Dr Jarosław Wąsowicz

2017

 • Wąsowicz J. (2017), Negative interest rate policy, In: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (eds.), 8th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development”. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice, pp. 124-131 [ISBN: 978-83-7875-370-4 (HTML), 978-83-7875-369-8 (CD-ROM)].
 • Sączewska-Piotrowska A., Wąsowicz J., Profiles of richness in Poland, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, nr 323, s. 118-129, ISSN 2083-8611.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J. (2017), Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 312, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 7-17, [ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603].
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J. (2017), Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 316, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 7-17, [ISSN 2083-8611]. 

2016

 • Skórska A., Wąsowicz J.,  Balcerowicz-Szkutnik M. GLOBALIZATION AS THE DETERMINANT OF HIGH-TECH SECTORS DEVELOPMENT,  Proceedings (Part V.)  16th International Scientific Conference   Globalization and Its Socio-Economic Consequences  ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics October 2016  str.2028-2036   ISBN 978-80-8154-191-9
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J., Młodzież na rynku pracy – wybrane problemy. Analiza komparatywna regionalnych rynków pracy na przykładzie dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego, (w:) A. Zagórowska (red.), Edukacja młodzieży a rynek pracy,  Uniwersytet Opolski, WUP w Opolu, Opole 2016, s. 66-78.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J. (2016), NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” No. 3, part 1, Vol. 14, Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2016, s. 239-256, [ISSN 2084-5189].
 • Wąsowicz J. (2016), Podobieństwa rynków pracy w grupie krajów UE-28, „Studia Ekonomiczne” nr 289, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 218-226, [ISSN 2083-8611].
 • Wąsowicz J. (2016), Elastyczność zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 291, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 193-204, [ISSN 2083-8611].
 • Wąsowicz J. (2016), Podobieństwa struktur zatrudnienia w sektorze przemysłowym w krajach UE-27, „Prace  Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kwartalnik Naukowy” nr 30(3), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 33-44, [ISSN 2080-1653].
 • Wąsowicz J. (2016), Zróżnicowanie sektora wysokich technologii w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce” nr 4/2016(23), Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka, s. 411-422, [ISSN 2391-9167].
 • Wąsowicz J. (2016), Polityka pieniężna w warunkach deflacji, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 270, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 275-284, [ISSN 2083-8611].

2015

 • Wąsowicz J., Rynek pracy w warunkach oddziaływania sił globalizacyjnych, w: M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE, Praca naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 109-131, [ISBN 978-83-7875-277-6].
 • Wąsowicz J., Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego a zatrudnienie osób 50+, w: A. Zagórowska (red.), Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane aspekty, Wydawnictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 137-146, ISBN: 978-839-409-361-7.
 • Wąsowicz J., Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Pokolenie 50+ na rynku pracy województw Polski południowo-zachodniej – analiza porównawcza i perspektywy zmian, w: A. Zagórowska (red.), Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane aspekty, Wydawnictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 147-159, ISBN 978-83-7865-277-6.
 • Wąsowicz J., Regional socio-economic disparities in Poland, w: M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Comparative Analysis of the Dependence of the Capital Markets and Economic System of International Relations, Praca naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 87-100 [ISBN 978-83-7875-249-3].
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J., Zróżnicowanie sektora przedsiębiorstw w warunkach zmian strukturalnych i koniunkturalnych w Polsce w latach 2004-2013 – ujęcie ogólnokrajowe i regionalne, w: Zarządzanie i finanse Vol. 13, Nr 3, część 1/2015, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015, s. 147-164, ISSN 2084-5189.
 • Wąsowicz J., Produktywność pracy i koszty pracy, jako determinanty chłonności zatrudnieniowej wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, w: B. Kos (red.), Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 232/2015, s. 237-251, ISSN 2083-8611.

2014

 • Wąsowicz J., Long-Term Unemployment Disparities Among the EU-28 Countries (2004-2013), in: И.Н. Белова (ed.), Актуальные проблемы глобальной экономики, Экон-информ, Москва 2014, s. 209-214, ISBN 978-5-9506-1189-6.
 • Wąsowicz J., Reakcje sektorowej struktury zatrudnienia w Polsce na spowolnienie gospodarcze, w: W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Praca Naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 388-401, ISBN 978-83-7875-216-5.
 • Wąsowicz J., Dynamika i struktura przeobrażeń zatrudnienia w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 167, 2014, s. 267-276, ISSN 2083-8611.

2013

 • Wąsowicz J., Changes in Foreign Trade Turnover as a Determinant of Shaping Unemployment Rate in Poland Before Accession to the European Union. In: Т. Ф. Крейденко, У. В. Мизеровская, А. Н. Новик, И. А. Родионова (eds.), География мирового хозяйства регионализм в условиях глобализации (часть 1), Москва 2013, s. 61-67, ISBN 978-5-209-05360-6.
 • Wąsowicz J., Macroeconomic Situation and Changes in Interest Rates in Poland in Conditions of Economic Crisis (the years between 2007 and 2012), in: И. Н. Белова (ed.), Рынок труда и занятость населения в начале XXI в.: Европа, Польша, Россия, Москва 2013, pp. 309-316, ISBN 978-5-9506-1066-0.
 • Wąsowicz J., Macroeconomic Situation in Poland During and After the Global Financial and Economic Crisis (2007-2012), in: И. А. Родионова (ed.), Актуальные проблемы глобальной экономики, Москва 2013, pp. 95-105, ISBN 978-5-9506-1057-8.
 • Wąsowicz J., Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy, zatrudnienia i wynagrodzeń w Polsce, w: W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele rozwoju regionów, Praca Naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 310-319, ISBN 978-83-7875-034-7.
 • Wąsowicz J., Sektorowe zróżnicowanie wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce w latach 1995-2011 ze szczególnym uwzględnieniem udziału sektora usług, w: D. Kotlorz (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki-przemiany wewnątrzsektorowe, Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 95-104, ISBN 978-83-7875-159-5.
 • Wąsowicz J., Sektorowe zróżnicowanie wydajności pracy w polskiej gospodarce, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 160, 2013, s. 190-198, ISSN 2083-8611.

Lata wcześniejsze

 • Skala, struktura i kierunki migracji zagranicznych Polaków – okres przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Jarosław Wąsowicz // W: Pięcioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy: praca zbiorowa/ pod red. Doroty Kotlorz.- Katowice: Wydaw. AE, 2010. (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). – S. 259-282.
 • Skala, struktura i kierunki migracji zagranicznych Polaków – okres przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Jarosław Wąsowicz // W: Pięcioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy: praca zbiorowa/ pod red. Doroty Kotlorz.- Katowice: Wydaw. AE, 2010. (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). – S. 259-282: rys., tab.
 • Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy - implikacje dla sytuacji na rynku pracy / Jarosław Wąsowicz // W: Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 33-54 : rys., tab. - Bibliogr. s. 53-54.
 • Rola pozapłacowych kosztów pracy w równoważeniu sytuacji na rynku pracy : doświadczenia Polski na tle innych krajów / Jarosław Wąsowicz // W: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009. - (Studia i Monografie). - S. 65-78 : rys., tab. - Bibliogr. s. 78.
 • Polityka pieniężna a zatrudnienie w okresie transformacji polskiej gospodarki : badania własne indywidualne / Jarosław Wąsowicz ; Akademia Ekonomiczna w Katowicach. - Katowice : AE, 2008. - 86 s. : rys., tab. - Bibliogr. s. 79-84.
 • Analiza empiryczna emigracji zagranicznych Polaków w latach 2001-2007 / Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz // W: Determinanty migracji zagranicznych Polaków na poziomie zagregowanym : (badania statutowe) / oprac. zesp. w skł.: Dorota Kotlorz - kier., Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - S. 64-112 : tab., wykr.
 • Gospodarcze uwarunkowania śląskiego rynku pracy w latach 1999-2005 jako stymulator zatrudnienia na obszarach metropolitalnych / Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż // W: Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera. - Katowice : Wydaw. AE, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 103-121 : rys., tab. - Bibliogr. s. 120-121.
 • Gospodarcze uwarunkowania wykluczenia społecznego w województwie śląskim w latach 1990-2004 / Jarosław Wąsowicz // W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 181-200 : rys., tab. - Bibliogr. s. 198-200.
 • Uwarunkowania strukturalne rynku pracy w województwie śląskim w latach 1999-2006 / Jarosław Wąsowicz // W: Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r.: praca zbiorowa / pod red. Agaty Zagórowskiej. – Opole: Wydaw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008. - s. 199-208.
 • Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw - konsekwencje dla rynku pracy w Polsce / Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz // W: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa / red. nauk. Jarosław Poteralski ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - S. 182-194 : rys., tab. - Bibliogr. s. 193-194.
 • Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy : implikacje dla sytuacji na rynku pracy / Jarosław Wąsowicz // W: Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia : (badania statutowe) / oprac. zesp. w skł.: Dorota Kotlorz- kier. proj., Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - KAtowice : AE, 2007. - S.41-73 : rys., tab. - Bibliogr. s. 71-73.
 • Teorie rynku pracy / Jarosław Wąsowicz // W: Ekonomia rynku pracy : praca naukowa / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydaw. AE, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 37-65 : rys. - Bibliogr. s. 63-65
 • Gospodarcze uwarunkowania wykluczenia społecznego w województwie śląskim w latach 1990-2004 / Jarosław Wąsowicz // W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich : badania statutowe / oprac. zesp. w skł.: Dorota Kotlorz- kier. proj. ; Andrzej Barteczek [i in.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : AE, 2006. - S. 234-262 : rys., tab. - Bibliogr. s. 259-261.
 • Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa śląskiego / Dorota Kotlorz, Jarosław Wąsowicz // W: Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2006. - S. 7-37 : rys., tab.
 • Zmiana sytuacji absolwentów na śląskim rynku pracy w latach 1999-2004 / Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż // W: Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / red. nauk.: Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. - Białystok-Warszawa : IPSS, WSE w Białymstoku, 2006. - S. 209-229 : rys., tab.- Bibliogr. s. 228-229.
 • Alternatywne teorie rynku pracy / Jarosław Wąsowicz // W: Ekonomia rynku pracy : badania własne zespołowe / oprac. zespół w skł.: Dorota Kotlorz - kier. proj. ; Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : AE, 2005. - S. 44-56 : rys., tab., Bibliogr. s. 56-60.
 • Ogólna charakterystyka rynku pracy w województwa śląskiego / Jarosław Wąsowicz, Dorota Kotlorz // W: Przeobrażenia śląskiego rynku pracy w okresie transformacji polskiej gospodarki : badania statutowe / oprac. zesp. w skł.: Dorota Kotlorz - kier. proj. ; Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : AE, 2005. - S. 2-28 : rys., tab.
 • Teorie rynku pracy / Jarosław Wąsowicz // W: Ekonomia rynku pracy : badania własne zespołowe / kier. proj. Dorota Kotlorz ; zesp. aut.: Dorota Kotlorz, Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : AE, 2005. - S. 28-44 : rys.-Bibliogr. s. 56-60.