Prof. dr hab. Maja Szymura - Tyc

Ważniejsze publikacje: 

 • Szymura Tyc M. (2018), Internacjonalizacja i usieciowienie jako czynniki wspierające innowacyjność produktową i procesową przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 2 (334). 
 • Lewandowska M., Szymura Tyc M., Gołębiowski T. (2016), Innovation complementatrity, innovation cooperation partners and new product exports. Evidence form Poland, Journal of Business Research, nr 69 (9).  
 • Szymura Tyc M. (2016), Internationalization and networking as drivers of product and process innovativeness of firms in emerging markets, referat wygłoszony na 42nd Annual EIBA Conference "Liabilities of Foreigners vs. the Value Diversity. Conflict or Complement?", Vienna 
 • Szymura Tyc M., Kucia M., (2016),  Internacjonalizacja, innowacyjnosć i usieciowienie a profile kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Ujęcie Hofstede, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia, nr 8 (305). 
 • Szymura Tyc M. , Kucia M., (2016), Organizational Culture Firm's Dimensions and Firm's Internationalization, Innovativeness and Networking Behaviour, Hofstede Approach, "Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 4, no. 4
 • Szymura Tyc M. (2016), Organisational Culture Firm's Dimensions and Firm's Internationalization, Innovativeness and Networking Behaviour, Hofstede Approach, referat wygłoszony na 3rd AIB CEE Conference Chapter Conference "Boosting Competetiveness of Central Europe through digital Economy, Prague
 • Szymura - Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw - podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
 •  Szymura-Tyc M., Relationships between Outward and Inward Internationalisation and Innovativeness of the Polish Firms - Evidance from the Transition Economy, paper accepted for the 40th EIBA Conference, December 11-13, 2014, Uppsala, Sweden.
 • Szymura-Tyc M., Innovativeness and Internationalization of the Polish Economy - the CEE Transition Economies Perspective, paper presented at 1st AIB-CEE Conference, October 9-11, 2014, Budapest, Hungary.
 • M. Szymura-Tyc, M.S. Lewandowska, Exploring Relationships between Innovation Type, Exports and Innovation Cooperation. Research Outcomes for Polish Enterprises, paper presented at 5th EMAC Regional Conference, September 24-26, 2014, Katowice.
 • M. Szymura-Tyc, Umiędzynarodowienie i innowacyjność przedsiębiorstw a ich usieciowienie - wyniki badań empirycznych, artykuł zaprezentowany na konferencji TRANS 2013, 21-22 listopada, 2013, Warszawa.
 • M. Szymura-Tyc, Relationships between networking, innovativeness and internationalisation of firms. Empirical research findings, paper presented at 4th EMAC Regional Conference, September 26-27, 2013, St. Petersburg, Russia.
 • M. Szymura-Tyc, Networking as a Driver of Innovativeness and Internationalisation of Firms, paper presented at 29th Annual IMP Conference, August 30 - September 2, 2013, Atlanta.
 • M. Szymura-Tyc, Measuring the degree of firms' internationalization at their early stages of international commitment, Journal of Economics and Management, Vol. 13, 2013.
 • M. Szymura-Tyc, M. Grochal-Brejdak, Internationalization process of e-commerce enterprises - prerequisites, barriers and basic modes, Journal of Economics and Management, Vol. 13, 2013.
 • M. Szymura-Tyc, Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych [w:] Marketing produktów systemowych, L. Żabiński (red.), PWE, Warszawa 2012.
 • M. Szymura-Tyc (ed.), International Marketing in Europe, University of Economics in Katowice Publisher, Katowice 2012.
 • M. Szymura-Tyc, M. Kucia, The Role of Marketing in Innovation Processes in a Transition Economy [in:] 3rd EMAC CEE Regional Conference, B. Maricic, G. Ognjanov (eds.), University of Belgrade, Belgrade, Serbia 2012.
 • M. Szymura-Tyc, Międzynarodowe sieci i innowacje - geneza i funkcjonowanie, Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie, nr 32, 2011.
 • M. Szymura-Tyc, The role of marketing in contemporary innovation processes - the perspective of transition economies [in:] Proceedings of the 19th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Institute of International Business, Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria 2011.
 •   M. Szymura-Tyc, Internationalisation and networking as drivers of value innovation and competitive advantage - empirical evidence and implications for Polish firms [in:]  Consumer Behaviour and Marketing Strategies of Companies in European Markets, M. Glowik, S. Smyczek (eds.), The Univesity of Economics in Kaowice Publisher, Katowice 2010.
 •  M.Szymura-Tyc, Marketing in the Networked Knowledge-Based Economy - the Persective of a Transition Economy [in:] Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, EMAC Regional Conference, Corvinius Univesity of Budapest, Budapest, Hungary 2010.
 •  M. Szymura-Tyc, Uwarunkowania kulturowe międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw [w:] Marketing Międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, J.W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), PWE, Warszawa 2010.
 • M. Szymura-Tyc, Innowacja wartości w międzynarodowej sieci przedsiębiorstw [w:] Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • M. Szymura-Tyc, The role of marketing intellectual capital in creating competitive advantage in international market - theoretical assumptions and empirical evidence of Polish firms competing in European markets, Journal of Economics & Management, Volume 6, 2009.
 • M. Szymura-Tyc, The Role of Marketing i Enhancing the Competitiveness of Polish Firms in the Process of Transition [in:] Proceedings of the 17thAnnual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, R. Springer, P. Chadraba (eds.), Institute of International Business, Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria 2009.

     M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wyd. II, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2006.