Specjalność: Studia Miejskie i Regionalne


Studia miejskie i regionalne uczą czym są miasto i region oraz jak funkcjonują instytucje odpowiedzialne za ich rozwój.

 

Do głównych celów studiów należy zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • badania stopnia rozwoju współczesnych miast i regionów,
 • oceniania realizacji przyjętych celów rozwojowych różnych jednostek terytorialnych oraz potwierdzenia skuteczności składających się na nie działań,
 • znajomości metod i technik wykorzystywanych w procesach identyfikacji aktualnego stanu miasta i regionu oraz ich obszarów problemowych,
 • dokonywania ewaluacji dokumentów strategicznych i programowych,
 • wyznaczania miejskich obszarów funkcjonalnych,
 • znajomości metod i technik wykorzystywanych w porównywaniu miast i regionów oraz wyznaczaniu ich pozycji konkurencyjnych,
 • tworzenia wielopodmiotowego systemu informacji o mieście i regionie, skutecznie integrującego dane pochodzące z różnych wydziałów urzędów i instytucji zewnętrznych,
 • umiejętności dobierania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie miastem,
 • kompetencji do uczestniczenia w zespołach powoływanych dla realizacji specjalistycznych projektów miejskich i regionalnych, dotyczących aspektów przestrzennych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

 

Studia miejskie i regionalne umożliwiają przygotowanie do pracy związanej z:

 • funkcjonowaniem urzędów władz: miast, gmin wiejskich, powiatów ziemskich i grodzkich, samorządowych województw oraz w urzędach administracji specjalnej;
 • zarządzaniem rozwojem miast i regionów, głównie w instytucjach publicznych: samorządowych, państwowych i unijnych;
 • analizą uwarunkowań i podejmowaniem decyzji dotyczących lokalizacji firm i instytucji publicznych;
 • funkcjonowaniem podmiotów świadczących usługi publiczne: edukacyjne, kulturowe, transportowe, rekreacyjne, infrastrukturalne, wspierania biznesu itp.;
 • projektowaniem i uczestnictwem w zespołach zajmujących się formułowaniem i wdrażaniem strategii miejskich i regionalnych oraz programów rewitalizacji, gospodarczych, społecznych itp.

 

Specjalność wyróżnia:

 • interdyscyplinarny charakter, łączący wiedzę z ekonomii, geografii, socjologii, historii oraz zarządzania i marketingu, osadzoną w specyfice gospodarki przestrzennej;
 • nauka z wykorzystaniem narzędzi GIS i innych technik informatycznych;
 • nacisk na nabywanie umiejętności zespołowych, w tym analitycznych i projektowych
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji naukowych w ramach dwóch kół naukowych.
Do pobrania: