Dr Aleksandra Nizielska

Ważniejsze publikacje:

 • A. Olejnik - Nizielska (2019), Znaczenie wymiarów dystansu psychicznego w podejmowaniu decyzji nt. internacjonalizacji – wyniki badań ilościowych,  artykuł zaprezentowany na konferencji "Czas na rozwój", organizowanej przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 6-8 czerwca 2019 r., publikacja: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XX, zeszyt 6.
 • A. Olejnik - Nizielska (2018), Czynniki wpływające na postrzeganie dystansu – wyniki badań ilościowych, artykuł zaprezentowany na Konferencji "MASEP 2018.  Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych”  organizowanej przez Katedrę Statystyki Społecznej i Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 28 - 30 listopada 2018r., publikacja: Handel Wewnętrzny 2018. nr 6 (377),  
 • A. Olejnik - Nizielska (2018), Managers' Perceptions about the Importance of Psychic Distance in the Process of Companies' Internationalization - Company G Case, w: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, red. K. Wach, A. Marjański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 2, cz. 1.
 • A. Olejnik – Nizielska, Percepcje menedżerów jako źródło wiedzy nt. procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie, artykuł przyjęty do prezentacji podczas Konferencji Wydziałowej „Nauki o Zarządzaniu. Dokonania. Trendy. Wyzwania”, organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 19 października 2017 
 • A. Olejnik – Nizielska, Perceptions’ of managers as a source of knowledge about psychic distance - company J case, artykuł przyjęty do prezentacji podczas Konferencji „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z perspektywy koncepcji zasobowej” organizowanej przez Zakład Strategii Marketingowych oraz Zakład Marketingu Usług Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 20 października 2017 r.
 • Olejnik - Nizielska A. (2017), Managers’ perceptions about the importance of psychic distance in the process of companies’ internationalization - company G case, artykuł zaprezentowany podczas konferencji “Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce” organizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 20 listopada 2017 r.
 • Olejnik – Nizielska A. (2016), The importance of psychic distance factors – geographic distance and differences in mentality in the process of Polish companies internationalization –qualitative research results, “China – USA Business Review”, vol. 15, no. 10.
 • Olejnik-Nizielska A.  (2016), The impact of differences in polictical and economic systems on the internationalization of Polish companies, "China-USA Business Review", Vol. 16, No. 3.
 • Olejnik-Nizielska A. (2015), The importance of psychic distance in the internationalization process of Polish companies - pilot research results, "Chinese Business Review", Vol. 14, No. 12. 
 • Olejnik-Nizielska A. Larimo J. (2015) , Managers' perceptions of the impact of cultural differences on the process of internationalization of Polish companies, "Theory, Methodology, Practice", Vol. 11, No. 2.

 • Nizielska A. The impact of differences in political systems on the internationalization of companies - results of qualitative research, paper accepted for the 40th EIBA Conference, December 11-13, 2014, Uppsala, Sweden.

 • Nizielska A., Larimo J., Managers' perceptions of the impact of cultural differences on the process of internationalization of Polish companies, paper presented at 1st AIB-CEE Conference, October 9-11, 2014, Budapest, Hungary.

 • A. Nizielska, The use of the case-study method in international business studies, paper presented at 5th EMAC Regional Conference, September 24-26, 2014, Katowice.

 • A. Nizielska, Różnice w systemach ekonomicznych i politycznych jako uwarunkowania internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, referat zaprezentowany na konferencji pt. Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej, 12-14 czerwiec, 2014, Kraków.

 • A. Nizielska, Budowa narzędzi badawczych do pomiaru dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, referat zaprezentowany na VI Konferencji Naukowej Katedry Badań Marketingowych UE we Wrocławiu, 25-27 maj, 2014, Wałbrzych.

 • A. Nizielska, The use of qualitative methods in the research on the impact of Psychic Distance on companies' internationalization (company X case), paper presented at 12th Vaasa Conference on International Business, August 21-23, 2013, Vaasa, Finland.

 • A. Nizielska, The Role of Psychic Distance in the Process of Companies Internationalization - Review of Research Results, Journal of Economics & Management, Vol. 13, 2013.

 • A. Nizielska, Dystans psychiczny w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - wyniki badań jakościowych, publikacja pokonferencyjna konferencji TRANS 2013, 21-22 listopada, 2013, Warszawa.

 • A. Nizielska, Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - przegląd wyników badań [w:] Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, artykuł zaprezentowany na XI Konferencji Naukowej "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej", 23. październik 2012, Katowice.

 • Investment attractiveness of the Silesian voivodship, ed. by A. Nizielska, The University of Economics in Katowice Publisher, Katowice 2012.
 • A. Nizielska, The criteria, instruments and determinants of investment attractiveness of Silesia - experts opinions [in:] Journal of Economics & Management, The University of Economics in Katowice Publisher, Volume 9, 2012.


 •   A. Nizielska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.

 • A. Nizielska, Cultural determinantes of relations with entities from the international market environment, Journal of Intercultural Management, Vol. 3, No. 2, 2011.

 • A. Nizielska, Dystans kulturowy w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw - metodyczny aspekt badań [w:] Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 236, Wrocław 2011.

 • A. Nizielska, Kulturowe uwarunkowania komunikacji międzynarodowych zespołów wirtualnych – uwagi koncepcyjne [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, M. Pańkowska (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.

 • A. Nizielska, The role of psychic distance in the process of Polish companies internationalization - theoretical and methodological aspects of reasearch [in:] Proceedings of the 19th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Institute of International Business, Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria 2011.

 • A. Nizielska, Dystans psychiczny we współczesnej teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw [w:] Studia ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, artykuł zaprezentowany na X Konferencji Naukowej: "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej", 18. październik 2011, Katowice.

 • A. Nizielska, Kryteria i mierniki atrakcyjności inwestycyjnej regionu [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.

 • A. Nizielska, Postrzegana atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego – opinie ekspertów [w:] Zarządzanie, Informatyka. Dylematy i Kierunki Rozwoju, A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki (red.), 4. Forum Naukowe UE Katowice, Katowice 2010.

 • A. Nizielska, Central European Market Attractiveness for Polish SMEs Engaged in the Process of Internationalisation [in:] Marketing and Entrepreneurship. Proceedings of Ankara University International Conference AUMEC 2009, A. Kocak, T. Abimbola, A. Ozer, L. Watkins-Mathys (eds.), April 20-23, 2009, Belek, Turkey 2009.

 • A. Nizielska, Narzędzia budowy relacji z podmiotami otoczenia wykorzystywane przez polskie, czeskie i słowackie przedsiębiorstwa: wyniki międzynarodowych badań porównawczych [w:] Współczesny marketing: strategie, G. Sobczyk (red.), PWE, Warszawa 2008.

 • A. Nizielska, Problemy komunikacji międzykulturowej w korporacjach transnarodowych [w:] Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych, G. Światowy (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

 •   A. Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2005.