Publikacje pracowników Katedry

Osoby wchodzące w skład Katedry są autorami lub współautorami kilkunastu książek i ponad 400 artykułów wydanych w Polsce i za granicą.Do najbardziej liczących się publikacji należą:

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

 1. The multidimensional framework of corporate entrepreneurship: The drivers of organizational dynamics. Management, 2007, nr 1, s. 37-45. Autorzy: M. Bratnicki, B. Gabryś. 
 2. Dynaminizowanie procesu zarządzania: organizacyjny pierwowzór przedsiębiorczości. W: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty – metody – zastosowania. WAE, Katowice 2007, s. 107-124. Autor: M. Bratnicki. 
 3. Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości. Przegląd Organizacji, 2007 nr 9, s. 8-10. Autor: M. Bratnicki. 
 4. Wzlot i przyszłość zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej. Współczesne Zarządzanie, 2007 nr 1, s. 120-134. Autor: M. Bratnicki. 
 5. Sprzeczności w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 11, s.3-13. Autorzy: M. Bratnicki.A. Austen. 
 6. Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne – wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności. „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 3, s.17-32. Autorzy: M. Bratnicki. A. Frączkiewicz-Wronka. 
 7. Dialektyka przedsiębiorczego uczenia się jako wyzwalacz ponadprzeciętnej efektywności organizacyjnej. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. Praca zbiorowa pod red. K. Zimniewicza. WAE, Poznań 2006, s. 60-68. Autor: M. Bratnicki. 
 8. The entrepreneurship-performance link in Polish SME organizations. Perspectives on Performance, 2006(5), nr 2, s.16-17. Autorzy: M. Bratnicki. W.Dyduch. 
 9. The dialectics of organizational entrepreneurship. The University of Economics, Katowice, 2006. Autor: M. Bratnicki. 
 10. Discovering the relation between the level of organizational entrepreneurship and performance. Management 2006, nr 1, s.5-15. Autorzy: M. Bratnicki. W. Dyduch. 
 11. Measuring corporate entrepreneurship: In search for the universal tool reflecting firm performance. W: Performance measurement and management: Public and private. Praca zbiorowa pod red. A. Neely, M. Kennerley i A. Walters. Cranfield School of Management/Performance Measurement Association: London 2006, s.107-114. Autorzy: M. Bratnicki. W. Dyduch. 
 12. Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się. W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Praca zbiorowa pod red. T. Dudycza. SWSPiZ, Łódź – Wrocław 2006, s.41-48. Autorzy: M. Bratnicki. M. Kulikowska. 
 13. O potrzebie wieloznaczności kontekstu organizacyjnego i roli coachingu grupowego. „Przegląd Organizacji” 2006, nr 2, s. 9-12. Autor: M. Bratnicki. 
 14. Profil uwagi – nowe kryterium rekrutacji. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 2, s. 23-31. Autorzy: M. Bratnicki. P. Zbierowski. 
 15. Growth factors of small and medium sized enterprises in transition economy. W: International business administration. Praca zbiorowa pod red. J. Mezulanika i A. Akdemira. SUO/COMU Opawa 2006, s. 359-366. Współautorzy: W.Dyduch, B. J. Gabryś. Udział własny: 30%. 
 16. Jedna logika kryzysu i dwa oblicza efektywności w świetle zrównoważonego rozwoju. „Przegląd Organizacji” 2006, nr 4, s. 13-15. Autor: M. Bratnicki. 
 17. Uwaga i orientacja przedsiębiorcza w gospodarce opartej na wiedzy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, 195, s. 211-277. Autorzy: M. Bratnicki, P. Zbierowski. 
 18. W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. „Organizacja i Kierowanie” 2005, nr 4, s. 3-18. Autor: M. Bratnicki. 
 19. Próba dialektycznego spojrzenia na pomiar przedsiębiorczości w organizacjach. „Przegląd Organizacji” 2005, nr 10 s.8-12. Autor: M. Bratnicki. 
 20. Measuring entrepreneurship and linking it with performance. W: Illuminating entrepreneurship. The theory and practice of enterprise creation and development. ISBE, Westgate 2005, s. 1-16. Autor: M. Bratnicki, W. Dyduch. 
 21. The guiding of organizational entrepreneurship. Improving entrepreneurship effectiveness by combining opportunities and organizational competences. “Management”, 2005, nr 1, s. 5-14. Autorzy: M. Bratnicki. M. Majowska. 
 22. Organizational entrepreneurship: Theoretical background, some empirical tests, and directions for future research. “Human Factors and Ergonomics in Manufacturing”, vol. 15. 2005, nr 1, s. 15-33. Autor: M. Bratnicki. 
 23. Opcje realne jako kluczowa kategoria badawcza przedsiębiorczości organizacyjnej. W: Przedsiębiorczość organizacyjna. Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie. Praca zbiorowa pod red. J. Strużyny. Gnome, Katowice 2004, s. 36-74. Autorzy: M. Bratnicki. A. Austein. 
 24. Corporate governance. Multi-lenses integrated approach. „Argumenta Oeconomica”, 2004, nr 2, s. 101-119. Autor: M. Bratnicki. R. Kozłowski. 
 25. Orientacje czasowe przedsiębiorczego rozwoju. W: Przedsiębiorczość organizacyjna. Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie. Praca zbiorowa pod red. J. Strużyny. Gnome, Katowice 2004, s. 11-35. Autor: M. Bratnicki. B. Gabryś. 
 26. Systemy ratingu nadzoru korporacyjnego. „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 4, s. 19-37. Autor: M. Bratnicki. R. Kozłowski. 
 27. Real options lens on technology innovations. W: Technology and economy in industrial reconversion. Praca zbiorowa pod red. M. Nowickiej-Skowron, R. Lescroart’a i P. Pachury. ISI Pierrard, Virton 2004, s.39-47. Autorzy : M. Bratnicki. A. Austen. 
 28. Rola przedsiębiorczego umysłu w strategii. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 8, s. 13-21. Autor: M. Bratnicki. 
 29. Next step toward a theory of organizational entrepreneurship: Conceptual advances. “Journal of Economics & Management” 2004, nr 1, s. 21-47. Autor: M. Bratnicki. 
 30. Strategiczne prowadzenie przedsiębiorczości. Treść, proces i kontekst. „Współczesne Zarządzanie” 2004, nr 2, s. 5-19. Autor: M. Bratnicki. 
 31. Pomiędzy akademią a przedsiębiorstwem, czyli o upraszczaniu i komplikowaniu teorii zarządzania. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką. Praca zbiorowa pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004, s. 17-23. Autor: M. Bratnicki. 
 32. Organizational entrepreneurshipscape: Contradictions, processes, dimensions, forms and questions. Academy of Business – Dąbrowa Górnicza 2004, s. 176. Autor: M. Bratnicki. 
 33. Deformacja przedsiębiorczości strategicznej. Istota, struktura i dynamika. „Przegląd Organizacji” 2004, nr 2, s. 7-11. Autor: M. Bratnicki. 
 34. Organizational entrepreneurship: Nature, processes and the 4E model. W: Organizational entrepreneurship: Conceptual advances and some empirical tests. Praca zbiorowa pod red. M. Bratnickiego. WAE, Katowice 2003, s. 7-81. Autor: M. Bratnicki. 
 35. Budowanie organizacji przedsiębiorczej: Strategiczne ukierunkowanie, architektura organizacyjna i ramy kontemplacji. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. WIOiZwP „ORGMASZ”, Warszawa 2003, s. 271–290. Autor: M. Bratnicki. 
 36. Orientacje czasowe przedsiębiorczego rozwoju. „Przegląd Organizacji” 2003, nr 9 s. 12-16. Autorzy: Bratnicki. B. Gabryś. 
 37. Institutional profile for entrepreneurship: A Cross-country analysis. “Management” 2003, nr 1, s. 7-15. Autorzy: M. Bratnicki. P. Zbierowski, M. Wielgus. 
 38. Searching for competitive advantage in transformed economy: Entrepreneurship, environment and organizational attention. W: Frontiers of Entrepreneurship Research 2003, Babson College, Babson 2003, s. 501. Autorzy: M. Bratnicki. P. Zbierowski. 
 39. Orientacje czasowe przedsiębiorczego rozwoju. „Przegląd Organizacji” 2003, nr 9, s.12-16. Autorzy: M. Bratnicki.B. Gabryś. 
 40. Mitologia przedsiębiorczości organizacyjnej. „Przegląd Organizacji” 2003, nr 5, s.6-9. Autor: M. Bratnicki. 
 41. Ideologiczne ukierunkowanie nieideologicznej przedsiębiorczości. „Współczesne zarządzanie” 2003, nr 2, s. 7-19. Autor: M. Bratnicki. 
 42. W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego. „Organizacji i Kierowanie” 2003, nr 1, s.3-15. Autorzy: M. Bratnicki.W. Dyduch. Udział własny: 30%. 
 43. Temporal Dimensions of Entrepreneurial Growth. W: Economics Aspects of Industrial Reconversion. Praca zbiorowa pod red. M. Nowickiej-Skowron i R. Lescroart’a. HECL, Virton 2002, s. 94-101. Autorzy: M. Bratnicki. B. Gabryś. 
 44. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. AE, Katowice 2002, s. 239. Autor: M. Bratnicki. 
 45. Przedsiębiorcze tworzenie przyszłości organizacji. W: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i W. Grudzewskiego. GWSzH, Katowice 2002, s. 40 - 67. Autor: M. Bratnicki. 
 46. Zaufanie a dialektyka procesu tworzenia strategii przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji” 2002, nr 9, s. 7 – 10. Autorzy: M. Bratnicki.P. Kordel. 
 47. Strategia przedsiębiorczości jako przestankowana ekstaza organizacyjna. W: Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje. Praca zbiorowa pod red. R.Krupskiego. WWSzZiP, Wałbrzych 2002, s.137-164. Autor: M. Bratnicki. 
 48. Nowe szaty przedsiębiorczości: ideologia, szanse i uwaga w komputeryzowanym świecie. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod red. R.Knosali. WNT, Warszawa 2002, s.143-151. Autor: M. Bratnicki. P. Zbierowski. 
 49. Knowledge and Intellectual Capital as Effectiveness Conditions in SMEs. W: Entrepreneurship and Small Business Development in the 21st Century. Praca zbiorowa pod red. B. Piaseckiego. WUŁ, Łódź 2002, s. 91-99. Autorzy: M. Bratnicki. W. Dyduch. 
 50. Strategie przedsiębiorczości z integracją i dezintegracją w tle. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Praca zbiorowa pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego. WAE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 42-46. Autor: M. Bratnicki. 
 51. Przedsiębiorczość – element kultury organizacyjnej. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2002, nr 3-4, s. 81-92. Autorzy: M. Bratnicki. W. Dyduch.
 52. Strategy Related Values and Entrepreneurial Behaviors in Transformed Economy. W: Work Values and Behavior in an Era of Transformation. Praca zbiorowa pod red. A. Sagie i M. Stasiaka. WSzH, Łódź 2002, s. 60-66. Autorzy: M. Bratnicki. J. Strużyna, I. Marzec, M. Kulikowska. 
 53. Przedsiębiorczość, konkurencyjność i długowieczność organizacji. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Praca zbiorowa pod red. B.Godziszewskiego, M.Haffer’a i M.J.Stankiewicza. UMK, Toruń 2001, 
 54. 39-249. Autor: M. Bratnicki. 
 55. On the frontiers of entrepreneurship: Complexity, contradictions and strategic Management. ”Management” 2001, nr 1, s.17-28. Autorzy: M. Bratnicki. W. Dyduch, R. Kozłowski. 
 56. Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001, s. 214. Autor: M. Bratnicki. 
 57. Przedsiębiorczość i dynamika organizacji. „Organizacja i Kierowanie” 2001, nr 2, s. 3 – 13. Autor: M. Bratnicki. 
 58. O właściwą formę przedsiębiorczości. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 6, s. 10 –14. Autor: M. Bratnicki. 
 59. Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu. „Przegląd Organizacji” 2001, nr 5, s. 8 – 11. Autor: M. Bratnicki. 
 60. Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości. W: System Informacji Strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej. Difin, Warszawa 2001. Rozdział 2, s. 38 – 67. Autor: M. Bratnicki. 
 61. Patrzenie w zwierciadło: folklor i nauka przedsiębiorczości na czasie. W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie – modele, koncepcje, strategie. Praca zbiorowa pod red. W. Błaszczyk i B. Kaczmarka. UŁ, Łódź 2001, s. 174 – 189. Autor: M. Bratnicki. 
 62. Przystanek „przedsiębiorczość”. Kilka refleksji teoretyka zarządzania o drodze do Unii Europejskiej. W: Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt nr 14, Gdańsk 2001, s. 55 – 63. Autor: M. Bratnicki. 
 63. Przedsiębiorczość i granice organizacji: teoria, proces i rewolucja intelektualna. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod red. R. Knosali. WN-T, Warszawa 2001,s.104-113. Autor: M. Bratnicki. 
 64. Kompetencje przedsiębiorstwa – od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000, s. 156. Autor: M. Bratnicki. 
 65. Pomiar kapitału intelektualnego. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 11, s. 12-15. Autor: M. Bratnicki. 
 66. Knowledge Management in Polish Enterprises. W: Knowledge Management: Information – Human Capital – Creativity. Perspectives on Knowledge Creation, Intellectual Capital and Knowledge Management. Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2000, s. 1-13. Autorzy: M. Bratnicki. L. Panasiewicz. 
 67. Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa. W: Nowe kierunki w zarządzaniu – Ciągłość i zmiana. Praca zbiorowa pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego. AE, Wrocław 2000, s. 271 – 280. Autor: M. Bratnicki. 
 68. Budowanie zaufania w organizacji wirtualnej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod red. R. Knosali. W N–T, Warszawa 2000, s. 75 – 87. Autorzy : M. Bratnicki. P. Kordel. 
 69. Kapitał transformacyjny a droga do konkurencyjności przedsiębiorstwa. „Organizacja i Kierowanie” 1999, nr 4, s. 35-44. Autor: M. Bratnicki. 
 70. New Management in Silesian Companies: Panacea or Lost Paradise of Integration with European Business. W: „EURO-Beskyd”. Ostrawa 1999, s. 65-75. Współautor: R. Kozłowski. Udział własny: 50 %. 
 71. The Analysis and Assessment of Strategy Development Processes. USTL, LILLE 1999, s. 25. Autor: M. Bratnicki. 
 72. Zarządzanie strategiczne w procesie badania przedsiębiorstwa. “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 3, s. 14-16. Autor: M. Bratnicki. 
 73. Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Praca zbiorowa pod red. J. Duraja. UŁ, Łódź 1999, s. 23-33. Autor: M. Bratnicki. 
 74. Rola kapitału społecznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. „Humanizacja pracy” 1999, nr 2-3, s. 22-32. Autor: M. Bratnicki. 
 75. Exploring and Evaluating Firm’s Transformational Capital. W: Restructuring of The National Economy Under The Systematic Transformation. Scientific editor: R. Borowiecki. Cracow University of Economics, Scientific Society for Organization and Management, CECIOS, Warsaw-Cracow 1999, s. 91-103. Autor: M. Bratnicki. 

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 1. Zarządzanie zmianą. Materiały pomocnicze dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Harzburg Kollege – Katowice. AE, Katowice 2002, s.57. Autor: M. Bratnicki. 
 2. Formułowanie założeń strategicznych (materiały szkoleniowe dla kadry zarządzającej firmy NAVO. Polska Grupa Dystrybucyjna). Katowice- Tychy 2001, s. 64. Autor: M. Bratnicki. 
 3. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. AE, Katowice 2001. s. 205. Autorzy: M. Bratnicki. J. Strużyna, K. Butrym, W. Dyduch, P. Kordel, R. Kozłowski, M. Kulikowska, M. Szczepankiewicz. 
 4. Ideologia współczesnego zarządzania, kapitał intelektualny i kapitał ludzki (materiały szkoleniowe dla słuchaczy studium podyplomowego nt. Zarządzanie zasobami ludzkimi). PTE, Katowice 2001, s. 27. Autor: M. Bratnicki. 
 5. Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. WSzB, Dąbrowa Górnicza 2000, s. 189. Autor: M. Bratnicki. 
 6. Kształtowanie modelu zarządzania strategicznego : zasady, koncepcje i narzędzia. Materiały szkoleniowe dla kadry zarządzającej firmy MISTER. Katowice –Tychy 2000, s. 97. Autor: M. Bratnicki. 
 7. Paradoksy zarządzania. AZ, Gdańsk-Katowice 1999, s. 23 (materiały szkoleniowe). Autor: M. Bratnicki.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

 1. Implications of the dialectical approach for the organizational learning. W: Globalization versus glocalization. Oxford Brooks University, Oxford 2007, s. 52. Autorzy: M. Bratnicki, T. Ingram, J. Strużyna. 
 2. Dialectical contradictions of entrepreneurial learning. W: Globalization versus glocalization. Oxford Brooks University, Oxford 2007, s. 90. Autorzy: M. Bratnicki, M. Majowska, J. Strużyna. 
 3. Timescape of corporate entrepreneurship: A dialectical appraoch. W: Management research education and business success: Is the future as clear as the past. British Academy of Management. Conference Proceedings. Warwick Business School. Warwick 2007, ss. 20-34. Autorzy: M. Bratnicki,B. Gabryś. 
 4. Achieving sustainable corporate entrepreneurship through strategies and reward policies. W: Management research education and business success: Is the future as clear as the past. British Academy of Management. Conference Proceedings. Warwick Business School. Warwick 2007, ss. 35-53. Autorzy: M. Bratnicki, M. Majowska, J. Strużyna. 
 5. Empowerment and entrepreneurship: Conceptual issues and empirical tests. Journal of Economics & Management, 2007, s. 35-54. Autorzy: M. Bratnicki,M. Kulikowska-Mrożek, I. Marzec, P. Zbierowski. 
 6. Przedsiębiorcze uczenie się jako nośnik rozwoju organizacji. W: Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa pod red. J.Pyki. TNOiK, Katowice 2007, s. 17-27. Autorzy: M. Bratnicki, K. Butrym. 
 7. Wstęp do teorii myślenia przedsiębiorczego: przyczynowość i skutkowość. W: Przedsiębiorczość i innowacje. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. TNOiK, Katowice 2007, s. 47-55. Autorzy: M. Bratnicki, M. Kołodziejczyk-Jadczyk. 
 8. Rozwój organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom I. Praca zbiorowa pod red. R. Knosali. PTZP, Opole 2007, s. 137-144. Współautor: B. J. Gabryś. 
 9. Ponad planowanie strategiczne: w kierunku dialektyki i przedsiębiorczego uczenia się. W: Planowanie strategiczne w warunkach niepewności. Praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego. WWSzZiP, Wałbrzych, 2007, s. 69-83. Autorzy: M. Bratnicki,B. Ząbkowska. 
 10. „Przepływ czasu” a przedsiębiorczość organizacyjna: wyniki badań empirycznych. W: Zarządzanie rozwojem organizacji. Tom I. Praca zbiorowa pod red. S. Lachiewicza. WPŁ, Łódź 2007, s. 48-55. Autor: M. Bratnicki. 
 11. Konfiguracyjne ujęcie kontroli w procesie zarządzania strategicznego. W: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. K. Krzakiewicza. WAE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 104-109. Autorzy: M. Bratnicki,M. Pietrzyk. 
 12. Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach. W: Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji. Praca zbiorowa pod red. M. Laszuka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 59-76. Autor: M. Bratnicki. 
 13. Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor. W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Praca zbiorowa pod red. P. Wachowiaka, M. Dąbrowskiego i B. Majewskiego. FPiAKE, Warszawa 2007, s. 267-276. Autorzy: M. Bratnicki,P. Zabierowski, R. Kozłowski. 
 14. Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości. W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Praca zbiorowa pod red. P. Wachowiaka, M. Dąbrowskiego i B. Majewskiego. FPiAKE, Warszawa 2007, s. 24-32. Autorzy: M. Bratnicki, W. Dyduch, B.J. Gabryś. 
 15. Poza polityką polityki przedsiębiorczości. Menedżerska infrastruktura ożywiania przedsiębiorczości. W: Rozwój przedsiębiorczości w regionie. Praca zbiorowa pod red. K. Kowalskiej. WSzB, Dąbrowa Górnicza 2006, s. 7-30. Autorzy: M. Bratnicki,A. Austen. 
 16. Możliwości wykorzystania koncepcji pomiaru efektywności do oceny działalności organizacji publicznej. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. WAE, Poznań, 2006, s. 69-78. Autorzy: M. Bratnicki,A. Frączkiewicz-Wronka. 
 17. What makes failed entrepreneurs successful? Entrepreneurial learning and real options reasoning. Management, 2006, nr 2, s. 31-40. Autorzy: M. Bratnicki,A. Austen. 
 18. Entrepreneurship, social capital, and performance in transition economy organizations. W: Innovation management. Innovare humanum est. Praca zbiorowa pod red. J. Wojtyły. The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2006, s. 7-15. Autorzy: M. Bratnicki,W. Dyduch. 
 19. Timescape of corporate entrepreneurship. W: W: Innovation management. Innovare humanum est. Praca zbiorowa pod red. J. Wojtyły. The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2006, s. 17-26. Autorzy: M. Bratnicki, B. J. Gabryś. 
 20. Przedsiębiorcze uczenie się przez długowiecznych mocarzy. W: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Praca zbiorowa pod red. H. Bednarczyk. FUJ: Kraków 2006, s. 55-61. Autor: M. Bratnicki. 
 21. W poszukiwaniu tożsamości zarządzania publicznego. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja. Praca zbiorowa pod red. J. Skalika. WAE im. Oskara Langego, Wrocław 2006, s. 63-72. Autorzy: M. Bratnicki, A. Frączkiewicz-Wronka. 
 22. The recruitment and selection policies in ambidextrous organizations: Exploration versus exploitation. W: Rent XX. Research in entrepreneurship and small business. Entrepreneurship: A driver for sustainable growth in global and knowledge-based environment. Praca zbiorowa pod red. E. Laveren i H. Crijňs. Intersentia, Antwerpen-Oxford 2006, s. 1-18. Autorzy: M. Bratnicki,T. Ingram, J. Strużyna. 
 23. Examining entrepreneurial learning and real options: Empirical test of successful and failed entrepreneurs. W: Rent XX. Research in entrepreneurship and small business. Entrepreneurship: A driver for sustainable growth in global and knowledge based environment. Praca zbiorowa pod red. E. Laveren I H. Crijňs. Intersentia, Antwerpen-Oxford 2006, s. 1-20. Autorzy: M. Bratnicki,A. Austen. 
 24. Entrepreneurship as a driver of reconversion process. Positive scholarship perspective. W: The challenges for reconversion. Innovation – Sustainability – Knowledge Management. Praca zbiorowa pod red. P. Pachury. ISI Pierrard, Virton 2006, s.89-97. Autorzy: M. Bratnicki, P. Zbierowski. 
 25. Zintegrowany system pomiaru efektywności: Koncepcje, dylematy i wykorzystanie miar przedsiębiorczości organizacyjnej. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. D. Zarzyckiego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s.139-150. Autorzy: M. Bratnicki, W. Dyduch. 
 26. A typology of entrepreneurial strategies: Preliminary thoughts. W: Czech economy in the process of globalization. Praca zbiorowa pod red. M. Novacek. Masaryk University, Brno 2006, s. 19-24. Autorzy: M. Bratnicki B.J. Gabryś, M. Majowska. 
 27. As karo w talii kart współczesnego zarządzania. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. TNOiK Katowice/AE w Katowicach/Pol. Śl., Katowice 2006, s. 17-26. Autorzy: M. Bratnicki, A. Kadula. 
 28. Organizacja architektury obustronności jako nośnik strategii korporacji działających w skali ponadnarodowej. W: Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i W. Grudzewskiego. GWSH, Katowice 2006, s. 75-92. 
 29. Wykorzystanie balanced scorecard w sektorze publicznym na przykładzie służby zdrowia. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. TNOiK Katowice/AE w Katowicach/Pl. Śl., Katowice 2006, s. 40-52. Autorzy: M. Bratnicki A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austein. 
 30. Próba konceptualizacji przywództwa strategicznego. W: Zarządzanie. Kierunki badań. Praca zbiorowa pod red. D. Kisperskiej-Moroń. AE, Katowice 2006,.s.44-58. Autorzy: M. Bratnicki R. Kozłowski. 
 31. Entrepreneurship and small business in positive perspective. W: International entrepreneurship from local to global enterprise creation and development. Conference proceedings. Institute for Small Business & Entrepreneurship. Harrogate 2006, s. 1-13. Autorzy: M. Bratnicki P. Zbierowski. 
 32. Learning by failure and real options in small business context. W: International entrepreneurship from local to global enterprise creation and development. Conference proceedings. Institute for Small Business & Entrepreneurship. Harrogate 2006, s. 1-15. Autorzy: M. Bratnicki. A. Austein. 
 33. Przedsiębiorcze determinanty polityk wynagrodzeń. Ujęcie strategiczne. W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy “starym” a “nowym”. Organizacje, ludzie, procesy, procedury. Praca zbiorowa pod red. L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck. AGH, Kraków 2006, s. 513-523. Autorzy: M. Bratnicki.J. Strużyna, M. Majowska. 
 34. O organizacjach publicznych i o przedsiębiorczym rozwoju. W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy “starym” a “nowym”. Organizacje, ludzie, procesy, procedury. Praca zbiorowa pod red. L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck. AGH, Kraków 2006, s. 177-187. Autorzy: M. Bratnicki. A. Frączkiewicz-Wronka. 
 35. Zarządzanie sektorem ochrony zdrowia w regionie. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod red. E. Knosali. OWPTZP, Opole 2006, s. 171-181. Autorzy: M. Bratnicki.A. Frączkiewicz-Wronka.