Dr hab., prof. UE Justyna Matysiewicz

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

  1. J. Matysiewicz, 2016: Systemic Products And  Value Creation  Process In Health Care Networks, Journal of Economics and Management, Vol. 24 (2) 2016.
  2. J. Matysiewicz, 2015: In-Class Simulation Games: Student Learning in International Environment, Smyczek w: New media in Higher Education Market pod red. , S., Matysiewicz, J., Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  3. J. Matysiewicz, 2015: Innowacje marketingowe w procesie budowy wartości dla pacjenta w sieciowych jednostkach usług medycznych, Marketing i Rynek nr. 8, s. 389-399.
  4. J. Matysiewicz, S. Smyczek (red.), 2015: Social exclusions in Europe – Marketing perspective. Publisher of University of Economics in Katowice.
  5. J. Matysiewicz, I. Sztangret, 2015: Systemic Products as a Source of Competitive Advantage on the Example of IT Sector (Part II), Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XXI – no3/2015, s. 75- 81.
  6. J. Matysiewicz, S. Smyczek (red.), 2015: New media in Higher Education Market, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  7. J. Matysiewicz (red.), 2014: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, Place.
  8. D. Babińska, J. Matysiewicz, S. Smyczek, 2014: Sektor usług profesjonalnych usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy, Placet, Warszawa.
  9. J. Matysiewicz, 2014: Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  10. J. Matysiewicz, S. Smyczek (red.), 2013: Modern marketing for profit and non-profit organizations – international perspective, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2012 Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym. Placet, Warszawa