Dr Danuta Babińska współautorem książki

Książka ‘Sektor usług profesjonalnych – usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy’ autorstwa Justyny Matysiewicz, Danuty Babińskiej i Sławomira Smyczka, przedstawia wszechstronną i kompleksową charakterystykę sektora usług profesjonalnych w Polsce.

Autorzy podjęli próbę weryfikacji hipotezy głównej stanowiącej, że sektor usług profesjonalnych w Polsce podlega dużym zmianom, co może być przedstawione w postaci modeli teoretyczno‑opisowych procesu i zakresów internacjonalizacji, uwzględniających czynniki związane z adaptacją nowych struktur organizacyjnych oraz tworzenie i transfer wiedzy.

Przeprowadzono szczegółowe badania obejmujące krytyczną analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz badania empiryczne z wykorzystaniem metod badań jakościowych. Ze względu na przedmiot badań, który stanowiła szeroko pojęta działalność zarządzania wiedzą sieciowych jednostek usług profesjonalnych wykorzystywana w procesie internacjonalizacji, badania objęły sieciowe jednostki usług profesjonalnych z branży medycznej, badawczej i doradztwa finansowego.

Efektem badań przeprowadzonych metodą wielorakiego studium przypadku są identyfikacja i opis dwóch modeli teoretyczno-opisowych na trzech badanych rynkach, uwzględniające usieciowienie, internacjonalizację oraz tworzenie i transfer wiedzy w organizacji usług profesjonalnych. Wykorzystane metody i procedury badawcze pozwoliły na uzyskanie wiarygodnego i wiernego opisu rzeczywistości.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Placet.

 

Nowy podręcznik pod red. Prof. dr hab. Mai Szymury-Tyc

Podręcznik akademicki 'International Marketing in Europe’ pod red. Mai Szymury‑Tyc stanowi doskonałe źródło wiedzy na temat koncepcji i zasad marketingu międzynarodowego realizowanych na rynkach europejskich, w szczególności w obszarze Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej. Adresowany jest przede wszystkim do studentów zarządzania, biznesu międzynarodowego oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych, ale również do praktyków działających lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Europy.

Książka zawiera podstawowe pojęcia i koncepcje związane z marketingiem międzynarodowym, wyjaśnia także zakres ich użycia w kontekście różnorodności krajów Europy. Opisany został wpływ integracji europejskiej na międzynarodowy rynek oraz koncepcje marketingowe. Omówiona została dynamika zmian europejskiego otoczenia marketingowego a także metodyka badań marketingowych na rynkach UE. Podjęto problemy segmentacji, pozycjonowania oraz tworzenia rynków docelowych, a także strategii wejść na poszczególne rynki europejskie. Również koncepcja marketingu-mix została omówiona w kontekście różnorodnych rynków Europy. Opisane strategie oraz narzędzia marketingowe zostały zilustrowane studiami przypadków, ułatwiającymi zrozumienie mechanizmów ich działania, a także wskazującymi źródło powodzenia lub porażki firm w Europie.

Podręcznik ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do nabycia w Księgarni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.