Współpraca z otoczeniem

Współpraca z otoczeniem, głównie sektorem publicznym i biznesem oraz związana z nią działalność ekspercką jest od wielu lat domeną katedry. Zespoły katedralne uczestniczą w opracowywaniu raportów z badań oraz dokumentów strategicznych i operacyjnych dla wielu jednostek samorządu terytorialnego południowej Polski: gmin, powiatów i regionów. Przedstawiciele katedry są członkami krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, profesjonalnych i obywatelskich, zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz sektorowo ujmowanego rozwoju gospodarczego. Cyklicznie organizowane są konferencje i seminaria gromadzące zarówno naukowców, jak i praktyków. Katedra stale współpracuje z kilkunastoma ośrodkami za granicą. Realizuje międzynarodowe projekty o charakterze ekspercko-wdrożeniowym we współpracy ze środowiskami samorządowymi i akademickimi z całej Europy. Pracownicy katedry biorą udział w pracach komitetów, komisji i zespołów przy Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska. Działają także aktywnie w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych, takich jak: European Regional Science Association, Regional Studies Association, International Society for Professional Innovation Management. Ponadto pracownicy popularyzują zagadnienia rozwoju miast i regionów, często występując w mediach o zasięgu regionalnym i krajowym.