Tematy badań statutowych oraz badań własnych w Katedrze Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

Badania statutowe

Tytuł Kierownik projektu Współautorzy
ROK 2018
Rynek pracy i kierunek zmian aktywności zawodowej ludności na obszarach regionów południowego i wschodniego (zgodnie z podziałem NUTS-1) po akcesji Polski do struktur UE. Etap II - Analiza potencjału zawodowego poziomu zatrudnienia oraz stopy bezrobocia z uwzględnieniem cech demograficznych i społecznych oraz zróżnicowania terytorialnegoprof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

prof. UE dr hab. Anna Skórska

dr Jarosław Wąsowicz

dr Anna Sączewska-Piotrowska

ROK 2017
Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - perspektywy, oczekiwania, zagrożenia. Etap III - Prognoza popytu i podaży pracy w Polsce a perspektywy absolwentów szkół wyższych na rynku pracy prof. UE dr hab. Anna Skórska

prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

dr Jarosław Wąsowicz

Rynek pracy i kierunki zmian aktywności zawodowej ludności na obszarach regionów południowego i wschodniego (zgodnie z podziałem NUTS-1) po akcesji Polski do struktur UE. Etap I - Aktywność zawodowa zasobów pracy regionów południowego i wschodniego a ESZ i strategie UE w zakresie zatrudnienia po roku 2004 prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

prof. UE dr hab. Anna Skórska

dr Jarosław Wąsowicz

dr Arkadiusz Przybyłka

dr Anna Sączewska-Piotrowska

ROK 2016
Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - perspektywy, oczekiwania, zagrożenia. Etap II - Aktywność zawodowa absolwentów szkół wyższych - procesy dostosowawcze na rynku pracy prof. UE dr hab. Anna Skórska

prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

dr Jarosław Wąsowicz

Demograficzne i społeczne determinanty rynku pracy - aspekt jakościowy i ilościowy. Etap III - Pokolenie 50+ na europejskim rynku pracy - porównanie szans i zagrożeń prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

prof. UE dr hab. Anna Skórska

dr Jarosław Wąsowicz

ROK 2015
Demograficzne i społeczne determinanty rynku pracy - aspekt jakościowy i ilościowy. Etap II - Wiek, wykształcenie i struktura zawodowa jako czynniki różnicujące rynek pracy państw UE prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

dr hab. Anna Skórska

dr Jarosław Wąsowicz

Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - perspektywy, oczekiwania, zagrożenia. Etap I - System szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie transformacji - zmiany jakościowe i ilościowe dr hab. Anna Skórska
ROK 2014
Demograficzne i społeczne determinanty rynku pracy - aspekt jakościowy i ilościowy. Etap I - Dynamika demograficzna a rynki pracy państw UE prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

dr hab. Anna Skórska

dr Jarosław Wąsowicz

Globalizacja a regionalne rynki pracy. Etap III. Ocena wpływu procesów globalizacyjnych na kondycję polskiego rynku pracy prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka

dr hab. Anna Skórska

dr Jarosław Wąsowicz

ROK 2013
Globalizacja a regionalne rynki pracy. Etap II. Chłonność rynków pracy Europy Środkowo-Wschodniej a procesy globalizacyjne Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka

dr hab. Anna Skórska

dr Jarosław Wąsowicz 

Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i wydajność pracy w krajach UE-27  dr hab. Anna Skórskadr Jarosław Wąsowicz

 

Badania własne indywidualne

Autor Tytuł
ROK 2008
dr Anna Skórska Sektor usług jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego - implikacje dla konkurencyjności polskiej gospodarki
mgr Jarosław Wąsowicz Polityka pieniężna a zatrudnienie w okresie transformacji polskiej gospodarki
Demograficzne i społeczne determinanty rynku pracy- aspekt jakościowy i ilościowy.Etap I – Dynamika demograficzna a rynki pracy państw UEprof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

 

dr hab. Anna Skórska
dr Jarosław Wąsowicz

Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy – perspektywy, oczekiwania, zagrożenia. Etap III – Prognoza popytu i podaży pracy w Polsce a perspektywy absolwentów szkół wyższych na rynku pracy