Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik

Urodził się w Chorzowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej Kochłowicach wybrał studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wydział Przemysłu WSE ukończył w 1966 roku. Po studiach trafił do Katedry Planowania i Polityki Gospodarczej.

Z inspiracji profesora Bronisława Sokołowskiego był pierwszą osobą, która w uczelni podjęła się zarówno badań regionalnych, jak i dydaktyki w tym zakresie. Stąd też rozpoczął współpracę z warszawskim środowiskiem regionalistów. Uczestniczył w pracach ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W roku 1969 obronił w katowickiej WSE doktorat, dwa lata później wydany przez PWN pod tytułem „Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej”. W 1971 roku rozpoczął prace nad problemem węzłowym zatytułowanym „Przestrzenne rozmieszczenie majątku trwałego i regionalna alokacja inwestycji w Polsce”. Jednocześnie przygotowywał rozprawę habilitacyjną. Powstała ona w roku 1974 i została wydana przez PWE pod tytułem „Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny”. W tym samym roku Andrzej Klasik otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Jako samodzielny pracownik nauki profesor podejmował kolejne wyzwania naukowe, a jednocześnie budował wokół swojej osoby dynamiczny zespół osób zaangażowanych w badania nad rozwojem społeczno-gospodarczym 
i zagospodarowaniem przestrzennym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Od studiów nad lokalizacją przemysłu kierował się w stronę badań nad rozwojem miast i regionów. Na lata prac nad wymienionymi zagadnieniami przypadały kolejne etapy awansu naukowego. W 1983 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1992 profesorem zwyczajnym. Od połowy lat osiemdziesiątych zainteresowania badawcze profesora Andrzeja Klasika dotyczą planowania strategicznego, analizy strategicznej oraz studiów prospektywnych. Metody te wykorzystuje w teorii 
i praktyce rozwoju lokalnego i regionalnego.

Profesor Andrzej Klasik jest członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i założycielem oraz obecnym przewodniczącym Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN. Jego dorobek naukowy liczy ponad 640 publikacji, wśród których znajdują się m.in. własne opracowania monograficzne oraz liczne redakcje monograficznych prac zespołowych. Wypromował 10 doktorów. 

Od wielu lat Profesor angażuje się w życie społeczne. Był animatorem ruchów obywatelskich wokół NSZZ „Solidarność”, współtwórcą Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach oraz współzałożycielem i pierwszym prezesem Związku Górnośląskiego. Uczestniczył po stronie opozycyjnej w pracach Grupy roboczej ds. samorządu terytorialnego podczas obrad Okrągłego Stołu. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za swoją działalność naukową oraz społeczną. Do pobrania:


Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3