Dr hab., prof UE Urszula Grzega

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

  1. U. Grzega: Economic determinants of households’ standard of living. W: Modern economic issues and problems. Eds. A. Sokół, A. Drab-Kurowska, S.Y. Kasian. Copyright by Kartprint, Bratislava 2016, s. 48-55.
  2. U. Grzega: Cena jako determinanta poziomu życia. Zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce i UE w latach 2004-2014, Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43/2, s. 73-83.
  3. U. Grzega: Application of indirect synthetic indicators in the research on the population’s standard of living in Poland. Selected issues, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 2016, 331(85)4, s. 35–44.
  4. U. Grzega: Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852 „Ekonomiczne Problemy  Usług” nr 117, 2015, s. 359-367.
  5. U. Grzega: Typ biologiczny i miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego jako determinanty unowocześniania konsumpcji w Polsce. Studia Ekonomiczne, Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 231, red. U. Grzega, 2015, s. 30-55.
  6. U. Grzega: Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012. „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 4, s. 124-134.
  7. U. Grzega: Changes in consumption in Poland in the period of transformation, Journal of International Studies, 2015, vol. 8, no 3, s. 152-163.
  8. U. Grzega: Modernising Consumption in Poland in the EU Background in 2004-2012, Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, 2014, pp. 20-33.
  9. U. Grzega: Poziom życia ludności w Polsce i Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego. Wybrane zagadnienia. Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin 2013, Rocznik XXVIII (LVII), Zeszyt 3. Vol. 2, s. 123-142.
  10. U. Grzega: Income and Consumer Expenditures of the Rural Households in Poland in the Years 2000-2011, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 306 seria OECONOMICA 73, red. G. Karmowska, 2013, s. 79-89.