w turystyce zrównoważonej. Zarys problematyki, praca pod red. B. Pabian i B. Reformat, UE Katowice, Katowice.
  2. A. Małysa-Kaleta, (2018) Racjonalność w decyzjach konsumentów na współczesnym rynku, Studia Ekonomiczne, nr 371, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  3. A. Małysa-Kaleta, (2018) Cultural determinants of consumer behavior in marketing practice- selected aspects, [w:] Challenges for Companies and Consumers on International Market, red. Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz, Kim Fam, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
  4. A. Małysa-Kaleta, (2018) Miejsce i rola konsumpcji turystycznej w nowym rozumieniu rozwoju zrównoważonego, [w:] Kierunki rozwoju innowacji w turystyce, red. B. Pabian, B. Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  5. A. Małysa-Kaleta, (2017) W kierunku konsumpcji nowoczesnej. Rozwój struktur konsumpcji w krajach Unii Europejskiej, Konsumpcja i Rozwój, nr 4, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  6. A. Małysa-Kaleta, (2017) Wiedza konsumentów o zjawiskach gospodarczych i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych, [w:] Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów a racjonalność ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. A. Małysa-Kaleta, (2017) Źródła wiedzy ekonomicznej konsumentów w procesach decyzyjnych na współczesnym rynku, [w:] Marketing w społeczeństwie informacyjnym, Handel Wewnętrzny nr 6.
  8. A. Małysa-Kaleta, (2016) Misja konsumenta we współczesnym świecie, Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
  9. A. Małysa-Kaleta, (2015) Zaufanie w relacjach rynkowych na współczesnym rynku, Studia Ekonomiczne, nr 3, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  10. A. Małysa-Kaleta, (2010) Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.