Dr Monika Sulimowska-Formowicz

Ważniejsze publikacje

Artykuły

 •  Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Sulimowska-Formowicz M. (2017), Trust in effective international business cooperation – mediating effect of work engagement, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, vol. 5, no. 2.
 • Sulimowska-Formowicz M., (2016), Diverse cooperative experience and knowledge management capabilities as key drivers of firm performance in inter-organizational relations – study from Polish companies, 32nd IMP Conference, Poznań.
 • Chrupała-Pniak, M. Grabowski, D., Sulimowska-Formowicz M., (2016), Leveraging relational competence of a firm as a trust-building tool - mediating effects of teams’  psychological features on cooperation success, 32nd IMP Conference, Poznań.
 • Sulimowska-Formowicz M., Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2016), The value of trust in inter-organizational relations, „Economics and Business Review”, Vol. 2, No. 2. 
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., (2016),  Economic vs. organizational perspective on inter-organizational relations’ analysis – are economists on the dead-end track?, „Equlibrium”, Vol. 11, Iss. 1.
 • Kożusznik B., Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M., (2015), Team dimension of relational competence of organisation – psychological perspective, „Management”, Vol. 19, No. 2. 
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., (2015),  Do relational capabilities equally matter in successful cooperation? – empirical evidence from Polish enterprises, „Journal of Applied Management and Investments”, Vol. 4, Iss. 4.
 • Pollak A., Chrupała-Pniak M., Rudnicka P., Sulimowska-Formowicz M., Kożusznik B., (2015), Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym - raport, „Społeczeństwo i Edukacja” nr 16 (1).
 • Sulimowska-Formowicz, M. (2015), Relational competence of a firm as a determinant of inter-organizational relations’ effectiveness and efficiency - a study from Polish market, [ In:] Proceedings of the 31 IMP Conference, Kolding. http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=8571
 •   Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., (2015), Economic vs. organizational perspective on inter-organizational relations’ analysis – are economists on the dead-end track?, No 6/2015, Working Papers from Institute of Economic Research; http://econpapers.repec.org/paper/peswpaper/2015_3ano6.htm; wersja drukowana Proceedings of the 8th International Conference On Applied Economics Contemporary Issues In Economy under the title: Market or Government? 18-19 June 2015, Management Sciences, A.P. Balcerzak (ed.), Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń, Toruń, ISBN 948-83937843-8-7.

 • Sulimowska-Formowicz M., 2011: Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa a międzynarodowa kooperacja gospodarcza (W:) Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych T. Sporek (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice.

 • Sulimowska-Formowicz M., Stępień B., 2011: Zaufanie a przebieg i efekty międzynarodowej kooperacji gospodarczej, (W:) Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej; B. Stępień (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo UEP. Poznań.

 • Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M., 2010: Organizacyjna kompetencja innowacyjności – determinanty psychospołeczne i ekonomiczne. „Chowanna” nr 2/35

 • Sulimowska–Formowicz M., Stępień B., 2006: Konkurencyjność przedsiębiorstw międzynarodowych - poszukiwanie źródeł przewagi ( W:) „Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych” J. Schroeder (red.) - Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

 • Sulimowska-Formowicz M., 2004: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na progu Unii Europejskiej – rekomendacje (W:) Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, AE we Wrocławiu. Wrocław

 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., 2004: Zamykanie luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie. „Gospodarka Narodowa” nr 10

 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., 2004: „Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa”. „Gospodarka Narodowa” nr 5-6

 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., 2003: Rodzaje luki konkurencyjnej i przyczyny jej powstania w przedsiębiorstwie. „Gospodarka Narodowa” nr 11-12

 • Sulimowska-Formowicz M., 2003: Luka konkurencyjna w polskich przedsiębiorstwach u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (W:) Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław

 • Sulimowska-Formowicz M, 2002: Podstawy i trwałość przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. „OPTIMUM. Studia Ekonomiczne” nr 4

 • Sulimowska-Formowicz M., 2002: Nurt zasobowy w teorii firmy. „Gospodarka Narodowa”  nr 5-6;

 • Sulimowska-Formowicz M. 2002: Kompetencje przedsiębiorstwa a przewaga konkurencyjna (W:) Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Poznań

 • Gorynia M., Jankowska B., Sulimowska–Formowicz M., 2001: Opinie przedsiębiorstw na temat wybranych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (W:) „Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej”, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Katowice

 • Gorynia M., Stępień B., Sulimowska M., 2000: Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa – koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu. Poznań

 • Gorynia M., Stępień B., Sulimowska M., 1998: Problemy przystosowawcze przedsiębiorstw w okresie transformacji a polityka proeksportowa (W): „Strategia przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji międzynarodowej” - Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, Poznań.

Rozdziały w książkach

 • Sulimowska-Formowicz M., 2015: Negocjowanie warunków kontraktu pomiędzy Mostostal Zabrze Holding S.A. i Austrian Energy & Environment — studium przypadku, (W:) Handel zagraniczny. Studia przypadków, B. Stępień (red.), PWE, Warszawa.

 • Sulimowska-Formowicz M., 2015: Naruszenie kontraktu na przykładzie umowy na montaż kotła w Umeå w Szwecji — studium przypadku, (W:) Handel zagraniczny. Studia przypadków, B. Stępień (red.), PWE, Warszawa.

 •  Sulimowska-Formowicz M., Stępień B., 2014, Składowe i granice zarządzania kompetencjami relacyjnymi w organizacji, (W:) Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, P. Wachowiak, S. Winch (red.), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., 2014 Inter-Organizational Relations – Managerial Consequences and Boundaries of their Economic Perception, (W:) Within and Beyond Boundaries of Management, Z. Dworzecki, M. Jarosiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

 • Sulimowska-Formowicz M., 2013, Relational capabilities as effectiveness fundamentals of inter-firm cooperation (W:) Contemporary Challenges Towards Management III, J. Foltys, L. Lesakova, M. Uramowa, A. Wziątek-Staśko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice

 • Sulimowska-Formowicz M., 2011: Międzynarodowa kooperacja gospodarcza – motywy, korzyści i podstawowe problemy, kluczowe czynniki sukcesu (W:) Contemporary Challenges in Management II, Uniwersytet Mateja Bela. Bańska Bystrzyca

 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., 2011:Warunki skuteczności i efekty kooperacji gospodarczej”, (W:) „Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy”, B. Stępień (red.), PWE. Warszawa

 • M. Sulimowska-Formowicz, 2011: Formy i rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej (W:) „Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy”, B. Stępień (red.) PWE. Warszawa

 •  Sulimowska-Formowicz M., Chrupała-Pniak M., 2010: Koncepcja kompetencji przedsiębiorstwa a budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku — ujęcie ekonomiczne i psychologiczne (W:) Zastosowania psychologii w zarządzaniu B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice

 • Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M., 2010: Budowanie kompetencji innowacyjności organizacyjnej – znaczenie kooperacji, (W:) Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, W. Kosiedowski (red.), TNOiK „Dom Organizatora”.Toruń

 • Sulimowska-Formowicz M., Jankowska B., 2009: Koncepcje konkurencji w ekonomii, (W:) Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej, M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), PWN, Warszawa

 • Chrupała-Pniak M., Polak J., Sulimowska-Formowicz M., 2009: Działania naprawcze w organizacji – uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe, (W:) Współczesne wyzwania wobec zarządzania, J.Foltys, M. Uramowa, L. Lesakowa, A.Wziątek-Staśko (red.), Uniwersytet Śląski, Szkoła Zarządzania, Katowice.

 • Chrupała-Pniak M., Polak J., Sulimowska-Formowicz M., 2009: Działania naprawcze w organizacji – aspekty psychospołeczne (W:) Współczesne wyzwania wobec zarządzania J.Foltys, M. Uramowa, L. Lesakowa, A.Wziątek-Staśko (red.), Uniwersytet Śląski, Szkoła Zarządzania, Katowice

 • Sulimowska–Formowicz M., Stępień B., 2004: Charakterystyka transakcji w handlu zagranicznym (W:) Transakcje handlu zagranicznego”, red. naukowa B. Stępień, PWE, Warszawa

 • Sulimowska-Formowicz M., 2003: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej - raport z badań empirycznych (W:) Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

 • Ciesielski M., Maryniak A., Sulimowska-Formowicz M., Szudrowicz A., 2002: Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach sektora transportowo-spedycyjnego (W:) Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do UE. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej, M. Gorynia ( red.), AE w Poznaniu. Poznań

 • Fąfara K., Sulimowska-Formowicz M., 2002: Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwie sektora przetwórczego – studium przypadku (W:) Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do UE. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej, M. Goryna (red.), AE w Poznaniu. Poznań

 • Stępień B., Sulimowska M., 1999: In search of adjustment. The role of privatisation type in reviving organizations (W): From plan to market. Selected problems of transition. Proceedings of Lubniewice’98, AE w Poznaniu. Poznań

 • Stępień B, Sulimowska M., Robinson I., 1999: Cultural invasion – what are the options? 

 • (W): Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Implications for Economic Integration Into Wider Europe – proceedings of the international conference., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń

 • Gorynia M, Sulimowska M., 1999: Luka konkurencyjna w zachowaniach przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (W): Warunki uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki. Łódź.