Informacja wstępna

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych funkcjonuje na Wydziale Ekonomii od momentu jego utworzenia, to jest od 1992 roku. Aktualnie liczy 12 osób oraz trzech profesorów honorowych prowadzących zajęcia. Pracownicy koncentrują swoje zainteresowania naukowo – badawcze i dydaktyczne na tematyce gospodarki miejskiej i regionalnej. Przedmiotem ich aktywności są zarówno teoriopoznawcze zagadnienia ekonomii miejskiej i regionalnej, jak i szeroko pojęte zarządzanie miastem i regionem. Profil naukowo – badawczy Katedry kształtują głównie publikacje, projekty badawcze i eksperckie z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, zarządzania usługami publicznymi, ekonomii miejskiej, konsumpcji miejskiej, audytu miejskiego. Katedra prowadzi swoje specjalności dydaktyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna i kierunku Ekonomia.