Dr Arkadiusz Przybyłka

Rok 2021

 • A. Przybyłka: Analysis the development of pensions related to work in the mining industry in Poland. W: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 15th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2021. Methods and Models
  of Regional Development. Summer Edition”. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice 2021

Rok 2020

 • A. Przybyłka: Przywileje emerytalno-rentowe związane z pracą w górnictwie w PRL-u. W: Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne. Metody i modele rozwoju regionów. Pod red. W. Sojka, J. Acedański, UE, Katowice 2020 (s. 119-127).
 • A. Przybyłka: Health and social assistance system against the problem of aging of society. W: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 14th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition”. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice 2020 (s. 145-154).
 • A. Przybyłka, A. Манько: Регулювання рекламної діяльності в Україні та за кордоном.  W: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2020 (s. 223-228).

Rok 2019

 • A. Przybyłka: Turystyka industrialna w Polsce. W: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2019 (s. 184-190).
 • A. Przybyłka, M. Hamkalo: Transport and infrastructure in the development of the tourist region. W: ECONOMICS AND ORGANIZATION OF LOGISTICS. Selected aspects of the use, development and competitiveness of Polish transport. Pod red. E. J. Szymańska, SGGW, Warszawa 2019 (s.
  29-39).

Rok 2018

 • A. Przybyłka: Employees from Ukraine on the polish labour market, Географія ta Туризм 2018, nr 45 (s. 112-118).
 • A. Przybyłka: Consequences population ageing for the polish health care system. W: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 10th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition”. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice 2018 (s. 49-54).
 • A. Przybyłka, Przywileje socjalne związane z pracą  w górnictwie w okresie PRL-u. Studia Ekonomiczne nr 353, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018 (s.48-58).
 • A. Przybyłka, Industriada jako przykład turystycznego  wykorzystania zabytków techniki w województwie śląskim. W: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2018 (s. 263-269).
 • A. Przybyłka, A. Krzysztofek: Narodowy Fundusz Zdrowia jako główny podmiot publiczny odpowiedzialny za usługi zdrowotne w Polsce. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", 3/2018, tom I (s. 151-164).

Rok 2017

 • A. Przybyłka, Przeobrażenia systemu ochrony zdrowia w Polsce, Miscellanea Oeconomicae 2017, nr 2/1, s. 219-232.
 • A. Przybyłka, Turystyka uzdrowiskowa w województwie śląskim. W: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2017. УДК 338.48(4).
 • A. Przybyłka, Starzenie się ludności w Polsce jako wyzwanie dla system ochrony zdrowia. Studia Ekonomiczne nr 309, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, s. 179-190, ISNN 2083-8611.

 

Rok 2016

 • A Przybyłka: Ograniczenie zatrudnienia wśród górników węgla kamiennego w okresie transformacji ustrojowej. W: Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej. Samorząd terytorialny a rynki pracy. Pod red. B.M. Ćwierniaka. Wyższa szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016, s.271-280.
 • A. Przybyłka: Świadczenia emerytalne związane z pracą w górnictwie na przestrzeni dziejów. Studia Ekonomiczne nr 258, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016 (s.232-242).
 • A. Przybyłka: Przyszłość węgla kamiennego a bezpieczeństwo energetyczne Polski. W: Zarządzanie ryzykiem i wartością organizacji – współczesne wyzwania. Pod red. P. Pisarewicza i P. Galińskiego. UG, Gdańsk 2016 (s. 119-129).
 • A. Przybyłka: Turystyka uzdrowiskowa w Polsce. W: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2016 (s.345-350).
 • A. Przybyłka: Rozwój górnictwa w regionie Świętokrzyskim i na Górnym Śląsku. Miscellanea Oeconomicae 2/2016 (s. 331-340).
 • A. Przybyłka: Spa tourism in Poland with particular emphasis on spas in the province of świętokrzyskie (holly cross). ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. міжнародні відносини. 2016 Випуск 40 (s. 196 – 204).
 • A. Przybyłka: Ochrona zdrowia. W: Polityka zrównoważonego rozwoju gminpolskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Red. Nauk. A. Lorek, A. Rączaszek, UE, Katowice 2016 (s. 149-172).
 • A. Przybyłka: Świadczenia emerytalno-rentowe związane z praca w górnictwie w okresie międzywojennym w Polsce. Studia Ekonomiczne nr 293, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016 (s.141-153).

 

Rok 2015

 • A. Przybyłka: Перспективы для польскoй добычa угля. W: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2015 (s.190-198).

 

Rok 2014

 • Zarządzanie i rynek pracy. Pod red. A. Krzysztofek, A. Przybyłka. ATW, Kraków 2014.
 • Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym. Pod red. A. Krzysztofek, A. Przybyłka. ATW, Kraków 2014.
 • Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia. Pod red. A. Przybyłka, ATW, Kraków 2014.
 • A. Przybyłka: Szanse i zagrożenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W: Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia. Pod red. A. Przybyłka, ATW, Kraków 2014 (s. 21-28).
 • A. Przybyłka: Rodzinne formy opieki nad dzieckiem w Polsce. W: Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Studia Ekonomiczne nr 179, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2014, (s. 74-84).
 • A. Przybyłka: Tourism spa as the main type of healthy tourism in Poland. ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. міжнародні відносини. 2014 Випуск 34 (s. 114 – 124).
 • A. Przybyłka: Former mining facilities as a post-industrial places in silesian voivodeship. W: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2014
 • A. Przybyłka: Przywileje związane z pracą w górnictwie na tle innych grup zawodowych. W: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-gospodarczej. Red. Nauk. D. Kotlorz, A. Przybyłka. Studia Ekonomiczne nr 196, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2014, (s. 196-207).
 • Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-gospodarczej. Red. Nauk. D. Kotlorz, A. Przybyłka. Studia Ekonomiczne nr 196, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2014.
 • A. Przybyłka: Węgiel kamienny a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zarządzanie i Finanse. Journal of management and Finance 2014, vo. 12, nr 3 (s. 349-358).

 

Rok 2013

 • A. Przybyłka: Taking advantage of industrial heritage for the needs of tourism in the Silesian province. ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія географічна. 2013 Випуск 43, Частина 1 (s. 357 – 364)
 • A. Przybyłka, A. Krzysztofek: Rola i znaczenie finansowania UE dla rozwoju MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym – finanse, struktura, strategie. Pod red. A. Antonowicz i P. Antonowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013 (s. 179-195).
 • Ekonomia, finanse, rynek pracy we współczesnym świecie. Red. A. Krzysztofek, A. Przybyłka, ATW, Kraków 2013 (s. 395).
 • A. Krzysztofek, A. Przybyłka: Wykorzystanie wybranych systemów informacyjnych i informatycznych w ochronie zdrowia. W: Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 2013, Pitwin - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce.
 • A. Przybyłka: Wymagania rynku pracy wobec systemu edukacji. W: Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Red. Nauk. Cz. Plewka, ZAPOL, Szczecin-Koszalin 2013 (s. 105-113).
 • A. Przybyłka: Wpływ programów restrukturyzacji na ograniczenie zatrudnienia górników. W: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Studia Ekonomiczne nr 161, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2013, (s. 102-112).
 • A. Przybyłka: Spadek zatrudnienia wśród górników węgla kamiennego w kolejnych etapach restrukturyzacji branży na Górnym Śląsku. Miscellanea Oeconomicae 1/2013 (s. 99-108).
 • A. Przybyłka: Świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej (wybrane zagadnienia). W: Pomyślne starzenie się – uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne. Pod red. D. Kałuży - Kapias i P. Szukalskiego. Folia Oeconomica 297. UŁ. Łódź 2013, (s. 183-193).

 

Lata wcześniejsze

 • A. Przybyłka: System zabezpieczenia społecznego wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce. W: Соцiальна полiтика щодо невилiкоано хворих. Киiв 2012 (s. 114-129)
 • A. Krzysztofek. A. Przybyłka: Wzrost znaczenia turystyki industrialnej na przykładzie szlaku zabytków techniki województwa śląskiego i świętokrzyskiego. W: Regionalny program rozwoju na tle strategii UE „Europa 2020” z uwzględnieniem roli ubezpieczeń.  Polskie Wydawnictwa Prawnicze Iuris, Poznań 2012 (s. 257-268)
 • A. Przybyłka: Świadczenia rodzinne w Polsce. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 98. Katowice 2012 (s. 55-73).
 • A. Przybyłka: Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku.  UE, Katowice 2011 (s.292)
 • A. Przybyłka: Społeczne konsekwencje restrukturyzacji gospodarczej. W: Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 61. Katowice 2011 (s.  73-86).
 • A. Przybyłka, A. Krzysztofek: Fundusze strukturalne jako instrumenty finansowego wsparcia rynku pracy. W: Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Pod red nauk. A. Łuszczyna, WSZiF, Wrocław 2011 (s. 311-330)
 • A. Przybyłka: Przywileje związane z pracą w górnictwie – dawniej i dziś. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 78. Katowice 2011 (s. 169-179).
 • A. Przybyłka: Systemy ochrony zdrowia. UE, Katowice 2011 (s. 116)
 • A. Przybyłka: Narodowy Fundusz Zdrowia jako główny organizator usług zdrowotnych w Polsce. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 241. UE, Wrocław 2011 (s. 190-199).
 • A. Przybyłka: Rozwój tradycji i kultury górniczej na przestrzeni dziejów na Górnym Śląsku i ich upadek w okresie transformacji ustrojowej. W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej. Pod red. S. Partyckiego. KUL, Lublin 2010 (s. 589-601)
 • A. Przybyłka: Górnictwo węgla kamiennego gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Z. 17, nr 1/2010 (s. 327-335)
 • A. Przybyłka: Społeczne aspekty restrukturyzacji górnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej. W: Międzynarodowa polityka społeczna. Red. naukowa B. Balcerzak- Paradowska i A. Rączaszek, IPiSS and AE, Warszawa- Katowice 2010 (s. 450-460)
 • A. Przybyłka: Poziom i jakość życia osób starszych z perspektywy wybranych działań polityki społecznej. W: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Pod red. D. Kałuży i P. Szukalskiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010 (s. 120- 131)
 • A. Przybyłka: The effects of restructuring of hard coal mining In Poland.  W: Scientific creativity – the way to social-economic progress. Scientific editor A. Kuratashvili, Tbilisi 2010 (s. 109-116)
 • A. Przybyłka: Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Pod red. L. Frąckiewicz i W. Koczura  AE, Katowice 2010 (wydanie II) (s.121-136)
 • A. Przybyłka: Wpływ rozwoju górnictwa na kształtowanie się rozwiązań w zakresie ubezpieczeń brackich na Górnym Śląsku. W: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku. Pod red. D. Chojeckiego i E. Włodarczyka. DiG, Warszawa 2010 (s. 433- 450)
 • A. Przybyłka: System edukacji wobec potrzeb rynku pracy. W: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. Red. nauk. S. Korenik, A. Dybała, Prace Naukowe UE nr 102, UE, Wrocław 2010 (s. 76-87)
 • A. Przybyłka: Polskie górnictwo węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W: Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pr. zbiór. Pod red. D. Kotlorz, AE, Katowice 2010 (s. 357-366)
 • A. Przybyłka: Migracje na Górnym Śląsku jako źródło naboru kadry górniczej. W: Emigracja jako problem lokalny i globalny. Pod red. A. Lipskiego i W. Walkowskiej GWSP, Mysłowice 2010 (s.205-218)
 • A. Kaczmarska, A. Przybyłka: Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Krajobraz a Turystyka 2010 nr 14.
 • A. Przybyłka: Zagrożenia współczesnych polskich rodzin. W: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny. Red. nauk. A. Kubów, J. Szczepaniak. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 146. UE, Wrocław 2010 (s. 97-112).