Dr hab. Jolanta Zrałek, Prof. UE

Wybrane publikacje naukowe

  1. J. Zrałek, A. Burgiel, (2020) Prospects for a Sustainable Future: Mapping Sustainable Behaviors According to Consumer Perceptions, “Review of Business. Interdisciplinary Journal of Risk and Society”, vol 40, no 1, s. 35-50.
  2. A. Burgiel, J. Zrałek, (2019) Access-Based Consumption: Its Technological Determinants and Business Implications (Evidence from Poland)”, “Review of Business. Interdisciplinary Journal of Risk and Society”, vol 39, no 1, s. 29-44.
  3. J. Zrałek, (2018) Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważone zachowania konsumenckie i ich determinanty, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, 296 s.
  4. A. Burgiel, J. Zrałek, (2018) Konsumowanie bez posiadania (non-ownership consumption) jako przejaw ewolucji spożycia – determinanty i szanse rozwoju w Polsce, „Handel Wewnętrzny” nr 3 (374), maj-czerwiec, s. 70-81.
  5. J. Zralek, A. Burgiel, (2017) Perceived consumer effectiveness in case of different sustainable behaviors: Typology of Polish consumers, Proceedings of 2017 China Marketing International Conference: Marketing Strategy in The Sharing Economy: Localization and Globalization, p. 399-428.
  6. J. Zrałek, (2017) Sustainable Consumption in a Trap: Attitude-Behavior Gap and Its Rationalization, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio H–Oeconomia, vol. 51(2), p. 281-289.
  7. J. Zrałek, (2017) Who Is a Sustainable Consumer? In Search of a New Human Concept in Sustainable Economy, “Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Working papers of the Warsaw University of Life Science - SGGW, vol 17 (66), p. 213-222.
  8. J. Zrałek, (2017) Zrównoważona konsumpcja a racjonalizacja zachowań konsumentów, [w:] Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel, C. H. Beck, Warszawa, s. 147-175.
  9. J. Zrałek, (2016) Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Ekonomia”, Zeszyty Naukowe UE Katowice, nr 7(303), s. 68-83.
  10. J. Zrałek, (2016) Challenges of sustainable consumption: voluntary simplicity as a social movement, “Handel Wewnętrzny”, vol 4 (363), July-August, p. 361 – 371.