Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za działalność wdrożeniową dla dra Marcina Barona i dra Radosława Cyrana

Zespół opracowujący comiesięczne „Komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej” zdobył jedną z 13 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Nagrodę przyznano za stworzenie w partnerstwie z władzami regionalnymi (Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego) obserwatorium gospodarki regionalnej w warunkach pandemii koronawirusa. Od maja 2020 r. do sierpnia 2021 r. zespół regularnie publikował comiesięczne komentarze bazujące na opracowaniu danych gromadzonych w rytmie miesięcznym z różnych źródeł, tj. m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miasta Katowice i Google.

W skład uhonorowanej grupy, koordynowanej przez dr. Marcina Barona, weszli: prof. Jan Acedański, dr Radosław Cyran, dr Piotr Dąbrowski, dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr Gibas, prof. Tomasz Ingram, dr Grzegorz Krawczyk i prof. Robert Wolny.

Dobór członków zespołu został dokonany tak, by uwzględnić dorobek badawczy i ekspercki oraz specyfikę zainteresowań różnych środowisk naukowych w uczelni. Dr M. Baron – gospodarka regionalna, prof. J. Acedański – metody statystyczno-matematyczne, dr R. Cyran – rynek nieruchomości, dr P. Dąbrowski – finanse, dr B. Gabryś – przedsiębiorczość, dr P. Gibas – analizy przestrzenne, prof. T. Ingram – zarządzanie zasobami ludzkimi, dr G. Krawczyk – ekonomika transportu, prof. R. Wolny – zachowania konsumentów. Pozwoliło to na zachowanie metodycznego podejścia do analizy wachlarza zagadnień dotyczących: zatrudnienia i bezrobocia, popytu na pracę, wynagrodzeń, siły nabywczej, obrazu koniunktury oraz ocen koniunktury, poziomu wpływów z podatków oraz ich konsekwencji dla samorządu regionalnego i samorządów lokalnych, sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz mobilności. W pracach przyjęto założenie, że posługiwać się należy danymi miesięcznymi, w odniesieniu do trendów i wahań śródrocznych. Gdyż tylko to podejście pozwalało na obserwowanie realnych odchyleń pojawiających się w gospodarce województwa śląskiego w warunkach pandemicznych, a następnie sprawne reagowanie zarówno w perspektywie instrumentów polityki jak i w ewentualnych decyzjach menedżerskich na poziomie firm.

Komentarze stanowiły źródło informacji będącej podstawą bieżącego prowadzenia polityki na poziomie regionalnym. W okresie pandemii Zarząd Województwa przeprowadził wiele procesów dostosowawczych, na przykład związanych z wykorzystaniem środków unijnych, do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w gospodarce (tzw. „Śląski pakiet dla gospodarki”). Opracowania cieszyły się również dużym zainteresowaniem mediów krajowych. Ich podsumowania zazwyczaj publikowane były w serwisach PAP, a w ślad za tym cytowane w ogólnopolskich portalach zajmujących się tematyką gospodarczą i samorządową. Wyniki badań często były prezentowane w mediach o zasięgu regionalnym (TVP Katowice, Radio Katowice, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Radio eM, portale internetowe. Ekwiwalent reklamowy dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach informacji płynących za pośrednictwem mediów, sięgnął dla niektórych wydań Komentarza 100 tys. złotych; zasięgi natomiast dochodziły do 130 tys. osób. Ponadto organizacje samorządu gospodarczego niejednokrotnie przekazywały swoim członkom kolejne edycje opracowywanego materiału. Relację z gali można zobaczyć w serwisie YouTube. Podsumowanie znajduje się także w serwisie Ministerstwa.