prof. UE dr hab. Anna Skórska

Rok 2017

 • A.Skórska, Impact of Location of Offshoring Services on Competitiveness of Śląskie Voivodeship (w:) 8th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development". Conference Proceedings / eds. Włodzimierz Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański, Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2017, S. 83-92, University of Economics in Katowice, Katowice, 2017, e-ISBN: 978-83-7875-370-4
 • A. Skórska, Ewolucja struktury popytu na pracę w Polsce w latach 1995-2015, (w:) M. Bucka (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, Opolskie roczniki ekonomiczne, tom XIX, PTE, Opole 2017, s. 41-54.
 • A. Skórska, Serwicyzacja czy reindustrializacja gospodarki województwa śląskiego? Zmiany w sektorowej strukturze popytu na pracę, Rynek pracy 1(160)/2017, s. 40-50.
 • A. Skórska, Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania zasobów ludzkich dla nauki i techniki w Polsce w latach 2004-2015, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne 312/2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017, s. 106-117.
 • A. Skórska, Przestrzenne zróżnicowanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w Polsce w latach 2003-2015, Rynek i Marketing 10/2017, s. 607-621.
 • M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Skórska, J. Wąsowicz (2017), Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 316, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 7-17, [ISSN 2083-8611].

Rok 2016

 • A. Skórska A., J. Wąsowicz,  M. Balcerowicz-Szkutnik, GLOBALIZATION AS THE DETERMINANT OF HIGH-TECH SECTORS DEVELOPMENT,  Proceedings (Part V.)  16th International Scientific Conference   Globalization and Its Socio-Economic Consequences  ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics October 2016  str.2028-2036   ISBN 978-80-8154-191-9
 • M. Balcerowicz-Szkutnik M., A. Skórska, J. Wąsowicz, Młodzież na rynku pracy – wybrane problemy. Analiza komparatywna regionalnych rynków pracy na przykładzie dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego, (w:) A. Zagórowska (red.), Edukacja młodzieży a rynek pracy,  Uniwersytet Opolski, WUP w Opolu, Opole 2016, s. 66-78.
 • Innowacyjność sektora usług w Polsce, Studia Ekonomiczne. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe  272/2016, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 153-164.
 • Regionalne zróżnicowanie innowacyjności sektora usług w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe  291/2016, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 127-138.
 • Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET na rynku pracy Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe  289/2016, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 153-163.

Rok 2015

 • A. Skórska, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, (w:) Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 29(2) Kraków 2015, s. 53-65.
 • Knowledge Intensive Business Services – state and forecast, “Ekonometria”, 3(49)/2015, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2015, s. 66-77.
 • M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Skórska, J. Wąsowicz, Zróżnicowanie sektora przedsiębiorstw w warunkach zmian strukturalnych i koniunkturalnych w Polsce w latach 2004-2013 – ujęcie ogólnokrajowe i regionalne, (w:) Zarządzanie i finanse Vol. 13, Nr 3, część 1/2015, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015,  s. 147-164.
 • A. Skórska, Employment or underemployment in the context of “Europe 2020” strategy implementation, (w:) Economics of the 21st Century 4(8)/2015, UE Wroclaw 2015, s. 30-46.   
 • Globalizacja a zmiany na rynku pracy UE-28 – wybrane problemy, (w:), M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Globalizacja a regionalne rynki pracy, Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 42-76.
 • Zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego a zatrudnienie osób 50+, (w:) A. Zagórowska (red.), Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem?, Uniwersytet Opolski, Opole 2015 (współautorzy: M. Balcerowicz-Szkutnik, J. Wąsowicz, udział własny ok. 33%).

Rok 2014

 • A. Skórska, Praca w gospodarce postindustrialnej - zatrudnienie w sektorze usług w Polsce, (w:) A. Rączaszek, W. Koczur (red.) Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, Studia Ekonomiczne 167/2014, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 249-258.
 • A. Skórska, Przeobrażenia struktur zatrudnienia na przykładzie województw: śląskiego i dolnośląskiego, w: W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Praca Naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 133-142.
 • M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Skórska, J. Wąsowicz, Średniookresowa prognoza bezrobocia w województwie śląskim (I kw. 2014 – IV kw. 2015), (w:) A. Zagórowska (red.), Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy śląska, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 71-82.
 • M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Skórska, J. Wąsowicz, Rynek pracy w województwie śląskim – dynamika zmian, (w:) A. Zagórowska (red.), Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy śląska, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 112-122.

Rok 2013

 • A. Skórska, Ocena poziomu rozwoju GOW w Polsce w ujęciu sektorowym oraz według Knowledge Assesement Methodology, (w:) E. Kwiatkowski, W. Kasperkiewicz (red.), Gospodarka w okresie globalnego kryzysu, Acta Universitatis lodziensis, Folia Oeconomica 281/ 2013, UŁ, Łódź 2013, s. 279-294.
 • A. Skórska, Konwergencja czy dywergencja struktur zatrudnienia w Polsce i UE-15? (w:) Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, D. Kotlorz (red.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe „Studia Ekonomiczne” Zeszyty 160/2013, UE Katowice, s. 64-72.
 • A. Skórska, System kształcenia a zatrudnienie młodzieży w krajach Unii Europejskiej,  (w:) Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, A. Rączaszek, W Koczur (red.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe „Studia Ekonomiczne” Zeszyty 131/2013, UE Katowice, s. 32-40.
 • D. Kotlorz, A. Skórska, Transformation of employment structures in Poland – servitization of economy, Olsztyn Economic Journal 8 (2/2013), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013 (współautor: D. Kotlorz, udział własny ok. 50%), s. 93-108.
 • Structure of employment in Poland and EU-15 (1996–2011), (w:) Pынок труда и занятость населения в населения w XXI в, Эуропа, Польска, Роcсiя  I.A. Rodionowa (red.), Moskwa 2013, s. 59-72.
 • Development of knowledge-based economy in Poland and other European Union members – selected aspects, (w:) География мирового хозяйства: регионализм в условиях глобализации : материалы IV Международной научно- практической конференции : в 3 ч. / отв. ред. В.Н. Холина. Москва, 24–25 октября 2013 г. – Москва: РУДН, 2013, s. 286-293.
 • A. Skórska, Przemiany struktur zatrudnienia w Polsce Wschodniej w latach 2000-2011, (w:) Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L., Popyt na pracę cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 • A. Skórska, Uwarunkowania rozwoju sektora usług (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe, D. Kotlorz (red.), Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-53.
 • A. Skórska, Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienie w sektorze usług, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe, D. Kotlorz (red.), Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 72-94.

Lata wcześniejsze

 • Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 218.
 • Problemy współczesnej ekonomii (red.) U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 268.
 • Innowacyjność wiedzochłonnych usług biznesowych (KIBS) – wybrane problemy, (w:) Wzrost gospodarczy - rynek pracy w Polsce – innowacyjność gospodarki, (red.) W. Kasperkiewicz, K. Madej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 197-212.
 • Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia (w:)  Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej (red.) D. Kotlorz, Zeszyty Naukowe Wydziałowe „Studia Ekonomiczne” 2012, s.21-30, (współautor: D. Kotlorz, udział własny ok. 50%).
 • Praca i jej znaczenie we współczesnym świecie – wybrane problemy (w:) Problemy współczesnej ekonomii (red.) U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 171-185.
 • Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245/2012 Red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, s. 443-452.
 • Rozwój sektora usług w województwie śląskim w latach 1999-2012, (w:) Regionalne uwarunkowania rynku pracy (red.) A. Organiściak-Krzykowska, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz UWM Olsztyn, Warszawa-Olsztyn 2012, s. 164-176.
 • Wykształcenie jako determinanta zatrudnienia młodzieży w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, (w:) Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region-Polska-Europa-Świat, Część I Młodzież a edukacja i rynek pracy (red.) A. Zagórowska, Politechnika Opolska, Studia i Monografie z. 317, Politechnika Opolska, Opole 2012, s. 83-98
 • Offshoring usług biznesowych – wyzwania dla rynku pracy, (w:) Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy, (red.) B. Kos, Zeszyty Naukowe Wydziałowe „Studia Ekonomiczne” 90/2011, s. 147-154.
 • Ranking krajów Unii Europejskiej według sytuacji na ich rynkach pracy w latach 2003-2009, (red.) D. Kotlorz, Zeszyty Naukowe Wydziałowe „Studia Ekonomiczne” 78/2011, s. 23-40, (współautor: D. Kotlorz, udział własny ok. 50%).
 • Serwicyzacja polskiej gospodarki-wyzwania dla rynku pracy, (w:) Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych (red.) J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, Zeszyty Naukowe Wydziałowe „Studia Ekonomiczne” 81/2011, s. 93-102.
 • Kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych jako determinanta zwiększenia zatrudnialności i zmniejszenia bezrobocia absolwentów, (w:) Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, (red.) D. Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2011, s. 33-52, (współautor: D. Kotlorz, udział własny ok. 50%).
 • Dylematy współczesnego rynku pracy, Polityka społeczna 4/2011, s. 35-36.
 • Otwarty rynek pracy a problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (w:): Niepełnosprawni - przedsiębiorcom, przedsiębiorcy - niepełnosprawnym: badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy, (red. nauk.) S. Kantyka, Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor", Ruda Śląska 2011, Publikacja opracowana w ramach projektu "Niepełnosprawni - przedsiębiorcom..." realizowanego przez RAR "Inwestor" Sp. z o.o. - Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, s. 137-163.
 • Podstawowe założenia projektu i metodologia badań, s. 203-217, Pracodawcy w województwie śląskim a problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  s. 280-328, Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w województwie ślaskim a problem ich zatrudnienia - s. 218-279 (w:): Niepełnosprawni - przedsiębiorcom, przedsiębiorcy - niepełnosprawnym: badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy, (red. nauk.) S. Kantyka, Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor", Ruda Śląska 2011, Publikacja opracowana w ramach projektu "Niepełnosprawni - przedsiębiorcom..." realizowanego przez RAR "Inwestor" Sp. z o.o. - Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS,  (współautorzy: D. Kotlorz, S. Kantyka, M. Kowalska-Kantyka, W. Koczur, Z. Kantyka, udział własny ok. 20%).
 • Usługi nasycone wiedzą (KIS) jako obszar kreowania miejsc zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej, (w:) Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, (red.) E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 s. 99-116.
 • Rozwój usług biznesowych w Unii Europejskiej: implikacje dla zatrudnienia (w:):  Międzynarodowa polityka społeczna: aspekty porównawcze, (red. nauk.) B. Balcerzak-Paradowska i A. Rączaszek, IPiSS, Warszawa-Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s. 272-281.
 • Polski rynek pracy w procesie integracji z Unią Europejską – wybrane problemy, (w:) Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, (red. nauk.) D. Kotlorz; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2010, s. 43-66, (współautor: D. Kotlorz, udział własny ok. 50%).
 • Development of Service Sector - Implications for Employment in the European Union (w:) Labour market in EU and in the world, (red.) D. Kopycińska, Economics &Competition Policy No 14, University of Szczecin, Szczecin 2009, s. 66-76.
 • Przemiany struktur zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, (w:) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemów, (red.) A. Rączaszek, W. Koczur, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 237-246.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a równoważenie rynku pracy, (w:) Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, (red.) D.Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 55-80.
 • Strategia flexicurity jako przykład deregulacji i uelastyczniania rynku pracy, (w:) Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, (red.) D.Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 107-132.
 • The Education System as Competitiveness Factor of Local Labour Market (w:) Stimulating of Competitiveness of Labour Market, (red.) D. Kopycińska, Economics &Competition Policy No 15, University of Szczecin, Szczecin 2009, s. 77-88.
 • Śląski rynek pracy a konkurencyjność i innowacyjność regionu, (w:) Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych, (red.) A. Zagórowska,  Politechnika Opolska, WUP w Opolu, Opole 2009, s. 16-25.
 • Jakość zasobów pracy w województwie śląskim w latach 1999-2007, (w:) Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, (red.) R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS, WSE w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2009, s. 313-323
 • Rola kapitału ludzkiego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, (w:) S. Pangsy-Kania, K. Piech (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 265-280.
 • Rola systemu edukacji w budowie kapitału ludzkiego, (w:) Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, (red.) A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 399-410.
 • Strategia flexicurity i możliwości jej implementacji w krajach Unii Europejskiej, (w:) J. Harasim, T. Kraśnicka (red.) Ekonomia i Finanse. Współczesne problemy badawcze,  III Forum AE, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 308-321.
 • Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy szansą na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet – doświadczenia krajów UE, (w:) Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, (red.) C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 184-191.
 • Gospodarcze uwarunkowania śląskiego rynku pracy w latach 1999-2005 jako stymulator zatrudnienia w obszarach metropolitalnych, (w:) Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, (red.) K. Heffner,  Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s. 103-121, (współautorzy: R. Jeż, J. Wąsowicz, udział własny ok. 33%).
 • Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rewitalizacji obszarów wykluczenia społecznego w województwie śląskim, (w:) Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich, (red.) D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s. 127-151.
 • Polski rynek pracy wobec tworzenia podstaw gospodarki wiedzy, (w:) Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce (red.) E. Okoń-Horodeńska, S. Pangsy-Kania (UG),  Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007,  s. 48-59, (współautor R. Jeż, udział własny ok. 50%).
 • Bariery i perspektywy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw- konsekwencje dla rynku pracy w Polsce, (w:) Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, (red.) J. Poteralski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 182-194, (współautorzy: R. Jeż, J. Wąsowicz, udział własny ok. 33%).

 

Podręczniki i skrypty

 • Determinanty sytuacji na rynku pracy, (w:) Ekonomia rynku pracy, (red.) D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007 s. 67-111, (współautor: D. Kotlorz, udział własny ok. 50%).
 • Działania na rzecz zatrudnienia w Unii Europejskiej, (w:) Ekonomia rynku pracy, (red.) D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007 s. 145-172 (Część 5.5 rozdziału stanowi opracowanie autorstwa A. Ziomka, udział własny ok. 95%).
 • Przeciwdziałanie bezrobociu (w:) Ekonomia rynku pracy, (red.) D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007, s. 113-144.
 • A. Skórska, Rynek pracy-ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016.