Koło Naukowe Badania Przestrzeni Zurbanizowanej AREA


Koło Naukowe Badania Przestrzeni Zurbanizowanej AREA zajmuje się przemianami przestrzeni oraz nowymi koncepcjami rozwoju miast. Do form działalności Koła należy realizacja projektów naukowych i praktycznych, współpraca z instytucjami i środowiskami zajmującymi się rozwojem miast i ich przestrzeni oraz uczestnictwo w konkursach związanych z kreowaniem rozwiązań dla przestrzeni miast w regionie.

Członkowie Koła realizują współpracę projektową z profesjonalnymi instytucjami naszego regionu, w tym z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości przestrzeni i wdrażania partycypacyjnych metod zarządzania przestrzenią. Znaczna część działalności Koła odbywa się w bezpośredniej relacji z praktyką. Wśród specyficznych aktywności można wskazać analizy terenowe, których sposób realizacji dostosowany jest do potrzeb samorządów lokalnych w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji oraz innych koncepcji przekształceń przestrzeni wykonywanych w partnerstwie lokalnym. Członkowie Koła przygotowują także publikacje naukowe, co przyczynia się do lepszego poznawania nowych nurtów badawczych, pogłębionej refleksji nad możliwościami praktycznego wykorzystania dorobku naukowego oraz doskonalenia umiejętności w zakresie technicznego przygotowywania opracowań naukowych. Działalność Koła jest widoczna także w przestrzeni UE. W roku ubiegłym zrealizowano projekt zagospodarowania przestrzeni dziedzińca budynku A, polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu mebli z palet drewnianych.

Koło Naukowe jest otwarte na nowych członków oraz na współpracę ze studentami, którzy są zainteresowani wybranymi projektami badawczymi.