Sesje tematyczne


WT1. KULTURA JAKO NIEMATERIALNY KAPITAŁ TERYTORIALNY - w poszukiwaniu metod analizy specyficzności terytorialnej
– prowadząca: dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, dr hab. Mariusz Sokołowicz, dr Ewa Boryczka, dr Agnieszka Rzeńca

Kapitał terytorialny tworzy zasób strategicznie cenny dla podmiotów funkcjonujących w terytorium oraz nowe możliwości rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej miast i regionów. W literaturze przedmiotu powszechne jest twierdzenie, że sukces przestrzennych systemów gospodarczych w coraz większym stopniu zależy od ilości i jakości kapitału terytorialnego, szczególnie takich komponentów jak: kapitał instytucjonalny, relacyjny, społeczny czy ludzki. Potencjał ten jest zakorzeniony w lokalnej strukturze społeczno-gospodarczej, sieciach relacji, kulturze, tożsamości, rynku pracy. Jego uruchomienie poprzez dopasowanie inwestycji do specyfiki i zasobów danego miejsca skutkuje wyższą stopą zwrotu z inwestycji i wzmacnia efekty synergii pomiędzy różnymi podmiotami i sektorami gospodarki.

WTP2: Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie
– prowadzący: prof. Paweł Churski, dr Tomasz Herodowicz, dr hab. Barbara Konecka-Szydłowska, prof. UAM, dr Robert Perdał

Zmieniające się uwarunkowania procesów rozwojowych stawiają nowe wyzwania polityce regionalnej, które są szczególnie istotne z perspektywy polskich regionów. Najważniejsze z tych wyzwań są związane z dążeniem do wzrostu efektywności interwencji polityki regionalnej, oraz ze zmieniającym się układem czynników rozwoju i redefinicją ich znaczenia w warunkach postępującego oddziaływania megatrendów, w tym globalizacji i integracji w warunkach kryzysu. Szczególne znaczenie dla skutecznej operacjonalizacji działań uwzględniających przedmiotowe wyzwania posiada polityka rozwoju zorientowana terytorialnie. Celem sesji jest prezentacja wyników końcowych projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS 10 - 2015/19/B/HS5/00012: Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych realizowanego przez Zespół pracowników Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnicy sesji będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań dotyczącymi trzech układów przestrzennych, na których identyfikowano prawidłowości procesu rozwoju społeczno-gospodarczego: państwa i regiony Unii Europejskiej, poziom regionalny i lokalny w Polsce oraz wybrane gminy Wielkopolski. Po części prezentacyjnej odbędzie się panel dyskusyjny z aktywnym udziałem uczestników sesji. Więcej o projekcie patrz: https://forsed.amu.edu.pl


WTP3: DUALIZM ROZWOJU - ujęcie terytorialne

- prowadzący: dr hab., prof. UW Wojciech  Dziemianowicz, dr hab. Dorota Mantey, mgr Magdalena Cybulska, lic. Jan Goliński

Rozwój nie jest zj awiskiem, które przebiega w każdym miejscu w taki sam sposób i charakteryzuje się takimi samymi cechami. Dlatego nie ma jednej prostej recepty na rozwój regionów czy gmin. Często spotykane w politykach rozwoju regionów i gmin "goniących" imitowanie i naśladowanie rozwiązań stosowanych przez tzw. "liderów" po prostu zawodzą.
Można sformułować wiele wątpliwości zarówno w stosunku do sposobu pomiaru rozwoju (PKB?), celów rozwoju a także samej istoty rozwoju. W przestrzeni funkcjonują zarówno jednostki bogate, jak i biedne, wysoko i słabo rozwinięte. Czasem są one położone bardzo blisko siebie. Jakie czynniki decydują o tym, że można tak bardzo różnić się "po sąsiedzku"? Czy celem polityki rozwoju powinno być dążenie do wyrównywania tych różnic, czy też inteligentna odpowiedź na aspiracje wspólnot lokalnych?

WTP4: Obiecujące podejścia i kierunki badań współczesnych zjawisk gospodarczych i kulturowych w skali wewnątrzmiejskiej i metropolitalnej 
- prowadzący: prof. dr hab. Bolesław Domański, dr hab., prof. UJ Monika Murzyn-Kupisz, dr hab., prof. UJ Krzysztof Gwosdz dr Jarosław Działek

Rekonfiguracja międzymiejskich i wewnątrzmiejskich sieci powiązań w trakcie pandemii Covid-19 skłania do refleksji nad kierunkami badań współczesnych zjawisk gospodarczych i kulturowych w tych skalach przestrzennych. Pandemia wzmocniła niektóre trendy rozwojowe (np. rozwój telepracy, miasto 15-minutowe), ale też uwidoczniła nowe, które powinny stać się przedmiotem pogłębionej refleksji w ramach geografii ekonomicznej i studiów regionalnych.

WTP5. SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA – kulisy programowania, wyzwania na poziomie regionów węglowych i kraju  
– prowadzący: dr hab., prof. UE Adam Drobniak, prof. dr hab. Florian Kuźnik, dr Marcin Baron, dr Artur Ochojski, mgr Piotr Rykała

Warsztat tworzenia pomysłów poświęcony tematyce transformacji regionów węglowych w kontekście sprawiedliwej transformacji oraz transformacji energetycznej, w tym Europejskiego Zielonego Ładu oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Prezentacja kulisów procesu programowania sprawiedliwej transformacji w Polsce. Podstawowe wyzwania i dylematy programowania, obecny stan badań oraz luki poznawcze sprawiedliwej transformacji. Dyskusja na temat zdolności adaptacyjnych poszczególnych regionów węglowych (w kontekście ich specyfiki) do transformacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. Interesariusze sprawiedliwej transformacji – współpraca i płaszczyzny konfliktów. Dylematy zarządzania sprawiedliwą transformacją na poziomie podregionów, województw i państwa. Poszukiwanie problemów badawczych i koncepcji rozwoju umożliwiających wsparcie procesu sprawiedliwej transformacji z strony badań miejskich
i regionalnych. 

WTP6. Temat do ustalenia w trakcie zgłoszeń napływających od młodych naukowców