Konferencja polsko-rosyjska (UE w Katowicach i RUDN w Moskwie) 13-14.02.2010 r.

W dniach 13-14 lutego 2010 r. odbyło się sympozjum naukowe pracowników Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii oraz Katedry Rynku Pracy oraz gości z Uniwersytetu RUDN (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów) w Moskwie z Katedry Ekonomiki Regionalnej oraz Geografii, nt.: „Rosyjsko-polskie stosunki ekonomiczne w XX i XXI wieku”.

Na sympozjum uczestnicy wygłosili referaty naukowe przedstawiając, swoje zainteresowania w kontekście porównań polsko-rosyjskich. Przedstawiciel Zespołu Katedry Rynku Pracy, dr Jarosław Wąsowicz wygłosił referat pt.: „Problemy ekonomiczne polskiej gospodarki w warunkach kryzysu finansowego”. 

W dniach 15-20 marca 2010 r. przedstawiciele obu Katedr uczestniczyli w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu RUDN pod tytułem „Emerging Economies in the Process of Globalization”. 

Na stronach UE w Katowicach i Moskiewskiego Uniwersytetu RUDN ukazały się informacje o pobycie delegacji rosyjskiej Uniwersytetu RUDN w Akademii Ekonomicznej i spotkaniach z władzami Akademii Ekonomicznej. Delegacja wydziału ekonomicznego Uniwersytetu RUDN, w składzie: Pani prodziekan ds. kontaktów zagranicznych docent I. W. Andronowa i kierownik Katedry Ekonomiki Regionalnej i Geografii Pani W. H. Holina, uczestniczyła w rozmowach negocjacyjnych z władzami Akademii Ekonomicznej w Katowicach: JM Rektorem Panem Prof. dr hab. Janem Pyką, Prorektorem ds. nauki Panem Prof. dr hab. Krzysztofem Marcinkiem oraz Dziekanem wydziału ekonomii Panią Prof. dr hab. Barbara Kos. 

Rezultatem rozmów na szczeblu rektorskim jest podpisanie umowy dotyczącej realizacji wspólnych projektów naukowych, przygotowania i wydania wspólnej monografii naukowej, stanowiącej zbiór referatów zaprezentowanych w ramach dwóch spotkań naukowych (w Polsce i w Rosji), realizacji wspólnych konferencji oraz międzynarodowej wymiany studentów.