Dr Izabela Sowa

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

 

1. Sowa I., Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów, "Handel Wewnętrzny"  3 (362)/2016, s.  305-316.

2. A. Burgiel, I.Sowa, Transfer of information in the purchasing processes of generation Z –usage of virtual vs. real channels and its marketing implications,  „Marketing i Zarządanie” nr 5 (46)/2016, s. 119-128.

3. I. Sowa, Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów, [W:] Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek,  Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2015.

4. I. Sowa, Młody konsument w wirtualnej przestrzeni, „Handel Wewnętrzny” nr 6, 2015, s. 173-183.

5. I. Sowa, Wpływ wybranych determinant na zachowania młodych konsumentów w latach 2004-2013 (wyniki badań własnych), „Handel Wewnętrzny” nr 2, 2015, s. 370-383.

6. I. Sowa, J. Zrałek, Wirtualizacja zachowań młodych konsumentów, „Marketing i Rynek” 8/2015, s. 658-668.

7. Burgiel, I. Sowa, J.  Zrałek, Voluntary simplicity -  sustainable alternative to overconsumption, Zeszyty Naukowe SGGW "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 13 (62)/2015, s. 18-29.

8. I. Sowa, Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów, Studia Ekonomiczne, UE, Katowice, nr 231/ 2015, s. 120-138.

9. I. Sowa,   Wykorzystanie ICT w procesach decyzyjnych młodych polskich konsumentów, „Marketing i Rynek” nr  11/2014 r. CD, s. 464-473.

10. I. Sowa,   Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych współczesnej młodzieży, „Marketing i Rynek” nr  8/2014 r. CD, s. 1279 – 1285.