Dr hab. Aleksandra Burgiel, Prof. UE

Wybrane publikacje naukowe

  1. Burgiel A., Zrałek J., (2019) Access-based consumption. Its technological determinants and business implications (evidence from Poland), Review of Business, January, s. 29-44.
  2. Burgiel A., Zrałek J., (2018) Konsumowanie bez posiadania jako przejaw ewolucji spożycia – determinanty i szanse rozwoju w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 3, s. 70-81.
  3. Burgiel A., Sowa I., (2017) Współdzielenie wirtualnych i realnych zasobów jako podstawa typologii konsumentów, Handel Wewnętrzny, nr 3(368), s. 396-408.
  4. Burgiel A., (2017) Social comparisons and their role in shaping contemporary consumers’ behaviors, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia, nr 2, s. 47-57.
  5. Burgiel A., (2017) Konsumowanie bez posiadania jako przejaw racjonalizacji spożycia, w: Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 115-146.
  6. Burgiel A., Sowa I., (2017) New consumer trends adoption by generations X and Y - comparative analysis, Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, s. 61-74.
  7. Burgiel A., (2016) Skłonność polskich konsumentów do angażowania się w konsumowanie bez posiadania – próba oceny, Handel Wewnętrzny, nr 2(361), s. 51-62.
  8. Burgiel A., 2015, Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, w: Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer, Warszawa, 153-192.
  9. Burgiel A., Zrałek J., 2015, Is sustainable consumption possible in Poland? An examination of consumers’ attitudes toward deconsumption practices, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr 14 (2), s. 15-25.
  10. Burgiel A., 2014, Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.