Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Rok 2017

 • Balcerowicz-Szkutnik M., Szacowanie pewnych zagrożeń w kontekście zarządzania ryzykiem, (współautor Szkutnik W.,), w: Ubezpieczenia we współczesnym Świecie. Problemy i tendencje.  I. Kwiecień (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, ISBN 978-83-7695-651-0  
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sączewska-Piotrowska A. (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 324, Katowice 2017, ISSN 2083-8611.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2017), Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy (współautor z J. Wąsowicz), „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 312, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 7-17, [ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603].
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2017), Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy (współautor z A. Skórska A., J. Wąsowicz), „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 316, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 7-17, [ISSN 2083-8611].

Rok 2016

 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ rozdział w monografii MЕТАМОРФОЗЫ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В НАЧАЛЕ XXI века pod red. И.А. Родионовой Мoskwa 2016.: ISBN 978-5-91304-408-2 str. 277 – 283.
 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, GLOBALIZATION AS THE DETERMINANT OF HIGH-TECH SECTORS DEVELOPMENT (współautor z A. Skórska, J. Wąsowicz) Proceedings (Part V.)  16th International Scientific Conference   Globalization and Its Socio-Economic Consequences  ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics October 2016  str.2028-2036   ISBN 978-80-8154-191-9
 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, Dynamika zatrudnienia w aspekcie zmian sektorowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie poakcesyjnym Studia Ekonomiczne Nr 289 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach (red. W. Szkutnik) str. 7-20  ISSN 2083-8611
 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, Problemy ubezpieczeń społecznych i emerytalnych w Federacji Rosyjskiej w Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, (wsopółautor z W. Szkutnik) Prace Naukowe UE Wrocław Nr 415 Wrocław 2016 str. 11-23 ISBN 978-83-7695-571-1, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041.
 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, NEETs – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej (współautor z J. Wasowicz) w „Zarządzanie i finanse” 2016 nr 4  GDAŃSK  ISSN 2084-5189.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ СИЛЕЗСКОГО РАЙОНА ПОЛЬШИ). (współautor z Sojka E., Szkutnik W ) Rozdział w monografii Российские регионы в фокусе перемен”, Uralski Fedrealny Uniwersytet , Ekaterynburg, str. 64-73, ISBN 978-5-8295-0514-1
 • Balcerowicz-Szkutnik M., FOREIGNERS ON THE LABOUR MARKET IN POLAND. (współautor z Sojka E., Szkutnik W.)  Rozdział w monografii Российские регионы в фокусе перемен”, Uralski Fedrealny Uniwersytet, Ekaterynburg.
 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, Dynamika zatrudnienia a procesy globalizacyjne w wybranych państwach UE  Studia Ekonomiczne Nr 291 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach (red. W. Szkutnik) str. 7-24  ISSN 2083-8611.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach. Wydanie II uzupełnione i poprawione. Wydawnictwo UE Katowice 2016
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Młodzież na rynku pracy – wybrane problemy. Analiza komparatywna regionalnych rynków pracy na przykładzie dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego (współautor z A. Skórska, J. Wąsowicz), (w:) A. Zagórowska (red.), Edukacja młodzieży a rynek pracy,  Uniwersytet Opolski, WUP w Opolu, Opole 2016, s. 66-78

Rok 2015

 • Balcerowicz-Szkutnik M., Изменения на рынке труда в странах центрально-восточной Европы поспе вступления в ЕС 2004-2013. In: A.A. Белова (ed.) Актуальные пдоблемы глобальной экономики, Moskwa 2015, pp. 32-39, ISBN 978-5-9907130-6-2.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Globalizacja, serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji a współczesny rynek pracy.  w:  Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy wybranych państw UE. Red. M. Balcerowicz-Szkutnik Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 42-76, ISBN 978-83-7865-277-6.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Globalizacja I jej wpływ na współczesny rynek pracy – próba oceny. Studia Ekonomiczne Nr 242 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach (red. W. Szkutnik) str. 24-39   ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (red.) Comparative analysis of the dependence of the capital markets and economic system of international relations. Scientific publication UE Katowice 2015  ISBN  978-83-7875-249-3
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J., Zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego zatrudnienie osób 50+ . w Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane aspekty. Red. naukowy A. Zagórowska WUP Opole 2015
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J.,  Pokolenie 50+ na rynku pracy województw Polski południowo – zachodniej – analiza porównawcza i perspektywy zmian. w Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane aspekty. Red. naukowy A. Zagórowska WUP Opole 2015
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Labour market of the countries of the Central and Estern Europe bloc – an analysis of the dynamice and perspectives of changes, „Ekonometria = Econometrics”, 2015 Nr 1(47), s. 32-44, ISSN 1507-3866.
 • Balcerowicz-Szkutnik M.,Globalisation processes and the Labour market. Selected countries and aspects. W   Ekonometria = Econometrics”, 2015   Nr 4(50), s. 24-42 ISSN 1507-3866
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Zróżnicowanie sektora przedsiębiorstw w warunkach zmian strukturalnych i koniunkturalnych w Polsce w latach 2004-2013 – ujęcie ogólnokrajowe i regionalne (współautor z A. Skórska, J. Wąsowicz )(w:) Zarządzanie i finanse Vol. 13, Nr 3, część 1/2015, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015,  s. 147-164. ISSN 2084-5189

Rok 2014

 • SPATIAL DIVERSITY OF POPULATION POTENTIAL IN THE COUNTRIES OF CENTRALAND EASTERN EUROPE – TENDENCIES IN CHANGES AND AN ATTEMPT AT CLASSIFICATION (współautor), W: Трансформация социально-экономического пространства в Евразии в постсоветское время, TOM.1,  Алтайский государственный университет,  Барнаул, Россия,  2014, s. 222-234. (współautor w 1/3)
 • ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (współautor), W: Трансформация социально-экономического пространства в Евразии в постсоветское время, TOM.1, Алтайский государственный университет,  Барнаул, Россия,  2014, s. 275-289. (współautor w 1/3).
 • Serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji jako echo procesów globalizacyjnych w W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Praca Naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, str. 13-22

Rok 2013

 • "Analysis of Labour Market In the Group of New EU member States” w  Рынок тpуда и занятость населения в начале XXI в.: Ebpопа, Польша, Россия, Moskwa 2013, str. 23-51 ISBN 978-5-9506-1066-0, (autor w ½).
 • ”Space-time analysis of labour market parameters in the group of new eu member states ” w АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, Moskwa 2013,str.275-284ISBN978-5-9506-1057-8, współautor w ½.
 • „Servicisation and change in consumption model as an echo of globalisation process” w ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: РЕГИОНАЛИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ cz. 2 Moskwa 2013Str. 54-60 ISBN 978-5-209-05360-6 .
 • „Bezrobocie jako przejaw ryzyka ekonomicznego na rynku pracy” w Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem. (red. W. Szkutnik) UE Katowice 2013 Str. 158-183  ISBN 978-83-7875-167-0

Lata wcześniejsze

 • Проблемы безработицы в групе новых членов ЕС w monografii Экономическое развите в посткризисевом периоде- проблемы и перспективы. Изд Российский Университет Дружбы Народов, Экономический Факультет, Москва 2012  str 36-53 ISBN 078-5-9506-0943-5.
 • Demograficzne determinanty ryzyka ekonomicznego na rynku pracy  w Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych. Wybrane modele dynamiczno statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym  red. W.Szkutnik Katowice 2012 str 86-112,ISBN 978-83-7875-0347 
 • „The dynamice of polish labour market” w „Россия и Польша: проблемы и перспективы экономического роста” Moskwa 2011 str.149-165  .
 • „The dynamics  of demographic indices in Poland in comparision with Europe and Word” w „Россия и Польша: проблемы и перспективы экономического роста” Moskwa 2011 str.165-180.
 • 3. „Dynamika wskaźników demograficznych w Polsce w porównaniu z Europą i światem ” w „ Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej” Katowice 2011 str 154-172.
 • 4. „Zmiany zachodzące na polskim rynku pracy” w „ Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej” Katowice 2011 str 187-206.
 • 1. Analiza aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w wybranych krajach UE, w: Miscellanea mikroekonometrii,. Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie,  Szczecin 2010 -  podrozdział 4.1 s. 213-230 (współautor).
 • 2. Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego. (współautor w 1/3).
 • 3. Bezrobocie jako przejaw ryzyka ekonomicznego na rynku pracy. w  Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych. (red. W. Szkutnik) Katowice.2010 str. 153-177

 

Wykaz publikacji recenzowanych

 • The methods of diagnosing the labour market in the selected EU countries w: Страны с развивающими рынками в условях глобализации, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa 2010 s. 228-235 (współautor).
 • The methods of forecasting the parameters labour market in the EU countries w  Страны с развивающими рынками в условях глобализации, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa 2010 s. 430 - 437 (współautor).
 • „Dillemas of Polish labour market a the globalization time” w “ Мир и Россия: Регионализм в условях глобализации“ Moskwa 2010 str 295 – 309 (Współautor)
 • Prognozy parametrów rynku pracy w wybranych krajach UE w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, UE Wrocław, nr 103 Wrocław 2010 s. 11-26.
 • Labour market In Baltic countries – the current condition and prospects of changes w: Econometrics. Forecasting Research Papers of Wrocław University of Economics Wrocław nr 28 str.9-27 
 • Aktywność ekonomiczna starzejących się społeczeństw krajów nadbałtyckich UE, w: Pięciolecie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, (red. D. Kotlorz), Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2010 s. 101-134 (współautor),
 • „The factors of demographic risk in social insurance of the selected European Union countries “ w “Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne”  Wrocław 2010 Prace Naukowe UE Wrocław nr 106 str 11-21 
 • Ryzyko ekonomiczne w uwarunkowaniach inwestycji kapitałowych I ubezpieczeniowych. Podsumowanie wyników poszczególnych etapów badań prowadzonych w KMSMWE w Ekonomia jako obszar badań naukowych – tendy, perspektywy rozwoju Praca zbiorowa pod red. B. Kos, Katowice 2010 s. 38-53
 • „The diagnosing parameters the Labour market generation 50+ in the selected EU countries” w “ Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2009” Katowice 2011 str 21-34.
 • “The management of catastrophe insurance risk through the anticipation of the price of CAT bond” w “Econometrics “ UE Wrocław 2011 str 158-181 (współautor w ½)
 • Дынамика рынка труда Польши  w Вестник Российсково университета дружбы народов но. 3 гю 2011 str. 22-33) 
 • “Problemy bezrobocia w państwach nadbałtyckich UE – stan obecny i perspektywy zmian”. W Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 66 „Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno – gospodarcze” str. 11-27)
 • Problemy bezrobocia w grupie państw –nowych członków UE” W Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 78 „Dylematy współczesnego rynku pracy.” str. 89-101
 • „Pokolenie 50+ na europejskim rynku pracy – podsumowanie poszczególnych etapów badań” W Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 90 „Transformacja gospodarki poziom krajowy i międzynarodowy” str. 9-21 (współautor)
 • „Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym” W Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 95 „Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji – aspekty pozytywne i negatywne” str. 307-321 (współautor w ½)
 • „Zmiany na rynku pracy w aspekcie aktywności zawodowej grupy pokoleniowej 50+”  Zeszyty Naukowe Śl.W.Sz.Z. nr 24  Katowice 2011 str . 32-46
 • „Zróżnicowanie rynku pracy a stan gospodarki Polski i wybranych państw UE” Zeszyty Naukowe Śl.W.Sz.Z. nr 24 Katowice 2011 str. 46-64
 • Проблемы безработицы в групе новых членов ЕС w monografii Экономическое развите в посткризисевом периоде- проблемы и перспективы. Изд Российский Университет Дружбы Народов, Экономический Факультет, Москва 2012
 • Problemy starzenia rynku pracy  - analiza statystyczno – demograficzna dla wybranych państw UE Studia Ekonomiczne UE 2012 nr 76  Str.103-116
 • Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states.  Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 11-21
 • Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE – analiza statystyczna ” Studia Ekonomiczne UE Katowice  2013 nr 124 str 77-87
 • Ocena rozkładów dochodów gospodarstw domowych w kategoriach dobrobytu społecznego Centrum Badań i Ekspertyz UE Katowice2013,str181-191
 • The Comparative Analysis of the labor market indicators In a Selected Group of EU Countris VISNIK Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki nr 11(152) 2013
 • Analiza przestrzenno czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE Studia Ekonomiczne UE Katowice  Nr 181  2014 Str 136-147
 • Sektor ubezpieczeń w krajach postradzieckiej Azji Środkowej Prace Naukowe UE Wrocław Nr 342  2014  Str 11-28