Dr Danuta Babińska

Ważniejsze publikacje:

 • Babińska D. (2018), Znaczenie inteligencji kulturowej w międzynarodowych badaniach marketingowych, International Business and Global Economy, no. 37.

 • Babińska D., Witczak O. (2016), Developing students' knowledge, skills and social competences in international marketing research - cooperation of academia and business, Journal of Economics and Management, vol. 26. 
 • Babińska D., Halemba M. (2016), Captive Offshoring Services fro SMEs in Poland. The Role of Mutual Trust and Cultural Aspects [in:] Enterpreneurship: Antecedents and Effestc, (red.) M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur, Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 2, no. 2. 
 • J. Matysiewicz, D. Babińska, S. Smyczek, Sektor usług profesjonalnych. Usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014. 
   
 • Babińska D.,  Witczak O. (2015), Developing students’ knowledge, skills and social competences in international marketing research – cooperation of academia and business","2ND AIB CEE - Chapter Conference Book of abstracts, International Business and Research in the CEE Region Why is it worth doing?",Warsaw School of Economics Press  
 • Babińska D., Matysiewicz J. (2014), International expansion and transferring knowledge – the case of Polish diagnostic companies, [In]: “Marketing Theory and Challenges in Emerging Markets”, ed. by. M. Szymura-Tyc, Publishing House of the University of Economics in Katowice.
 • Babińska D., Matysiewicz J. (2014),  International expansion and transferring knowledge – the case of Polish diagnostic companies, [In]: “Marketing Theory and Challenges in Emerging Markets”, ed. by. M. Szymura-Tyc, Publishing House of the University of Economics in Katowice.
 • Babińska D., Matysiewicz J., International expansion and transffering knowledge - the case of Polish diagnostic companies, paper presented at 5th EMAC Regional Conference, September 24-26, 2014, Katowice.
 • D. Babińska, The role of knowledge in the internationalization process of firms - a review of selected research literature, Journal of Economics & Management, Vol. 14, 2013.
 • D. Babińska, I. Sztangret, International expansion and knowledge transfer - the case of Polish market research companies, paper presented at 4th EMAC Regional Conference, September 26-27, 2013, St. Petersburg, Russia.
 • D. Babińska, M. Grochal-Brejdak, Społeczne raportowanie w Polsce, czyli o czym się nie pisze, Handel wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 3, 2013. 
 • D. Babińska, I. Sztangret, Knowledge communities as a way of applying the client knowledge management concept: The case of IT sector in Poland [in:] 9th GABER International Conference Proceedings, October 4-5, 2012, Marketing and Management, New York, USA.
 • D. Babińska, M. Grochal, The global - local dimension of corporate social responsibility reporting - evidence from Central and Eastern Europe [in:] Proceedings of the 5th International Society of Business, Economics and Ethics World Congress: Tradition and New Horizons - Towards the Virtue of Responsibility, Volume 1, July 11-14, 2012, Warsaw, Poland.
 • D. Babińska, Projektowanie strategii produktu na rynku międzynarodowym - między standaryzacją a adaptacją [w:] Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki - w kierunku sieci współpracy. Raport, Katowice, 2012.
 • D. Babińska, Researching European markets [and] Segmentation, targeting and positioning for the European markets [in:] International Marketing in Europe, Maja Szymura-Tyc (ed.), University of Economics in Katowice Publisher, Katowice 2012.
 • D. Babińska, Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących [w:] Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie, nr 32, 2011.
 • D. Babińska, Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu rynków wschodzących [w:] Zeszyty Naukowe nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • D. Babińska, J. Matysiewicz, S. Smyczek, Internationalisation of professional service firms from CEE countries - research in process [in:] Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, C. Munteanu (ed.), September 21-23, 2011, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Iasi, Romania 2011.
 • D. Babińska, Marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, S. Figiel (red.), PWE, Warszawa 2010.
 • D. Babińska, Ocena wykorzystania wyników badań marketingowych w przedsiębiorstwach województwa śląskiego [w:] Badania Marketingowe. Skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, K. Mazurek – Łopacińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • D. Babińska, Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw polskich w odniesieniu do rynków europejskich – w świetle wyników badań [w:] Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, J. W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), PWE, Warszawa 2010.

 • K. Karcz, D. Babińska, Methodology related issues at the stage of preparing international comparative research [and:] Relationships quality, barriers to establishing and maintaining relationships [in:] Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison, R. Lukasova, A. Bajdak (eds.), Scientific Publications / Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2009.
 • D. Babińska, A. Nizielska, International marketing research on the markets of Central and Eastern Europe, Journal of Economics & Management, The University of Economics in Katowice Publisher, Volume 6, 2009.
 • D. Babińska, A. Chęcińska-Zaucha, Bariery i przeszkody w nawiązywaniu długotrwałych relacji z podmiotami rynkowymi – w świetle wyników badań bezpośrednich [w:] Współczesny marketing. Strategie, G. Sobczyk (red.), PWE, Warszawa 2008.
 • K. Karcz, D. Babińska., Konkurowanie mikro- i małych przedsiębiorstw poprzez tworzenie relacji z interesariuszami – porównanie przykładów z Czech, Polski, Słowacji. Metodologia badań [w:] Trans’ 07 Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, H. Brdulak, E. Duliniec , T. Gołębiowski (red.), SGH w Warszawie 2007.